مجسمه باورنکردنی بازیگران مرد در موزه مادام توسو را ببینید! - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مجسمه باورنکردنی بازیگران مرد در موزه مادام توسو را ببینید! ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"> div> <center> <div id="custem-incus"> <div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html"><div class="mzc"><strong>جسمه اورنکردنی ازیگران رد ر وزه ادام توسو ا بینید! strong>div>,مقالات تاریخی<p class="Uimg">کاایران: جسمه اورنکردنی ازیگران رد ر وزه ادام توسو ا بینید! p>a>div>div> div> <br > center> <div itemprop="articleBody" class="content_body"> <div id="cel_1"> <p>کایران :ادام توسو ( Madame Tussauds) ام وزهٔ شهوری ست ه رکز ن ر هر ندن، نگلستان رار ارد.p> div> <p>نا ه زارش کاایران : ر ین وزه تندیس ای ومی فراد شهور تاریخ ساز، ساخته گهداری ی ود. ین وزه توسط ادام توسو ر سدهٔ یجدهم یلادی پایه ذاری د. وزه ای «ادام توسو» کی ز یدنی ای هرهای هم هان ست. تندیس ای ومی ز فراد شهور نان ه اقعیت بیه ند ه یرت ازدیدکنندگان ا ر ی نگیزند.<br/>p> <p>توریست ایی ه ه ندن، مستردام ا رلین سفر ی نند، رای یدن وزه ادام توسو ز حظاتی پیش ز از دن رهای وزه، لوی رودی ن صف ی شند. گاه ای نجکاو علاقه ند نتظرند تا ه یدن هره ای سرشناس الیوود ا نیای وسیقی د سیاست روند ر نار نها عکس ای ادگاری گیرند. قتی ام «ادام توسو» ه زبان ی ید، مه ه اد تندیس ای ومی فراد شهور ی فتند ه تشابه نها ه اقعیت نان ست ه شکل توان اور رد ین ا تنها جسمه ایی ساخته ده ز وم ستند. ر ین یان ازدیدکنندگان شتاق نان غرق ر نیای ستارگان ی وند ه نبال عکس رفتن ستند ه متر ه تندیس ومی انویی سالخورده توجه ی نند ه ر وشه ی ای رفته اهد ین یاهوست؛ انویی ه ام «ادام توسو» ه ویست پنجاه سال پیش شم ه هان شود ه ایی سید ه یچ س مان می رد.<br/>p> <p style="text-align: right;">ادام توسو ه مراه پسرانش تا نگام رگش ر سن ۹ سالگی مایشگاه تندیس ای ومی ا داره ی رد. خرین تندیسی ه و پیش ز رگ ه تمام ساند پرتره ی ز ود ست.<br/>p> <h2 style="text-align: center;"><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div>جسمه اهرخ ان ر وزه ادام توسو<br/><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br />جسمه اهرخ ان ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div>h2> <h2 style="text-align: center;">  "یدی" جسمه ش ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div>h2> <h2 style="text-align: center;">جسمه استین یبر ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br />جسمه رتیک وشن ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br />جسمه وانتین تارانتینو ، ارگردان ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br />راندون وس جسمه ش ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br />جسمه آمیتا باچان ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br /><strong>جسمه سلمان ان ازیگر الیوودstrong> ر وزه ادام توسو<br /><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015714584.html">,مقالات تاریخیa>div>div><br />جسمه کی ان ر وزه ادام توسو<br/>h2> <p style="text-align: right;">div> <p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مجسمه باورنکردنی بازیگران مرد در موزه مادام توسو را ببینید! شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مجسمه مرد

مجسمه باورنکردنی بازیگران مرد در موزه مادام توسو را ببینید! گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات