حمله ناو آمریکا، ماجرای حمله ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حمله ناو آمریکا، ماجرای حمله ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +حمله +ناو +آمریکا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="مله او مریکا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201571445626.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مله او مریکاa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کایران :پرواز سافربری ماره ۵۵ رکت واپیمایی یران یر ز ندر عباس ه قصد بی ر تاریخ ۲ تیر ۳۶۷ ر رکت ود ه ا لیک وشک دایت ونده ز او واس س ینسنس تعلق ه یروی ریایی یالات تحده مریکا ر راز لیج ارس سرنگون د.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201571445626.html"><div class="mzc"><strong>مله او مریکا، اجرای مله او مریکا ه واپیمای سافربری یران strong>div>حمله ناو آمریکا,حمله ناو آمریکا به هواپیما ایران,حمله ناو آمریکایی به ایرانa>span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مله او مریکاییspan>span>div> <div id=custem-incus> <div> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: اجرای <a class="hlink" title="مله او مریکا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201571445626.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مله او مریکاa> ه واپیمای سافربری یرانspan>span>p>div>div>div> <div class=content_body> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نا ه زارش کاایران : پرواز سافربری ماره 655 رکت واپیمایی یران یر ا ناسه «IR655» ز ندر عباس ه قصد بی ر تاریخ 12 تیر 1367 (3 وئیه 1988 یلادی) ر رکت ود ه ا لیک وشک دایت ونده ز او «واس س ینسنس»(USS Vincennes) &nbsp;تعلق ه یروی ریایی یالات تحده مریکا ر راز لیج ارس سرنگون د تمامی 290 سرنشین ن ه امل 46 سافر غیر یرانی 66 ودک ودند، ان اختند. ین نایت ز ظر یزان تلفات نسانی، فتمین نایت رگبار وایی تاریخ ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ولت مریکا بلغ 61.8 یلیون لار ه انواده ای ربانیان مچنین 70 یلیون لار رای سارت اشی ز سقوط واپیمای سافربری پرداخت رد. ین بالغ ه صورت لاعوض دون بول سئولیت ادثه پرداخت د. مریکا رگز عذرخواهی کرد یچ دام ز دمه او «ینسنس» تحت پیگرد رار گرفتند؛ تی «یلیام اجرز»(William C. Rogers III) رمانده او نگی مریکا ر پایان دمت ود دال جاعت رفت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">واپیمایی یران یر تا ی 1390 مچنان ز مارهٔ پرواز 655 رای واپیماهای تهران ه بی ستفاده ی رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تاریخچهstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وز کشنبه ۲ تیر ۳۶۷ واپیمای یرباس -۳۰۰ تعلق ه واپیمایی مهوری سلامی یران ر رودگاه ین لمللی ندرعباس ه زمین شست بق رنامه پیش ینی ده، رار ود ین واپیما ا مارهٔ پرواز ۵۵ ه مراه ۲۷۴ سافر (ا لیت ای یرانی، ماراتی، وگسلاوی، پاکستانی، ندی یتالیایی) ۶ دمهٔ پرواز ه ر جموع ۲۹۰ فر ی دند ر ساعت ۰ صبح ه قصد بی، مارات تحده عربی پرواز ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اپیتان حسن ضایان، لبان ا سابقهٔ پرواز ۵۵ واپیمای یرباس -۳۰۰ ود ه یش ز ،۰۰ ساعت پرواز ا ر ارنامهٔ ود اشت. واپیما یرباس -۳۰۰ ا ۵ قیقه تأخیر، ر ساعت ۰:۷ صبح ه قت ساعت سمی یران، ز رودگاه ین لمللی ندرعباس ه قصد رودگاه ین لمللی بی رخاست. دت پرواز تا بی ۲۸ قیقه داکثر رتفاع تا ۴ زار پا (،۳۰۰ تر) تعیین د. قایق خستین پرواز راحل وج یری تا رتفاع ۲ زار پایی طابق رح پرواز نجام د لبان ه ور پیوسته ا رج راقبت رودگاه ندرعباس رکز نترل اه ای وایی یران مارات تحده تماس اشت.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ند حظه پیش ز رود واپیمای یرباس -۳۰۰ ه نطقه کنترل هوایی مارات، ر حلی ه ام «ولبیت»، لبان ه رکز کنترل هوایی شور طلاع اد ه صد ارد ه رتفاع ۴ زار پایی صعود ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">او نگی ینسنس مریکا ر تاریخ فتم رداد ز ندر سن ییگو ارد لیج ارس ده ود. یچنرمارک لب ین زم او ه مار ی فت. ظیفه صلی ن، شف دف ای پرنده، عم ز وشک، واپیما پردازش طلاعات، تعقیب صدها دف ه ور م زمان نترل تش نها ود، م نین ین زم او ه وشک زمین ه وا ا رد ۰۸ یلومتر یز جهز ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ساعت ۰:۲۲ او نگی ینسنس مریکا ه ریم ب ای یران ارد ده ود، ه ستور اخدا یلیام اجرز، رمانده او ینسنس، وشک ستاندارد ۲ ا ه سوی پرواز ۵۵ لیک رد. اگهان واپیما ز صفحه ادارهای زمینی حو ده ر ب ای لیج ارس سقوط رد. ا عدم طلاع ز سرنوشت واپیما، رج راقبت رودگاه ندرعباس، ر تماس ا بی، پیگیر سرنوشت پرواز ۵۵ ده لی ن ا ظهار ی طلاعی ردند. لافاصله ستاد تأمین ستان رمزگان ضعیت ضطراری علام عالیت ود ا غاز رد. ا ناسایی قیق حل سقوط، الگردها ناورها ه وقعیت ۲۶ ۲ عرض مالی ۵۶ رجه ۳ قیقه ول رقی نتقل دند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لافاصله پس ز ین اقعه، قامات مریکایی علام ردند ه ک روند واپیمای ف-۴ مهوری سلامی یران ا ورد دف رار اده ند. پس ز وشن دن وع واپیما، مریکا دعا رد ه ر ین ورد رتکب شتباه ده ند، ما واهد عدی ین ظر نان ا ردود لوه اد. قامات ظامی مریکا علام ردند ه واپیمای یرباس یران ر ارج ز سیر وایی پرواز ی رده زم او مریکایی یز ار خطار ادیویی رای واپیمای یران خابره رده لی وابی ریافت کرد.span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
حمله ناو آمریکا، ماجرای حمله ناو آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات