فلسفه سفره ی هفت سین، فلسفه ی سفره ی هفت سین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فلسفه سفره ی هفت سین، فلسفه ی سفره ی هفت سین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +فلسفه +سفره +ی +هفت +سین را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <p><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد لسفه سفره فت سین&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>p> <p><strong>لسفه سفره فت سینstrong>p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201552015837.html"><div class="mzc"><strong>لسفه سفره فت سین، لسفه سفره فت سین strong>div>فلسفه سفره ی هفت سین,فلسفه ی سفره هفت سین,فلسفه ی سفره ی هفت سین چیستa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سفره فت سینp> <p>سفره فت سین ــعــمـولاً ـند ســاعــت انــده ه زمان تـــحویل ســـــال و مـــاده ود ر صفحه ى لندتر ز سطح زمین یده ى د.p> <div dir=rtl> <div class=content> <p>لسفه <strong>سفرهstrong> فت&nbsp; سین<br/>ر یین اى استانى یران راى ر شن «وانی ا سفره ی » سترده ى د ه اراى نواع وراکى ا ود. سفره وروزى «فت سین» ام اشت ى ایست ز قیه سفره ا نگین تر اشد. سفره <strong>فتstrong> <strong>سینstrong> ــعــمـولاً ـند ســاعــت انــده ه زمان تـــحویل ســـــال و مـــاده ود ر صفحه ى لندتر ز سطح زمین یده ى د.مچنین یزدپان (MAYZADPAN) ه نظور پخش ردن وراکى ا ر نار سفره ماشته ى د. سفره فت سین وروزی رپایه عدد قدس فت نا ده ود.ر سیارى ز نابع تاریخى مده ست ه «<em>سفره <em>فت سینem>em>»&nbsp; خست «سفره فت ین» وده عدها ه ین ام تغییر افته ست. مع، راب ، یرینى ، هد (عسل) ، مشاد، ربت قایق ا اخه بات، جزاى تشکیل هنده سفره فت ین ودند. رخى یگر ه جود «فت ین» ر یران پیش ز سلام عتقاد ارند. سخنران امعه زرتشتى ر ین اره ى وید: «ر زمان خامنشیان ر وروز ه وى فت رف ینى غذا ى ذاشتند ه ه ن فت ین ا فت یدنى ى فتند. عدها ر زمان ساسانیان فت ین سم تداول ردم یران د مشاد ر نار قیه ین اى وروزى، ه شانه سبزى اودانگى رسر سفره رارگرفت. عد ز سقوط ساسانیان قتى ه ردم یران سلام ا پذیرفتند، سعى ردند ه سنت ا یین اى استانى ود ا م فظ نند.p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201552015837.html">فلسفه سفره ی هفت سین,فلسفه ی سفره هفت سین,فلسفه ی سفره ی هفت سین چیستa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;فت سینp> <p>ه مین لیل، ون ر ین سلام «راب» رام علام ده ود، نها، واهر مزاد راب ا ه سرک» ى د نتخاب ردند ینگونه ین ه سین تغییر پیداکرد. مروزه <em>سفره <em>فت سینem>em> ا وی زمین ا وی یز پهن ی نند نگام تحویل سال و عضای انواده ور سفره فت سین مع ی وند رای اشتن سالی پر ز ادی یرو رکت عا یکنند. عضی سفره فت سین ا ر دت سیزده وز وروز گه ی ارند ر پایان ین وره، ر وز سیزده نوروز، سبزه سفره&nbsp; فت سین ا ه ب ی هند.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201552015837.html">فلسفه سفره ی هفت سین,فلسفه ی سفره هفت سین,فلسفه ی سفره ی هفت سین چیستa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سفره فت سینp> <p><strong>جزاء سفره فت سین:strong><br/>سنجد: ماد عشق لباختگى ست ز قدمات صلى تولد زایندگى. عده ى عقیده ارند ه وى رگ کوفه رخت سنجد حرک عشق ست.<br/>سبزه: ماد ادابى سرسبزى شانگر زندگى شر پیوند و ا بیعت ست.<br/>سمنو: ماد زایش ارورى یاهان ست ز وانه اى تازه سیده ندم تهیه ى ود.<br/>سکه: ه مادى ز یر رکت رآمد ست.<br/>سیب: م ماد&nbsp; هر هرورزی.<br/>سماق سیر :ماد اشنى حرک ادى ر زندگى ه مار ى وند. ما غیر ز ین یاهان یوه اى سفره شین، وان وروزى جزاى یگرى م اشته ست: راین یان « تخم رغ» ماد زایش فرینش ست شانه ى ز طفه ژاد. «ینه» ماد وشنایى ست تماً اید ر الاى سفره اى گیرد. «ب اهى» شانه رکت ر زندگى ستند. اهى ه عنوان شانه سفند اه ر سفره ذاشته ى ود.<br/>تاب قدس م کى ز پایه اى صلى سفره فت سین ست راساس ن ر<em>انوادهem> ى ه تناسب ذهب ود، تاب قدسى ا ه بول ارد ر سفره ى ذارد.<br/>نانچه سلمانان رآن، زرتشتیان وستا لیمیان تورات ا ر الاى سفره ایشان اى ى هند.<br/>رسر سفره فت سین زرتشتیان رکنار سپند سنجد، « ویشن» م یده ى ود ه ه فته وبد یروزگرى اصیت دعفونى ننده ارویى ارد ه یت سلامتى یشتر ه الت تبریک ر سر سفره فت سین ذاشته ى ود.<br/>اخه اى سرو، انه اى نار، ل یدمشک، یر ارنج، ان پنیر، معدان ... ا م ى توان زو جزاى یگر سفره فت سین انست.<br/>&nbsp;p>div> <p>لسفه سفره فت سین 4.4/5 702p> <p>رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانp>div>div>
فلسفه سفره ی هفت سین، فلسفه ی سفره ی هفت سین گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات