سالروز افتتاح برج ایفل

سالروز افتتاح برج ایفل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سالروز افتتاح برج ایفل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سالروز +افتتاح +برج +ایفل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سالروز فتتاح رج یفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سالروز <a class="hlink" title="فتتاح رج یفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فتتاح رج یفلa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <p>ه قل ز کاایران: وستاو یفل ر سال 1884 یلادی پیشنهاد حداث ک رج ولادی ه رتفاع یش ز 300 تر ا اده ود، ین پیشنهاد ا خالفت ای زیادی وبرو د، ما... 120سال پیش ر وز 31 ارس سال 1889 یلادی رج یفل ه اهکار عماری هندسی ن وزگار ه مار ی مد، فتتاح د.p> <div id=custem-incus> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html"><div class="mzc"><strong>سالروز فتتاح رج یفل strong>div>سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div> <div style="TEXT-ALIGN: center">رج یفلdiv>div> <div class=content_body> <div id=cel_1> <p>ین رج ه مروزه ه ماد هر پاریس تی رانسه تبدیل ده ست، ه ناسبت مایشگاه هانی پاریس سالگرد صدمین سال نقلاب رانسه راساس قشه ای وق لعاده بتکرانه هندس وستاو یفل ساخته ده ود.p>div> <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">عکس رج یفلp> <h5><strong>رج یفلstrong>h5> <p>وستاو یفل ر سال 1884 یلادی پیشنهاد حداث ک رج ولادی ه رتفاع یش ز 300 تر ا اده ود، ین پیشنهاد ا خالفت ای زیادی وبرو د، ما سرانجام عملیات حداث ن ر اه انویه سال 1887 یلادی غاز د پس ز 2 سال 2 اه 5 وز حداث ن اتمه افت.<br/>&nbsp;p> <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div> <div>&nbsp;div> <div style="TEXT-ALIGN: center">فتتاحیه رج یفلdiv>div> <p>ین رج 312 تر رتفاع اشت ه مروز ه لیل ک نتن خابراتی رتفاع ن 318 تر ست. رج یفل تا سال 1930 یلادی ه سمانخراش رایسلر یلدینگ ر یویورک حداث د، فیع ترین نای هان حسوب ی د.<br/>&nbsp;p> <p>رج یفل ه زن 10 زار تن ر 3 بقه حداث ده ست.ر 7 سال رای نگ ردن ن یاز ه 50 تن نگ ست ارای 1665 پله علاوه رآسانسورها ست.p> <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div> <div>&nbsp;div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a class="hlink" title="فتتاح رج یفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فتتاح رج یفلa>div>div> <h5>ه ین ترتیب، ر وز 31 ارس سال 1889 یلادی رج یفل ه&nbsp; نوز م ک اهکار عماری هندسی&nbsp; حسوب ی ود، فتتاح د. رج یفل ر یدان ام ومارس پاریس راساس قشه ای وستاو یفل ساخته د.<br/>&nbsp;h5> <p>رج یفل مروز ماد پاریس رانسه حسوب ی ود ر سال ستکم 6 یلیون فر ز ین نای اشکوه ازدید ی نند.p> <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div>div> <h5 style="TEXT-ALIGN: center">رح ولیه رج یفلh5> <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div>div> <p>&nbsp;p> <h5 style="TEXT-ALIGN: center"><a class="hlink" title="فتتاح رج یفل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فتتاح رج یفلa>h5> <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div>div> <h5 style="TEXT-ALIGN: center">راحل ساخت رج یفلh5>&nbsp; <div>&nbsp;div> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div>div> <h5 style="TEXT-ALIGN: center">راحل ساخت رج یفلh5> <h5>&nbsp;h5> <div> <div><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2015454186.html">سالروز افتتاح برج ایفل,تاریخ افتتاح برج ایفل,افتتاح برج ایفلa>div>div> <h5 style="TEXT-ALIGN: center">مای زیرین رج یفل<br/>&nbsp;h5> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p>div>
سالروز افتتاح برج ایفل گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات