وقایع عصر حجر در ایران - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد وقایع عصر حجر در ایران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +وقایع +عصر +حجر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="قایع عصر جر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201522523734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قایع <a class="hlink" title="عصر جر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201522523734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عصر جرa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: نسان ا ز واخر وران پارینه سنگی دیم ر لات یران ساکن ده ند. وره پارینه سنگی دیم ز دود 200000 تا 2500000 سال بل ا ر ر ی یرد. واهد ضور نسان ر ین وران ا نجام شفیات ر غار ربندرشی یلان ه ست مده ه تاریخ سکونت ر یران ا ه 200000 سال بل ی ساند. نسان ای واخر وره پارینه سنگی دیم یران ز غار ربند رای سکونت وتاه دت ستفاده ی ردند سنگ ای ذرین خماق ا رای ساخت بزارهای سنگی مچون راشنده رفش ورد ستفاده رار ی ادند.span>span>p> <div> <div class=item-page> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201522523734.html"><div class="mzc"><strong>قایع عصر جر ر یران strong>div>وقایع عصر حجر,وقایع عصر حجر در ایران,عصر حجر در ایرانa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="قایع عصر جر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201522523734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قایع عصر جرa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="قایع عصر جر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201522523734.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قایع عصر جرa> ر یران&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">غارهایی ه نسان ای پارینه سنگی 200 تا 300 زار سال پیش نتخاب ی ردند رب رودی اصی اشت و ه رق رار اشت تا م ز رمای فتاب ستفاده نند م ر صل زمستان ثار خبندان ه اخل غار فوذ پیدا کند.<br/>واهدی ه اکی ز ضور نسان ر لات یران ر وره پارینه سنگی یانه ست ربوط ه ند غار پناهگاه صخره ی، یشتر ر وه ای زاگرس ر غرب یران ست. وره پارینه سنگی یانه ا عصر وستری (وره صنایع ساخت بزار سنگی ر 100000 سال قبل از میلاد) مزمان ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سطح قتصادی جتماعی رتبط ا صنعت وستری سبتاً وچک ست. ر ین وران نسان ای ساکن یران ا سفر ز ایی ه ایی یگر ه کار ی پرداختند ه صورت روه ای مع وری غذا رکت ی ردند. ر ین وران ه ور لی نوز شم نداز رای سکونت سیار ندک ود. ه نبال عصر وستری صنعت سنگ خماق پالئوتیک دیدتر ه جود ی ید ه مکن ست ز 36000 قبل از میلاد روع ده اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عصر وسنگی&nbsp; ا وره وستای ولیهstrong><br/>عصر وسنگی ا شد شاورزی بیاری مراه ست. راکه ر عصر وسنگی ما ارندگی رای شاورزی ناسب ی ود. عصر وسنگی ر یران ز دود 8000 سال پیش ز یلاد غاز د دود 5500 سال پیش ز یلاد ه پایان سید. شخصه ین عصر ر یران شد سکونت اه ای وچکی ست ه ر نها 50-100 فر ساکن ی وند. ین فراد ا ر انه ای ساخته ده ز جر پخته ا ادر ا سرپناه ایی ز علف زندگی ی ردند. فاری ای یشتری رای ناخت تفاوت بقات، کل عابد یگر سازه ای اص ن زمان ورد یاز ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وره وسنگی ولیه (8000-7300 قبل از میلاد) زمان روع ستفاده ز سفال وده ست. نسان ا ر ین وران ستفاده ز اک س رای ساخت سفال ا روع ردند ین ر تیجه شنا دن نها ا شاورزی توسعه وستاها وده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بزار وره وسنگی یشتر ز نس سنگ خماق، وب ا افت ای یاهی وده. شکالی ز وسفند، او، سگ، وک نسان ا ه ز اک س رست ی ده ند م شف ده ند. ستبندها ویزها م غلب ه سیله ساکنان وستاها ورد ستفاده رار ی رفته ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین وران بزاری رای رداشت حصولات شاورزی، صابی، رم اری یگر یزها ز سنگ خماق ساخته د. ر الی ه سنگ ای سیاب، اون سته اون ز سنگ هک ساخته ی د. س الص ومی لات رکزی یران م رای ساخت هره سنجاق کش اری د ورد ستفاده رار رفت.span>span>p>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
وقایع عصر حجر در ایران گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات