ولنتاین-تاریخچه روز ولنتاین(تاریخ ولنتاین) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ولنتاین-تاریخچه روز ولنتاین(تاریخ ولنتاین) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <div style="xwidt: 100%; text-align: center;"> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>روز ولنتاینstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #f9057f;">تنها دت می ه واخر همن اه واسط اه وریه اقی انده ه وز عشق رنگی (لنتاین) وز عشق یران استان (سپندارمذگان) ا مان ولنتاین ایرانی ه اصله هار وز ز م رار ارند عنی ۲۵ همن اه (لنتاین) ۲۹ همن اه (سپندارمذگان) !span><br /><br />ند سالی ست ه ۲۵ همن (۴ وریه) <strong>روز ولنتاین strong> رید ل عروسک، کلات ر شورمان اب ده ست. کثر وان ا دون طلاع ز ینکه صلا ین لنتاین وردنی ا پوشیدنی ست، قط ی انند ه ر روز ولنتاین اید رای سانی ه وست ارند دیه خرند...p> <p style="text-align: center;"> p> <p><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>ولنتاین-تاریخچه روز ولنتاین(تاریخ ولنتاین) strong>div>,ولنتاین, روز ولنتاین, اس ام اس ولنتاین,مقالات تاریخیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #e31b8f;"><strong>تاریخچه روز ولنتاینstrong>:span>p> <p style="text-align: justify;"><strong>روز ولنتاینstrong>-تاریخچه امل قیق لنتاین ر ست یست نچه ز پیشینه <strong>روز ولنتاینstrong> ی‌‌انیم ا فسانه رآمیخته ست. مروزه لیسای اتولیک ه ین تیجه سیده ست ه داقل سه دیس جود اشتهند ه مگی ه هادت سیده ند، ه مین لیل ندین فسانه سعی ر ازگوئی تاریخچه&nbsp; ئین لنتاین ارند.p> <p style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;">روز ولنتاین-strong>ر صده سوم یلادی ه طابق یود ا وایل اهنشاهی ساسانی ر یران، ر وم استان رمانروایی ودهست نام لودیوس وم. لودیوس عقاید عجیبی اشتهست ز مله ینکه ردان جرد سبت ه نانی ه مسر رزند ارند سربازان نگجوتر هتری ستند. ز ین و زدواج ا رای سربازان امپراتوری روم دغن یند. لودیوس ه دری یحم فرمانش ه ندازهی اطع ود ه یچ س رات مک ه زدواج سربازان ا داشت. ما شیشی ه ام النتاین (النتیوسخفیانه عقد سربازان ومی ا ا ختران حبوبشان اری یرد. لودیوس وم ز ین ریان بردار یود ستور یهد ه النتاین ا ه زندان یندازند. النتاین ر زندان عاشق ختر زندانبان یود. ا توجه ه نچه ه ر فسانه مده شیش<strong> لنتاینstrong> رای و امهیی وشته نها ا ا وشتن «ز رف لنتاین تو» (From Your Valentine) مضاء رده ست، صطلاحی ه تا ه مروز ورد ستفاده رار رفته ه فور ر وی ارتهای لنتاین شاهده ی‌‌ود. سرانجام شیش ه رم اری ردن عقد عشاق ر لاف انون لودیوس وم عدام یود. نابراین و ا ه عنوان دایی هید اه عشق یانند ز ن زمان لنتاین تبدیل ه مادی رای عشق ده ست.p> <p style="text-align: justify;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,ولنتاین, روز ولنتاین, اس ام اس ولنتاین,مقالات تاریخیdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff00ff;"><strong style="text-align: justify;">دیه روز ولنتاین :strong>span>p> <p style="text-align: justify;">ر شورهای روپایی مریکائی ادن کلات ه عنوان<strong> دیه روز ولنتاینstrong> ز هرت اصی رخوردار ست. تزئین کلات پختن نواع ن یز ز داب&nbsp; روز ولنتاین ه مار یود. ز ظر علمی م ابت دهست ه وردن کلات ات ا مان سیاه یزان عشق ا ر نسان الا یرد لبته ه صرف ی ویه ن.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #e31b8f;"><strong>تاریخچه سپندارمذگان:(ولنتاین ایرانی)strong>span>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #f20cad;"><strong style="color: #e31b8f; text-align: justify;">ولنتاین ایرانی :strong>ر یران استان، ه ون ومیان ز سه رن پس ز یلاد، ه ز یست رن پیش ز یلاد، وزی وسوم ه وز عشق ودهست. ر تقویم یرانی قیقا صادف ست ا ۵ سفند ه ر اهشماری نونی رابر ست ا ۲۹ همن، عنی تنها 4 وز پس ز روز ولنتاین. ین روز سپندارمذگان ا «سفندارمذگان» ام اشتهست.span>p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;بوریحان یرونی ر ثارالباقیه وردهست ه ایرانیان باستان ین وز ا وز زرگداشت زن زمین یانسته ند. لسفه زرگداشت ین وز ه عنوانوز عشقه ین صورت وده ست ه ر یران استان ر اه ا سی وز ساب ی ردند علاوه ر ینکه اه ا سم اشتند، ر ک ز وزهای اه یز ک ام اشتند. عنوان ثال وز ولوز ورمزد”، وز وم، وز همن عنیسلامت، ندیشهه خستین صفت داوند ست، وز سوم ردیبهشت عنیهترین استی پاکیه از ز صفات داوند ست، وز هارم هریور عنیاهی رمانروایی رمانیه اص داوند ست وز پنجمسپندار ذوده ست. سپندار ذ قب لی زمین ست. عنی ستراننده، قدس، روتن. زمین ماد عشق ست ون ا روتنی، تواضع ذشت ه مه عشق ی رزد. زشت زیبا ا ه ک شم ی گرد مه ا ون ادری ر امان پر هر ود مان ی هد. ه مین لیل ر رهنگ استان سپندار ذگان ا عنوان ماد عشق ی پنداشتند.p> <p style="text-align: justify;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,ولنتاین, روز ولنتاین, اس ام اس ولنتاین,مقالات تاریخیdiv>p> <p style="text-align: justify;">سپندارمذگان شن زمین رامی اشت عشق ست ه ر و ر نار م عنا پیدا یردند. ر ین وز زنان ه وهران ود ا حبت دیه یادند. ردان یز زنان ختران ا ر تخت اهی شانده، ه نها دیه اده ز نها طاعت یردند. خیرا روهی ز وستداران رهنگ یرانی پیشنهاد ردهند ه ه نظور فظ رهنگ یرانی سپندارمذگان جای لنتاین ه عنوان وز عشق رامی اشته ود.p> <p><span style="color: #ff00ff;"><strong>&nbsp;(لنتاین ،روز عشق مبارک اد )strong>span>p> <p><span style="color: #ff00ff;"><strong>(روز ولنتاین ، وز عاشقان بارک اد )strong>span>p> div> <head> <titleولنتاین,روز ولنتاین, س م س لنتاین, تاریخ روز ولنتاین, تاریخ ولنتاین, دیه لنتاینtitle> <meta name="keywords" content="لنتاین,روز ولنتاین, س م س لنتاین, تاریخ روز ولنتاین, تاریخ ولنتاین, دیه لنتاین "> <meta name="description" content="لنتاین,روز ولنتاین, س م س لنتاین, تاریخ روز ولنتاین, تاریخ ولنتاین, دیه لنتاین "> head> div>  <p class="namemod"> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ولنتاین-تاریخچه روز ولنتاین(تاریخ ولنتاین) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ولنتاین-تاریخچه روز ولنتاین , تاریخ ولنتاین امسال , زمان روز ولنتاییم , تاریخ روزولینتاین , تارخ روز ولنتاین , آداب روز ولنتاین , ولنتاین تاریخچه , تاریخچه ولنتاین , تاریخ ولنتاین ؟ , تاریخ والنتاین , تازيخ ولن تاين , تاریخ ولیتاین؟ , تاریخ ولنتایم , ناریخ ولنتاین , تاریه ولنتاین , تاریح ولنتاین , تارخ ولنتاین , تایخ ولنتاین , ولنتاین زمان

ولنتاین-تاریخچه روز ولنتاین(تاریخ ولنتاین) گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات