آیین زرتشتیان، آیین زرتشتیان:خواستگاری , نامزدی , عقد و ... - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آیین زرتشتیان، آیین زرتشتیان:خواستگاری , نامزدی , عقد و ... ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آیین +زرتشتیان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یین زرتشتیان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491521641.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یین زرتشتیانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ر یران استان نا ر وانین وره ساسانی، ختران ود مسر ویش ا نتحاب یکspan>span><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دند. نگامی ه بهرام گور،پادشاه عروف ساسانی ز ختران ک رد وستایی ساده رخواست زدواج ی ند؛ وستایی، پاسخ ا ه ختران ود ا ی ذارددر اهنامه زنان لاور ردمندی ون تایون تهمینه، مسر ویش ا نتخاب رده رای افتن مسر ود مه رزهای سیاسی بقاتی ا زیر پا ی ذارند.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491521641.html"><div class="mzc"><strong>یین زرتشتیان، یین زرتشتیان:واستگاری , امزدی , عقد ... strong>div>آیین زرتشتیان,آیین زرتشتیان یزد,آیین زرتشتیان چیستa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="یین زرتشتیان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491521641.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یین زرتشتیانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایرانک زرتشت یز ر وستا رای زدواج تشکیل انواده نزلت الایی یده ست. ر سنا مده ست: عروس اماد! ین لمات ا ه ما ی ویم: زندگی سرشار ز ادی اشته اشید ه قوق کدیگر حترام گذارید. ی مان زندگی یرینی واهید اشت. زرتشتیان ه تعداد نها ر نیا یش ز ۰۰ زار فر ر یران ۰هزار فر ی اشد پس ز ذشت رن ا راسم ربوط ه زدواج ود ا گه اشته نا ر اورهای یرین ود فتار ی نند. ه ین راسم گاه نیم ه ه ندازه زیبا ستند. یاییم ین داب نسانی الا ا پاس اریم.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>واستگاریstrong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">واستگاری زرتشتیان ه ین وش ست ه ادر واهر پسر ر صورت تمایل انواده ختر ا ند فر ز ستگان زدیک رای واستگاری ختر ی وند. ر یشتر واقع انواده پسر امه ی ه ر اره واستگاری ز سوی پسر ه پدر ختر وشته ده مراه ود ی رند. ین امه ا یشتر رای گون وی اغذ سبز نگ ر پاکتی سبز ی ذارند ا ک ستمال سبز ک له ند مراه ا قداری سنجد ویشن ه نزل ختر ی رند. واب امه ند وزپس ز ن ز سوی انواده ختر ا مان وش ه سرای پسر رده ی ود. ر ین امه پدر ختر، وافقت ود ا یان ی ارد ه نبال ن امزدی غاز ی ود.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>امزدیstrong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وز امزدی پسر مراه انواده ود ه انه ختر ی ود مراه ا ردن نگشتر امزدی دایایی (ز بیل یف، فش، پارچه ، سکه لا) ه ختر ی هد.ادن ین دایا مراه ا راسم یژه ی ست. ر لوی مه ین دایا و اله ه ر اخل ر دام ک مع وشن رار ارد مراه یینه، لاب پاش، ک له ند قل ا ود ی رند پس ز پیش ش ردن ین دایا ز سوی پسر ه ختر، نان نگشتر امزدی ا ر ست مدیگر ی نند. ند وزپس ز امزدی، ویشان ختر یز ا و اله وشن نقل له ند سبز پوش، ل، پارچه دایای یگر ه انه پسر ی وند نها ا ه انواده پسر دیه ی نند. ر ین یدار، ختر مراه پدر ادر خویشان ود می ود زیرا ین ار ا ونه ی سبکی زسوی ختر ی انند. پسر ی تواند عد ز نجام راسم امزدی ه انه ختر فت مد ند .پس ز دتی، ه ه مادگی و انواده ستگی ارد، وز عروسی ا ه اید وزی یک بارک اشد رمی زینند.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عروسیstrong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ند وز پیش ز عروسی، عروس اماد ویشان سیار زدیک ه رید سایل عروسی ی وند. ز سوی اماد لباس عروسی (یف فش، ند واره پارچه، لا وازم رایش...) ز سوی ختر باس امادی دایای یگر ( فش، پیراهن ...) ریداری ی ود. و سه وز پیش ز عروسی ز سوی ویشان عروس هیزیه ا ه انه ی ه اید عروس اماد ا م ر ن زندگی نند ی رند انه ا ود تزیین ماده ی نند. م نین ر ین وز مراه ا رspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491521641.html">آیین زرتشتیان,آیین زرتشتیان یزد,آیین زرتشتیان چیستa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یین زرتشتی&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پا ردن شن وچکی، ا خی ه ز سوی انواده ختر رستاده ده ختخواب عروسی ه اری انواده پسر وخته ی ود. رد مایی رای راسم عروسی ا نجمن ویند.ر زد راسم زیبای نابندان یز واج ارد ست پای ختر پسر ا ا قش ای زیبا ی رایند.عقد عروسی زرتشتیان ر ک وز نجام ی یرد. وز عروسی، عروس اماد خویشان زدیک پیش ز امگاه رای نجام راسم عقد ر یایشگاه اضر ی وند. راین راسم ر پیشاپیش عروس اماد، تاب وستا، و اله وشن، یینه، قل سفید، نار تخم رغ ه سیله قوام زدیک ه عبد رده ی ود. عروس اماد ر ای یژه ی ه ر لوی سفره عقد ست ی شینند.span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سفره پیمان (واه) ا عقدstrong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سفره عقد ا واه ر وی زمین سترده ی ود. ین سفره ز ترمه ا خمل بریشم ست ز سوی ادر عروس سل ه سل گه اری ده ست . سفره اید و ه اور ا رآمدن ورشید سترده ود ر وی ن ین یزها یده ی ود:ل سرخ. سینی ز فت سبزه. و له ند. اسه عسل. سکه لا. اخ ا اسه بات. نقل رای سفند. رنج. سبزی شک. مک. ازیانه. ای. ندر. شخاش. نار. سیب. انی حلی ه ر ن بارک اد وشته ند. وستا. ینه خت. اله( معدان)span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عروس اماد وبروی م ی شینند. ر راز سرشان توری ز ریر سپید گه ی ارند و له ند ا ه م ی سایند تا راسم له رون ا له فتن عروس ه پایان سد ی وانند:span>span>p> <div>&nbsp;div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سابم سابم!...........ی ی سابی؟span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هر حبت سابم!.......رای ی سابی؟span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای عروس وماد!span>span>p> <p dir=rtl>&nbsp;p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اماد باس سفید ین ار عروس ساری ین ار سفید ی پوشد. ر ردن ن ا لوبندی ز ل ویزان ی نند ر پیشانی ن ا الی سرخ نگ ی ذارند. خست عروس ر تخت ی شیند سپس اماد ا وستان خویشان ه زد و ی ورند ه نگام عروسی ر هان کدیگر ا نگشت عسل ی ذارند.نا ر ینکرد ه نگام عروسی رای گاهی مگان بل یپور ی وازند. ین راسم ا اه ان ویند. وبروی عروس اماد وبد نارشان انواده ای زدیک ی شینند. نگاه راسم عقد ر ضور و اهد ه کی ز انواده ختر یگری ز انواده پسر ی اشد نجام ی یرد. سپس وبد روع ه واندن خش ایی ز وستا موده ندرز زناشویی ی هد. عد ز رفین ی پرسد ه یا ه زدواج ا م وشنود ستند ا ه. پس ز نیدن واب له ز ردو، وشتن زدواج ر فتر سمی زتشتیان نجام یگیرد عروس اماد شاهدان نرا واهی یکنند . پس ز پایان راسم عقد، تخم رغی ه ر سر سفره عقد وده ه سیله (وبد) ه پشت ام پرتاب ی ود. ا ینکار وبد قوقی ا ه پدر سبت ه ختر ود اشته ا یچی ریده ه ین تخم رغ صالحه رده ز انه یرون ی ندازد این دف ه پدر یگر قی ه ختر دارد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سپس ه وبد ر الی ه لاب یینه ر ست ارد لو همانان مده مراه ا گاه اشتن یینه وبروی نان ه ن ا لاب ی هد ک فر یگر ه پشت سر ه وبد رکت ی ند ه همانان یرینی ی هد. نگاه ه وبد سینی زرگ پر ز ورک ا جیل ا رداشته ه تقسیم ن ین همانان ه یشتر سهم ود ا ه انه ی رند ی پردازد.پس ز نجام راسم عقد، وبد، عروس اماد ا ر عبد ور تش قدس ی رداند. نگاه عروس اماد ه جلس جشن عروسی ی وند پس ز پایان راسم شن، عروس اماد ه سیله ویشان زدیک ه انه اماد رده ی وند. ر ین جلس وسیقی زنده واخته ی ود همانان ا ترانه ای ومی ه قص پایکوبی ی پردازند. نار ندوانه یرینی ی ورند. غذا یشتر وسفند ریان رده، رصع پلو شیرین پلو ی اشد. راسم ین سه تا فت وز ه رازا ی شد. اه یز ا وردن طرب ا ه جرای ونه ی مایش ای و وضی ی پردازند. وض یان انه پر ز سیب نار ندوانه ست ر تختی وی وض، ردمان ه تماشای مایش مدی ادی ی پردازند. ر ند عروسی یدم ه زنی ا ستن ند اشق ه نگشتان پای ود، ه ر رکدام صورتی ا قاشی رده ودند، ر پشت یم پرده ی وابیده مایش اد عروسکی ا جرا ی رد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر راسمی یگر و خصیت مایش، کی ر قش عروس یگری ر قش اماد رای م ی واندند:span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی خترک ترگلک رگلک وش د الا.........عقدت ی نم، عقد داراspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تو ه عقدم ی نی، عقد دارا............ ......نم عروس ی م جله ی ینمspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تو ه عروس ی ی جله ی ینی.......نم وماد ی م، پهلوت ی ینمspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ادا ادا بارک اداspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پا نداز (پاگشا)strong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر زد رمان زرتشتیان عروس ا ا داب یژه ی ه انه اماد ی رند. دین ترتیب ه سمت است عروس، واهر اماد سمت پ و واهر عروس (ا کی ز زنان انواده عروس) رار رٿته زنان امیل ر الی ه صف هار ا پنج فری تشکیل اده ند پشت سر عروس ه سوی انه اماد رکت ی نند. ون ه وچه ی اریک ( وچه شتی نان) ی سند، ی یستند ی وانند:span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین وچه تنگه؟ له......عروس شنگه؟ لهspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ست ه زلفاش زنید....روارید نده. لهspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ادا ادا بارک ادا.......ی ار بارک اداspan>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مراهان عروس ز لوی نزل ر زرتشتی عبور نند، ر رابرش، تش فروخته ر وی ن سفند ندر ود ی نند. زنان اباش ی شند . دین ونه ه سر ر وش وش کدیگر هاده ریاد ادمانه ر ی ورند. ر لو ر انه، لوی پای عروس اماد تش ی فروزند. انواده اماد رای رود عروس پاگشا ا پانداز ی هند ه یشتر پول لاست. ر انه ه همان ا ربتی ه ام (ربت ر جله ) ی هند. ر نگام رود عروس اماد ه جله ادر وهر دیه ی( وشواره، نگشتر، ستبند سینه یز) ه عروس ی هد. پس ز رود عروس اماد ه جله، ر ضور عده ی ز زنان انواده زدیک نها، عروس اماد ه پاشویی کدیگر ی پردازند. بتدا سینی ا ر زیر پای عروس اماد رار یدهند. عروس اماد ز رفی ،قداری سبزی ه ه ن (رو) (ور) ا ورد سبز ی ویند، قداری یر ب ه مه ا م خلوط ده رداشته ر و پای عروس ا ا ن ی وید سپس عروس پای اماد ا ی وید ه ین شان ه انند یاه ورد میشه زندگی نها سبز رم اشد انند ن یر مواره ز ناهان پاک ردند انند ن یشه( ورد) زندگیشان راز پردوام اشد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین نگام همانان عروس اماد ا تنها ی ذارند. عروس اماد ناری یرین ا ه ر وی سفره واه وده ر تاق جله ا م ی ورند تا ه ندازه انه ای ن ارای ولاد ردند. امداد وزدیگر ختخواب عروس اماد وسیله واهر وهر (ا واهر زن) زرگتر مع ی ود. سم ست ه اماد سکه ی رای واهر ویش ر ختخواب ی ذارد واهر وهر وقع مع ردن ختخواب، نرا رمی ارد. امداد مان وز یز ز رف انواده عروس قداری است (عنوان وسفیدی ) مراه یرینی پشمک (رای یرین امی ) رای انواده ای زدیک عروس اماد رستاده ی ود.span>span>p> <div>&nbsp;div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پا تختیstrong>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اماد عصر مانروز ( ه وز پاتختی ست) بل ز مدن همانان ه سیله ندتن ز ردان امیل مراه وبد ا و اله وشن قداری یر ه ا رگ ل ب خلوط یباشد رسر ب وان یرود پس ز واندن پاره ایی ز وستا ه سیله وبد، نرا ر ب وان ی یزد تا دین ترتیب ر ونه لودگی بل ز زناشویی و سته ود انند ب یر ل پاک اشد. ربازگشت، اماد رای ست وسی سپاس ز نج ایی ه پدر رای ختر ود شیده ست ه انه پدرزن ی ود ا وسیدن ست ادر پدر زن ود ز تلاش ن ا ر تربیت خترشان ه الا زن وست سپاسگزاری ی ماید. پدر زن دیه ی ه اماد ی هد. سپس اماد ه انه ود از ی ردد. ر ازگشت اماد، ر پاگرد انه، عروس اسه ی ز قل یرینی ه شان پذیرایی ز اماد ه سر و ی یزد. راین نگام ویشان وستان دایایی ا ه ماده رده ند ه عروس اماد ی هند. نگاه اماد ه شان یربها، ناری ا ه ه ن ٣ ا ۰۱ سکه زده ده مراه ک فت فش ه ادر زن دیه ی ند ک فت فش یز ه واهر زن ی هد. وز سوم عروسی وز ش شته ست. شته ین ش اید ه ست عروس ریده ود ه ست اماد ه یگ یخته ود. ین ش ا یز مراه ا رگزاری شن وچکی ین وستان ویشان خش ی نند.span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سم ست ه عروس اماد پیش ز فتن ه ای یگر مراه ویشان ود ه زیارتگاه کان قدسی ر زد ه پیر سبز کچک پیر انو ی وند. پس ز زیارت، ر ک وز وب فته، ادر وهر پدر وهر، عروس پسرشان ا ه انه ود همان ی نند نگام رود ن ا دایایی ه شان پاگشا ه ن ا ی هند. مین ار ا ادر زن پدرزن سبت ه اماد ختر ود نجام اده دایایی ه شان پاگشا ه نها ی هند. پس ز ن ویشان زدیک عروس اماد ا ه انه ایشان همان ی نند. اهی ین همانی ا ه رازا ی شد، زیرا عروس اماد ر فته ر انه کی ز ویشان همان ی وند. ین همانی ا یزهمراه ا تشریفات یژه ی ست. نگام رود عروس اماد ک اخه گل و گیاه سبزی ا ک انه نار (ا سیب ا ارنج) ه ن ا اده قداری (ویشن) ه ا یرینی سنجد ادام غیره خلوط ست ر سر نها ی یزند ندین رتبه ا صدای لند ه مراه ا وش الی ست سبت ه عروس اماد ادباش ی ویند. زدن ف واندن ترانه ای ادمانه وردن نار ندوانه یرینی یز ر تمام ین راسم ایج ست.span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p>div>div> <div> <div class=item-page><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>div>div> <div> <div class=item-page><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">span>span>div>div> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">بربرچسب : دیدترین باس عروس دل 2013 ، باس زمرد عروسی شیم ، لباس عروسی شیم چنار ، باس عروس انتل 2015 ، دیدترین مدل لباس شب انتل ، باس عروس پوشیده دید ، باس زمرد ر عروسی شیم ، یکترین باس جلسی چه انه ، باس عروس یپور دید ، مدل لباس عروس دید زیبا ، دیدترین باس عروس دل اهی 2013 ، لباس عروسی یپور ، دیدترین مدل لباس عروس یرانی ، باس عروس انتل نباله ار ، باس عروس انتل ، دل باس جلسی چه انه یک ، دیدترین باس عروس ستین ار ، دیدترین مدل لباس عروس ستین ار ، دیدترین دلهای باس عروس ، لباس عروسی دید ، عکس باس عروس ای زیبا دید ، دل دیدترین دل ای باس عروس انتل ، دل دیدترین مدل لباس عروس روپایی ، دیدترین مدل لباس عروس انتل ، باس عروس دید زیبا ، باس عروس پوشیده ، باس عروس دل اهی دید ، دیدترین دلهای باس عروس ستین ار ، دیدترین باس عروس 2014 ، عکسهای دید باس عروس پوشیده ، باس عروس 2015 ، دل باس جلسی یرانی چه انه ، باس عروس ستین ار یک ، باس عروس چه انه یک ، باس جلسی چه انه یک ، دیدترین باس عروس یرانی ، باس عروس دید یک ، دیدترین باس عروس انتل 2015 ، باس جلسی چه انه ا لگو ، باس عروس دیدترین ، باس عروس دل اهی یک ، باس عروس چه انه دید ، عکس مدل لباس عروس شیم ، باس عروس شیم عمر ل اله ، مدل لباس عروس ستین ار یک ، باس عروس دید ا انتل ، دیدترین باس عروس ا انتل ، عکس مدل لباس عروس 2015 ، دیدترین مدل لباس عروس 2012 ، باس عروس دید یرانی ، دیدترین مدل لباس عروس یرانی ، باس عروس یپور نباله ار ، باس عروس دید روپا ، دیدترین دلهای باس عروس یرانی ، دیدترین مدل لباس عروس روپایی ، دیدترین مدل لباس عروس روپایی 2014 ، باس عروس خرین دل ، لباس عروسی ، دیدترین باس عروس پوشیده 2014 ، دیدترین مدل لباس عروس 2014 ، باس عروس چه انه وتاه ، باس عروس ستین یپور ، باس عروس ستین ار یک ، عکس دیدترین باس عروس دل اهی 2013 ، مدل لباس عروس ستین ار دید ، باس عروس دل اهی نباله ار ، دیدترین باس عروس سال ، لباس عروسی انتل ، عکس لباس مجلسی شیک چه انه ، باس عروس چه انه ، یک ترین دل باس جلسی چه انه ، باس عروس دل اهی ، باس عروس یپور ار ، دیدترین باس عروس ا ، باس عروس پوشیده یک ، مدل لباس عروس چه انه یرانی ، عکس دیدترین زیباترین باس عروس دل اهی ، عکس دل عکس لباس عروسی شیم ، باس عروس یپور ، مدل لباس عروس شیم ، مدل لباس عروس یپور ستین ار ، لباس عروسی ستین ار ، باس عروس ستین ار یپور ، باس عروس پوشیده یک ، باس عروس دید ، مدل لباس عروس پوشیده یرانی ، باس عروس یپور ستین ار ، مدل لباس عروس چه انه مراه ا لگو ، دل ای دید باس عروس پوشیده ، باس عروس پوشیده روپایی ، باس عروس انتلی ، دیدترین باس عروس 2012 ، عکس باس عروس شیم ، باس عروس شیم ، باس عروس انتل دل اهی ، دید ترین زیباترین باس عروس ، دیدترین باس عروس پوشیده ، عکس دلهای دید باس عروس روپایی ، باس عروس ستین ار ، باس عروس دیدترین دل ، مدل لباس عروس انتل ستین ار ، باس عروس یپور ار2015 ، باس عروس یپوری ، دیدترین مدل لباس عروس روپایی 2013 ، مدل لباس عروس پوشیده روپایی ، دیدترین باس عروس دل اهی ، باس عروس ستین ار دید ، باس عروس چه انه یرانی ، دل دیدترین مدل لباس عروس پوشیده ، دیدترین مدل لباس عروس یپور ، عکس دل باس زمرد عروسی شیم ، لباس عروسی شیم ، باس عروس انتل ستین ار ، باس عروس انتل دید ، دل لباس مجلسی شیک دید چه انه ، باس عروس ستین ار انتل ، دل باس جلسی چه انه خترانه یک ، یک ترین باس عروس ستین ار ، باس جلسی چه انه یرانی ، دیدترین مدل لباس عروس روپایی 2012 ، لباس عروسی دل اهی ، باس عروس چه انه نباله ار ، مدل لباس عروس ستین ار دید ، مدل لباس عروس ستین ار یپوری ، باس عروس ستین ار یپوری ، باس عروس چه انه ا لگو ، دیدترین دلهای باس عروس یپور ، باس جلسی چه انه خترانه یک ، باس عروس دید روپایی ، دیدترین دل ای باس عروس انتل ، دل لباس عروسی شیم ، لباس عروسی یپوری ، باس عروس پوشیده یرانی ، مدل لباس عروس انتلی ، دیدترین مدل لباس عروس روپا ، دیدترین باس عروس انتل ، دلهای دید زیبای باس عروس ، عکس دیدترین باس عروس 2013span>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p>&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آیین زرتشتیان، آیین زرتشتیان:خواستگاری , نامزدی , عقد و ... شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ایین زرتشتیان

آیین زرتشتیان، آیین زرتشتیان:خواستگاری , نامزدی , عقد و ... گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات