آداب مکتب خانه، سیری در آداب مکتبخانه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آداب مکتب خانه، سیری در آداب مکتبخانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آداب +مکتب +خانه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="داب مکتب خانه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20149152120.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داب <a class="hlink" title="مکتب خانه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20149152120.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مکتب خانهa>a> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: مکتب خانه ای دیم، پایه ای دارس مروزی ستند. گرچه ین کتب درسه اصله زیادی ست ین اصله اهیت ین و ا کلی ز م تفکیک ی ند، ما یشه ای «درسه»ای مروزی ه حوی ر مکتب خانه ای ز اد فته یروز ست ناخت ین یشه ا، ناخت اخه زرگی ز رهنگ ذشته است. مکتب خانه تا و سه سل پیش تنها انون موزش جتماعی ود، ز ین و جموعه ی ز ال وای امعه داب سنت ای جدادی ا ر ن نعکس ود. سیری ر سوم رزشهای مکتب خانه ز یدگاه ای سیاری ی تواند مربخش م پرجاذبه اشد.span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20149152120.html"><div class="mzc"><strong>داب مکتب خانه، سیری ر داب کتبخانه strong>div>آداب مکتب خانه,مکتب خانه,سیری در آداب مکتب خانهa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="داب مکتب خانه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/20149152120.html" style="text-decoration:none;color:inherit">داب مکتب خانهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مکتب خانه ر زمنه ی ه ندان ور، ر لایات صبات تی بادی ای ورافتاده ایر ود. ین انون ای عجیب ر عین ال الب رای ود ئین یژه ی اشت ر عضی ناطق سجد امیده ی د. سجد ا مکتب خانه ر ر کانی ی توانست پیدایش ابد: ر وشه ک سجد دیمی وچک، ا یاطی ر وار ن... ه سا ر زیر ند سقف ی واره ه بلاً کان ا جره ود... مکتب خانه ز سایل قدورات تحصیلی، قط ضای سقفی اشت ه اگردان ا ز رما سرما اد اران فظ ی رد. ند صیر ا مد ندرس ف کتب ا ی پوشانید اید ضرب المثل عروف «صیری ود لانصیری» ه وعی قر ی رگی تمام عیار ا توصیف ی ند، رای توصیف مکتب خانه ای دیم وجود مده ست. رداننده ا دیر کتب ا «خوند» ا «یرزا» ی فتند. و علاوه ر ار تدریس مور تحریری حل ا ز بیل تنظیم باله جاره امه سناد مه رطی ه نروز «جت» امیده ی د ه عهده اشت. عضاً جرای عقد زدواج لاق ا واندن صیغه رادری واهری ز ارهای و شمار ی فت.<br/>و اه ا وشتن تعویذی «تب وبه» ی ست رای ی سوادان حل امه ی وشت ا امه ای سیده یشان ا ی واند. «یرزا» ستیاری اشت ه و ا «لیفه» ی فتند جرائیات کتب حیاناً ز سمت تدریس تعلیم ط عهده و ود لیفه کتب ار ا ر ظایف تنوع ی مارش تا دود توان اری ی اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سایل تحصیلstrong><br/>رای تحصیل غالباً هریه ی پرداخت می د، را ه رفتن ستمزد رای تدریس ز ید عتقادی ردود ود. تنها کتب اری ه سمت ا عنوان ذهبی داشت ز ین اعده ستثنی ود رورتهای عاشی و ز اه کتب اری راهم ی د. رکس ه صد تحصیل اشت، ی ایستی تشکچه یاورد ای ناسبی ا ر کتب ماده شستن ند. مین ه ساعت تعطیل ی سید، رکس تشکچه ود ا رای مان اندن ز ستبرد حتمالی، مراه ود ه انه رمی رداند. علاوه راین انش موز ورجین وچکی یز ز وع اجیم ی ورد تاب لمدان غذای ود ا ر ن ای یداد ه ر صطلاح کتب ه «یبه» عروف ود. ین ویش ا صطلاح، اشناخته ست علوم یست ه ه یشه ی ارد ا ه تحولی ه ین صورت رآمده، هر صورت «یبه» ا خصوصاً رای ستفاده اگردان مکتب خانه ی افتند اهی ز وع زمخت ن عل ندها ناها م رای مل قل سایل بزار ار ستفاده ی ردند.<br/>ر صل سرما سوخت کتب ا ه وبت کی ز اگردان تأمین ی رد. اهی ه توافقی بود رکس نقل وچکی ملو ز تش مراه ی ورد تا قت رس ز رمای ن دد ی رفت. ن وزها یشتر خاری یواری تداول ود ر نتهای حل کتب ر نظر نان روغ وشنائی ی اد رتباً یزم ا تپاله ن وسیله لیفه ا اگردان زرگ ابجا ی د مین ه تشی دست ی مد، نرا ی شیدند ر ک نقل لزی ا سفالی پیش کتب ار ی ذاشتند.<br/><br/>رای رود ه کتب دامه ا روع رس یچ ونه اعده سنی بود. ز ک ودک فت ساله تا وان سرآمد، ی توانست اگرد کتب اشد. مه ینها ورادور کتب ی شستند ریک ه تنهایی ا صدای لند هنگ خصوصی ه تمرین تکرار رس شغول ی دند. گر ردی ساکت ود صدایش رنمی مد، لیل ن ود ه و تکاهل ی ند علاقه ه رس تحصیل دارد اگهانی وب تنبیه خوند ا لیفه سزایش ا ف ستش ی ذاشت. تصور ین صحنه ه روهی اهمرنگ، ریک ا حنی رکدام ضمون داگانه ی ا ه هنگ لند ر زیر سقف وچکی ی واند، شوار ر هایت یرت نگیز نده ور ست. ما ین وع صحنه ا، هترین تصویر مکتب خانه ست. خوند ا یرزا مچنان ر ن حیط پر سر صدا دون حساس اراحتی کار وزمره شغول ود ه سا ه اشتن نان ازار پرهیاهوی انش باهات یکرد.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پیش ستی کتب ارstrong><br/>مین ه اگردی رای ولین رتبه ارد کتب ی د، یرزا رای نکه و ا توجه رز فتار ردار ود ند، و ا حضار ی رد ا ک گاه غیرعادی اید غضب لود سم خصی ام پدرش ا ی پرسید و ا ه صطلاح مروزی ز ظر وانشناسی ی سنجید تا بیند یا ثار علائم ونسردی سرکشی ر تازه ارد ست ا ه؟ گر سبت ه تازه ارد حساس حبت می رد، وب تنبیه ا ز زیر زیرانداز پوستی ود یرون ی شید ر من شان ادن ن، کی و ربه تهدیدآمیز ه ف کتب یزد ی فت: «دان ه ینجا ا کتب ی ویند رارت ضولی ا ر ینجا اهی یست، گر ستت ز پا طا ند، ا ین وب اخن ایت ا یریزمیچاره اگرد ز مان ساعت ول غرق ترس اهمه ی زایل شدنی ی د انند نجشکی ه سیر ربه ده اشد، ود ا ی اخت.<br/>ر پستوی کتب ا زیرزمین ن وب لق ر ای یمه تاریکی هن جی ی رد. اهی رهای رودی کتب ا ه ستور «یرزا» ی ستند نجره ا ا ه شرف ه ازار ا عبری ود ی نداختند کی ز تخلفان سرسخت ا ه سیله لیفه ند فر ز اگردان زرگ سال ه لق ی ستند. ستن ر پنجره رای ین ود ه ز یرون کتب سی ه فاعت یاید «یرزا» تواند یفری ا ه ازم ست دون انع طابق واسته ود جرا ند. عتقاد تربیتی عموماً ر بنای ظر سعدی یرازی ود ه: «ستاد علم و ود ی زار - رسک ازند چه ا ر ازار».span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ند سال بل ه ر صدد تهیه ادداشتها یشهائی رباره مکتب خانه ودم ز عمرین حصلین کتب ای ذشته تحقیق ی ردم، ه کی ز نسوبین زدیک ود رخوردم ه عمری ز و ذشته ود. ردی ود تقریباً فتادساله سوادی داشت. وش استش م کلی اشنوا ود. ز و پرسیدم ه را ا جود مکاناتی ه اشته ا نکه رادرهایش اسواد ودند، و رس خوانده ست؟ ر وابم فت: «فت ا شت ساله ودم ه را ه کتب ذاشتند. لاحیدر امی ود ه کتبی ر حل ا ایر رده ود. را ه ست و سپردند. پس ز دت وتاهی ز نجا ه توانستم رسی ا ه اده ود طابق نظور و پس دهم، ا ک سیلی ی حمانه نان گوش ن زد ه ادام لعمر ز عمت نوایی حروم دم رس شق کتب ا م ا ین رب ست ترک ردمspan>span>p> <p><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تعاون جای هریهstrong><br/>اگردان کتب ه تناسب سن سال هارتشان علاوه ر رس، ارهای خصی انوادگی خوند ا یز وبراه ی ردند. ندم و ا رد ی ردند، یزمش ا ی ستند، رف وبی پشت امش ا نجام یدادند گر رای زراعت رداشت حصول و مکی ازم ود ه اری ش ی تافتند. علاوه ر ینها رچند اه ر رصت ای ناسب، رای «یرزا» لیمه ی وردند تا بران ق تدریس و ه عمل ید. لاصه بر اد ه ورشید لک رای تأمین عاش یرزا رکار ودند.<br/>کتب ا ا عموماً ام خصوصی بود. ر ر حل، کتب ه ام یرزائی ه نرا داره ی رد، هرت ی افت. انند کتب لا جبعلی ا سجد یرزا حمدعلی. ر مکتب خانه ولین تابی ه ه انش موز ی ادند «سه پاره» ام اشت تضمن روف لفبا ه شکال ختلف سمتی ز سوره ای وچک رآن ود دون ینکه شکال روف ا رای و نویسند. اگردان ا وی مین تاب ادار ه ناختن روف ی ردند مین ه رنامه ناخت روف تمام د، لمات ساده ا روع ه جی ی مودند. جی ردن نقدر پیچیده غرنج ود ه تقریر یان ن شوار ست.<br/>سالخوردگانی ه ر مکتب خانه تحصیل رده ند نوز ستند، یتوان ه بط نواع یوه ای جی توسط وار قدام رد. گر ز ین رصت رای فظ گاهداری ین یوه موزش هن ستفاده شود، یم ن ی ود ه پس ز دتی مکان ستیابی ه سن بیل نابع آخذ کلی ز ین رود. کتب ر سال تقریباً ش اه ایر ی د غالباً وقات موزش ز یمه پائیز تا یمه هار ود. ون وز هارشنبه ی سید وق ستفاده ز تعطیل عداز هر پنشنبه وز معه معی ا ه ز کتب ریزان ودند ادار ه زمزمه ا ترنم حر ویل انندی ی رد نین ی واندند:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«هارشنبه وز کر ست. پنج نبه وز کر، معه وز ازی. ی نبه اراضی - تا ر لک ندازیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صرف یر تاریخ صاف، لستان سعدی، امع عباسی، یوان افظ، صاب لصبیان راهی ز تابهائی ودند ه پس ز واندن سه پاره زو عمه تدریس ی د. ه وازات موزش ین تب «سیاق» ه وعی ساب قادیر وزان قود قت ود، ی موختند ه علاً ی توان مونه ایی ز نرا ر غت امه ا رهنگ امه ا طالعه رد.<br/>امه گاری وشتن سامی کور ناث، زو رنامه رسی شمار ی فت. امه گاری ا م «تابت» ی فتند گر سی یزان تحصیل سیر راحل رسی ردی ا ی پرسید، ه ای دت تحصیل وابی ا ه ی نید ام تابی ود ه ی واند. ثلاً ی فت: امع عباسی وانده م ا لستان یخوانم. ر وقات راغت شاعره کی ز سرگرمی ای کتب ی د قتی ابین و فر شاعره ی د نکه رنده ود طرف شاعره ی فت: «رو ه تو ا ه م خوندت ستم».span>span>p> <p><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>دفهای تحصیلی strong><br/>ط زیبا عم ز رشت ا یز ه ولی ه ام «شق» ومی نام «تابت» وسوم ود، عیار لاک رداشت تحصیلی ود. رکس هر ندازه ز تحصیل، نانکه ط وبی داشت، رف توجه بود. ر اقع ط وب ستتار ناسبی رای ی انشی ود. نچه ا ه ی وشتند ا لم ی رکب سیاه ود. سرقلم لزی رکب ای نگی، خصوصاً رکبی ه ز وهر رفته ودند، ه تنها ردود ود، لکه گر انش موزی ز نین سیله ی ستفاده ی رد، تنبیه انانه ی ا ه ایگان ی رید.<br/>وشتن ر طلبی ر بتدای مر، وی زانوی است صورت ی رفت زمانی ه وج مال ود ی سید ه سی یتوانست یستاده لمدان وات ا ر ال مر ود ذارد دون پیش ویسی تابت ند، ی نکه لم وردگی پیدا ود. مناً واعد ظم سطور وشته ا یز ه حو طلوب ه صطلاح ن وز «ن لبدو لی لختم» عایت رده اشد ن قت ست ه ویسنده ز ید تحصیلی ر رجه عالی رار اشت عنوان «یرزا» ی رفت.<br/><br/>سلم ست ه کتبها می توانستند تمامی راحل تحصیل ا رای انش موز گذارند ر دام ه تناسب وقعیت حلی، تعلیم اشتند رائه دمتشان ختص بقات توسط ی د. نهائی ه هره تمکن الی اشتند علم سرخانه رای طفال ود ی رفتند ستفاده ز کتب سر أن قام نان ود.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سوم تحصیلیstrong><br/>سیر راحل تحصیلی تمام ر تاب ک رحله ز تحصیل ا سومی تداول ود ه ه سبت همیت رزش ن رق ی رد. گر ه رد وآموزی ی واستند سرمشق دهند تا ی ز وی ن روع ه وشتن ند، تقریباً ه لی پانزده وز بل راتب ا ه طلاع اگرد سان زدیک و ی ساندند، تا من تهیه سائل تحریر ز بیل لمدان وات لم اغذ، یاد خوند یرزا م اشند. ر سب ک سنت هن ر ین وز اید دیه ی ه خوند اد هان و ا یرین رد. عمولاً رای ین نظور هدا ک له ند وسی یشتر ایج ود تا دایای یگر. یمت ک له ند ر د و ران یم تا سه ران ی د. له ند فاف اغذ بود نگی اشت ه ا علامت ارخانه سازنده مراه ود رداگر ن ا ا خ نف ی ستند. ین دیه ا ه انه «یرزا» ی رستادند اهی خاطر نکه رسی ه یگران اشد، نرا ر کتب ه ستاد ی ادند. صول دیه ز مه انش موزان ه ین سهولت سادگی بود. معی ر ادن ن فع لوقت سامحه ی ردند، لی کتب ار یز این سادگی ست رنمی اشت ر تیجه دون ینکه وضوع رملا ود، ه ک شاکش پنهانی نتهی ی د، تا غالب غلوب ه اشد.<br/>وز تعلیم سرمشق را ی سید. خوند ا سابقه هنی ه ز صول رسوم اشت، کایک اگردان ود ا ی واست عد ز نکه ختصراً ز رز وشتن سزمشق ی فت، تعلیم ازمه ا ی اد، رای نانکه ند رسوم ا ورده ودند، ین سرمشق ا ی وشت: «ا دب اش پادشاهی ن» ما مینکه ه اگردانی ی سید ه نوز ر ادن له ند تعلل ی رزیدند، دون ینکه نان ا حروم ند ا تذکری هد، عنوان سرمشق ا تغییر یداد ی وشت: «شق ی ند ی نا اشد» دین سیله ه اگرد ولیای و خطار خلاقی ی رد ه رفتن سرمشق دون ند عاقبت وبی خواهد اشت.<br/>ولین سرمشق دتی تکرار ی د ه سا ک و فر م تنبه ده ند رسوم ا ی وردند تا وبت سرمشق وم ی سید ه از و سه فری دای دمت می ردند ود ا ه وچه افهمی یزدند لیکن خوند یز نصرف می د. ین فعه نانکه ند ا اده ودند، از ورد توجه اقع ی دند سرمشقی ه ی رفتند ندرزی ود ه پند ردمندان ا گه ارند: «گهدار پند ردمند ا» ه لبته کی ز ن ردمندان ود خوند ود!<br/>ما مینکه وبت ی فایان ی سید ه ا جود تذکرات تبی نوز تحاشی ی ردند، سرمشق نان کمل خطار ولیه ا تأکید سرسختی یشتری ود این ضمون: «رچه ولاد صطفی اشد» ه ذشته ز تأکیدی ه اشت شکل زرگی ر ن ستتر ود ر اقع خوند عمداً ه صطلاح پوست ربزه زیر پای وآموز ی نداخت زیرا ه وشتن لمه صطفی نهم رای وآموز ا ط رشت الی ز شکال بود. در سلم ینکه نین اگردی ر ردای وز شق رفتن برای اینکه توانسته ست نظور ا محو طلوب رآورد، تنبیه ی د. ا گاهی ز ین سرنوشت حتوم، اگرد لافاصله ه کر اره ی فتاد پدر ادرش ا توجه ی رد ه تقریباً رفتار شم غضب ستاد ده ست. ه ین ترتیب، ند یرزا پیش ز نکه حظه پس ادن تکلیف شقی رارسد، ه و ی سید یرزا یز ر ولین رصت سرمشق ا تغییر ی اد: «گهدار پند ردمند ا».span>span>p> <p><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>درک تحصیلیstrong><br/>عطای واهینامه تحصیلی ا بداً وضوعی بود. حصل ر ک ز تابهائی ا ه ز نها اد ردیم، طابق یل خوند تمام ی رد ه صطلاح کتب «طعه ی شید» دین سیله تشویق ی د. طعه عبارت ود ز ک قاشی تخیلی ز هره ئمه ا اران نها ه ر ال عا عبادت ا عزیمت ه هاد ودند. طعه، ندازه طع شخصی داشت. اهی ر واشی ن طالبی ی وشتند (ا ط نگی) ه ناسبتی ا ترسیم قش طعه اشت تقریباً ویای قش ن ود. علی لرسم هرمانان طعه ا دون هره عنی ا قاب سفیدی شان ی ادند، تا یافه اشناخته ا ه ای نان گذارند ز ین ریق ناهی توجه قاش شود. لبته طعه ی ه ه اگرد اده ی د، جانی بود. یمت نرا ه ز و سه ران یشتر می د ی رفتند انش موز ن ا انند واهی امه ریافت ی رد زیب زینت طاق ود ی ساخت. ین رای اگرد مکتب خانه فتخاری ود ه ی لمثل تا حال سه طعه شیده ینندگان م ا یدن ن ه وقعیت تحصیلی انش موز پی ی ردند. تعجب ینجا ود ه قاشی ز ر وع منوعیت رعی اشت. عتقاد سئولین کتب ر ین ود ه قتی بادرت ه ترسیم یوان ا نسان تی رختی ی ود نها ر سرای اقی ز قاش ان ی لبند ون واسته نها رآورده می ود، قاش ا زای ابخشودنی واهد ود!span>span>p> <p><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سأله تنبیه ر مکتب خانهstrong><br/>ال ه ز تشویق کتب وشتیم، ز تنبیه ن یز گوئیم. کی ز حتیاجات ائمی تب وب تنبیه ود ه رتباً ر ال نجام ظیف ی کست. ا کستن وب، یاز تهیه وب تنبیه دید یاتی ترین رورت مکتب خانه ی د. یرزا اگردان رس وان ا ادار ی رد تا رچند وز ین یاز ا رطرف نند. نها یز رای وش دمتی تحصیل ضایت یرزا، ز ترکه ای نار ادام ه ربه ای ن ه ردناکی هره ود، تهیه ی ردند. وب نار ادام ذشته ز ین ه نعطاف یشتری ارد سبت ه سایر وبها ادوام تر ست. ما تهیه ننده وش دمت ه سا ه ود یز عم تلخ دیه ودش ا ی شید.<br/>اهی انش موزی ه ریا پس ادن رس مادگی داشت، ز کتب راری ی د. یرزا و سه فر ا ی رستاد تا و ا ز حل کسب و کار نسوبین ا زرعه انه ش یاورند. ز ین اگرد ریزپا قط ا ترکه نار لبالو ستقبال ی د. پس ز راغت ز ین هم، ار رس غاز ی ردید. نین فتاری اه عکس لعمل اگر اراضی ا رمی نگیخت و م کرانش سوزن ا یخی زیر تشک زیرانداز خوند ی ذاشتند مین ه خوند سرزده وی ن ی شست، ز نتقام نها سوزشی ردناک ر جود ود حساس ی رد.<br/>کتب ارهای اتجربه، اگردان ود ا وب ی ناختند ه زیر م عواطف وحیات نها اقف ودند. نها پس ز ر ساط تنبیه، بل ز شستن، زیرانداز ود ا املاً ارسی ی ردند تکان یدادند ستی وی ن ی شیدند، تا گر رای و امی سترده اشند، ن ا لااثر نند.<br/>آداب و رسوم سنتهای مکتب خانه، سیع وناگون ود ر ر هر یاری، نگ یژه ی اشت. تحقیق پژوهش ر ین وضوع کات اشناخته اشفته سیاری ا ربر ی یرد. تا نجا ه طلاع ارم، متر راین زمینه پژوهش امنه اری صورت رفته تدرجاً نابع تحقیق ه سالخوردگان دما ستند، ز ین ی وند. گر پژوهنده ا وق علاقمندی اشد، ز ظر ناخت امعه ذشته مکتب خانه نبع غنی الب شمگیری رای وست، مکتب خانه مایانگر رز تفکر عتقدات تربیتی عرف گونگی وحیه رز رخورد جتماعی ود. رای سل اضر ینده ناخت کتب ای دیمی سیله ی رای قایسه دنیت رهنگ پیشرفت جتماعی ست. نچه ر ین ختصر عنوان د، ربوط ه طراف هرستان تبریز ست ه خش ای ذرشهر سکو ا ربر ی یرد.span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بربرچسب : افظ یرازی شعار ، انلود فال حافظ ا عنی رمت اوا ، یوان افظ صوتی رمارودی ، فال امروز حافظ یرازی ، شعار سعدی ه زبان نگلیسی ، شعار افظ ه زبان نگلیسی ، شعار افظ ر ورد وست ، اخه بات عشوقه افظ ، فال حافظ ا تفسیر نلاین ، یوان افظ نلاین ، رفتن فال حافظ ا عنی تفسیر امل ، شعار افظ ر ورد وستی ، فال حافظ وزانه ، عری ز افظ ه زبان نگلیسی ، اخه بات افظ یست ، فال حافظ ا عنی ستخاره ، افظ وانی ر ریتانیا ، فال حافظ ز یوان افظ ، یوان افظ ا صدای املو ، د فال حافظ وزانه یرانسل ، انلود افظ وانی رشد ترابی ، افظ وانی ا صدای وسوی رمارودی ، اخ باتم ادند ، فال حافظ ا تفسیر ارسی ، فال حافظ ا تفسیر عنی امل ، افظ وانی ب لدا ، یوان افظ یرازی ، یوان افظ ، انلود رنامه فال حافظ صوتی رای ندروید ، فال حافظ ا تعبیر ارسی ، یوان افظ ه ارسی نگلیسی ، یوان افظ ارسی نگلیسی ، فال حافظ ا تعبیر نلاین ، عر افظ ر ورد ی فایی وست ، فال حافظ ا عنی تعبیر ، انلود فال حافظ ا عنی رای وشی اوا ، فال حافظ ا عنی یک صالحی ، افظ یرازی ردو ، فال حافظ وزانه یرانسل ، فال حافظ ا عنی تفسیر نلاین ، فال حافظ اطق ار ، افظ وانی ، اخ بات افظ یست ، فال حافظ ا تفسیر رای ندروید ، افظ یرازی شعار عاشقانه ، یوان افظ online ، فال حافظ وزانه نلاین ، یوان افظ ه زبان نگلیسی ارسی ، انلود فال حافظ ا عنی رای وبایل ندروید ، انلود فال حافظ ا عنی رای وبایل اوا ، انلود تاب اخ بات افظ ، افظ وانی اله صادقیان ، انلود شعار عاشقانه افظ یرازی ، یوان افظ انلود ایگان ، عر افظ یراز ، فال حافظ نلاین ا تفسیر امل ، انلود یوان امل افظ ه نگلیسی ، یوان عر افظ یرازی ، انلود ایگان فال حافظ صوتی رای ندروید ، فال روزانه حافظ اطق ، هترین شعار عاشقانه افظ یرازی ، فال حافظ ا عنی ب لدا ، فال حافظ وزانه 2030 ، فال حافظ ا عنی ارسی رای وبایل ، راسم افظ وانی ر ب لدا ، افظ وانی انلود ، یوان افظ سخه ندروید ، افظ وانی احمد شاملو ، یوان افظ رای وبایل ندروید ، افظ یرازی عر ، رنامه هترین تاب یوان افظ ویا ندروید ، انلود افظ وانی میر وری ، فال حافظ وزانه ک پاراگراف ، فال حافظ وزانه صلی ، فال حافظ ا تفسیر نلاین ، شعار افظ یرازی ه نگلیسی ، انلود تاب یوان افظ ا ترجمه نگلیسی ، شعار افظ ترجمه نگلیسی ، فال حافظ ا تفسیر عنی ارسی ، د انلود فال حافظ اطق رای وبایل ، انلود افظ وانی هروز ضوی ، اخ بات عشوقه افظ ، فال حافظ ا عنی رای ب لدا ، انلود شعار افظ ه زبان نگلیسی ، انلود یوان افظ ا ترجمه نگلیسی ، انلود رم فزار فال حافظ ا عنی رای وبایل اوا ، یوان افظ ندروید صوتی ، عر افظ ر ورد وست وب ، افظ وانی املو انلود ، انلود رم فزار فال حافظ صوتی رای امپیوتر ، فال حافظ ا تفسیر ستخاره عنی ، فال حافظ ا تفسیر عطاری ، انلود انلود فال حافظ ا عنی رای وبایل اوا ، فال حافظ ا تعبیر تفسیر عنی ، فال حافظ ا عنی تعبیر ، فال حافظ اطق ، انلود یوان افظ ه زبان نگلیسی ، یوان افظ صوتی وبایل ، افظ یرازی وست ، فال حافظ ا تفسیر تعبیر ، انلود فال حافظ اطق رای ندروید ، مسر افظ یرازی ه ود ، یوان افظ نگلیسی pdf ، فال حافظ ا تفسیر امل عنی کلمه صوت رائت واز ، فال حافظ ا عنی یتوته ، عر ای سعدی ه زبان نگلیسی ، یوان افظ ندروید ، فال حافظ ا عنی اوا ، شعار افظ یرازی pdf ، یوان افظ fale hafez فال حافظ ا عنی ا تفسیر ستخاره یوان افظ ، انلود فال حافظ ا عنی رای موبایل نوکیا ، عر افظ ، انلود فال حافظ ا عنی اوا ، افظ وانی ر ب لدا ، عر ز افظ ر ورد وستی ، فال حافظ ا عنی رای وبایل ، انلود عر ای سعدی ه زبان نگلیسی ، اخه بات عشوقه افظ ، عر سعدی ه زبان نگلیسی ، عر افظ ه زبان نگلیسی ا ترجمه ، فال حافظ ا تفسیر کتر مشه ی ، عر افظ رباره وست وب ، عرای افظ یرازی ، یوان افظ صوتی ، هترین عر افظ یرازی ، افظ وانی ستاد رمارودی ، یوان افظ صوتی املو ، فال حافظ یرازی ا عنی تفسیر امل ، انلود افظ وانی صوتی ، افظ وانی رمارودی ، یوان افظ نلاین نگلیسی ، انلود رم فزار فال حافظ ا عنی رای اوا ، انلود رنامه فال حافظ ا عنی ا رمت اوا ، فال حافظ مراه ا تفسیر عنی ، شعارعاشقانه افظ یرازی ، اخه بات یست ، ترجمه یوان افظ ه نگلیسی ، انلود رم فزار فال حافظ صوتی رای ندروید ، افظ یرازی ، شعار افظ ر اره وست ، ال وز افظ یرازی ، فال حافظ صلی مروز ، فال حافظ ا عنی تفسیر امل ، شعار افظ ، شعار افظ یرازی ر ورد هار ، انلود تاب فال حافظ ا عنی رای وبایل ، شعار افظ رباره وستی ، فال حافظ ا عنی رای وبایل-اوا ، یوان افظ صوتی رای وبایل ، یوان افظ pdf ، لسفه افظ وانی ر ب لدا ، عر عروف افظ یرازی ، یوان افظ ه زبان نگلیسی ، افظ یرازی ه ود ، شعار افظ یرازی ، فال حافظ ا تفسیر عطاری رمانی ، یوان افظ ه زبان لمانی ، عر ز افظ یرازی ، افظ یرازی mp3 ، انلود فال حافظ ا عنی رای اوا ، فال حافظ ا تفسیر ندروید ، شعار افظ رباره دا ، یوان افظ نگلیسی ، انلود افظ وانی رمارودی ، یوان افظ نلاین ا عنی ، شعار افظ ر ورد عشق ، تاب عر افظ یرازی ، شعار افظ ر ورد وست اشتن ، انلود یوان افظ ا ترجمه نگلیسی ، فال حافظ وزانه مروز ، افظ وانی کتر وسوی رمارودی ، افظ وانی ا صدای ستاد وسوی رمارودی ، انلود افظ وانی جریان ، رفتن فال حافظ ا تفسیر عنی ، انلود افظ وانی ا صدای رمارودی ، انلود افظ وانی کتر سروش ، انلود رنامه فال حافظ ا عنی رای اوا ، اخ بات افظ ، افظ یرازی ال ، فال حافظ ا تفسیر عنی ران ، انلود فال حافظ صوتی رای ندروید ، افظ یرازی یکی پدیا ، یوان غزلیات افظ نلاین ، فال حافظ ا عنی اقعی ، یوان افظ صوتی انلود ، فال حافظ ا تفسیر ستخاره ا عنی ، فال حافظ مراه ا عنی رای وبایل ، شعار عاشقانه ز افظ یرازی ، اخ بات یست ، انلود افظ وانی یکاووس اکیده ، فال حافظ وزانه مراه ول ، افظ وانی ا صدای رمارودی ، تاب اخ بات افظ ، یوان افظ نلاین ستجو ، یوان افظ صوتی رای وبایل ندروید ، رم فزار انلود فال حافظ اطق رای امپیوتر ، فال حافظ ا تفسیر کتر عطاری ، فال حافظ ا عنی ا تفسیر ستخاره ، یوان صوتی افظ ا صدای املو ، انلود رم فزار فال حافظ ا تفسیر صوتی رای ندروید ، یوان صوتی افظ ا صدای ، فال روزانه حافظ یرازی ، اخ بات ، فال حافظ ا تفسیر ، یوان افظ ترجمه نگلیسی ، یوان افظ android ، عر افظ ه زبان نگلیسی ، فال حافظ ا عنی تعبیر تفسیر ، انلود رم فزار فال حافظ ا عنی ا رمت اوا ، فال حافظ ا عنیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آداب مکتب خانه، سیری در آداب مکتبخانه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نام استاد یار قدیم در مکتب خانه , مکتب خونه ریاضی مهندسی , lمکتب خونه , مکتب خانه , مكتب خانه

آداب مکتب خانه، سیری در آداب مکتبخانه گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات