افسانه بابانوئل، جشن کریسمس و افسانه بابا نوئل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد افسانه بابانوئل، جشن کریسمس و افسانه بابا نوئل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +افسانه +بابانوئل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=item-page> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="فسانه ابانوئل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فسانه ابانوئلa> &nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html"><div class="mzc"><strong>فسانه ابانوئل، جشن کریسمس فسانه بابا نوئل strong>div>افسانه بابانوئل,داستان بابا نوئل,افسانه بابا نوئلa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ابانوئلspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">جشن کریسمس <a class="hlink" title="فسانه بابا نوئل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فسانه بابا نوئلa><br/>ردوران استان ، رسراسر روپا، شنهای ومی ا، قوام رمن ا قوام سلت ویددهنده غاز صل زمستان ودند. سپس ، ا هور سیحیت ، ه ناسبت یلاد ضرت عیسی سیح (ع) ر ب 24 سامبر ین راسم تحت عنوان وئل ، ریسمس ا ویداد شن رفته ی ود.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه ین ترتیب سوم ذهبی ایگزین سنت ای ومی ی ردد. رخلال رن ا، سوم ذهبی ومی ا کدیگر ی میزند شن وئل ا ریسمس ه ک شن ذهبی معی تبدیل ی ردد، ک شن انوادگی ه ر شور ن ا راساس سنت ای ود رگزار ی ند.<br/>راسم وئل ر رون سطی سنت رخت وئل ک سنت ه ا انده ز قوام سلت ست . روییدها ه اهبان ین وم حسوب ی دند نگام رگزاری شن غاز صل زمستان رختان اج ا ا سبب ای لایی شمع ای وشن تزیین ی ردند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر رون سطی رخت اج قب رخت زندگی افت ، زیراهمواره سرسبز ست . رعین ال رخت اج نماد زندگی وشنایی ود. ر وران رون سطی ، سن یکلاس ، امی ودکان ظیفه توزیع دایای وئل ا ه عهده اشت . ی ز ام انه ی ه ام انه ی یگر ی فت ز اه وله خاری ارد انه ا ی د وراب ای ودکان ه ر به ومینه یواری ویزان ودند ا پر ز دایا یرینی ات ی رد.<br/><br/>تا رن وزدهم&nbsp; قدار&nbsp; تنوع دایا ه راتب متر ز مروز ود امل بل ، لوت ، اسباب بازی ای وبی عروسک ی د. اهی ک ست باس ا تی ک وبان سر دیه اده ی د.رهرحال ر سیله تازه ی شانه غاز سال و ود.span>span>p> <p>&nbsp;p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html">افسانه بابانوئل,داستان بابا نوئل,افسانه بابا نوئلa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="فسانه ابانوئل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فسانه ابانوئلa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر شورهای سکاندیناوی ، یزم وئل یز زو سنت ا حسوب ی د. راساس ک فسانه دیمی ، ردم ین نطقه ر ب وئل ک طعه یزم زرگ ا ه انه ی وردند پس ز براز میدواری رای وشبختی ، سلامتی فاه ، ین یزم ا تش ی زدند تا شکلات رفتاری ا اسوزاندن ین یزم زبین روند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">راسم وئل ر عصر اضر رخت اج وئل ه یوه ی ه مروز ناخته ده ز یالت لزاس رانسه ر رن هاردهم یشه رفته ست . کنون ین رخت ا ر اخل انه صب ی نند ر ب 24 سامبر ن ا تزیین ی نند. ین سنت پس ز سال 1870 یلادی ر رانسه واج افت.<br/>&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html">افسانه بابانوئل,داستان بابا نوئل,افسانه بابا نوئلa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">استان ابانوئلspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خستین رخت ای اج رآن وره ا سیب ای سرخ ، ل ، وبان ا مع تزیین ی ردید. ز رن وزدهم ، سنت تزیین رخت اج ر شورهای مالی روپایی انادا یالات تحده ایج ی ود. ر سیاری ز وارد ز رخت صنوبر ه عنوان رخت ریسمس ستفاده ی ود.<br/>ما بابا نوئل ا سانتا لاوس ر سال 1822 ر مریکا ر وشته ای کتر ور ه استان ای ودکان ا ی وشت ،تولد ردید. ه ین ترتیب ، بابا نوئل ایگزین سن یکلاس ی ود.<br/>مروز <a class="hlink" title="فسانه بابا نوئل" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فسانه بابا نوئلa> ه یشه ر رن ا سوم اورها ارد ه کل ک رد وچک ندام اق وش و ا یش سفید ، باس رمز کمه ای شکی رآمده ست . ی سوار ر سورتمه ی ه وزن ا ن امی شند سراسر روپا، مریکا، انادا ا رمی وردد دایای ودکان ا توزیع ی ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201491514427.html">افسانه بابانوئل,داستان بابا نوئل,افسانه بابا نوئلa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ابانوئلspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردومین هه زاره سوم بابا نوئل درن تر ی ود. مروز ی توان ی ا ر تلویزیون شاهده رد،صدای و ا ز ادیو نید تی ودکان ی توانند ا تماس تلفنی دایای رخواستی ود ا ه و گویند. مروز بابا نوئل ارای ک درس ینترنتی ست ا یمیل ه ودکان پاسخ ی هد!span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله افسانه بابانوئل، جشن کریسمس و افسانه بابا نوئل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بابانوئل ویکی , بابا نوئل

افسانه بابانوئل، جشن کریسمس و افسانه بابا نوئل گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات