کارکرد پاتوق ها، کارکرد پاتوق ها دردوره پهلوی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کارکرد پاتوق ها، کارکرد پاتوق ها دردوره پهلوی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کارکرد +پاتوق +ها را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ارکرد پاتوق ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121957.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ارکرد پاتوق اa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.p> <p>ارکرد پاتوق ا ردوره پهلویp> <p>ه قل ز کاایران:ر امعه ی ون یران عصر پهلوی ه خش دنی ن توسعه یافته ی اشد . تنها <a class="hlink" title="ارکرد پاتوق ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121957.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ارکرد پاتوق اa> ه یشتر زطرف وشنفکران نتقدان جتماعی راحی ده ست ، تأسیس توسعه ضای عمومی رنهایت تلاش ر هت ستقرار دنیت جتماعی ست . ه عبارت یگر پاتوق ا ر لیت ، قش توسعه ضای دنی ا ه عهده ارند .p> <div class=GImg> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121957.html"><div class="mzc"><strong>ارکرد پاتوق ا، ارکرد پاتوق ا ردوره پهلوی strong>div>کارکرد پاتوق ها,کارکرد پاتوق ها در عصر پهلوی,کارکرد پاتوق ها در زمان پهلویa>p>div> <p>&nbsp;<a class="hlink" title="ارکرد پاتوق ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121957.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ارکرد پاتوق اa>p> <p>ستگی فرط اشی ز عدم فاق وشنفکران ر ورد رایط پس زانقلاب شروطه ، خالت ستقیم ولت ای یگانه ر یات جتماعی سیاسی یران ، ضور سنت رایان دعی ازگشت سلطنت ، قدان ندیشه درن تدوین ده ... ضای ازگشت ستبداد سیاسی کومتی ا راهم ساخت.p> <p>کاایران: ضاخان دعی ظم ر وران ژیم اجار ، ه ضا اه دعی وسازی سازمانی اده ی تبدیل د . ر ین وره و مکارانش متر ر پی ن ودند ه رای ازسازی ستمر رایط ز وزه عمومی ه راساس قد سامان هی ده ود ، هره برند ، ر قابل و یازمند ارگزارانی ی ندیشه لی پر تلاش ود تا تواند ه وسازی پردازد . زاین وست ه ر و هه غازین حکومت پهلوی ول ، ایی رای پاتوق ر ظر رفته شد ، لی ا رخش وشنفکری یرانی ز وزه سیاسی ه وزه دبی علمی ، ا ه کل یری صورت دیدی ز پاتوق و رو ستیم .p> <p>ر وره پهلوی وم ، ساختار وشنفکری تا دود زیادی تغییر افت . عواملی ون تغییر زادگاه جتماعی بقاتی وشنفکران ه یشتر ز یان توده بقه توسط ودند ، تغییر زادگاه کری نان ه یشتر ارغ لتحصیل شور مریکا ودند تا شورهای روپایی وروی ، تغییر ر رایط ین لمللی ه ر الب طب ندی و درت هانی مونیسم سرمایه اری تبلور افت ، توسعه درت افتن سازمانهای جتماعی دید ز بیل سازمان لل تحد انک هانی ، زمینه ساز تغییرات عمده ساختاری ر یران دند ه ر تیجه ساختار وشنفکری ز الت ساده ه پیچیده تبدیل ردید. خصاً یدئولوژیک دن ضای کریجتماعی یران ، وشنفکری یرانی ا ر الب ای تعدد سامان اد .p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>پس ز نقلاب شروطه ، وشنفکران لی سلامی ه نزوا فته وشنفکران غرب را همیت یشتری افتند . ین ریان وشنفکری ر دامه سنت روپایی ه افه شینی جتماعات حفلی سیار علاقه ند ود . عده ی یز ه یشتر یدئولوژیک ودند ، سر ز حزاب ، وزنامه ا ، راکز موزشی رهنگی سازمانهای داری ر وردندp>div>div> <p>کل عمده صلی حفل ای ین وره یشتر یدئولوژیک ود تا انوادگی ، وستانه سیاسی ؛ زیرا رایط امعه زمینه ای رح ظام ای امع امل یدئولوژیک ا ر فاع ز ارکسیسم ر یران راهم ساخت . خالفان ارکسیسم ر یران ا لیون ذهبی ا ودند . ز ین و ه حاظ حتوایی ، سه روه جتماعی تفاوت نتقد اکمیت ر امعه کل رفت : ارکسیست ا ، لی راها ذهبی ا ، ه رکدام ریکی زمحافل تجمع ی ردند . ین حل ا عبارت ودند ز انون پرورش کری ودکان وجوانان ، انون شرحقایق سلامی رمشهد ، سجد دایت ، انون توحید ... عضی زمحفل ا یز ر ارج ز سازمانهای جتماعی ه صورت روه ای سیاسی یدئولوژیک ر ال رکت تشکیل د .p> <p><a class="hlink" title="نواع پاتوق ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121957.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نواع پاتوق اa> ر وره پهلوی :p> <p>پس ز نقلاب شروطه ، وشنفکران لی سلامی ه نزوا فته وشنفکران غرب را همیت یشتری افتند . ین ریان وشنفکری ر دامه سنت روپایی ه افه شینی جتماعات حفلی سیار علاقه ند ود . عده ی یز ه یشتر یدئولوژیک ودند ، سر ز حزاب ، وزنامه ا ، راکز موزشی رهنگی سازمانهای داری ر وردند . ز ین وست ه ا راین وران - دود ش هها نواع پاتوق پاتوق شینی وبرو ستیم . ر دامه ه یان جمالی <a class="hlink" title="نواع پاتوق ا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121957.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نواع پاتوق اa> راین وره ی پردازیم .p> <div class=GImg> <p>1- پاتوق ستورانی : ردوره ول ، ا غلبه وشنفکری رانسوی ر یگر نواع وشنفکری ا مچنین تحت تاثیر کل یری بقه توسط دید ه علاقمند ود وقات راغت ود ا ر ماکن عمومی سپری ند ، پاتوق رایی دیدی تحت عنوان " پاتوق ستورانی افه ی " کل رفت .p>div> <p>راین وره یدان توپخانه ، یابان اله زار ، یابان ستانبول ، یابان اهرضا ، نطقه هجت باد وسف باد ... حل ای صلی ستقرار هوه انه ا ، ستوران ا ، تل ا ، تئاتر سینما ، تابفروشی ا ، راکز روش الاهای دید ، روشگاه ای زرگ حل فت مد ردم تهران م نین حل زندگی ارجی ا فراد بقه الا توسط ه الا ود .p> <p>2- پاتوق دبی : نجمن رلن ( رلنی ا ) کی ز صلی ترین پاتوق ای دبی ین وره ست .p> <p>رلنی ا یان سالهای 1915 1930 ند حفل وشنفکری تشکیل ادند اصل ن ردهمایی شست رخاست وشش ای عدی ، نتشار ند جله وزنامه ود . جله اوه ، جله یرانشهر، جله امه رنگستان ، جله علم نر وزنامه پیکار صلی ترین عالیت ای کری ودند .p> <p>جلات هارگانه ون قله ای ک زنجیر کی پس ز یگری نتشار افت ضمون ایی ون خذ تمدن غرب ، سائل ذهبی ، ساخت درت ، ضع زنان صلاحات روری ر یران ر صفحات ن طرح د . ویسندگان ین جلات ر مه سائل ا م توافق داشتند ، ما اهشان کی ود . ر یان ین ویسندگان هارتن سرشناس تر ودند عملاً داره جلات ا ه عهده اشتند : تقی زاده ، اظم زاده ، مال زاده شفق اشانی .p> <p>پی یری ارهای صادق دایت بکه ای جتماعی ی ه یجاد رده ود ، صداق الب رتبط ا پاتوق دبی ر یران ست .p> <p>3- پاتوق سیاسی : وشنفکران یرانی ، راین وره مکانی رای یدار ا کدیگر پیدا مودند پاتوق ای نجمن رلن، افه ادری ، روه سبعه ، روه ربعه ، زب توده ، وزنامه ا ، انون ویسندگان یران سیاری ز روه ای قد ررسی یگر ر ین وره تشکیل دند . ه عنوان مونه ی توان ه ضایی ه وجب تشکیل سته ای ولیه زب توده د ، شاره رد.p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>تشکل ای ذهبی ه پس ز ابودی ستبداد ضا انی اتمه جوم حشیانه ن ولت رضد ظاهر ینی پدید مدند ، ر سطوح راکز ختلفی عالیتشان ا غاز ردند : ر انشگاهها راکز موزش عالی ، ر بیرستانها ، ر ازار ، رحوزه علمیه رمیان عامه ردم ، رمساجد ، سینیه ا دیگر حافل ذهبی ، ر ریک ز ین راکز ه راخور ال هوای وجود ر نها ، تشکل ایی ه جود مد عالیت غاز د دامه افتp>div>div> <p>روه 53 فره ر دو مر ک نجمن انشجویی ود . ین عنی ا ی توان ز ررسی ثار اقی انده ز ادگاه فراد اطرات نان ه ست ورد . ر ریانی ه کلای دافع پذیرفتند ه ین روه 53 فر ه ور غیر سمی حفلی رای حث تبادل ظر ر اره سوسیالیسم تشکیل اده ودند . رگونه ابستگی ای ین لمللی ین روه ا د ستدلال ردن ه مکان دارد وشنفکران تحصیل رده رزندان وحانیون حترم ، ازرگانان ارمندان ولتی ه تبلیغ شر عقاید لحادی پردازند . رانی زمان تدریس ر انشگاه تهران ، روه ای باحثه انشجویی تشکیل اد ا مکاران دیمی ود ه ز روپا ازگشته ودند ، جله تئوریک " نیا " ا نتشر رد. ینها مه مونه ایی ز پاتوق ا حفل وشنفکری ر وره پهلوی ست .p> <p>4- پاتوق ذهبی : تشکل ای ذهبی راین وره ، پس ز هریور 1320 روع ده تا وره نقلاب سلامی مچنان هم ا ثر اقی اندند ؛ سول عفریان راین زمینه ی ویسد :p> <pتشکل ای ذهبی ه پس ز ابودی ستبداد ضا انی اتمه جوم حشیانه ن ولت رضد ظاهر ینی پدید مدند ، ر سطوح راکز ختلفی عالیتشان ا غاز ردند : ر انشگاهها راکز موزش عالی ، ر بیرستانها ، ر ازار ، رحوزه علمیه رمیان عامه ردم ، رمساجد ، سینیه ا دیگر حافل ذهبی ، ر ریک ز ین راکز ه راخور ال هوای وجود ر نها ، تشکل ایی ه جود مد عالیت غاز د دامه افتp> <p>کی ز صلی ترین ین وع تشکل ا ، نجمن ای سلامی ر انشگاه ا ، ازار راکز ارگری ود :p> <pنجمن ای سلامی انشجویان یز ز تشکل ایی ود ه لافاصله پس ز هریور 1320 یجاد د . خست ر انشکده پزشکی انشگاه تهران ، رای ولین ار نجمن سلامی انشجویان ا ساسنامه شخص یجاد د . ازرگان ا &nbsp;عتراف ه ین ه و سحابی ر ن رکت داشتند ، سخه هنه ساسنامه ن ا ه ادگاه اه ر سال 42 تسلیم رد . ی ا شاره ه تلاش توده ی ا هایی ا ، ز وانان تدین انشجو اد ی ند ه ین نجمن ا ر سال 1321 ر انشکده زبور تأسیس ردند. ر لساتی ه نجمن اد ده رگزار ی رد ، سانی انند هندس هدی ازرگان ، دالله سحابی ، سید صدرالدین صدر لاغی ، حمد تقی لسفی ، سین علی اشد عده ی یگر سخنرانی ی ردندp> <p>ردهه 1340 پس زمقاومت راجع سبت ه رکتهای صلاح لبانه حمد ضا اه تحت عنوان صلاحات رضی ، دیت ا تشکل ای ذهبی ر ستور ار رژیم پهلوی رار رفت . خالفان کومت ه تجمع تشکیل حفل ای ینی پاتوق ای کری قدام ردند. وسسه فاه ر سال 1346 هارده پاتوق رشهر شهد ، سجد دایت ، سجد امع ارمک ، سجد اوید ، سجد با ، سجد لیلی ، سجد لجواد ... تشکیل د.&nbsp; رادامه ین سیاست ، سیاری ز عترضین ه تأسیس دارس صوصی قدام ردند . پاتوق صلی ماری ز فرادی ه زمانی ا هضت زادی مکاری ی ردند ، رخی ز دارس تهران زجمله بیرستان مال ود . حمد واد اهنر ، حمد علی جایی ، لال لدین ارسی ، حمد سین هشتی علمای یگر ر ین وع دارس مع ده ه ز ارهای رسی ه عالیت ای رهنگیذهبی ی پرداختند .p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>کل عمده صلی حفل ای ین وره یشتر یدئولوژیک ود تا انوادگی ، وستانه سیاسی ؛ زیرا رایط امعه زمینه ای رح ظام ای امع امل یدئولوژیک ا ر فاع ز ارکسیسم ر یران راهم ساختp>div>div> <p>راین وره صلی ترین پاتوق ای کل رفته پاتوق ایی ودند ه هت یری رهنگی جتماعی اشتند . سینیه رشاد ثال سیار البی ز ین وع پاتوق ا ی اشد .p> <p>سول عفریان ر ورد سینیه رشاد ورده ست :p> <pکی یگر ز ریان ای کری وره خیر ، ریانی ست ه کتر ریعتی پایه ذار ن وده ه ام ی ناخته ی ود . ریعتی ی سالهای 1347 تا 1351 ر سینیه رشاد رنامه اشت ین رنامه ا ریان کری اصی ا ر امعه ا پدید وردp> <p>5پاتوق رهنگیجتماعی : ر وره پهلوی وم وعی ازگشت ه نجمن سازی پدید مد. سیاری ز نتقدان جتماعی رهنگی ا یجاد ردهمایی تحت عنوان نجمن ، ضای قد ا راهم ی ردند . ا راجعه ه زندگی فرادی ون ل حمد کترشریعتی ین عنی ه ست ی ید . ل حمد ز خصیت ایی ست ه یش ز یگران رانجمن تاثیرگذاشته ز ن تاثیر ی پذیرفت . و ر وران وانی ه تأثی ز وشنفکران زمانه ، علاقمند ه تأسیس نجمن ده ود .p> <p>"نجمن صلاح" ا ل حمد وستانش ر قد وضاع سیاسی جتماعی زمانه ود تشکیل ادند . دف صلی ۆسسان وان "نجمن صلاح" ن ود تا ه ررسی ظرات حزاب تفکرانی ه ر ن وره سیار زیاد ده ودند ، قیقت ا تشخیص اده ر هایت مگی ه ن پیوندند . راین نجمن ارهایی ز بیل تدریس جانی زبان عربی رانسه داب سخنرانی ا تهیه وزنامه یواری یز نجام ی ده ست .p> <p>نابع :p> <p>1- سول عفریان ، ریانها نبشهای ذهبیسیاسی یران ، سالهای 1357-1320 ، تهران : پژوهشگاه رهنگ ندیشه سلامی ، 1381.p> <p>2- تقی زاد رمکی ، پاتوق درنیته یرانی ، 2، تهران ، وای ور ، 1390.p> <p>3- رواند براهامیان ، یران ین و نقلاب ، ترجمه حمد ل حمدی حمد براهیم تاحی ، 9 ، تهران : ی ، 1379.p> <div> <p>&nbsp;p> <p>ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانp>div>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کارکرد پاتوق ها، کارکرد پاتوق ها دردوره پهلوی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پاتوق رمان

کارکرد پاتوق ها، کارکرد پاتوق ها دردوره پهلوی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات