ساختار قضایی در دوره قاجار

ساختار قضایی در دوره قاجار - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ساختار قضایی در دوره قاجار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +ساختار +قضایی +در +دوره +قاجار را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد ساختار ضایی&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ساختار ضایی ر دوره قاجار" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121921.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ساختار ضایی ر دوره قاجارa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران:&nbsp;«<a class="hlink" title="عدلیه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121921.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عدلیهaپیشین ادگستری عنوان سیم ادرسی یران ر عصر قاجار ست. ین تشکیلات ر وره ناصرالدین شاه اجار کل رفت، ر سالهای عد ورد صلاح ازنگری رار رفت ر عصر ضاخان ه ادگستری تغییر ام اد. لی ه ر عصر قاجار ه ر عصر پهلوی، ثرچندانی ز «عدل» «اد» ر ن جود داشت.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121921.html"><div class="mzc"><strong>ساختار ضایی ر دوره قاجار strong>div>ساختار قضایی در دوره قاجار,دادگستری زمان قاجار,سیستم دادرسی دوره قاجارa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ساختار ضاییspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ظام ضاوت ادرسی ر وران اچار«یوان انه ایی» ود ه ۆسای ن توسط اه نصوب ی دند، یوان انه ر قیقت کانی رای سیدگی ه کایات ردم ود. رز ار یوانخانه نین ود ه کایات عوای قوقی ا ه کام رع رجاع ی ردند اکم رع عنی وحانی جتهد ربارة کایات کم ی اد. ین حکام مانت جرائی داشت. عاوی غیرحقوقی یز ر دارات ولتی ل صل ی د، ر هرستان ا یز مور رعی ا علما مور زایی نتظامی کومت ا ل صل ی ردند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر دوره قاجار یخ لاسلام ه یاست حاکم رع ماشته ی د. ر هرهای زرگ ک اضی رع م ود ه زیر ظر یخ لاسلام نجام ظیفه ی رد. ر هرهای وچک قط ک اضی ر هات زرگ ک وحانی زء غل ضاوت ا رعهده اشتند. یاست حاکم عرف ه عهده قامات سمی ولت ود. عالی ترین حکمه عرف یوان اه ود ه ه نزله خرین ادگاه ستیناف ود. ر رحله پس ز ن، کام یالتی رار اشتند پس ز ن ا کام لمروهای وچکتر ضایی ا ضاوت هرها ودند. کام ی توانستند خشی ز درت ود ا ه عنوان اکم عرف ه رخی ز قامات حلی تفویض نند ه زیرنظر لانتر هر نجام ظیفه ی ردند. ر جموع وانین ظام ای ابتی ر سراسر شور کومت می رد. مر ضا ر ست و ستگاه تمایز عنی حاکم رع ا یوان انه ود. د اصل ین رعیات عرفیات یلی شخص بود اهی ین حاکم ر صلاحیت سیدگی باحثی رمی رفت. حاکم رع ه عاوی قوقی، زدواج لاق، اد ستد، سمتی ز رم ای زایی عمال لاف رع سیدگی ی ردند ز رود ه موری ون، تل، تک اموس، سرقت رح منوع ودند. ما حاکم عرف ه مور لافی نایی سیدگی ی ردند. حکام صادره طعی ر ک رحله سیدگی ی د.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وه ضاییه ختیار ل صل عاوی عملاً ر ست کمرانان تنفذین ودوضع زندان ا م تا بل ز ستقرار شروطیت سیار رهم شفته ودspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;بودن ک رحله پژوهشی، قدان وانین دنی زایی ابت دون ویه ضایی شخص، داخله رباب درت ر عاوی خلتاف ظر جتهدین ر وانین رعی اعث د ه عمل ضاوت ادرسی ا شکلات وناگون وبرو نظام قضایی شور سیار شفته ود. ه عاوی عرفی ین فراد عاوی ین فراد ولت انند ختلاف الیاتی، عاوی تباع یگانه یز عاوی ین تباع یران تباع ارجی ر یوان انه عدالت سیدگی ی د. میرکبیر ستور اد ه یچ جه کنجه عمال شود قرر د ه پس ز نکه تقصیر تهمین ابت ردید ه جازاتی ه ر ور اهیت رم اشد ر بق انون رع عرف حکوم وند. عرف ر ین وره تابع سلیقه یل قامات ولتی ود صول دونی ه عنوان ستورالعمل رای رمانروایان کام جود اشت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وه ضاییه ختیار ل صل عاوی عملاً ر ست کمرانان تنفذین ودوضع زندان ا م تا بل ز ستقرار شروطیت سیار رهم شفته ود. جازات ا م سیار حشیانه ور ز نسانیت ود: ورکردن، ریدن وش ینی، مع جین ردن، وبیدن عل ه پاهای حکومین، ثله ردن .... علاوه ر ابسامانی سازمان ادگستری، بت سناد ملاک م تابع صول ظامات شخصی بود مین ی ظمی وجب روز عاوی قوقی زایی راوان د. یگر ین ه یل غابلب راین ودکه ر امنه لمرو حاکم عرف فزوده ود. هم ترین ارضایتی میرکبیر حکام اسخ نسوخ حاکم رع ود ه اعث رج رج یشد. تأسیس ادگاه ای ضایی ه یوه وین ز ثار وره شروطیت ست تقسیم ندی ین حاکم رعی عرفی ز ین فت رای سیدگی ه تمام عاوی وه ضاییه تشکیل د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تأثیر تشیع ر نظام قضایی اجارstrong>span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ظام رعی ذهب یعی دوره قاجار ا تلاش ا رکت ا اید ورش ایی ه ر شورهای روپایی عروف ست. یژگی ارز ر شورهای غربی ر ین زمینه حث تفکیک واست ه ز ان اک ه عد ه نتسکیو ان اک وسو ی سد عمدتاً ز ین مر فاع ی ند ه درت رکزی باید ر ختیار ک رد اشد، لکه اید تقسیم شود ه وه قننه، جریه ضائیه، ر ذشته، پادشاهان روپایی مه درت ا بضه رده ودند ر ساس راده ود کم ی اندند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هاد ضاوت ادرسی ر وران اجار ا تفکیک صلاحیت ای رعی عرفی نباله هادهای عصر صفوی ود. نصب میردیوان ر دوره قاجار عادل یوان یگی وره صفوی نصب صدر یوان ا صدر لممالک مایندگان و ر لایات ه « ایب لصدر» وانده ی دند یز ر ین وره ه وعی یگر وند عالیت ای اری ر ظام ادرسی ا دامه ادند. ر أس ظام ادرسی ر ین وره اه رار اشت ه سئولیت عزل صب ا ر ورد قامات ضایی ا خصاً داره ی رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر دوره قاجار، عباس میرزا یوان انه ی ستقل ر تبریز یجاد رد. ر ین وره ه غم اه ندازی ین یوان انه نتصاب سئولان ضایی ر سایر لایات ردم ز منیت ضایی هره ند بودند.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر دوره قاجار یخ لاسلام ه یاست حاکم رع ماشته ی د. ر هرهای زرگ ک اضی رع م ود ه زیر ظر یخ لاسلام نجام ظیفه ی ردspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نان ه تل انون قام ه ستور حمد اه تل میرزا تقی خان میرکبیر ه ستور ناصرالدین شاه عنی شتن و صدر عظم دمتگزار یران دون یچ حاکمه انونی، ز مله ی عدالتی ر ین وره حسوب ی ود. ر دوره قاجار پس ز عزل یرزا قاخان وری ر سال 1275ق ه اهنمایی سید عفر ان شیرالدوله لقب ه هندس اشی ه تحصیل رده نگلستان ود، «ارالشورایی ولتی» ا عضویت ش زیر تشکیل د کی ز نها ه ر أس زرات«<a class="hlink" title="عدلیه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121921.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عدلیهa> عظم» رار رفت. عباس لی ان عتمدالدوله وانشیر خستین زیر ادگستری یران ود. ه علاوه تقسیم وزه صلاحیت ضایی ین کمرانان ولتی جتهدان حلی ر کثر وارد ابسته ه درت سیاست دیریت خصی کمران ر رابر جتهد حل ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر سال 1277 . ناصرالدین شاه ا تشکیل یوان ظالم، سماً ه ثابه عالی ترین رجع ادرسی عرفی ه سیدگی ضوری ه کایات فراد علیه أموران ولتی پرداخت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وران اجار وند صدراحکام احق ه لیل پرداخت شوه ز سوی اکیان ه دت واج اشت. کی ز همترین ویدادهایی ه ر وران اجار ر ظام ادرسی ضاوت شور تأثیرگذار ود ا اید کست یران ز وسیه نعقاد رارداد ترکمانچای انست.span>span>p> <div> <p>&nbsp;p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- ظام کومت یران ر وران سلامی، تألیف کتر غلام ضا رهرام، ۆسسه طالعات تحقیقات رهنگی / 2- عرفی رکان کومتی یران دیم، اریوش هبازی / 3- سیر انون ادگستری ر یران، تألیف رتضی اوندیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
ساختار قضایی در دوره قاجار گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات