معماری در دوره اشکانی، هنر و معماری در دوره اشکانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معماری در دوره اشکانی، هنر و معماری در دوره اشکانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +معماری +در +دوره +اشکانی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد عماری نر وره شکانیان&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نر <a class="hlink" title="عماری ر وره شکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121858.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عماری ر وره شکانیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: جّاری ا جسمه ای وچکی ه ز ل ِ پخته &nbsp;کل رفته ند جسمه ای فرغی ه ز نس عاج ه حو اشیانه زمخت ساخته ده ند، مونه ایی ز ثار ین وره حسوب ی ردند. وزه ای سفالین عهد شکانی عمدتاً ارای قش ایی وده ند نواع ساده نگی نها ارای همیت نری ندانی می اشندspan>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121858.html"><div class="mzc"><strong>عماری ر وره شکانی، نر عماری ر وره شکانی strong>div>معماری در دوره اشکانی,معماری در دوره اشکانیان,هنر معماری در دوره اشکانیانa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="عماری وره شکانیان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121858.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عماری وره شکانیانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وم پارت ا پارتوآ کی ز عبه ای ژاد ریایی یرانی ست. پارت ا ر زمینه نرها ه یژه ر عماری بتکارات دیعی اشتند . نها ا رخورداری ز پیشینه غنی وباره ه حیای نرهای راموش ده ا تفسیر افته یرانی پرداختند ا ترتی ه ر نر یران پیدا ده ود ه تنها حیاگر عماری سنت ای ذشته یرانیان دند لکه تحول لی عظیم ر زمینه هر سازی عماری یجاد ردند ر عماری و عنصر و هور فزودند. کی حداث نبد ر وی ناهای هار علی (ربع کل) ز ریق یل پرشها یگر توسعه ساختمان یران تاق ار.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاسفانه علی غم اکمیت ولانی دت پارتها کثر ثار نها ز ین فته ست. زیرا عواملی انند زلزله، ب وایی ستره سیع مپراتوری، تاثیر ذار ر وند تخریب ثار عماری وده ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پهناوری سیار اهنشاهی پارت وناگونی سنت ای ردم ن اید ا ا گاه ساخته اشد ه ک سبک عماری ر سراسر شور می توانست اشد. ما ا اوش ایی ه ر ناطق ختلف صورت رفته ز ثار ه ای انده ز وره پارتها ثار پس ز ن ه ه سبک سابق ساخته ده ند ی توان سبک عماری تی یژگی ن ا شخص مود ز ن مله:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;-داکثر ستفاده ز صالح وم وردspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;-ستفاده سیار وب ز تکنیک پیشرفته تاق نبد، ه صوص نبد ا ستفاده ز صالح وم رودspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;-پرهیز کردن ز کوه رتفاع زیادspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;-تنوع وق لعاده ر رح اspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;-ستفاده ز لات سارو ه ه مک ن توانستند ضاهای عماری سیع ا یجاد مایندspan>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صالح ساختمانی ورد ستفاده ر زمان شکانیان یشتر سنگهای پاکتراش ر زمان ساسانیان کثرا" ز شت ام، شت پخته سنگ اشه ( اشه سنگ ) ی اشند. رای راستن ساختمان ا اشیهای عابدار اجورد یز ندود چ ورد ستفاده رار ی رفتspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز لوه ای هم نری ین عهد ، نر چبری ا ی توان ام رد ه واج سیاری اشت قوش ن تلفیقی ز سبک ونانی خامنشی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هترین ثار نری چبری ین عهد ر وی یوارهای کشوف ر شور، وروک (ر عراق) وچه واجه (ر سیستان) افت ده ست. ونق نر چبری یشتر ه سبب فور چ عدنی سهولت ار ا ن وده ه غبت یشتری ر ستفاده ز ین وش تزئینی ا سبب ی شته ست. ر ن وزگار لاط چ ه سهولت ر یوار شیده ی د ه سرعت ود ا ی رفت سفت ی د ذا نرمندان شکانی ه سرعت سهولت ی توانستند سطح سیعی ا ا قش گاره ای زنجیره ی پوشانند.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">واج ین وع قوش تکرار ونده ا رخی رتبط ا قوش شابهی ی انند ه ر افته ای یلیاتی پارتیان ادر شین شاهده ی ود.span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">جّاری ا جسمه ای وچکی ه ز ل ِ پخته &nbsp;کل رفته ند جسمه ای فرغی ه ز نس عاج ه حو اشیانه زمخت ساخته ده ند، مونه ایی ز ثار ین وره حسوب ی ردند. وزه ای سفالین عهد شکانی عمدتاً ارای قش ایی وده ند نواع ساده نگی نها ارای همیت نری ندانی می اشند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نر هره پردازی شکانیان یز وعی یوه اقع مایی ا ختیار رده تضاد ا یوه رمانی ونانیان ه یژه ر سکوکات ین وره شهود ست. ه ونه ی ه ر قش وی سکه ای ین وره تی ه زئیات اچیز م توجه ده ست.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وره شکانی نر پیکرتراشی یز تا دودی واج اشته علاوه ر قوش رجسته ند جسمه سنگی ربوط ه اهان ین سلسله افت ده ست ه گرچه ز حاظ نری ر د ندازه عماری عهد خامنشی یست لی ر وع ود ابل توجه ی اشد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صالح ساختمانی ورد ستفاده ر زمان شکانیان یشتر سنگهای پاکتراش ر زمان ساسانیان کثرا" ز شت ام، شت پخته سنگ اشه ( اشه سنگ ) ی اشند. رای راستن ساختمان ا اشیهای عابدار اجورد یز ندود چ ورد ستفاده رار ی رفت. ازم ه توضیح ست ه نر چ ری ر زمان ساسانیان ه وج ود ی سد زیباترین قوش رجسته چی ر ین وره زینت خش ساختمان ای ختلف ی ردند . م نین رای رش ردن ف اخ ا ز سنگ یزه ای نگی ستفاده ی ردند. کی ز لات ای ورد ستفاده ر ین وره لات « یرچارو » ( یرچارو ) ی اشد.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی یگر ز یژگی ای عماری پارتی ستفاده ز رح ای تنوع غیر کنواخت ر ناها ست، گونه ی ه تی و ساختمان ا می توان افت ه قشه ای کسان اشته اشندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;لات یر ارو تشکیل ده ز: یرآهک، اک س سته ده سیا ده، چ یم پخته یم وب، اورس ( اسه ی ا انه ایی ه ندازه رزن ) کرسنگ، یره ساخته نگور ا رما، عضی وقات پشم ز ا پشم تر یز ه ین لات ضافه ی رده ند. ین لات ه علت ستحکام زیاد ر قابل شار م نین اشتن قاومت طلوب ر قابل فوذ ب ر یوار سد ا پایه پل ا م نین رای ندود سقف ساختمان ا ...ورد ستفاده رار ی رفته ست. م نین لات یگری نام « ساروج » ( ارو ) ه تشکیل ده یر هک، اک س ویی پیرز حتمالا" اکستر ... ی اشد رای ساخت ناهای بی ورد ستفاده رار ی رفته ست.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121858.html">معماری در دوره اشکانی,معماری در دوره اشکانیان,هنر معماری در دوره اشکانیانa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="عماری وره شکانیان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121858.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عماری وره شکانیانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی یگر ز یژگی ای عماری پارتی ستفاده ز رح ای تنوع غیر کنواخت ر ناها ست، گونه ی ه تی و ساختمان ا می توان افت ه قشه ای کسان اشته اشند ( ه غیر ز عایت صول ساسی عمدهرعکس رح لیساها ا یگر بنیه روپایی ه ر ک وره اص غالبا" ارای رح قشه ی کسان ی اشند. ثار اقیمانده ز ین وره غالبا" ر ارج ز رزهای علی یران را ارند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ز ثار اقیمانده وره شکانیان ی توان وارد زیر ا ام رد : اخ شور، اخ یترا ( تره ) ه ه عربی لحضر فته ی ود، تشکده تخت سلیمان ( ین کان ر وره ساسانیان ه تخت اقدیس عروف دعبد ناهیتا ر نگاور.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر جموع ی توان فت عماری عصر شکانی تدریج توانست ود ا ز زیر ار ر نچه ه ونانیت ر نر یران تحمیل رده ود ارج موده نگ وی یرانی ه ود یرد، ذا علیرغم قر سبی عماری ر ین وره ی توان فت ه یوه سبک عماری شکانی ز نجا ه ار یگر صبغه یرانی ا پیشه ود ساخت ابل تحسین ستایش ست . ویژه ن ه ین ریان ر هایت ه عماری وره ساسانی ه وج نر عماری عهد استان یران ست نجر شت. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : بلاگ عمار ابل / 2- پارسین / 3- شایش ، رهاد: تاریخ نر یران هان / 4- یکی پدیاspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله معماری در دوره اشکانی، هنر و معماری در دوره اشکانی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

معماری دوره سلوکیان

معماری در دوره اشکانی، هنر و معماری در دوره اشکانی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات