تدفین در دوره اشکانی

تدفین در دوره اشکانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تدفین در دوره اشکانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تدفین +در +دوره +اشکانی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="تدفین ر وره شکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121735.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تدفین ر وره شکانیa>ن&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تدفین ر وره شکانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121735.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تدفین ر وره شکانیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ر رق سرزمین شکانیان ر حلهایی ون سا سغد ستودانهای سفالی رای فن موات ستفاده یشده ست.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121735.html"><div class="mzc"><strong>تدفین ر وره شکانی strong>div>تدفین در دوره اشکانی,تدفین دوره اشکانی,انواع تدفین در دوره اشکانیa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;تدفین زمان شکانیانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اوشگران وسی ور عبد ایی یز ر سا زارش رده ند. ر غرب سرزمین شکانی فن جساد ر یوار ف انه شتی رسوم ود. سد ودکان ر مره ا یگ وچک رار یگرفت فن یشد. تابوتهای سفالی وبی یز ستفاده یشدند. ر سلوکیه ورهای انوادگی ستفاده یشد ه جساد رون تابوتهای ان انند رار یگرفتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شکانیان جساد ود ا فن یکردند ر نار نها شیایی رار یدادندگاهی فراد ود ا نفرادی اهی معی فن یکردند.رای فن جساد هت اصی ا راعات میکردند.شیایی ه نار جساد یگذاشتند ربوط ه زندگی روزمره توفی ود.شیای دیه ده ه سد کثرا ر نار تابوت رار یگرفتند.جساد ا م ر تابوت م ر اک م ر ورهای سنگی رار یدادند.جساد م ه صورت شیده م ه صورت مع ده م ه صورت اق از فن یشدند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نواع تدفین ربوط ه وره شکانی strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تا نون ر تنگ لاغی هار وع ز ین بور ناسایی ده ه ر ورد ریک ختصری توضیح اده واهد د.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شکانیان جساد ود ا فن یکردند ر نار نها شیایی رار یدادندگاهی فراد ود ا نفرادی اهی معی فن یکردند.رای فن جساد هت اصی ا راعات میکردندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>بور توده سنگی(رف انه ا)strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر تنگ لاغی وهای جاور ن، ورهای ناسایی دکه ه صورت رمی کل ه سیله سنگ شکه ین ا طر 5/1 تر لی12متر ه رتفاع 1تا5/2متر یده ی ود. ر ساخت ین بور بتدا سنگچینی ایرهای ر وی زمین یده ده فره ور ا ه صورت ایره ی وچک ا یضی کل ه بعاد 1تا5/1متر ه صورت تو الی ساخته ند طراف ن ا ا سنگ شکه ینی رده ند عد ز نکه ه ندازه لخواه الا مد سد ا ر اخل ن ه صورت نینی فن رده (ر ساس واهد وجود حتمالاً ر ین ورها ز اک رای پوشاندن موات ستفاده شده ست) عد ز ذاشتن دایا ر ن، وی ن ا ا تخته سنگ پوشانده ند. ین بور رای ولین ار توسط ستروناخ عرفی ده ست تاسفانه یش ز95 رصد ز ین بور فاری غیر جاز ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;- بور صخره ی strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وع یگری ز بور ناسایی ده ، بور صخره ی ی اشد. ین بور ا ستفاده ز فره ای بیعی (غارهای وچک) ساخته ده ست ه ین صورت ه حتمالاً سد ا ه صورت ست پا مع (ا توجه ه بعاد فره ا) ا نینی ر اخل فره ذاشته ر نار ی شیاء تزیینی امل سکه، هره سفال ذاشته وی ن ا ا اک پوشانده ند. ز ین وع بور تاکنون یش ز 30 ورد ر تنگ لاغی ناسایی د ه تاسفانه مونه سالمی ر یان نها یده شد. ر نار کی ز ین بور سکه ی ز رمانروایان ارس شف د ه ر وی ن قش پادشاه شکانی (حتمالاً رد ول) ر پشت ن ک کمران حلی ا ناخته رار ارد.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز یگر بور ناسایی ده ، بور رسنگی ست ه نوز ه ور طع دمت ن شخص شده لی ر ساس تایج دست مده ز فاری حوطه ای 64 ،88 120 ین بور ز وره را خامنشی تا وره ساسانی دمت ارند حتمالاً ر وره شکانی یز ساختن نین بور رای فن موات جود اشته ستspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- بور رسنگی strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز یگر بور ناسایی ده ، بور رسنگی ست ه نوز ه ور طع دمت ن شخص شده لی ر ساس تایج دست مده ز فاری حوطه ای 64 ،88 120 ین بور ز وره را خامنشی تا وره ساسانی دمت ارند حتمالاً ر وره شکانی یز ساختن نین بور رای فن موات جود اشته ست.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121735.html">تدفین در دوره اشکانی,تدفین دوره اشکانی,انواع تدفین در دوره اشکانیa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;تدفین زمان شکانیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ساخت ین بور بتدا اله ی ه عمق یم تر تا ک تر ر اک نده ده سپس سد ا ه صورت ست پا مع ه مراه دایا ر اخل ن رار اده وی ن ا ا اک پوشانده ر طراف ن سنگچینی ه ه صورت ایره ی ا ربع ا ند لعی امنظم ه ساحت 2 تا10متر ساخته ند. ر ساخت سنگچین ز سنگ ای زرگ ه بعاد یش ز ک تر ربع ا متر ستفاده ده ست ه مین اطر ز ین بور نام بور رسنگی ام رده ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- بور رون غارهای زرگ strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر تنگ لاغی و غار ناسایی د ه رون ن تدفین صورت رفته ست، ا توجه ه ندازه غارها حتمالاً ر ن تدفین سته معی صورت رفته ست. ز ین و غار کی توسط فاران غیر جاز، ه دت تخریب ده&nbsp; شیاء اخل ن غارت ده ست. ر اخل غار قدار زیادی ستخوان نسانی یوانی پراکنده ده ست. ز اخل غار سفالی دست یامد. اکی ه ز ن رای پوشاندن سد ستفاده ده ست رمز نگ (حتمالاً ل َرا) ست.span>span>p> <div> <p>&nbsp;p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- پرسه پلیس / 2- یران طلسspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایران&nbsp;span>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تدفین در دوره اشکانی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دوره هخامنشیان تا ساسانیان

تدفین در دوره اشکانی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات