لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +لغو +حکومت +نظامی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="غو حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">غو <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <p><a class="hlink" title="غو حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">غو حکومت نظامیa> ز سوی مام مینیp> <p>کاایران: مام فته ود: ه، ردم اید یرون یایند. یشان صرار رده ود ه خرش مام رموده ود: ه گر ستور ین اشد ما ه ی رمایید ه قای القانی ریه ش رفته ود گفته ود: ین سید ا ای یگر رتباط ارد گذارید ارش ا کند. ک عده ی فته ودند طراف قای القانی ا رفته ود ه قا ز مام خواهید ه ین ستور ا غو ند تا ردم یرون روند ه شته وند. لاصه ا انده ودیم ه ار نیم چه ور ه ردم بر دهیم.p> <div class=GImg> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html"><div class="mzc"><strong>غو حکومت نظامی، غو حکومت نظامی ز سوی مام مینی strong>div>لغو حکومت نظامی,لغو حکومت نظامی توسط امام خمینی,لغو حکومت نظامی ایرانa>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa>p> <p>ضل لله رخ ز عضای زب وتلفه سلامی ز بارزین وران نقلاب ین اقعه ا دین ونه رح ی هدبل ز ینکه <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> علام ود ر سالن غذاخوری پادگان یروی وایی اقع ر یابان پیروزی&nbsp; ه مافرها مع ودند تصویر مام (ه) ز تلویزیون شان اده ی ود ه مگی صلوات ی رستند ک عدّ ز ۆسا عتراض ی نند رگیری یجاد ی ود ر ین ین ه یروهای ارد اهنشاهی طلاع اده ی ود نها یز رای سرکوب مافران ی یند مافران م قتی ه توجه ضور یروهای ارد دند حساس ردند انشان ر طر ست، ه سلحه انه ی وند سلحه ا ا رمی ارند. رگیری وطرفه یلی دیدی غاز ی ود. ب ه ن ه انه ودم تلفن ردند ه ین یروهوایی ارد اهنشاهی رگیری ده ه ردم گویید ه مک یایند. ردم یز ه مک نها فتند ضعیت ه ونه ی د ه سلحه ست ردم م فتاد. ن ب رای ولین ار ود ه ردم سلح دند. مافرها سلحه ا ست ردم ادند تی ردمی ه سلحه رفته ودند ، می انستند گونه ستفاده نند. مافران ه نها ریقه ستفاده ز سلحه&nbsp; ا موزش ادند. ین ویداد رای ژیم یلی ران تمام د. ذا ردای ن وز عنی 21 همن ک رتبه خبار ساعت 2 ادیو علام رد ه ز ساعت 4بعدازظهر <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> ست.مه ا ر قامتگاه مام ودیم. حشت ردیم ه ک توطئه ی رکار ست.عمولاً بها <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> رقرار ود ه ن م ز ساعت 9 لی 10 ب، لی یچ قت <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> ز ساعت 4 عدازظهر تفاق یفتاده ود. مام یزی گفتند. ا مینطور گران ودیم ه یابان لوت ی د. یابان یران ه ز صبح تا ب تی صف ب ملو ز معیت ود ک فعه لوت د. ردم ی ویدند تا بل ز ساعت 4 عد زظهر ه انه رسند. ا م گران ز ینکه الا ه یابان لوت ده ه ینجا مله ی ود ان مام ر طر واهد فتاد. تی عضی ا ه مام فته ودند ه مشب ا ما روید ای یگر ون ینجا ک توطئه ی ر ار ست .p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>لانی ک توطئه ی ر ار باشد؟ فتم :ه قا تمام د. فت: عنی ین ژیم ینقدر پوشالی ود ه ارش ه ین سادگی تمام شود. فتم: ره اباش ز ین وی تر ود مینطور تمام دp>div>div> <p><a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> رای ین ود ه یابان ا لوت نند. ا توپ تانک یابان یران، قامتگاه مام ا کوبند ه تنها مام ه تمام علمای زرگ هرستانها ستانها م ر دمت مام ودند مه مده ودند. ساعت 3 لی 30/3 ود ه یلی یابان لوت ده ود ک رتبه مدند ز تاق مام فتند: مام رموده: <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> غو ست ردم یرون یایند ا فتیم گونه ه ردم گوییم ا ه ادیویی تلویزیونی ر ختیار داریم . ردم م لان روند ر هر گویند مام فته سی اور می ند. ر صورتی ه یت لله القانی ه ردم فته ود زود روید انه ا تان ه&nbsp; ینها صد شتار ارند تی ه مام تلفن رده ود ه ما رمودید ردم یرون یایند؟ مام رموده ود: له یت لله القانی ر واب فته ودند: ینها صه شتار ارند مام ون اه ی ندازند، تل عام ی نند. مام فته ود: ه ردم اید یرون یایند. یشان صرار رده ود ه خرش مام رموده ود: ه گر ستور ین اشد ما ه ی رمایید ه قای القانی ریه ش رفته ود گفته ود: ین سید ا ای یگر رتباط ارد گذارید ارش ا کند. ک عده ی فته ودند طراف قای القانی ا رفته ود ه قا ز مام خواهید ه ین ستور ا غو ند تا ردم یرون روند ه شته وند. لاصه ا انده ودیم ه ار نیم چه ور ه ردم بر دهیم. ند اه رای طلاع ه ردم جود اشت کی ز ریق مان بکه تلویزیونی ه زدیک قامتگاه مام ود وم ز ریق تلفن. ر سی ا تلفن ه قوام وستانش بر دهد ه مام ین ا رموده ز نها م خواهند ه ه یگران گویند ین م ک اه ود .p> <div class=GImg> <p>اه سوم ین ود ه ینی وس ایی ه ر نجا لندگو ویشان صب ود ر وز ز ن ستفاده ی ردیم رم درسة فاه ا اشتند ا اخل هر رده ا لندگو ه مه طلاع دهیم ه مام فته: <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> غو ده ست. اه یگر م ینکه ن ستور مام ا تایپ تکثیر نند ه اشین ا دهند ه وی یشه ایشان زنند. ین ار نجام د. یم ساعت گذشت ه ز یرون صدای وق زدن اشین ی مد ثل ین ه اروان عروسی وق ی زند ن سر یابان صلی فتم یدم تمام اشین ا کی ک قوا زدند وی یشه ایشان ه ه ستور مام <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> غو ست وق ی زنند. ساعت 4 ه د اید یچ س اخل یابان می ود لی وباره یابان یران یابانهای طراف ملو ز معیت د ن ب وری ده ود ه ن تی ر عضی حله ا ه فتم. اخل وچه او پس وچه ا زن چه ینهایی ه می توانند روند اخل یابان ز انه مدند اخل وچه شستند. ون مام فته ود:مه یرون یایند تا ین دّ عایت ردند عنی ر انه نشستند مدند اخل وچه ، پشت ر انه ا شستند .p>div> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>ساعت 3 لی 30/3 ود ه یلی یابان لوت ده ود ک رتبه مدند ز تاق مام فتند: مام رموده: <a class="hlink" title="حکومت نظامی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121717.html" style="text-decoration:none;color:inherit">حکومت نظامیa> غو ست ردم یرون یایندp>div>div> <p>ن ب ا ک قدار سلحه ی ه ز ب بلش ست عضی ا فتاده ود ه لانتری ا پادگانها مله ی ردند. مه لانتریها ب 22بهمن ه تصرف ردم رآمد. تی ادم ست ه لوی قامتگاه مام یستاده ودیم کی ز فقای هیدم نار ن یستاده ود ی یند ه وانها ا وتور ی یند، ی وند 3 ستشان ست عار سر ی هند .و اورش می د ه ن فت: لانی ک توطئه ی ر ار باشد؟ فتم :ه قا تمام د. فت: عنی ین ژیم ینقدر پوشالی ود ه ارش ه ین سادگی تمام شود. فتم: ره اباش ز ین وی تر ود مینطور تمام د، لاصه ردایش نقلاب ه پیروزی سید. پادگانها ه تصرف ردم رآمد یلی ز سران رتش رار ردند یلی م خفی دندp> <p>ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانp>div>div>
لغو حکومت نظامی، لغو حکومت نظامی از سوی امام خمینی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات