تاریخچه کاخ نیاوران

تاریخچه کاخ نیاوران - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه کاخ نیاوران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تاریخچه +کاخ +نیاوران را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="تاریخچه کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاریخچه <a class="hlink" title="کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاخ نیاورانa>a> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تاریخچه کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاریخچه کاخ نیاورانa>&nbsp;&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بتدا اهان اجار ین کان وش ب وا ا هت قامت یلاقی ویش رگزیدند. span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html"><div class="mzc"><strong>تاریخچه کاخ نیاوران strong>div>تاریخچه کاخ نیاوران,تاریخچه کاخ نیاوران,تاریخچه ی کاخ نیاورانa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاخ نیاورانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تحعلی اه اجار رای تفریحات تابستانی ود ستور ی هد تا ر نطقه ی وش ب وا ارج ز هر تهران ه سعتی سیار متر ز مروز اشت اغی صفا سازند. رکنار وستایی ه «ُده ی» ا «ُده ه»وانده ی د ر یاوران مروز رار اشت ه ای یزاری ه ر مسایگی وستا اقع ود اغ ا ساختند. اغ یلاقی تحعلی اه ه ر ای یزار یجاد د ا «ی وران» امیدند ه عدا ه ام «یاوران» شهور د. حمد اه یز ر مین اغ نای وچک ساده ی نا رد ه نبال و ناصرالدین شاه «اخ صاحبقرانیه» ا ر ین اغ ساخت. خرین نایی ه ر وران اجار ر ین اغ ساخته د شهور ه وشک حمدشاهی ست.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر زمان حکومت پهلوی وم، رخی ز ناهای وچک ین اغ تخریب د اخ ختصاصی یاوران ا سبکی درن هت سکونت ی انواده ش ساخته د.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کنون حوطه اخ امل اخ ختصاصی یاوران، اخ صاحبقرانیه، وشک حمدشاهی لخانه ا درسه ختصاصی پهلوی ی اشد.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ولین نای صر یاوران ر سال 1267 ـ . غاز د. ین صر ر سال ای عد، ار یگر ساخته د ا ر کل اهری ن تغییرات عمده ی حاظ ردیدspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر سال 1357 ین اخ توسط یروهای نقلابی تسخیر د ر سال 1360 ه زارت رهنگ رشاد سلامی تحویل اده د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا غاز کومت اجارها، قا حمد ان اجار نیانگذار کومت اجار تحعلی اه ه عدا انشین و د، اعث گرگونی هر تهران دند. هر تهران زیر ظر تحعلی اه (1834-1797) وباره حیاء د. و قامتگاه سلطنتی ا تزیین رد ستور ساخت حل سکونتی ه ام ادگیر ندرونیش ا ر نجا اد.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html">تاریخچه کاخ نیاوران,تاریخچه کاخ نیاوران,تاریخچه ی کاخ نیاورانa>span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تاریخچه کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاریخچه کاخ نیاورانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ستردگی هر تهران ز رن وزدهم غاز د. تحعلی اه انشینانش تعدادی اغ ر مال تهران ر امنه ای شته وه لبرز نا ردند ه عدها نطقه یلاقی مال تهران ا تشکیل اد. کی ز ین اخ ای سلطنتی وهپایه ی <a class="hlink" title="کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاخ نیاورانa> ست ه ذار زمانی ولانی ه رازای کصد صت سال ر وران پرفراز شیب تاریخ عاصر یران، قوع وادث وناگون رگزاری جالس، راسم ناسبت ای سیار ر عرصه اخ اشکوهصاحبقرانیه“، ین عمارت عظیم یلاقی پادشاهان اجاری ا ه ثابه ضایی اخص ر صحنه قایع سیاسی و رن خیر ر یران طرح ی ماید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صر یاوران ر اغی ر هکده یاوران ساخته د، تحعلی اه حمدشاه ریک نزلگاه یلاقی ر ین کان ساخته ودند ناصرالدین شاه ا تخریب ن، ود صر یاوران ا ساخت. ر سی مین سال کومت ناصرالدین شاه، صر یاوران ه صر صاحبقرانیه تغییر ام اد. زیرا ر ن زمان ر سی سال ک رن ه ساب ی مد ناصرالدین شاه ه مین لیل ود ا صاحب ران امید ام ین اخ ا صاحبقرانیه هاد. ولین نای صر یاوران ر سال 1267 ـ . غاز د. ین صر ر سال ای عد، ار یگر ساخته د ا ر کل اهری ن تغییرات عمده ی حاظ ردید. &nbsp; مانگونه ه کر د، ر سال 1267 ـ . ناصرالدین شاه ستور اد عمارت دید سلطانی ا ر صبه یاوران نا نند ازاری شتمل ر کصد اب کان ر یاوران سازند.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کنون حوطه اخ امل اخ ختصاصی یاوران، اخ صاحبقرانیه، وشک حمدشاهی لخانه ا درسه ختصاصی پهلوی ی اشدspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر سال 1268 ـ . ناصرالدین شاه ستور عزل میرزا تقی خان میرکبیر ز صدارت ا اد ه ای ی یرزا قاخان عتمادالدوله ه صدارت شست. ر مین سال ر صر یاوران راسم سلام عید طر ه ور سمی صورت رفت تشریفات سمی ظام نجام د رای ولین ار ر ین صر یئت ای ارجی ه ضور ناصرالدین شاه سیدند. ا رگزاری ین راسم ا کوه، صر یاوران ر نار صرهای یگر اصری رار رفت. دین ترتیب ین صر رست ر سالی ه درسه ارالفنون فتتاح ردید، ورد ستفاده ناصرالدین شاه رار رفت. رچند بل ز تمام ارهای ساختمانی ن، ناصرالدین شاه ارها ر ن یتوته رده ود. اخ وزه یاورانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نای اخ صلی یاوران ر سال 1346 ه تمام سید. ین اخ ر سال 1347 ورد هره رداری رار رفت. نای فیع زیبای <a class="hlink" title="کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاخ نیاورانa> مچنین تزیینات نرمندانه ی ه ر ساخت ن ه ار فته انند چبری اشیکاری ای رون یرون سیار شمگیر ابل توجه ست. ین نا ارای ند بقه ست.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html">تاریخچه کاخ نیاوران,تاریخچه کاخ نیاوران,تاریخچه ی کاخ نیاورانa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تاریخ&nbsp;<a class="hlink" title="کاخ نیاوران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821213151.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاخ نیاورانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رودی نا ر لع نوبی رار ارد ه ه سیله ندین پله ز نار وض یضی کل پوشیده ز اشی، ه وشک نتهی ی ود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بقه مکف ین عمارت امل ک ال ا وضی ز نس رمر ر سط ی اشد 6 تاق 2 اهرو ر طراف ن رار ارند. شیاء تزئینی ز نس قره، رنز، عاج، وب، دایایی ز شورهای ختلف ثل ند، تابلوهای قاشی وبلن شانها دالها ر ین ضا ه مایش ر مده ست مچنین یترینی امل شیاء سنگهای عدنی تزئینی، سنگی ز ره اه ندین سیل یاهی یوانی ر عرض ید رار ارند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بقه وم عمارت ز ک سالن رکزی یوان سرتاسری هارطرفه تشکیل ده ست. ر هار رف سالن رکزی ه ه عنوان تاق وسیقی ستفاده ی د، فسه وبی یترین ار صب ده ست. ور تا ور یوان ا 6 ستون ا قطع ربع طور ا مای جری دنه 26 ستون دور ا مای چی را رفته ست. قش یر ورشید چبری ده ر پیشانی یواره لع مالی یوان ه شم ی ورد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عد ز نقلاب سلامی، ین اخ ه یراث رهنگی سپرده د ر سال 1365 ر ن ه وی ردم از ده ست. ین جموعه ز اخ صاحبقرانیه، وزه هان ما وشک حمد اهی تشکیل ده ست.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- یستا / 2- بلگ هانگردی / 3- وسسه طالعات پژوهشهای سیاسیspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه کاخ نیاوران شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

كاخ نياوران , نیاوران کاخ , کاخ نیاوران , کاخ العلم

تاریخچه کاخ نیاوران گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات