سورنا که بود

سورنا که بود؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سورنا که بود؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سورنا +که +بود را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> سردار شکانی&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ه ود؟span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> کی ز سرداران زرگ امدار تاریخ ایران ر زمان شکانیان ست ه سپاه یران ا ر خستین نگ ا ومیان رماندهی رد ومی ا ا ه تا ن زمان ر مه ا پیروز ودند، رای ولین ار ا کستی سخت تاریخی وبرو رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html"><div class="mzc"><strong>سورنا ه ود؟ strong>div>سورنا که بود,سورنا که بود وچه کرد,سردار سورناa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سردار سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سردار سورناa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ز اندان سورن کی ز فت اندان عروف یرانی (ر زمان شکانیان ساسانیان) ود. سورن ر زبان ارسی پهلوی ه عنی یرومند ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ولیوس سزار، پمپی راسوس سه تن ز سرداران رمانروایان زرگ وم ودند ه سرزمینهای پهناوری ا ه ه تصرف ولت وم ر مده ود، ه ور شترک تحت عنوان نسول داره ی ردند. نها ر سوم کتبر سال 56 پیش ز یلاد ر لسه وکا&nbsp; تصمیم مله ه یران ا رفتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">راسوس رمانروای خش رقی شور وم ن زمان عنی ، سیای صغیر( ترکیه سوریه مروزی) ود رای سترش ولت وم ر سیا، ویای پیروزی رایران، تح یران سپس رفتن ند ا ر سر ی پروراند . ی اتح نگ ردگان سپارتاکوس سردار درتمند نقلاب ردگان ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">راسوس (ییس وره ی ورای نسولی) ا سپاهی امل یش ز 40 زار فر ز ژیونرهای رزیده وم ه ود رماندهی نان ابرعهده اشت ه سوی یران وانه د رد ول پادشاه شکانی، <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> سردار امی یران ا امور نگ ا راسوس فع ورش ومی ا رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">برد یان و شور ر سال 53 پیش ز یلاد ر لگه ای یان ودان ر زدیکی هر ران ا اره وی اد. ر ساس وایات تاریخی، بل ز غاز نگ <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> پیامی ا رای راسوس رستاد نسول وم ر واب فت : پاسخ تو ا ر پایتخت یران ی هم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ر واب راسوس پیام اد: گر ر ف ست ن ویی ی ینی ، پایتخت یران ا یز واهی ید.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ر ین نگام یش ز 30 سال داشت.ما تاسفانه <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> یچ هره ی ز پیروزی زرگ ود برد. رد اهنشاه شکانی اجوانمردانه جای دردانی، سپهسالار لاور یرانی ا ه تل ساندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رجنگ ران، <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ا ک قشه ظامی اهرانه ه اری سواران پارتی ه تیراندازان یره ستی ودند، توانست ک سوم سپاه وم ا ابود سیر ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">راسوس پسرش ابیوس راین نگ شته دند تنها تعداد ندکی ز ومی ا وفق ه رار ردیدند.وش وین نگی <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناaیوه نگ گریز ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین سردار یرانی ا بتکر نگ پارتیزانی (نگ ه وش پارتیان) ر هان ی انند. رتش و امل زرهپوشان سوارکار، تیراندازان رزیده، یزه اران اهر، مشیرزنان لیر پیاده ظام مراه ا ترهایی ا ار ذوقه، ب همات ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نگ ران ه خستین نگ ین یران وم ه مار ی ود، ارای همیت سیاری ر تاریخ ست زیرا ومی ا پس ز پیروزیهای پی رپی ر هان ن وزگار رای ولین ار ر نگ کست سختی وردند ین کست ه درت نان ر نیای نروز سایه فکند ام یران ا ار یگر ر هان پرآوازه رد ام ولت پارت اهنشاهی شکانی ا اودانه ساخت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پس ز پیروزی <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ر راسوس کست وم ز یران، ولت رکزی وم چار ختلاف دید د. پس ز ین نگ زدیک ه ک رن، ود رات رز ناخته ده ین و شور ردید ناطق رمنستان سیای صغیر (ترکیه، سوریه، عراق) تبدیل ه یالاتی ز یران دند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> پس ز اه قام ول شور ا اشت. ی رد ا ه تخت سلطلنت شاند ه سبب صالت انوادگی ر وز تاجگذاری اهنشاه یران مربند اهی ا ه مر پادشاه ست. و ه نگام تصرف هر سلوکیه خستین سی ود ه رفراز یوار ژ هررفت ا ست ود شمنانی ا ه قاومت ی ردند زیر فکند.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ر واب راسوس پیام اد: گر ر ف ست ن ویی ی ینی ، پایتخت یران ا یز واهی یدspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ر ین نگام یش ز 30 سال داشت.ما تاسفانه <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> یچ هره ی ز پیروزی زرگ ود برد. رد اهنشاه شکانی اجوانمردانه جای دردانی، سپهسالار لاور یرانی ا ه تل ساند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناa> ر زمان پادشاهی شک سیزدهم، رد ول شکانی، سپاه یران ا ر خستین نگ ا ومیان (برد ران) رماندهی رد ومیان ا ه تا ن زمان ر مه ا پیروز ودند، رای ولین ار ه سختی کست اد. ین کی ز زرگ ترین کست ای ومی ا ز یرانیان ر ول تاریخ وده ست.راسوس ه صد اشت ه تقلید ز سکندر، یران ند ا تح ند، ز <a class="hlink" title="سورنا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212951.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سورناaسردار یرانی، کست ورد ود غلب سربازانش شته دند.span>span>p> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>div>
سورنا که بود؟ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات