فتح لیدیه، فتح لیدیه توسط کوروش - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فتح لیدیه، فتح لیدیه توسط کوروش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +فتح +لیدیه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="تح یدیه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تح یدیهa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تح یدیه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تح یدیهa> توسط وروشspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: وروش پادشاه خامنشی پس ز پیروزى اى رخشان ر رزهاى رقى لمرواش و ه رزهاى مال غرب غرب یران ذاشت. شور یدیه ( یدی ) ه دف وروش ود، ز غرب ه ریای دیترانه، ز مال ه ریاى سیاه ریاى رمره ز رق ه ود زل یرماق مروزی حدود ی د. span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121265.html"><div class="mzc"><strong>تح یدیه، تح یدیه توسط وروش strong>div>فتح لیدیه,فتح لیدیه توسط کوروش,فتح لیدیه به دست کوروشa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تح یدیه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تح یدیهa>span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یدى ا ز سواره ظام درتمندی رخوردار وده ه لیل روت راوان ز یروهاى زدور ونانى ستفاده ى ردند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وروش پادشاه خامنشی ر 550 قبل از میلاد پس ز تسخیر گمتانه پایتخت ادها ه زدیکى رزهاى یدیه سیده ود. رزوس پادشاه یدیه ه ز درت رفتن پارس ر رق گران ود، ه یال ود سعى رد ا پیشدستى ر نگ،&nbsp; ا مک سربازان زدور ونانی، ابلى صرى ز پیشرفت وروش لوگیرى ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رسال 549 قبل از میلاد رتش ای پارس یدی ر لات پتریوم رگیر برد دند ما پس ز ند اه نگ ، یچ ک ز و رتش ه پیروزی اطع ست یافت.رزوس اه یدیه رتکب شتباه زرگی د ه تصور ینکه ا را سیدن زمستان نگ توقف ی ود ه&nbsp; هر سارد ، پایتخت شورش ازگشت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ساس رخی یگر ز وایات تاریخی رزوس ه توجه د ادر ه کست رتش پارس یست ه هر سارد رار رد تا ر پناه صارهای ن ر رابر رتش وروش قاومت ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وروش ر ک ستراتژی نگی&nbsp; طوط تدارکاتى ود ا ولانى رده ن ا تا سارد ر غرب سیاى صغیر متداد اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رزوس تصمیم رفت ز هر سارد ارج ده ار یگر ه صاف وروش رود. ر سال 548 قبل از میلاد نگ ر شت رموس یان رتش ای پارس یدی ر رفت ر ین نگ سپاهیان رزوس ه سختی کست وردند.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ساس رخی یگر ز وایات تاریخی رزوس ه توجه د ادر ه کست رتش پارس یست ه هر سارد رار رد تا ر پناه صارهای ر رابر رتش وروش قاومت ندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رزوس اقیمانده سپاهش ار یگر ر پشت صارهای هر سارد پناه رفتند. رتش وروش سارد ه ارای صارهایی حکم ود ا حاصره رد. تا ینکه خشی ز سربازان خامنشی وفق ه خنه ر اخل هر سارد ده روازه ا ا ه وی رتش وروش شودند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وروش ر ندک دتی هر سارد ا تح رد اک یدیه ا ه لمرو شور خامنشی&nbsp; نضم رد. وروش ز تل رزوس ودداری رده ما نجینه ای فسانه ی یدیه ا تصرف رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وروش ، پادشاه خامنشی ا <a class="hlink" title="تح یدیه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121265.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تح یدیهa> توانست سیای صغیر ا تصرف ده مپراتوری ابل ه زیره ی ر یان لمرو خامنشی بدل د. سرانجام ابل یز ه ست وروش تح د شور خامنشی نان سعتی افت ه تا ن زمان یچ ولتی ه ین ندازه سعت درت داشت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
فتح لیدیه، فتح لیدیه توسط کوروش گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات