زن در دیدگاه امام خمینی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زن در دیدگاه امام خمینی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="Article"><H1>یدگاه ضرت مام رخصوص حوه فتارواحترام ه قوق زنانH1> <P> <STRONG><SPAN style="COLOR: blue">رمطالب زیربه قش زنان رجامعه سلامی، خالت رسیاست،حوه فتارامام رخانه اهمسرشان حضورفعال زنان رجامعه زدیدگاه مام پرداخته ی ود تا شاره وتاهی ه یدگاه یشان رمورد حترام ه قوق زنان اشته اشیم.SPAN>STRONG> <P>P> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>زن ر یدگاه مام مینی strong>div>,مقالات تاریخیdiv>DIV> <P>P> <P>قش زن رجامعه سلامی: ضرت مام(ه) ارهنمودهاوسخنان سازنده ودزنان ابرای ستیابی ه ینده ی هتر هایی زدامی ه رژیم پهلوی رای نان سترده ودآماده ردند آنان ا ه صف بارزه شاندند.P> <P><STRONG>مام رسخنرانی وز18 بان 1357درپاریس، ا د تبلیغات سوءمخالفان هضت،وضع ویش ا رقبال قش زنان راجتماع نین یان ردند:STRONG>P> <Pین رف ای شتباه این یزهایی ه رخارج رست رده ند،ینهاهمه ه اطرآن ست ه دای اخواسته ک قتی عضی زجوانان اهم ه شتباه یفتندکه بادایک نین یزی اشدومبادایک قت سلام یاید درخانه ا ه وی زنان بندد فل ند تادیگرازخانه یرون یایند». (1)P> <P><STRONG>یشان مچنین رمصاحبه اروزنامه یوزآمستردام ر18 بان 1357، وضع ویش ادرقبال قش زنان ر جتماع علام ردندوزنان ا ه ینده ی وشن میدوار مودندوبااین تدبیر،توانستند،مچنان زنان ادرصحنه هضت گه ارند. تن صاحبه نین ست:STRONG>P> <Pرنظام سلامی،زن ه عنوان ک نسان ی تواندمشارکت عال امردان ربنای امعه سلامی اشته اشد؛لی ه ه صورت ک یء،ه وحق ودرابه نین دی تنزل هدونه ردان ق ارند ه ه وچنین یندیشند.»(2) P> <P><STRONG>مام رباره عالیت ای جتماعی زنان رآینده رمودند:STRONG>P> <Pزنان رجامعه سلامی زادندوازرفتن نان ه انشگاه دارات ه یچ جه لوگیری می ود.... سلام ست زنان اگرفته درقبال ردان گه اشته ست؛ لبته راسلام عضی زاحکام اص رد بعضی اص مناسب ا زن ست؛ ه ینکه سلام سبت ه زن مردفرق ذاشته اشد. زن مرد م زادند ه انشگاه روند... تمام عاملات نها ه ختیارخودشان ست می توانند سیاری زشغل اراآزادانه نتخاب نند.»(3) P> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent style="MARGIN: auto"> <P align="center">ورای گهبان ماینده ی دمت مام رستاد ه امی واهیم زنها ا ز فتن ه جلس نع نیم،مام رمودند ه ین اررانکنید زنهاباید ه جلس روند ازنظرشرع م یچ شکالی داردP>DIV>DIV> <P>خالت زنان رسیاست : جت لاسلام سیدحمید وحانی رمجله اهدبانوان ماره 168، رمورد ظرحضرت مام رخصوص ظیفه زنان رسیاست ی ویند:P> <Pرجریان نتخابات جلس ول تلاش ای راوانی نجام رفت ه زنها زشرکت رانتخابات حروم شوند. مامقاومت پافشاری مام ین توطئه اباشکست واجه ساخت. رجریان نتخابات عده عدودی ز مایندگان جلس ورای سلامی امه ی دمت مام وشتند امضاکردند تقاضا ردند ه زنهارا زانتخابات رفتن ه جلس هی منع نند ه مام پاسخ ین امه ادریک سخنرانی ادند فرمودند « خالت رسیاست ه تنهاوظیفه مه ست ،ظیفه زنها م ست ،زنهاهم اید رصحنه اشندP> <P>ورای گهبان ماینده ی دمت مام رستاد ه امی واهیم زنها ا ز فتن ه جلس نع نیم،مام رمودند ه ین اررانکنید زنهاباید ه جلس روند ازنظرشرع م یچ شکالی دارد.P> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,مقالات تاریخیdiv>DIV> <P>P> <P>عدآن ماینده ورای گهبان قتی لندشد زاتاق رود یرون ،مام وراصداکردوفرمودند ه ه ورای حترم گهبان زقول ن گوئید ه بادا زنهار ز خالت رمسائل نتخابات نع نند،گراین ارراکردندمن وضع ی یرم برخوردمی نم.))(4)P> <P>پس زپیروزی هضت،مام رخلاف تمام تبلیغات سوئی ه نجام ده ود،زمشارکت زنان رسیاست ستقبال ردندوبارهنمودهای ویش زمینه ابرای ن راهم وردندودراولین دم،زنان ابه رکت رانتخابات 12 روردین عوت ردند.P> <P>مام رپیامی راین اره رمودند:P> <P>« ... نچه ازم ست تذکردهم،رکت زنان بارزوشجاع سراسرایران ررفراندوم ست ؛زنانی ه رکنار ردان ،لکه لوترازآنان ،رپیروزی نقلاب سلامی قش ساسی اشته ند،توجه اشته اشندکه اشرکت عالانه ود،پیروزی لت یران اهرچه یشترتضمین نند.رکت راین مربرای رد زن زوظایف لی اسلامی ست... »(5) P> <P>فتارامام ا مسرشان : انم ریده صطفوی ومین خترحضرت مام رمورد حوه فتارامام رطول زندگی ا مسرشان ی ویند:P> <Pرخورد ضرت مام اهمسرشان رعین صمیمت محبت، سیارمحترمانه ود.رتمام سائل خصی خانوادگی،ظرخانم حترم ودوهیچ ونه خالتی رامورداخلی نزل داشتند.لبته انم م یلی قید ودند ه یچ اری رخلاف یل رضای قاانجام دهندوقدمی رندارند.P> <P>مان وایل زدواج ه انم رموده ودند: « ن زتو ی واهم ه اجباتت اانجام هی سعی نی ه حرمات ا نجام دهی،لی رمورد عرفیات سئله ی یست آزادهستیP> <DIV class=GeneralSooTitr> <DIV class=SooTitrContent style="MARGIN: auto"> <P align="center">پس زپیروزی هضت،مام رخلاف تمام تبلیغات سوئی ه نجام ده ود،زمشارکت زنان رسیاست ستقبال ردندوبارهنمودهای ویش زمینه ابرای ن راهم وردندودراولین دم،زنان ابه رکت رانتخابات 12 روردین عوت ردندP>DIV>DIV> <P>ضرت مام رزندگی یچ ونه سختگیری می ردند خانم ررفت آمدهاولباس پوشیدن زادبودندوفقط قیدبودند ه عصیت کنند.یشان ن دردرخانه سبت ه انم حبت احترام ائل ودند ه افرزندان م تحت تاثیرتقید یشان رارگرفته ودیم.اازاول ه شم ازکردیم ، ی یدیم ه یشان تازمانی ه انم سرسفره اضرنشده دست رازنکرده ودند،غیرممکن ودسرسفره یایندومشغول غذاخوردن وند. خواه اخواه انیزصبرمی ردیم تامادرمان یاید مشغول غذاخوردن شوند،عد امشغول ی دیم». P> <P><STRONG>یشان رادامه وایت ی ندکه :STRONG>P> <Pیچ قت ا دیدیم یشان ه انم گویند: « لان اررابرای ن نجام ده» یا تی« ک ای رای ن ریز» میشه ایاکارگرمنزل ا طاب ی ردند،ااگریک قت یچ سی بود،صدامی زدند: P> <Pانم ! گوییدیک ای رای ن یاورندP> <P>000 گرروزی انم غذاراتهیه ی ردند،رچقدرهم ه د ی د،سی ق عتراض داشت امام زآن غذا تعریف ی ردند.انم گرکاری رخانه نجام ی ادند،تی گراستکانی اجابه امی ردندومانشسته ودیم مام اناراحتی ه امی فتند: « مانشسته ید خانم ارمی نند.» (6)P><STRONG> <DIV class=GImg><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%">,مقالات تاریخیdiv>DIV> <P>P> <P>ضور عال زنان: اطمه باطبایی، مسرسیداحمدخمینی رمجله زن وز،ماره 1267،رمورددیدگاه ضرت مام رخصوص حوه عالیت زنهادرجامعه وایت ی ندکه:STRONG>P> <Pراول نقلاب کی زاین قایان ه ی ناسید،لی ن امش انمی رم،زدامام مدندوگفتند: «ماالان یلی درت اریدوهرکاری ه ی واهید،ی توانیددرایران نجام هید.یاییدازاین درتتان ستفاده نیدو ستوردهید تمام انمهاازادارات ه انه ایشان رگردندوکارنکنندلبته ین کی زخواسته ای یشان ودیادم ه ین سئله ه حوی ه ن ربوط ی د ه مام ن ابامن طرح ردند. فتند: « لان لان قااینجابودوچنین واسته ی رموردشمازنان اشت » ن ندیدم گفتم « ین قاباآن جهه مده ودتااین واسته اطرح ندفتند : له، لی اقعاً طوراینهامتوجه یستند؟گرازنظراداره ملکت مکان اردکه ردا گویندهمه زنهادرخانه نشینند؟رخی زارتخانه ا صف پرسنلشان زن ست.ینهاچون توجه ه سائل دارند،ک رتبه کم ی نندP> <P><STRONG>پی وشته ا:STRONG>P> <P>1- وسسه تنظیم نشرآثارامام مینی (هایگاه زن راندیشه مام مینی(هتهران: عروج 1379 ،ص26.P> <P>2- مان ، ص 27.P> <P>3- رجست جوی اه زکلام مام، 2،فترسوم،تهران:میرکبیر، 1363 ،ص29.P> <P>4- غلامعلی جایی،رداشت ایی زسیره مام مینی(ه1،تهران: عروج ،1376،ص273.P> <P>5- وسسه تنظیم نشرآثارامام مینی (همان ،ص 69.P> <P>6- میررضاستوده ،پابه پای فتاب،1،تهران:شرپنجره،صص97-96.P> <P>7- غلامعلی جایی،مان ،ص273.P><STRONG><STRONG> <DIV style="MARGIN: 0cm" align=""><STRONG> <P><SPAN style="COLOR: purple"><SPAN style="COLOR: purple"><STRONG>علی ان رادی وSTRONG>SPAN>P> <P><STRONG>خش تاریخ ایران هان تبیانSTRONG>P>STRONG>DIV>STRONG>SPAN>STRONG>div> div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/RTL/Persian/SendToSocialNetwork.css?seed=21/04/2014" /> <div style="xwidt: 80%; xheight: 40px"> div> <p>نبع : tebyan.netp>
زن در دیدگاه امام خمینی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات