loading...

دیدگاه حضرت امام درخصوص نحوه رفتارواحترام به حقوق زنان

درمطالب زیربه نقش زنان درجامعه اسلامی، دخالت درسیاست،نحوه رفتارامام درخانه باهمسرشان وحضورفعال زنان درجامعه ازدیدگاه امام پرداخته می شود تا اشاره کوتاهی به دیدگاه ایشان درمورد احترام به حقوق زنان داشته باشیم.

زن در دیدگاه امام خمینی - آکا

نقش زن درجامعه اسلامی: حضرت امام(ره) بارهنمودهاوسخنان سازنده خودزنان رابرای دستیابی به آینده ای بهتر و رهایی ازدامی که رژیم پهلوی برای آنان گسترده بودآماده کردند وآنان را به صف مبارزه کشاندند.

امام درسخنرانی روز18 آبان 1357درپاریس، با رد تبلیغات سوءمخالفان نهضت،موضع خویش را درقبال نقش زنان دراجتماع چنین بیان کردند:

«این حرف های اشتباه واین چیزهایی که درخارج درست کرده اند،اینهاهمه به خاطرآن است که خدای ناخواسته یک وقتی بعضی ازجوانان ماهم به اشتباه بیفتندکه مبادایک چنین چیزی باشدومبادایک وقت اسلام بیاید ودرخانه را به روی زنان ببندد و قفل کند تادیگرازخانه بیرون نیایند». (1)

ایشان همچنین درمصاحبه باروزنامه نیوزآمستردام در18 آبان 1357، موضع خویش رادرقبال نقش زنان در اجتماع اعلام کردندوزنان را به آینده ای روشن امیدوار نمودندوبااین تدبیر،توانستند،همچنان زنان رادرصحنه نهضت نگه دارند. متن مصاحبه چنین است:

«درنظام اسلامی،زن به عنوان یک انسان می تواندمشارکت فعال بامردان دربنای جامعه اسلامی داشته باشد؛ولی نه به صورت یک شیء،نه اوحق خودرابه چنین حدی تنزل دهدونه مردان حق دارند که به اوچنین بیندیشند.»(2)

امام درباره فعالیت های اجتماعی زنان درآینده فرمودند:

«زنان درجامعه اسلامی آزادندوازرفتن آنان به دانشگاه و ادارات به هیچ وجه جلوگیری نمی شود.... اسلام است زنان راگرفته ودرقبال مردان نگه داشته است؛ البته دراسلام بعضی ازاحکام خاص مرد وبعضی خاص ومناسب با زن است؛ نه اینکه اسلام نسبت به زن ومردفرق گذاشته باشد. زن ومرد هم آزادند که دانشگاه بروند... تمام معاملات آنها به اختیارخودشان است ومی توانند بسیاری ازشغل هاراآزادانه انتخاب کنند.»(3)

شورای نگهبان نماینده ای خدمت امام فرستاد که مامی خواهیم زنها را از رفتن به مجلس منع کنیم،امام فرمودند که این کاررانکنید زنهاباید به مجلس بروند وازنظرشرع هم هیچ اشکالی ندارد

دخالت زنان درسیاست : حجت الاسلام سیدحمید روحانی درمجله شاهدبانوان شماره 168، درمورد نظرحضرت امام درخصوص وظیفه زنان درسیاست می گویند:

« درجریان انتخابات مجلس اول تلاش های فراوانی انجام گرفت که زنها ازشرکت درانتخابات محروم بشوند. امامقاومت وپافشاری امام این توطئه راباشکست مواجه ساخت. درجریان انتخابات عده معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه ای خدمت امام نوشتند وامضاکردند وتقاضا کردند که زنهارا ازانتخابات ورفتن به مجلس نهی ومنع کنند که امام پاسخ این نامه رادریک سخنرانی دادند وفرمودند « دخالت درسیاست نه تنهاوظیفه همه هست ،وظیفه زنها هم هست ،زنهاهم باید درصحنه باشند.»

شورای نگهبان نماینده ای خدمت امام فرستاد که مامی خواهیم زنها را از رفتن به مجلس منع کنیم،امام فرمودند که این کاررانکنید زنهاباید به مجلس بروند وازنظرشرع هم هیچ اشکالی ندارد.

زن در دیدگاه امام خمینی - آکا

بعدآن نماینده شورای نگهبان وقتی بلندشد ازاتاق برود بیرون ،امام اوراصداکردوفرمودند که به شورای محترم نگهبان ازقول من بگوئید که مبادا زنهار ا از دخالت درمسائل انتخابات منع کنند،اگراین کارراکردندمن موضع می گیرم وبرخوردمی کنم.))(4)

پس ازپیروزی نهضت،امام برخلاف تمام تبلیغات سوئی که انجام شده بود،ازمشارکت زنان درسیاست استقبال کردندوبارهنمودهای خویش زمینه رابرای آن فراهم آوردندودراولین قدم،زنان رابه شرکت درانتخابات 12 فروردین دعوت کردند.

امام درپیامی دراین باره فرمودند:

« ... آنچه لازم است تذکردهم،شرکت زنان مبارزوشجاع سراسرایران دررفراندوم است ؛زنانی که درکنار مردان ،بلکه جلوترازآنان ،درپیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته اند،توجه داشته باشندکه باشرکت فعالانه خود،پیروزی ملت ایران راهرچه بیشترتضمین کنند.شرکت دراین امربرای مرد وزن ازوظایف ملی واسلامی است... »(5)

رفتارامام با همسرشان : خانم فریده مصطفوی دومین دخترحضرت امام درمورد نحوه رفتارامام درطول زندگی با همسرشان می گویند:

« برخورد حضرت امام باهمسرشان درعین صمیمت ومحبت، بسیارمحترمانه بود.درتمام مسائل شخصی وخانوادگی،نظرخانم محترم بودوهیچ گونه دخالتی درامورداخلی منزل نداشتند.البته خانم هم خیلی مقید بودند که هیچ کاری برخلاف میل ورضای آقاانجام ندهندوقدمی برندارند.

همان اوایل ازدواج به خانم فرموده بودند: « من ازتو می خواهم که واجباتت راانجام دهی وسعی کنی که محرمات را انجام ندهی،ولی درمورد عرفیات مسئله ای نیست وآزادهستی.»

پس ازپیروزی نهضت،امام برخلاف تمام تبلیغات سوئی که انجام شده بود،ازمشارکت زنان درسیاست استقبال کردندوبارهنمودهای خویش زمینه رابرای آن فراهم آوردندودراولین قدم،زنان رابه شرکت درانتخابات 12 فروردین دعوت کردند

حضرت امام درزندگی هیچ گونه سختگیری نمی کردند وخانم دررفت وآمدهاولباس پوشیدن آزادبودندوفقط مقیدبودند که معصیت نکنند.ایشان آن قدردرخانه نسبت به خانم محبت واحترام قائل بودند که مافرزندان هم تحت تاثیرتقید ایشان قرارگرفته بودیم.ماازاول که چشم بازکردیم ، می دیدیم که ایشان تازمانی که خانم سرسفره حاضرنشده ودست درازنکرده بودند،غیرممکن بودسرسفره بیایندومشغول غذاخوردن شوند. وخواه ناخواه مانیزصبرمی کردیم تامادرمان بیاید ومشغول غذاخوردن بشوند،بعد مامشغول می شدیم».

ایشان درادامه روایت می کندکه :

«هیچ وقت ما ندیدیم ایشان به خانم بگویند: « فلان کاررابرای من انجام بده» ویا حتی« یک چای برای من بریز» همیشه مایاکارگرمنزل را خطاب می کردند،یااگریک وقت هیچ کسی نبود،صدامی زدند:

« خانم ! بگوییدیک چای برای من بیاورند.»

000 اگرروزی خانم غذاراتهیه می کردند،هرچقدرهم که بد می شد،کسی حق اعتراض نداشت وامام ازآن غذا تعریف می کردند.خانم اگرکاری درخانه انجام می دادند،حتی اگراستکانی راجابه جامی کردندومانشسته بودیم امام باناراحتی به مامی گفتند: « شمانشسته اید وخانم کارمی کنند.» (6)

زن در دیدگاه امام خمینی - آکا

حضور فعال زنان: فاطمه طباطبایی، همسرسیداحمدخمینی درمجله زن روز،شماره 1267،درمورددیدگاه حضرت امام درخصوص نحوه فعالیت زنهادرجامعه روایت می کندکه:

« دراول انقلاب یکی ازاین آقایان که می شناسید،ولی من نامش رانمی برم،نزدامام آمدندوگفتند: «شماالان خیلی قدرت داریدوهرکاری که می خواهید،می توانیددرایران انجام دهید.بیاییدازاین قدرتتان استفاده کنیدو دستوردهید تمام خانمهاازادارات به خانه هایشان برگردندوکارنکنند.» البته این یکی ازخواسته های ایشان بودیادم که این مسئله به نحوی به من مربوط می شد که امام آن رابامن مطرح کردند. گفتند: « الان فلان آقااینجابودوچنین خواسته ای درموردشمازنان داشت » من خندیدم وگفتم « این آقاباآن وجهه آمده بودتااین خواسته راطرح کند.» گفتند : بله، ولی واقعاً چطوراینهامتوجه نیستند؟مگرازنظراداره مملکت امکان داردکه فردا بگویندهمه زنهادرخانه بنشینند؟برخی وزارتخانه ها نصف پرسنلشان زن است.اینهاچون توجه به مسائل ندارند،یک مرتبه حکم می کنند.»

پی نوشته ها:

1- موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی (ره)،جایگاه زن دراندیشه امام خمینی(ره)، تهران: عروج 1379 ،ص26.

2- همان ، ص 27.

3- درجست وجوی راه ازکلام امام، ج2،دفترسوم،تهران:امیرکبیر، 1363 ،ص29.

4- غلامعلی رجایی،برداشت هایی ازسیره امام خمینی(ره)،ج1،تهران: عروج ،1376،ص273.

5- موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی (ره)،همان ،ص 69.

6- امیررضاستوده ،پابه پای آفتاب،ج1،تهران:نشرپنجره،صص97-96.

7- غلامعلی رجایی،همان ،ص273.

علی جان مرادی جو

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران
تبلیغات