سوغات ناصرالدین شاه، سوغات ناصرالدین شاه از فرنگ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سوغات ناصرالدین شاه، سوغات ناصرالدین شاه از فرنگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سوغات +ناصرالدین +شاه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سوغات ناصرالدین شاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121237919.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوغات ناصرالدین شاهa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سوغات ناصرالدین شاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121237919.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوغات ناصرالدین شاهa> ز رنگspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: سفرهای سه انه ناصرالدین شاه ه روپا ر سال 1290 . (1873م) ا مراهی اجی یرزا سین ان سپهسالار، زیر علوم واید عامه، سفیر یران ر پترزبورگ، ند تن ز اهزادگان، کتر تولوزان، بیب رانسوی عکاس اشی ... غاز د. ین سفر ه و رتبه یگر ر سال ای 1295 . 1306 یز تکرار د، رای یران یرانیان ستاوردهای سیاری اشت؛ وبرو دن اه یران ا ظم ماهنگی هاد ا ۆسسات ر شورهای غربی، ازدید ز تأسیسات ظامی غیر ظامی ین شور ا، مضای رارداد ا ه ور لی رار رفتن ر رابر تکنولوژی غرب، ر دامه شورداری ناصرالدین شاه قش سزایی یفا رد.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121237919.html"><div class="mzc"><strong>سوغات ناصرالدین شاه، سوغات ناصرالدین شاه ز رنگ strong>div>سوغات ناصرالدین شاه,سوغاتی ناصرالدین شاه,سوغاتی های ناصرالدین شاهa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="سوغات ناصرالدین شاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121237919.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوغات ناصرالدین شاهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: زنان عیتها شاورزان ز نجا ه ه ور عمده یروی ار امعه وچکشان ودند عمولاً ادر وبند ستفاده می ردند . باس نها عبارت ود ز ک امن وتاه ین ار ه ام لیته ا ِ ه تقریباً تا پایین زانو ی سید وی ن یز پیراهن شادی ه تن ی ردند ه نگ ین امن پیراهن عمولاً ه رنگ بنفش ز نس پارچه ای خی پنبه ی ست اف حلی ودشان ود . زنان سر ود ا ا ک ارقد ه نباله ن تا مر ی سید ر لو ر زیر انه ره ی ورد ا ا سنجاق سته ی د ی پوشاندند لی یچگاه ثل زنان هری زنان عیان وانین صورت ود ا ز یگران پنهان می ردند . ما زنان عیان ه تقلید ز زنان هری قاب ه خسار ی زدند ین قاب ز و افته ده ود .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">باس زنان عیان وانین عبارت ود ز پیراهن وتاه رخالق ز ن وتاهتر ه رای پوشاندن الای تنه ه ار ی فت زیر امه ی ه تا پشت دمها ا ی پوشاند . ر زمستان لجه ی م رای فظ سرما رآن ضافه ی د . سرپوش نها م ارقدی ود ه سر وهای افته لند نها ا ی پوشاند قتی ه ی واستند ز انه یرون روند اقچوری ا اخشوری ه زیر امه ر ن گنجد ، رپا ادر سیاهی رسر وبندی ز پارچه سفید ا لابه واهری ه ز پشت له نها ی رخشید ه صورت ی زدند.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین تغییر تحول تا دت ا ر پوشش زنان یرانی جود اشت، ما ا ذشت زمان تب ستفاده ز ین وع پوشش م ر یان رباریان م عامه ردم روکش رد م م باس ا ز الت سبان وتاه ارج ده ه نچه ه ر وره ای عدی ی ینیم تبدیل دspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">قاب وئی م ال انم ربلاییها پیرزنها ود . فشهای نها وعی ز الش ا یوه ای پارچه ی ود ه ر حل وخته ی د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ما وران 48 ساله کومت ناصرالدین شاه ، عصر پذیرش رهنگ روپایی ود ، باس یرانیان ر عصر ذکور ، ه پیروی ز باس روپاییها تغییر عمده ی رد .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عد ز سفر ناصرالدین شاه ه روپا ز نجا ه باس تنگ سبان قصنده ای پترزبورگ ورد توجه ی رار رفته ود، رspan>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121237919.html">سوغات ناصرالدین شاه,سوغاتی ناصرالدین شاه,سوغاتی های ناصرالدین شاهa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="سوغات ناصرالدین شاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121237919.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سوغات ناصرالدین شاهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ازگشت ه یران ستور اد زنان رمسرایش زیرجامه ای ود ا تنگ وتاه نند علوم ست عد ز دتی ار فراط تا نجا سید ه ه تنها زنان رمسرا، لکه سیاری ز زنان اه زادگان، زرا رباریان ... یز ه تبعیت ز زنان اه ول زیر امه ایشان ا اهش ادند ین ضع تا زمانی ه وس اه رونشست یم تنه ادر ماز ای ن ا رفت ه وت ود اقی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ارلا سرنا، سفرنامه ویسان یتالیایی ه تا پایان سفر وم ناصرالدین شاه ر یران ضور اشت رباره ضع پوشاک انوان یرانی ی ویسد: «باس ارج ز انه زنان یرانی، ز حاظ کنواختی وعی شتی نیزی ا ه اد نسان ی ورد. نان ارای ر وقعیتی ز ظر جتماعی اشند، دون ستثنا ود ا ر ادرهایی ه نگ سرمه ی ی پوشانند. لوارهای شادی ز لوار سبز، نفش، اکستری ا رمز نگ ه انند وراب پا ا ا یز ی پوشاند، ه ضافه مپایی ای پاشنه ار، پوشاک کنواخت مه زنان یرانی ا تشکیل ی هدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لبته رایط پوشش امعه ه صوص ر شر انواده ای رباری ر زمان ضور انو سرنا، پس ز سفر ول اه ه سن پترزبورگ سیار تغییر پیدا رده ود، نانچه ر اخل انه رایش زنان غلیظ تر پوشش نان سبک تر متربود. باس ای وتاه سبان ز رف ادر ناصرالدین شاه ایج ردیده ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین تغییر تحول تا دت ا ر پوشش زنان یرانی جود اشت، ما ا ذشت زمان تب ستفاده ز ین وع پوشش م ر یان رباریان م عامه ردم روکش رد م م باس ا ز الت سبان وتاه ارج ده ه نچه ه ر وره ای عدی ی ینیم تبدیل د.span>span>p> <div>&nbsp;div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع:1-وزنامه اطرات ناصرالدین شاه ر سفر سوم ناصرالدین شاه، اپ وم 1371span>span>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-سفرهای سه انه ناصرالدین شاه، بله عالم ر روپا، مید جار، وزنامه عتماد لی، 18 ذر1386span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3- بلاگ یمهspan>span>p>div>div> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>
سوغات ناصرالدین شاه، سوغات ناصرالدین شاه از فرنگ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات