استبداد شاه، استبداد شاه چگونه تثبیت شد؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد استبداد شاه، استبداد شاه چگونه تثبیت شد؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +استبداد +شاه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ستبداد اه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212145.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستبداد اهa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <h1><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وره تثبیت اکمیت ستبدادی اه(1339-1332)span>span>h1> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ا ودتای 28 رداد 1332 وره وم تمرکز درت ر تاریخ عاصر غاز د. ون ا ساعدت سازمان سیا؛ مکاری ضل لله زاهدی (خست زیر ینده) پشتیبانی رتش، سلطنت اه جدداً بقا د ک ار یگر زمینه رای ستقرار درت طلقه ردی، نحصار تجمع درت روز قتدارگرایی راهم شت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ایکل دین یلیام وئیس، ا توضیح گونگی ستقرار جدد درت تمرکز سلطنتی ی ویسند:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«اه ریافته ود ه می توان ه جال سیاسی اه لب جازه اد ه ر «دوسیت» اهان سهیم وند ا ر یان ربار نبوه لق یانجی ردند. م ز ن نگام، مه سانی ا ه مکن ود سودای درت ر سر اشته اشند، ستقیما زیر ظر رفت1span>span>p> <div class=GImg> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212145.html"><div class="mzc"><strong>ستبداد اه، ستبداد اه گونه تثبیت د؟ strong>div>استبداد شاه,استبداد رضا شاه,استبداد صغیر محمدعلی شاهa>span>span>div>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ستبداد اه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212145.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستبداد اهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز مین نگام ود ه پهلوی وم ر وره وم سلطنت ود ه تمرکز درت ست ازید. سمت سوی شی سیاسی ین وره عمدتاً ر استای تحقق و دف کمل ود: تمرکز ردن امل وه جریه ر ست اه وسازی شور؛ ا ین صد ه دف هم یز ه ضایت ادن عموم ردم ر عمال سیطره ی ر وه جریه نجر ود ر اقع دف خست ا صلی ا تامین سازد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر اقع، پس ز 1332 ربار سلطنتی وشش ای ستمری ر هت ز یان ردن ضعیت پراکندگی نابع درت سیاسی یجاد نترل تمرکز ر نها نجام اد. ر ین رآیند روه ای درتی ه ر تیجه روپاشی ساخت درت طلقه ضاشاه زاد ده ودند، کی پس ز یگری نکوب نقاد ردیدند. پس ز ودتا ربار رماندهی یروهای سلح ا ار یگر ه ست ورد. ا لب مک ای ظامی ارجی ه تقویت جدد رتش پرداخت؛ علاوه یروهای پلیس منیتی دید سازمان افتند، راضی سلطنتی ار یگر ه ربار ازگردانده ده ر رحله ول خالفین شکار ربار عنی حزاب بقات توسط تحادیه ای صاحبان رف ارگران بکه ظامی زب توده ر م کسته دند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وره فت ساله 1332 تا 1339 ا ر جموع ی توان وره ست ندازی تدریجی ه وای ملکتی، ستیابی زاینده ه انون ای خذ جرای تصمیم یری، سط سراسری درت طلقه ساختار سیاسی کومتی رزیابی رد. ی ین سال ا، تدریجاً مه قوق زادی ای ساسی انونی لغی د ژیم ه تحکیم واضع عمال سیطره امل ر امعه مور سیاسی یران پرداخت.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر اقع، پس ز 1332 ربار سلطنتی وشش ای ستمری ر هت ز یان ردن ضعیت پراکندگی نابع درت سیاسی یجاد نترل تمرکز ر نها نجام ادspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا ین ال، نانکه دین وئیس یز تذکر ی وند. ر کی و سال خست پس ز ودتای سال 32، نوز سیر سلطه طلقه تمرکز سلطنت املاً موار شده ود. ین و پژوهشگر، پس ز روری ر وره عف درت طلقه (سال ای 20 تا 32الش وتاه دت زاهدی (خست زیری) ا اه ا پس ز ودتا تذکر ی وند وج تمرکز درت تحکیم ستواری درت طلقه ی ا پس ز نار هادن زاهدی ی ینند:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«حمدرضا اه ر هایت مر، صاحب درت زرگی د یکن سب ین درت سال ا ول شید ارها پیش مد ه تصور ی فت سرنوشت رگز ام و خواهد د. بتدا ی اگزیر ود ا ین مر دارا ند ه یگران عملا کومت نند. ز سال 1941 تا 1953 ی اچار ود قش خص وم ملکت ا ر نب خست زیران ود یفا ند ز 1954تا 1955 ظامیان ه ساطت خست زیر پر قتداری ه یروهای نتظامی ا یز ر ختیار اشت، ظارت ود ا ر شور عمال ردند. تنها ر سال 1955 ود ه اه توانست خست زیر ود ا رگزیند. م ز ین نگام، درت حمدرضا و ه ستواری هاد2span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خستین ام اه رای تحکیم درت ود پس ز ل سئله فت رکناری زاهدی ز قام خست زیری ود، زیرا پس ز دتی و ا توانست تحمل ند حساس ی رد ه «وی ماغ و ده، اید ود ا ز ورش لاص ند3 ز رفی اه پس ز تجربه تلخی ه ز خست زیران قتدر ذشته وام لسلطنه، زم را صدق اشت یگر می توانست جود خصیت قتدری ا ر قام خست زیر تحمل ند. «اه ر خست زیر وی ا خصیتی ا طری رای درت سیاسی ود تی تهدیدی، رای تاج تخت ود ی انست. ا نین رز تفکری ود ه اه پس ز تمرکز ساختن درت ر ست ود ولتمردان توسط ا عیف ا ر أس ارهای هم حساس رار اد4span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">خستین ام اه رای تحکیم درت ود پس ز ل سئله فت رکناری زاهدی ز قام خست زیری ود، زیرا پس ز دتی و ا توانست تحمل ند حساس ی رد ه «وی ماغ و ده، اید ود ا ز ورش لاص ندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اری وبین یز وج قتدارگرایی سب درت طلقه ردی ا پس ز عزل زاهدی ز خست زیری ی اند ز ین زمان ود ه علاوه ر سلطه امل ر وه قننه یز کی ز خرین ختیارات بزارهای عمال ظر ظارت ود عنی ایزنی ر تعیین خست زیر ا ز ست اد:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«خستین ام اه ا ر اه درت طلقه، رکناری زاهدی ز قام خست زیری یران ر وریل سال 1955 ود. زاهدی م ز مله خست زیران قتدری ود ه اه می توانست و ا تحمل ند. اه ی واست ر کومت ریکی داشته اشد خست زیرانش ا ه یل ود صب عزل ند. ه مین هت سنتی ه رباره خذ أی تمایل جلس بل ز تعیین خست زیر جود اشت، ه راموشی سپرده د خست زیران عدی ا اه دون شورت بلی ا جلس تعیین نصوب ی رد. درت ختیارات جلس ه تدریج ر مه زمینه ا اهش افت5span>span>p> <div class=GImg> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212145.html">استبداد شاه,استبداد رضا شاه,استبداد صغیر محمدعلی شاهa>span>span>div>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ستبداد اه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821212145.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستبداد اهa> یرانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز ین خست زیران، ه تسهیل ننده سلطه سیطره کسره حمدرضا اه ر ساختار درت زمینه ساز سب درت طلقه ردی ی حسوب ی ود، سین علاء ود ه ا صدارت و ز غاز سال 1334 تمرکز درت ر خص اه تبلور تازه ی ی ابد. ز ین تاریخ اه ه تعبیر حمد رامش ه عنوان یکتاتوری طلق لعنان خصاً زمام مور لت ا ر ست رفت ا قض انون ساسی سلب لیه قوق متیازات لت تامین تسلط مه انبه ر تمام ئون زندگی ردم، ر فوذ قتدار ود فزود لت، شروطیت، طبوعات، ذهب انون، ملگی ا ر جود ود تمرکز ساخت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عد ز سین علاء کتر نوچهر قبال (هره اکرمنش) ه خست زیری سید. ی ه ز روردین 1336 تا زدیک ه هار سال خست زیری ا ه ست رفت، ر گاه اظران تاریخ عاصر، طیع ترین تملق ترین خست زیر وران پادشاهی حمدرضا اه، جری نویات ی، املا رمانبردار طیع راده و، بزار ناسب رای جرای نویات اه، اولین حلقه ز زنجیره خست زیران رباری، پیرو ط ربار پذیرایی مه هنمودهای اه ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر نین رایندی، تمرکز درت قتدارگرایی ا سلطه یش ز پیش ر وه جریه ا ستفاده ز پایه ا بزارهای یزیکی ن یروهای ظامی، نتظامی منیتی وند تحکیم زایند ی ا پیمود. ر ین نگام، خص اه علاوه ر رتش ساواک، زارت ارجه داره رکت فت سازمان رنامه ا تحت ظر ود رفت. دین سان اکمیت طلق ردی تمرکز لامنازع درت ز ریق ست ندازی ه مه هادهای سیاسی، داری، قتصادی، ظامی پلیسی مکن د. وه ضاییه یز ر نین ساختاری، عمدتاً ظیفه ارکردی ز تحکیم تمرکز سلطه تمرکز وجود یافت. ر ین ارچوب، ادگاه ا، مچون جلس ز ریق زارت ادگستری تا دود زیادی تحت سیطره ابینه رار رفت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه ین ترتیب، ز ک سو ر وه جریه تجمع نحصار امل درت خصی دن ن تحقق افت ز یگر سو، و وه یگر ی یچ قتدار ستقلالی ر سیطره وه جریه رار رفتند یچ شانی ز توزیع درت تی ر ساختارهای سیاسی کومتی هور یافت. «اه عملاً هبری ر سه وه ضائیه، جریه قننه ا ر ست رفت6span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;تیجه : یژگی ایی ین وره عبارتند ز: تسلط سبتاً امل ربار ر جریه بزار جبار ننده؛ تقابلاً اهش شمگیر رایند یرونی ز جریه (عم ز قننه، نتخابات، عالیت روه ای جتماعی طبوعات).span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هرست نابع :span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایکل دین یلیام وئیس، زیمت ا کست سوایی اه، ترجمه حمد سمیعی (یلانیتهران: شر اشر، 1362، صص32- 31.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایکل دین یلیام وئیس، پیشین، ص26.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ریا سفندیاری، اخ تنهایی، ترجمه ادعلی مدانی، تهران: اشر ترجم، 1371، ص223.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمود لوعی، استان نقلاب، اپ پنچم، تهران: شر علم، 1375، ص145.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; اری وبین، نگ درت ا ر یران، ترجمه حمود شوقی، تهران: شتیانی، 1363، ص88.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; اپور واسانی، ولت کومت ر یران، ر وره تسلط ستعمار سرمایه اری، تهران: شر مع، ی تا، ص154.span>span>p> <div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>div>
استبداد شاه، استبداد شاه چگونه تثبیت شد؟ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات