زندان پهلوی، قصر قجر و زندان پهلوی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زندان پهلوی، قصر قجر و زندان پهلوی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +زندان +پهلوی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="زندان پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان پهلویa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <p>صر جر <a class="hlink" title="زندان پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان پهلویa>p> <p>214سال پیش، ر ومین سال کومت تحعلی اه اجار، و ه کر فتاد تا یان تهران ن وزگار- ه حدوده ی فت داکثر 12کیلومتری اشت- تا میران، صری ا نیاد هد ر ز ندگاه رآن حل قامت فکند.p> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html"><div class="mzc"><strong>زندان پهلوی، صر جر زندان پهلوی strong>div>زندان پهلوی,زندان شکنجه پهلوی,زندان قصرa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a class="hlink" title="زندان پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان پهلویa>p> <p>&nbsp;ویا و ز ین حل ه یلاقات مال تهران ی فت یام تابستان ا ه سر ی ورد نگونه ه رخی سفرا هانگردان ارجی وشته ند، نون «صرسازی» ز مان زمان یان پادشاهان ین سلسله وج رفت سرآغازش ا اید توانیم مین صر اجار دانیم، رچند و تی رای «وش فرین انم» کی ز زنان رمسرایش - ه بق وشته ورخین الغ ر800تن وده ند- ر یابان سوم سفند، ساختمانی ا نا رد ه امش ا «رج وش» ذارد . ین یابان ر وزگار اجار پهلوی ول، ه یابان رج وش هره ود عدا ه سوم سفند تغییر ام افت مروز ا ام فسر شید شورمان ه ر ودتای 28مرداد ر هر رمان، ه رز جیعی ه هادت سید ا وی ین یابان ی ینیم: سرهنگ سخایی.p> <p>صر اجار ر سال 1213 . (1250ش) ر ومین سال سلطنت تحعلی اه ر ارج ز تهران ن زمان ساخته د. ین جموعه ارای ک عمارت زرگ امل ندرونی یرونی، اغ لاه رنگی ود ین نا ه صر جر ا تخت جر عروف د.p> <div class=GImg> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html">زندان پهلوی,زندان شکنجه پهلوی,زندان قصرa>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<a class="hlink" title="زندان پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان پهلویa>p> <p>کاایران: صر اجار، ر وره وه تحعلی اه رزند عباس میرزا، حمدشاه اجار ندان ورد ستفاده رار می رفت اه اجار سرانجام ر صر حمدیه ان سپرد. ر وران زدیک ه یم رن پادشاهی ناصرالدین شاه، نقدر صر- زجمله صر یروزه، صر اقوت ا سرخه صار، صر عشرت باد، صر سلطنت باد تی عمارت مس لعماره- ر اخل ارج ز هر ساخته د ه صر اجار ه شم می مد قرر د ر سال1260 مسی ین حل تحویل زاق ا ود سرهنگ وسی، ارکوفسکی، حل زاقخانه ا ز اوودیه- ه ر زمان لع یرزا قاخان وری صدراعظم یانت پیشه ناصرالدین شاه، ز رزندش یرزا اوودخان شکرنویس رفته ده ود- ه صر اجار ورد 12سال عد، لنل اسا وفسکی وسی، سما زاقخانه ا ز تبعیت زارت نگ ارج ساخت ا نکه عمارت هری رای زاقخانه ساخت، ما مچنان ین حل، رای سکان زاق ا تعلیم نان ورد ستفاده رار ی رفت سرانجام ا پایان یات اجارها، ین اغ عمارت، املا و ه یرانی هاد.p> <p><strong><a class="hlink" title="زندان پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان پهلویa>strong>p> <p>ر وره ای عدی ز ین صر ستفاده ای ختلفی ی د تا ین ه ر زمان ضاخان ه ور امل تخریب ردید ه ای ن <a class="hlink" title="زندان صر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان صرa> علی ساخته د؛ ام صر یز ه مین لیل ر وی ین زندان ذاشته ده ست. ز ین صر دیمی تنها ک لاه رنگی ک ساختمان دیمی اقی انده ست.p> <p>ر وران پهلوی وم ساختمان ای تعددی ه جموعه ضافه د ز ن مله ساختمان وسوم ه زندان سیاسی ه توسط تیمسار زم را نا د. ر ین زندان سیاری ز خالفان رژیم پهلوی حبوس ودند.p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>ر وره ای عدی ز ین صر ستفاده ای ختلفی ی د تا ین ه ر زمان ضاخان ه ور امل تخریب ردید ه ای ن <a class="hlink" title="زندان صر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211855.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زندان صرa> علی ساخته د؛ ام صر یز ه مین لیل ر وی ین زندان ذاشته ده ستp>div>div> <p>ین زندان پس ز نقلاب، حل بس زندانیان غیرسیاسی د ر وایل هه 80 رش رای میشه سته ه اغ وزه تبدیل د.p> <p><strong>یژگی ای صرstrong>p> <p>ز یژگی ای ین نا ن ست ه ر الای تپه رار رفته نایی سه بقه وده ست ه بقه سوم ن امل ک تاق زرگ ی د ه ز هار رف ناظر طراف ن ابل یدن ود هار رج ر هار سوی ن رار اشت ه ر ک ارای تاقی ود.p> <div class=GImg> <p>ر من ین نا اقد پنجره ای یرونی ود ز ین هت یشتر ز ن ه ه ک اخ پادشاهی بیه اشد، ه ک لعه ظامی باهت اشت.p>div> <p>اغ ای سیار زرگی ر طراف ین نا اقع ود، ه ه وی طعه زمین ای طبقی حداث ده ودند. سیله ستخرها هرهای زلال پُآبی ز کدیگر جزا ی دند. وی طعه زمین ای طبقی حداث ده ودند. رودی صر ارای الا انه ی ود ه شم نداز زیبایی ز صحرا، میران، تهران، رابه ای ی جف باد، اخ ای شرف باد وشان تپه اشت طراف ناها ز ن الا ه وبی یده ی دند.p> <p>ر یوارهای نا تصاویر اهزادگان اجار قاشی ده ود. ر ین تصاویری ه ر وی یوارها ود، تصاویر نگ ای نگیزخان غول تیمورلنگ یز یده ی د ه اجارها دعا ی ردند ه سبشان ه نها ی سد.p> <p>رخی ز یوارها یز ا ناظر کار جالس زم قاشی ده ود، رهای نبت اری زیبای صر ر ظر ول ا قاشی وی وب شتبه ی د. ر رابر صر ستخر زرگی ود، ه شمه بی ر یان ن وران ی رد. هار رج زیبا یز ر هار وشه نا سر رافراشته ود. ر سط اغ، وضخانه صر ه صورت نائی جزا ودنمائی ی رد ه ب ر وی ای ن میشه اری ود. ر اشیه وض وی ا ای مع جود اشت تا ر شن ا ز ن ستفاده نند.p> <p>&nbsp;p> <p>نابع : 1- صر / 2- یکی پدیا / 3- مشهریp>div>div> <p>ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانp>
زندان پهلوی، قصر قجر و زندان پهلوی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات