نوه رضاخان، ناگفته های نوه رضاخان از پهلوی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نوه رضاخان، ناگفته های نوه رضاخان از پهلوی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +نوه +رضاخان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="وه ضاخان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وه ضاخانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اگفته ای <a class="hlink" title="وه ضاخان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وه ضاخانa> ز پهلویspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ه قل ز کاایران: "مشهری اهر ماره دید ود ه رح زندگی علی <a class="hlink" title="پاتریک پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پاتریک پهلویaرادر زاه محمدرضا پهلوی پرداخته ر مین ساس فتگوهایی ا ا ی، سرو عتضد، عباس سلیمی مین کبر بوی نجام اده ست. span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html"><div class="mzc"><strong>وه ضاخان، اگفته ای وه ضاخان ز پهلوی strong>div>نوه رضاخان,حرفهای نوه رضاخان,نوه رضاخان پهلویa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="وه ضاخان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html" style="text-decoration:none;color:inherit">وه ضاخانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="پاتریک پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پاتریک پهلویa> ر ین صاحبه ه فشاگری رباره اندان پهلوی ی پردازد ی وید: مریکا ضا پهلوی ن ا ر روپا فه رده ند، می توانم تاب اپ نم. ثل ینکه جود دارم، سرویس ای خصوص مریکا ه ن جازه رف زدن م می هند. گر رف زنم صدای طره ی ه ز اق یفتد ا م می هد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ر دامه ه یان اطره ی ه ز ولین یدار ود ا اه ه اد ارد ی پردازد ن ا ینطور عنوان ی ند: ار ول ن ا ه اخ سفید ر یابان پهلوی (لی عصرعج) ردند. اه ا باس ظامی تمام دال ایش یستاده ود، ریا م ن رف ود، ن قط فت سالم ود، اقعا ز نها ترسیدم، ثل رگوش رار ردم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ر صوص رباریان اه یز فت: طرافیان مه زد ودند، ربار اه عجوبه ی ود. ز زمانی ه سلمان دم یگر ه ربار رفتم لی بل ز ن ی فتم وضاع ا ی یدم. اقعا جالت ور ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وه رضا خان ر دامه پیرامون کاف ر ربار پهلوی ظهار ی ارد: تنها سی ه ر ین نقلاب بود، ارد اهنشاهی ود. زمانی ه ردم ی فتند «رگ ر اه» رباریان ادیلاک ود ا نار ی ذاشتند ا ردم عار ی ادند. اه یگر سی ا داشت می توانست ماند. لبته رح، عامل همی رای نقلاب ود، ز س ارهای زننده رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پهلوی ه زندگی ود ر یران پس ز نقلاب سلامی شاره عنوان ی ند: سال 1982 ادگاهی دم. نیدم ه رار ست کم عدام رایم صادر ود. (لبته ین ا قای پسندیده ه ن فت). یت لله یلانی ه یت لله مینی فت ه لانی (ن) ی ناه ست. ویا یت لله مینی ند ط وشتند ه ن ا ها نند. لبته ه شم دیدم لی نیدم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی مچنین رح ضا پهلوی ا لیل صلی رگ پسر عموی ود -علیرضا- انست فت: علیرضا پسر ساسی ود، رح ضا می ذاشتند علیرضا الا یاید فه ش ی ردند، طمئنم. اید ین کی ز لایل ودکشی ود.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ر صوص رباریان اه یز فت: طرافیان مه زد ودند، ربار اه عجوبه ی ود. ز زمانی ه سلمان دم یگر ه ربار رفتم لی بل ز ن ی فتم وضاع ا ی یدم. اقعا جالت ور ودspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر دامه ین پرونده فصل سرو عتضد، پژوهشگر تاریخ ویس ز زندگی <a class="hlink" title="پاتریک پهلوی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211838.html" style="text-decoration:none;color:inherit">پاتریک پهلویa> نین ی وید: پاتریک پس ز نقلاب ام ود ا ز پهلوی ه سلامی تغییر اد تی ا راجعه ه قامات نقلاب، ورد خشودگی رار رفت. ر سر ملاکش ر رگان ختلاف پیدا رد، ردم یز ذیتش ی ردند ه مین لیل جبور د ز یران وچ ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عباس سلیمی مین، ییس فتر طالعات تدوین تاریخ ایران یز ذعان ی ارد ه پاتریک پس ز خراج ز ربار، ه تدریج ه ریانات خالف پیوسته قدام ه بارزه علنی شکار علیه عموی ود رد ر قطه قابل حمدرضا -ه ه دیت ا ین قدام ی رزید- رار رفت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی فت: رست ست ه ر خالفت علی ا حمدرضا، نگیزه خصی - اجرای تل پدر- جود اشت ما شخصه غالب خالفت علی ا پهلوی سلطه مریکا، رایش ی ه ذهب ود. و ر خالفت ا حمدرضا ربار ا ا ن اذبه ای نیوی ها رد تی نیده ا اکی ز ن ست ه ی رای فع قر ی عدالتی، روهی تشکیل اده ه وستایی فته ه عالیت ی پرداخت.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی مچنین رح ضا پهلوی ا لیل صلی رگ پسر عموی ود -علیرضا- انست فت: علیرضا پسر ساسی ود، رح ضا می ذاشتند علیرضا الا یاید فه ش ی ردند، طمئنم. اید ین کی ز لایل ودکشی ودspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سلیمی مین یان رد: علی سلامی (پهلوی) پس ز پیروزی انقلاب اسلامی م ر یران اند، رخلاف نچه مگان ی ویند، ی ر ن سال ا یچ اه ه زندان یفتاد را ه مواره سبت ه فتار عملکرد حمدرضا پهلوی ا عترض ود، علی رای اندن ر یران شکلی داشت ما ی دتی پس ز پیروزی انقلاب ز یران فت. فته ده ه و پس ز روج ز یران ر ضعیت الی وبی ه سر می رد تاحدی ه ز اخل شور ه علی مک الی ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">"کبر بوی، یلم ساز م ه ز زدیک ا پاتریک رتباط اشته و فته م ا ی زندگی رده ز ی ستندی رای پخش ماده رده ست، تاکید ی ند ه علی یچ وقع ز پدر زرگش ثبت اد می رد، میشه سبت ه ضاشاه حمدرضا نفی تند ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوی ر صوص علی پهلوی ی فزاید: دتی ست ز نبش سبز اراحت ست، ی وید ینها یلی ه ردم روغ فتند، ی وید قای وسوی روغ ی وید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نوه رضاخان، ناگفته های نوه رضاخان از پهلوی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نوه های شاه

نوه رضاخان، ناگفته های نوه رضاخان از پهلوی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات