دفاع آیت الله بروجردی، دفاع آیت الله بروجردی از فلسطین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دفاع آیت الله بروجردی، دفاع آیت الله بروجردی از فلسطین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +دفاع +آیت +الله +بروجردی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یت لله روجردی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121149.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله روجردیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="فاع یت لله روجردی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121149.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فاع یت لله روجردیa> ز لسطینspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران:&nbsp;تعجب تأسف لی ز ار هود ست، زیرا ن ا عد ز ین ه زدیک هارده رن تحت مایت سلام سلمین وده ند ان اموس موال عائر ینی ان حفوظ وده ست ی واهند ر ین زمان نتقام ن مه یکی ا ا ه ر ن دت ولانی ز سلمانان یده ند ز نها گیرند. span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121149.html"><div class="mzc"><strong>فاع یت لله روجردی، فاع یت لله روجردی ز لسطین strong>div>دفاع آیت الله بروجردی,دفاع آیت الله بروجردی از انقلاب,دفاع آیت الله بروجردی از فلسطینa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="یت لله روجردی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201482121149.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله روجردیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لسوزی علاقه ندی یت ... روجردی ه صالح سلامی کی ز عوامل حبوبیت یشان ر یان قشار ختلف ود صدمه وحی کری رای یشان زمانی ود ه ی نیدند ر لان احیه رای معی ز سلمین تفاق اگواری وی اده ا سبت ه قدسات سلامی ا ه لان وحانی هل علم ی دبی ده ست... ا لان رقه اله ر د سلام ملکت زادی عمل ارد. یت ... ز دت اراحتی ه اطر ین وضوعات تب ی ردند ه سیار ب ا ه اطر مایت ز وزه ین غم غصه رای سلام سلمین تا صبح یداری ی شیدند واب ه شمانشان اه می افت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سئله شغال لسطین ه عنوان کی ز سائل هان سلام، ز غدغه ای یشان ود. عد ز ینکه ولت صهیونیستی ر سال 1326 کل رفت نگ ایی ه ین عراب ولت غاصب سرائیل وی اد، یت ... روجردی ی ک علامیه، من شاره ه فتار سلمین ا هودیان فتار دمنشانه هودیان ا ردم سلمان، ز ردم یران ی واستند رای پیروزی سلمانان لسطین کست شغالگران ه صورت سته معی ه عا یایش پردازند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ترجمه ارسی تن علامیه نین ست:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سم ... لرحمن لرحیمspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه ام داوند خشنده هربانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">داوند تعال ا ر هان عیان ر ر ال سپاس ی وییم ز نچه رادران سلمان ا ر ین زمان ر پاکستان لسطین ز هود ی ینند ه و کایت ی نیم. صدق فتار داوند ا رباره دت عداوت هود سبت ه سلمانان ر تاب ریمش ی ینیم ه رموده ست "تجدن شد لناس عداوة لذین منوا لیهود لذین شرکوا تجدن قربهم ودة لذین منوا لذین الوا نا صاری لک ان نهم سیسین هبانا نهم ا ستکبرون" لی تعجب تأسف لی ز ار هود ست، زیرا ن ا عد ز ین ه زدیک هارده رن تحت مایت سلام سلمین وده ند ان اموس موال عائر ینی ان حفوظ وده ست ی واهند ر ین زمان نتقام ن مه یکی ا ا ه ر ن دت ولانی ز سلمانان یده ند ز نها گیرند، ردان ایسته ا تحت تعقیب رعاب رار اده ه تل ی سانند. طفال نها ا شته عراض ن ا ا ورد تک رار اده عابد انه ایشان ا تخریب موده ز یچ رارت نایتی سبت ه ن ا با دارند ز یچ ونه تجاوز تعدی ست ردار یستند .span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عد ز ینکه ولت صهیونیستی ر سال 1326 کل رفت نگ ایی ه ین عراب ولت غاصب سرائیل وی اد، یت ... روجردی ی ک علامیه، من شاره ه فتار سلمین ا هودیان فتار دمنشانه هودیان ا ردم سلمان، ز ردم یران ی واستند رای پیروزی سلمانان لسطین کست شغالگران ه صورت سته معی ه عا یایش پردازندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز داوند تعال سئلت اریم ه سلمانان ا پیروز رداند ز انب ود ن ا ا اری ند ین وم ه قوق سلمانان ا عایت می نند، خذول ماید ن تعدیان ا وار لیل رداند ه صورت وارترین لت اقرار دهد.&nbsp;ز رادران ا یمان ود ر یران سایر قاط ی واهیم ه سته معی ه یایش پردازند واری لت هود ا ز داوند خواهند رای رادران سلمان ود اری پیروزی ر ن ا ا سئلت ارند .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">داوندا! سربازان زمندگان رزداران سلمین ا ر رق غرب زمین اری ن شمنان ن ا ا وار ردان پراکنده پریشان ما . ل ای ن ا ا پر ز عب ن ربت وبنده ود ا ه ر وم جرمین ارد ی سازی، ر ن ا ازل ن ر شرف پیغمبرانت حمد (ص) ودمان رگزیده ش رود فرست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سین باطبایی روجردیspan>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p> <p>&nbsp;p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله دفاع آیت الله بروجردی، دفاع آیت الله بروجردی از فلسطین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آیت بروجردی

دفاع آیت الله بروجردی، دفاع آیت الله بروجردی از فلسطین گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات