سرهنگ پولادین، تیرباران سرهنگ پولادین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سرهنگ پولادین، تیرباران سرهنگ پولادین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سرهنگ +پولادین را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تیرباران <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر سحرگاه وز 24 همن 1306 ه کم ادگاه ظامی سرهنگ حمود ان پولادین ر اغشاه ر ضور ضاشاه ه وخه تش سپرده د. تهام ی «تلاش رای سوء صد ه ضاشاه ه ست رفتن درت» علام د. ه وجب ین تهام ند ظامی یگر ر ین عملیات رار ود ا پولادین شارکت اشته اشند ه مگی ستگیر دند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html"><div class="mzc"><strong>سرهنگ پولادین، تیرباران سرهنگ پولادین strong>div>سرهنگ پولادین,سرهنگ محمود خان پولادین,سرهنگ پولادین رضاشاهa>&nbsp;span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">جله واندنی ا پس ز سقوط ضاشاه ر کی ز ماره ای ود زارشی ز راسم عدام <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa> ا ه اپ سانده ه ا م ی وانیم:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر کی ز وزهای هر اه 1305 لوی کی ز طاقهای زندان هربانی تهران فسری ه ا تکبر ستها ا ه پشت سر پاها ا پ است هاده ود ا خصی ه ز طاق زندان ارج ردید شغول ه صحبت دند فسر ولی سرهنگ رگاهی ئیس هربانی یگری <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa> فسر اندارمری ست ه سب لامر ضاشاه 27 اه ست ر زندان لاتکلیف ی اشد.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رای ین ه ارئین حترم ه سوابق یشان شنا ردند ختصراً تذکر ی هم زمانی ه داره اندارمری تحت وامر فسران سوئدی ر یران تشکیل د رگاهی زیر مر «پولادین» ر ژیمان 1 (وسف باد) شغول ه دمت وده یشتر وقات توبیخ تنبیه ی ردید. ال ن و فر ا سابقه رخشان وبروی کدیگر اقع ده ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگاهی تکبرانه سئوال رد ال ما طور ست!span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پولادین وقرانه واب اد وقات ا ه نتظار سپری ی مایم.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ئیس هربانی ا هنگ سختی فت سرهنگ لعت ری ادرس رتش پرونده مار ا ه ظر لوکانه سانیده ه ما ژده ی هم ه زودی نتظار ما پایان ی ابد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پولادین تهورانه واب اد ا سوابق طفی ه سبت ه ن اشته ارید ه حض یدارتان قین اصل مودم ه امل ژده زرگی رایم ی اشید!span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رگاهی ز ین یان تهورانه عصبانی د فت ی اند سرهنگ لعتبری ظر ساعدی ا ائنین داشته نتهای رفاقش صدور کم عدام ست ه ز اکپای مایونی ی ماید!span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پولادین ا تبسم تلخی واب اد قای ئیس هربانی ه تنها ه عقیده وب یشان لکه ه عقاید یشتر نهائی ه سئولیت داکاری رای فراد طن پرست ا عهده ار ستند شنا ستم ا ظر عمیقی ه ر عملیاتشان اشته ارم، ه نویاتشان زدیک ی اشم...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ئیس هربانی ز ین واب تهورانه تغیر ز یاط زندان ارج د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وقعی ه ئیس هربانی ر یاط زندان تهران ژده صدور کم عدام ن فسر شید ا بلاغ ی رددر بتدای اده خصوص میران ند فر انو ا ک زن وان ه علوم ود ه زودی ادر ی ردد، ا و پسر ه کی 7 کی 9 ساله ودند نتظار سیدن وکب مایونی ا اشتند. ه حض سیدن اشین اه، زن وان ر الی ه ۆدبانه پاکتی وی ست رفته ود، پیش فته، پس ز تقدیم پاکت ا ملات تین فت: علیحضرتا طفال یگناه، انواده ی سرپرست <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa> ست ه عاجزانه ستدعای عفو...span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ئیس هربانی ا هنگ سختی فت سرهنگ لعت ری ادرس رتش پرونده مار ا ه ظر لوکانه سانیده ه ما ژده ی هم ه زودی نتظار ما پایان ی ابدspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ضاشاه ه حض نیدن ین ام تغیرانه پیاده د ه فسران سکورتی ه ضورش یستاده ودند مر ه زدن ن انواده حترم جیب اد خصاً ا عصائی ه ر ست اشت ه دری طرافیان ن زن طفالش ا زد ه ن زن وان سقط نین رد. کی ز انوان طفال یگناه م ر ثر ربه ای سخت ه زمین فتاده عف مودند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین زن امل پاکت، واهر <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa> ود ه ر لاف ضای رادر واسته ود س ترحم اه ا لب ماید. و ه تنها وفق ه ینکار شد لکه ان ود ا م وی ین ار ذاشت پس ز ند وز ز اقعه درود زندگانی فت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ک ساعت عد ز صف ب سرتیپ ریم قای وذرجمهری سرتیپ رگاهی ر یاط زندان تهران نتظار سیدن پولادین ا ارند مین ه پولادین سید سرتیپ وذرجمهوری تبسمانه فت سب لامر هان طالع لوکانه ن ئیس هربانی أموریم ما ا ه اک پای علیحضرت قدس مایونی رواحنا اه عرفی مائیم؟span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پولادین پس ز تبسم تلخی ه وی یافه ش ا پوشانید واب اد نتظار سیدن ما ا اشتم. زیرا ساعتی بل ر واب یدم ورد مله ند سگ حشی ردیده الاخره غلوب دم. یشان ز نیدن ین واب گاه تغیر میزی ه و نداخته پس ز سوار دن ر اشینی ه لو هربانی نتظار یشان ا اشت ه رف اغشاه وانه دند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر حلی ه رای تیراندازی فراد تیپ تشبار ر اغ اه تخصیص ردیده ود وذرجمهوری ه تفاق رگاهی ا کدیگر شغول ه صحبت ودند. پولادین تنها ر اصله وتاهی سط لقه زرگی ه کصد فر ظامی سلح ز ر هت و ا حصور موده ودند. توقف ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پس ز ساعتی نتظار سرهنگ زاویه ا دمهای لندی سیده ر ال بردار هسته ا وذرجمهوری شغول صحبت د سرتیپ ریم قا پس ز ستماع یانات سرهنگ زاویه ود ا ه پولادین سانیده ا فقت زیادی ر الی ه تکبرانه وی مله تکیه ی رد فت:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سب لامر ندگان علیحضرت قدس مایونی رواحنافداه ماه حکوم ه عدام وده ن اضر ه نتقال صایای ما ستم!span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ضاشاه ه حض نیدن ین ام تغیرانه پیاده د ه فسران سکورتی ه ضورش یستاده ودند مر ه زدن ن انواده حترم جیب اد خصاً ا عصائی ه ر ست اشت ه دری طرافیان ن زن طفالش ا زد ه ن زن وان سقط نین رد. کی ز انوان طفال یگناه م ر ثر ربه ای سخت ه زمین فتاده عف مودندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پولادین گاه افذش ا توجه طراف رد اه ا ید ه نل ود ا لو هان رفته زیر سایه رختان پنهان ده ست. ا تبسم حزونی واب اد «رای پاس حترام پاگون سابقه مقطاریست ه صایای ود ا ی مایم. لی قین اریم عرایض ورد توجه رار می یرد قط ی ویم ه اهنشاه حبوب ود گوئید:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عدام ن سایر یچارگان طن پرست اعث قای ستمکاری تو گشته سلطنت تو ا ستدام می سازد. ز غارت عایای دبخت ز فرین دا عنت خلوق ستفاده برده ز کنجه زادیخواهان عدام شخاص نورالفکر ر وشه ای تاریک زندان تیجه ی اصل می ود! ستحکام زمامداری ر پایه رافت عدل ترویج یانت وام افته دامه رمانروائی وی مایت ظلومان طن پرستی ستقرار ی ابد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تو واه ز سخنم پندگیر واه لال... ما اجع ه ودم ون ر ین دت 25 سالی ه شغول ه نجام ظیفه قدسه سربازی ودم ر سایه صحت رافت، ندوخته ی داشته انواده دبختم ه حلی رای قامت طفال یگناهم ه سرمایه ی رای سب انش تحصیل ارند تقاضا ارم ن تیمان ی ناه ا ر بستان ظام ا کی ز دارس ولتی جبور ه تحصیل رده ر صورت مکان خارجی رای مرار یات ن یچارگان نظور ردد. یگر زحمتی داشته نتظار جرای وامر اهانه ا ارم!.»span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عد ز ین یانات انند شخاصی ه ی واهند ود احاضر رای رفتن عکس مایند ست پ ا وی لب ست است ا ه پهلو هاده وی ر و پا حکم یستاده اضر ه عدام ردید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صدای سرهنگ زاویه رای رمان تش ه سربازان واست لند ود. <a class="hlink" title="سرهنگ پولادین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211418.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرهنگ پولادینa> ا مال قار فت: ناب سرهنگ رای رمان تش هت تیرباران ردن حکوم، ا صدا رمان می هند اید ا رکت مشیر رمان دهند. ین رس ظامی غضب سرهنگ زاویه ا زیادتر ر لاف ین رس رمان تش اده، فسر رافتمند شید ا 21 تیر ه ه و صابت رد ز پا رآمد لی ون تیرها ه واضع ساس و صابت نموده ود وذرجمهوری خصاً تیری ه سر و زده سرش ا تلاشی مود ان اد.&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
سرهنگ پولادین، تیرباران سرهنگ پولادین گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات