ضعف فرانسه، ضعف فرانسه در برابر امام خمینی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ضعف فرانسه، ضعف فرانسه در برابر امام خمینی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +ضعف +فرانسه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد عیف ودن رانسه قابل مام مینی&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="عف رانسه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211346.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عف رانسهa> ر رابر مام مینیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سندی ز وضع ولت قت رانسه پیرامون مام مینی ه ر&nbsp; رانسه تبعید ودندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211346.html"><div class="mzc"><strong>عف رانسه، عف رانسه ر رابر مام مینی strong>div>ضعف فرانسه,ضعف فرانسه در برابر امام خمینی,ضعف فرانسه مقابل امام خمینیa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="عف رانسه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211346.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عف رانسهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یلی حرمانه پاریس&nbsp;22 وامبر 1978 1 ذر 1357span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز: سفارت مریکا، پاریس 38585&nbsp;ه: زارت مور ارجه، اشنگتن ی. سی.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ونوشت: سفارتخانه ای مریکا ر تهران، سلام باد، نکارا، ویت، ده، ندن، م، ن، فتر رماندهی اتوspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وضوع: رانسه یران: یت لله مینی&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> وز 22 وامبر ا عاون دیرکل مور اورمیانه (سروانت) ر ورد سخنان تلویزیونی یسکاردستن ئیس مهور رانسه ر ب ذشته بنی ر ینکه اک رانسه بایستی رای رخواست قدامات شن ستفاده ردد ه فتگو شستیم. سروانت فت ر اقع ر وارد تعددی عباراتی ه مینی سانده ده تا حن سخنان ود ا لایم تر ماید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: (ی ظهار داشت ه خصی ه صورت ستقیم ا مینی فتگو رده اشد.) ی فزود ه ضور مینی ک شکل اقعی رای رانسه یجاد رده ست. ولت رانسه، می تواند قدامات ادی ه نظور هار ردن مینی تخاذ ماید زیرا نین اری وجب یجاد سر صدای زیاد ز انب پگرایان رانسه ده مچنین حتمالاً عکس لعمل دیدی ر یران ه جود واهد مد. ی ظهار اشت ه ولت یران ه لیل گرانی ر ورد عکس لعمل ر یران ز ولت رانسه خواسته ست تا عالیتهای مینی ا دیداً حدود ماید. (سروانت علیرغم سمت سئولانه ش زوماً ر ورد رتباطات ین یسکاردستن اه ر ین ورد گاه یست.)span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> ه نگام حث ر ورد وضاع یران ا سروانت ا یدگاه سفارت مریکا ر تهران (پاراگراف ول تلگرام رجع لف) وافق ستیم بنی ر ینکه اه حرم ی تواند زمان ک زمایش قش همی ه مینی پیروانش ر نین رایطی یفا ی نند اشد. اهراً سروانت ر ورد ینکه اه ینده ی تواند سیار حرانی اشد گاهی ندانی دارد ا ین ال فت گر مینی علناً واستار یام ود ر ین صورت ولت رانسه ر ورد نعکاس سیار دی ن ر یران املاً گاه ست.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گام حث ر ورد وضاع یران ا سروانت ا یدگاه سفارت مریکا ر تهران (پاراگراف ول تلگرام رجع لف) وافق ستیم بنی ر ینکه اه حرم ی تواند زمان ک زمایش قش همی ه مینی پیروانش ر نین رایطی یفا ی نند اشد. اهراً سروانت ر ورد ینکه اه ینده ی تواند سیار حرانی اشد گاهی ندانی دارد ا ین ال فت گر مینی علناً واستار یام ود ر ین صورت ولت رانسه ر ورد نعکاس سیار دی ن ر یران املاً گاه ستspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> ر ین ابطه ژانس بری رانسه ر 22 وامبر زارشی نتشر رد بنی ر ینکه اروق دومی سئول مور سیاسی ساف ه ز پاریس عبور ی رد پیام مایت اسر عرفات ا ه مینی سانده ست.ر ساس ین زارش ساف مایت ود ا ز هضت ی علام رد، تمامی مایتهای مکنه ا ر ختیار لت یران رار اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
ضعف فرانسه، ضعف فرانسه در برابر امام خمینی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات