حامی راستین انقلاب، آیت الله پسندیده حامی راستین انقلاب - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد حامی راستین انقلاب، آیت الله پسندیده حامی راستین انقلاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +حامی +راستین +انقلاب را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="امی استین نقلاب" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">امی استین نقلابa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> <a class="hlink" title="امی استین نقلاب" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">امی استین نقلابa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: کی ز قاطع هم بارزات یت لله پسندیده ساماندهی بارزات ردم مین ر اقعه 15 رداد 1342 ود. و ر وز 15 رداد، ا سخنرانی ر یدان رکزی مین ، طور شکارا ه مایت ز رکت رادرش مام مینی پرداختspan>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html"><div class="mzc"><strong>امی استین نقلاب، یت لله پسندیده امی استین نقلاب strong>div>حامی راستین انقلاب,حامیان راستین انقلاب,حامی حقیقی انقلابa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;امی نقلابspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیدمرتضی پسندیده ر تاریخ 13 روردین 1275 جری مسی رابر ا 17 وال سال 1313هجری مری ر هرستان مین اقع ر ستان رکزی ه نیا مد. پدرش سیدمصطفی وسوی تحصیلات ود ا ر جف شرف سامرا ر عهد یرزای یرازی نبال رده ر زمره علما جتهدین عصر ود رار رفت. و ه پس ز ازگشت ز جف، هبری هالی مین ومه ا عهده ار ده ود، ر سال 1282 جری مسی نگامی ه ز مین اهی راک ود ورد سوء صد روهی ز شرار رار رفت ر ثر صابت ند لوله ه تف مرش ر سن 47 سالگی ه تل سید. نازه سیدمصطفی ه جف نتقل ر نجا فن د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ن زمان سیدمرتضی 8 سال یشتر داشت ما ه مراه ادرش، ه ونخواهی پدر رخاست ر سال 1283 جری مسی ه صد ادخواهی ه سلطان باد راک فت ا دیع لملک ذاکره رد سپس ر راک ه عضدالملک کایت رد ر هایت ه مراه رادرش قا ورالدین، واهر زرگتر، ادر، عمه ند فر یگر ر سال 1285 رای یدار ا صدراعظم قت عازم تهران د پس ز ک سفر ه وزه ه تهران سید. ینچنین ود ه ر پی تلاش سترده انواده سیدمصطفی ، اتل ی ر هارم بیع لاول 1323 هجری قمری رابر ا 1285 جری مسی ه وخه عدام سپرده د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیدمرتضی پس ز ازگشت ه مین تحصیلات ا زد عالمان ن یار پی رفت سپس ر 14 سالگی ه مراه سیدنورالدین رادر فتخارالعلما ستادش هت دامه تحصیل ه صفهان عزیمت رد. و ر درسه لاعبدالله ساکن د ر نجا دبیات ، نطق ، لام ، قه ، صول یئت جوم ا زد علمای صفهان ز مله زرگانی ون رحوم یت لله اج قا حیم رباب، قا یخ علی زدی رحوم تویسرکانی را رفت ر لاس رس یت لله لعظمی اتون بادی روس سطح ارج قه صول ا ی رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پسندیده پس ز ذراندن وره ای سطح ارج روس وزوی ، ه مین ازگشت مزمان ا قامه ماز ماعت ، لاس ای روس قه صول ، لام نطق حو ا ر ن هر رپا رد. لاس ایی ه کی ز اگردانش مام مینی ود.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ا تبعید مام ه ترکیه سپس عراق، <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> علی غم طرات راوان ژیم ، ر ول سال ای تبعید مام مینی ، سئولیت تأمین پرداخت هریه اگردان یشان ر م ا رعهده رفت . مک الی ه انواده زندانیان سیاسی تبعیدشدگان پرداخت هریه مام ر وزه ای علمیه سراسر شور، اعث د ام وقعیت مام ر وزه فظ تقویت ودspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بارزه لم ستیزی ا زندگی رتضی پسندیده عجین ود. ر ین وران ه اامنی ر سراسر شور واج اشت ، مین یز ز ر شرار ر مان بود ر ز ند اهی ، شرار سلح ه ن هر مله ی ردند. ینچنین ود ه ه علت عف کومت ر بال یجاد منیت ، ردم ود ست ه ار ده رای جرای ین مر، مه ردم عم ز علما، تجار، وانین ... سلح ودند ه قابله ا شرار ی پرداختند. ر کی ز مین رگیری ا سیدمرتضی ه 10 سال یشتر داشت ه عنوان کی ز تفنگچیان ه قابله ا شرار پرداخت. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیدمرتضی پسندیده ز وران وجوانی رای فاع ز ردمان یارش سلحه ر وش رفت پس ز ن ر نار رخی یگر ز علمای صفهان ر ریان جنگ جهانی اول رای یستادگی ر رابر وای تجاوز نگلیس تعلیمات ظامی ید ر ردوی ظامی وحانیون نطقه رکت رد .span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پسندیده ر ابطه ا ل شکلات ردمی بارزات نان ، ا سیدحسن مدرس رتباط رفت ر ین استا ه زد سردار سپه ضاخان فت ه ز رف ی ه داشتن سن یت تهم د. پسندیده ز مله وحانیون وادار هضت لی ود ر ریان بارزات ملی شدن صنعت نفت شارکت عال اشت، وضوعی ه مواره ز ن ه عنوان کی ز فتخارات زندگی ش اد ی رد.span>span>p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز قاطع هم بارزات یت لله پسندیده ساماندهی بارزات ردم مین ر اقعه 15 رداد 1342 ود. و ر وز 15 رداد، ا سخنرانی ر یدان رکزی مین ، طور شکارا ه مایت ز رکت رادرش مام مینی پرداخت. span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پس ز قیام خونین 15 خرداد ستگیری مام مینی، <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> ه مراه راجع علمای یگر ، ه تهران عزیمت رد ر عتراض سته معی علما ه ین اقعه شارکت عال اشت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر پی عتراض مام مینی ه تصویب ایحه اپیتولاسیون ه ه ازداشت تبعید یشان نجامید، <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> ی امه ی ه میرعباس ویدا خست زیر قت، من رخواست سافرت ه ترکیه لاقات ا مام ، نین وشت : «دامه تبعید رجع تقلید یعیان ضرت یت لله لعظمی مینی دظله لعالی، ا ایعات خیر وجب گرانی دید ست...»span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا تبعید مام ه ترکیه سپس عراق، <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> علی غم طرات راوان ژیم ، ر ول سال ای تبعید مام مینی ، سئولیت تأمین پرداخت هریه اگردان یشان ر م ا رعهده رفت . مک الی ه انواده زندانیان سیاسی تبعیدشدگان پرداخت هریه مام ر وزه ای علمیه سراسر شور، اعث د ام وقعیت مام ر وزه فظ تقویت ود.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سرانجام ین عالم بانی قیه سترگ ر 22 بان سال 1375هجری مسی عد ز دود ک رن زندگی پرفراز شیب ر سن 100سالگی&nbsp; درود یات فت ر سجد الاسر ضرت عصومه ( س ) ه اک سپرده دspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر پی رگذشت یت لله سیدمصطفی مینی رزند مام ه ه سفر سیداحمدآقا ه جف اندن ی زد مام نجامید، <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> تا زمان نقلاب سئولیت ای ربوط ه یت مام ر م ا ه تنهایی رعهده رفت. ضور و ر یت مام کی ز عوامل هم رتباط نقلابیون ا مام ر جف شرف وفل وشاتو ود. ه مین لیل ود ه ساواک ا طرناک تشخیص ادن ضور و ر م، ر ک ادگاه رمایشی <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> ا رای دت سه سال ه هر ویری نارک تبعید رد. لی <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> کم غیرقانونی تبعید ا ادیده رفت ا هامت ه م ازگشت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رچند <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> ر سال ای پس ز نقلاب عالیت سیاسی اصی داشت، ما ر رخی قاطع ساس تاریخی نچنان ه ود ی فت «ه کم ظیفه رعی لی» ا رسال امه ایی رای مام رخی یگر ز سوولان شوری کاتی ا ه «ه صلاح ملکت» ی انست، ادآور ی د.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html">حامی راستین انقلاب,حامیان راستین انقلاب,حامی حقیقی انقلابa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;امیان نقلابspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>اجرای نتخاب ام انوادگی strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سید صطفی (پدر مینی پسندیده) سه پسر سه ختر اشت. سید رتضی عروف ه یت لله پسندیده، سید ورالدین ه ز حترمان قیم تهران ود سید وح لله(مینی) ه خرین رزندش ود، ولوده غاخانم، اطمه انم قازاده انم. سه رادر سه ام انوادگی ختلف ارند؛ پسندیده، ندی صطفوی. سینعلی نی دم امور سجل حوال ر مین ر سال 1304 ه سید رتضی(رادر زرگتر) ی وید ه اید ام امیل نتخاب نی رط ی ذارد ه باید ر یران تکرار ده اشد؛ سید رتضی ام انوادگی ود ورالدین ا ندی ی ذارد ه رگرفته ز ام پدربزرگشان(سیداحمد ندی) ود ام انوادگی سید وح لله رادر وچک تر ا رگرفته ز ام پدر، صطفوی ذاشت؛ ا ام امیل ندی رای رتضی وافقت شد ز ین پنج ا ش سم ارسی، نها امپسندیدها نتخاب ردند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رگ <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa>strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رحوم <a class="hlink" title="یت لله پسندیده" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211310.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله پسندیدهa> پس ز پیروزى نقلاب سلامى یز علی غم وقعیت یژهى ه ز راتب علم تجربه بارزات ستمر ویش اشت مچون ذشته فتخار کالت مام مینى (ه) ا ر مور رعى ردم ه عهده رفت ر ول سالهاى پس ز پیروزى ا زرگوارى ىیچ دعا توقعى دون مترین تغییرى ر واضع شى یوه زندگى ویش مان سیر وشن ذشته ا تعقیب مود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سرانجام ین عالم بانی قیه سترگ ر 22 بان سال 1375هجری مسی عد ز دود ک رن زندگی پرفراز شیب ر سن 100سالگی&nbsp; درود یات فت ر سجد الاسر ضرت عصومه ( س ) ه اک سپرده د.span>span>p> <div> <p>&nbsp;p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- یت لله پسندیده، وسسه طالعات پژوهش ای سیاسی / 2- تاریخ یرانی / 3- رک سناد / 4- یکی پدیاspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
حامی راستین انقلاب، آیت الله پسندیده حامی راستین انقلاب گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات