شجاعت آیت الله طالقانی، روایتی از شجاعت آیت الله طالقانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شجاعت آیت الله طالقانی، روایتی از شجاعت آیت الله طالقانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +شجاعت +آیت +الله +طالقانی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="یت لله القانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211241.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله القانیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وایتی ز <a class="hlink" title="جاعت یت لله القانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211241.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جاعت یت لله القانیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ز صوصیات ارز <a class="hlink" title="یت لله القانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211241.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله القانیa> ستقامت عظمت وح یشان ود ه مه ا ر رابر و ه ضوع شوع ا ی اشت.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211241.html"><div class="mzc"><strong>جاعت یت لله القانی، وایتی ز جاعت یت لله القانی strong>div>شجاعت آیت الله طالقانی,آیت الله طالقانی,روایتی از آیت الله طالقانیa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="یت لله القانی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211241.html" style="text-decoration:none;color:inherit">یت لله القانیa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز مبندان یشان (حمد سین یر بوالقاسمی) ر زندان ر اطراتش ی وید: "ر زندان ودیم. ک وز مدند ین یله ای تاق لاقات توری صب نند. کی ز وستان ادا حمتش ند- رحوم علی ابایی یلی اراحت د ا ستواری ه توری ا ورده ود لاویز د ه ین ار ا کن. ستوار وش کرد فت: ئیس ان ه ا ستور اده. ه قا بر ادیم. مدند وی سکوی شرف ه یاط زندان ماره 4 یستادند. ستوار م ر سط یاط ود، صدایش زد ه و فت: ی واهی ه ار نی؟ فت: قا ه ا ستور ادند ه توری ا ین یله ای تاق صب نیم (نظور ین ود ه زندانی تواند ا لاقات ننده ش رتباط پیدا ند). رمدند: ه سی ه ما فته؟ فت: ئیس ان. فت: ئیس تان غلط رد. ئیس ئیس تان (ئیس ساواک) م غلط رده، ئیس ئیس ئیس تان (اه) م غلط رده. و م توری ا رداشت فت."span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>
شجاعت آیت الله طالقانی، روایتی از شجاعت آیت الله طالقانی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات