عدالت در ایران باستان، عدالت و قانوگذاری در ایران باستان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد عدالت در ایران باستان، عدالت و قانوگذاری در ایران باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +عدالت +در +ایران +باستان را کلیک نمایید و یا در دسته اطلاعات تاریخی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="عدالت ر یران استان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211232.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عدالت ر یران استانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عدالت انوگذاری ر یران استانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«لملک بقی ع لکفر ایبقی ع لظلم» تاریخ شان اده ست ه یچ امعه ی دون جود انون - دوّ ا غیرمدوّ توانسته ست پابرجا ماند یزان اندگاری تداوم کومت ا ا ی توان ر یزان توجه نان ه انون ستجو رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران:&nbsp; لبته وشن ست ه انون دون توجه داوم هبران کومت حترم ابل جرا می اند یز دون عایت عدالت ر جرای انون، حترام ه ن ر ل ا ا خواهد رفت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ااندکی توجه ه کومت ای یران استان قایسه ن ا ا کومت ای پس ز سلام ر یران ز ظر ول دت کومت، رمی ابیم ه کومت ای یران استان عموما ً توانسته ند دتی ولانی سلطه ود ا فظ رده تی توسعه هند، رحالی ه ولانی ترین کومت ای پس ز سلام ر یران، ز ظر ول دت کومت، ابل قایسه احکومت ایی ون شکانیان ساسانیان یستند.span>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211232.html"><div class="mzc"><strong>عدالت ر یران استان، عدالت انوگذاری ر یران استان strong>div>عدالت در ایران باستان,نماد عدالت در ایران باستان,الهه عدالت در ایران باستانa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;انون ذاری ر یران استانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سلماً تداوم سلطه ک کومت ی تواند لایل ی ماری اشته اشد مان ونه ه نحطاط سقوط ک سلسله یز علول عوامل ی ماری ست ما دون یچ ک تردیدی هم ترین عامل پایداری ک کومت ا ، ا توجه ه فهوم دیث ریف بوی ه ر صدر قال مد ی توان یزان همیت ن کومت ه عدالت انونگذاری انست ه ر ین قاله ه ررسی ن ی پردازیم .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ادرسی ر رهنگ هن یران span>strong>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر رهنگ ای هن یران عنی تا پیش ز تاسیس ولت ای پارس اد، فاهیم قوقی یین ای ضایی تداول ر وامع نسانی ا اورهای ینی مخوان وده ست. کته ایز همیت ر ینجا، عتقاد ه نتقام ویی لهی ر یان ردم پیوند ین عقیده ا یین ا وابط اری امعه ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">واهد ین رتباط پیش ز تاسیس ولت ای عظیم یرومند یرانی ر موزه ا اورهای عیلامی ز ک سو یین هر (یتراییسم) ز سوی یگر ارز ستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عیلامی ا خستین ومی ودند ه ر یران زمین، دود هار زار سال پیش ز یلاد، ظام ای قوقی تاسیس ردند وابط ین ظام قوقی ا ر سراسر لمرو ود ه علاوه ر وزستان سواحل لیج ارس، رستان، پشتکوه، ختیاری یلام مروز ا یز ر ر ی رفت، واج ادند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ظام قوقی داری عیلامی ا ر وش ه پایتخت ود، یش ز سایر قاط جرا ی د.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لبته ر وره خامنشی وانین ضایی یگری یز زملل تابعه جود اشته ست ه پادشاهان خامنشی اتوجه ه ین ه لل تابعه ا رتبعیت ز وانین آداب و رسوم ود زادگذاشته ودند، ستور ه ردآوری ن ا اده ودندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گر ه ر سال ای عد تمدن عیلامی ا ه غم قاومت ای ولانی ر رابر قوام یرومندی ون سومری ا، کدی ا، شوری ا ابلی ا وام ورده ند. ا پیروزی مورابی، پادشاه زرگ ابل، وانین ظام قوقی ابل ه یژه وانین مورابی ر زمینه ای وناگون زندگی جتماعی نسان ا انند زراعت، بیاری، زدواج، یراث، روغ، انواده، ق لزحمه پزشک عمار ه جرا ر مده ر ضای زندگی یرانیان اکم د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر تصاویر اقی انده ز ین وران ر سنگ بشته ای مورابی ه خشی ز ن ر فاری ای وش ه ست مده ر ال اضر ر وزه وور رانسه گهداری ی ود، مورابی وانین ا ز دای ورشید ریافت ی ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ورانی ه یین (یتراییسم) ه عنوان جه شترک ندیشه یرانیان اکم د وند جرای وانین تغییرات ابل توجهی ه ود ید. ر یین هر، هم ترین صل ابت ینی، خلاقی قوقی، پایبندی ه ول، فاداری ه پیمان تمان سرار موز عرفت هری ست. نانچه ر راسم تشرف ه یش هر ا شان ادن شنه ی ون لود ه سالک وآموز شدار ی اده ند ه یفر اش ردن سرار هری، رگ ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ر ال ز دله ثبات عوی زد ریاییان ه ز سوگند ه هر یترا یگر یزدان، طلاعات وثق یگری ر ست یست. تنها بعاد تاریک پنهان ین خش تا ین ندازه وشن ست ه رن پیش ز هور زرتشت «شخاص اگذر ز یان تش، ز ناهی ه رتکب ده ند ز که ی ه تهمت یجاد رده ست، پاک برا ی وندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ضاوت عدالت ردولتهای یران استانspan>strong>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عموماً عدالت رایران استان قام سیار لیلی اشته ز زمان خامنشیان رائن افی ر ست ست ه پادشاهان داً راقب سن ریان وه ضایی رستکاری ضات وده ندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عدالت ر اوری ر یران استان تا ن ا ورد توجه وده ست ه واردی ز صدور حکام دید علیه فراد اندان اهی ا کم ک اضی علیه پسرش زارش ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سلم ست ه ا نین توجه قیقی ه عدالت وده ست ، ه کومت ا عمری راز اشته ندو لبته میشه کی ز لایل سقوط رسلسله، ستقیم ا غیر ستقیم عدم توجه دی نان ه عدالت وده ست.span>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رایران استان ضات، ر و کل سمی غیررسمی ه ارداوری ی پرداخته ند، کل غیررسمی اوری ا غلب یش سفیدان زرگان انواده ا بایل رعهده اشته ندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;تون ضایی span>strong>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صل بدأ وانین اوری ر یران استان شابه ، ساس ن ، اورهای ذهبی زرتشتی ر ین یرانیان وده ست ، ی توانیم زجمله تون دون ضایی ه تون زرتشتی شاره نیم ه هم ترین ن ا عبارتنداز: span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لف) تون ینی زرتشتی:&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;1)ینکردspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">) 2)ندهش (ندهشنspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">3)زیده ای زادسپرمspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;4)ادستان (اتستا ) ینیگspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;5)وایات پهلویspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">) تون ضایی وانین ینی:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1)ادیگان زار ادستان (اتیکان زار اذستانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;2)ایست شایستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;3)وایات ذرآتورفرنبغspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;4)وایات رنبغ سروشspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;5)وایات میدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;6)پرسشنی اspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;7)ستورانspan>span>p> <div class=GImg> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211232.html">عدالت در ایران باستان,نماد عدالت در ایران باستان,الهه عدالت در ایران باستانa>span>span>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="عدالت ر یران استان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211232.html" style="text-decoration:none;color:inherit">عدالت ر یران استانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لبته ر وره خامنشی وانین ضایی یگری یز زملل تابعه جود اشته ست ه پادشاهان خامنشی اتوجه ه ین ه لل تابعه ا رتبعیت ز وانین آداب و رسوم ود زادگذاشته ودند، ستور ه ردآوری ن ا اده ودند، راین اره مده ست: «رهمه ستان ای اهنشاهی یران مان ورکه مورمذهبی عقاید ینی زاد ذاشته ده ود، مورقضایی یزطبق عرف حل وانین ذهبی رمنطقه جرا ی دspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ضات حاکم span>strong>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رایران استان ضات، ر و کل سمی غیررسمی ه ارداوری ی پرداخته ند، کل غیررسمی اوری ا غلب یش سفیدان زرگان انواده ا بایل رعهده اشته ند. اوری سمی یشتر رعهده وبدان وحانیون زرتشتی، اوری رباره رم ای سیاسی یز ه ور اص ا پادشاهان ا الیان نصوب ی رایالات وده ست، هرحال ضات ا ر ین وره ی توان نین تقسیم ندی رد:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لف) اه اضی لقضات : ر یران استان اه ررأس رم ضایی شور رار اشته ست،span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;وره خامنشی : « ضات ز رف اهنشاه ه ین غل نصوب ی دند غل نان وروثی وده ستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;وره ساسانی: « وه عالیه ضایی ه اهنشاه ختصاص اشت ین ظر قط مر رضی ظری بودspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین واهد ثبات ی ندکه پادشاهان یران استان قامی افوق تمام ضات اشته ند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">) وبدان ضات: ون امعه یران استان امعه ی ین اور وده ه صوص ین زرتشت قش همی ر فکار ردم اشته، یز ا توجه ه ین ه ین ین ر رهه ی ولانی ز تاریخ ایران استان ر صدر درت رار اشته تون ضایی ، تون ذهبی ین ین وده ست، ی توان ه قش عمده وحانیون زردشتی ردستگاه ضایی یران استان پی رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«حاکم رناحیه ا کنفر اضی وحانی داره ی رد طور لی راقب ود ه حکام عمال وسای غیرروحانی احیه یز لاّ وافق عدالت اشد .تصمیمات حکام قوقی ر ک ز نان ر سب رجه عتبار ختلفی اشته ستی توان دس زد ه سیاری ز أموران ضایی ه ناصب خصوصی اشته ند وبد ا یربد وده ند، نانکه ی انیم یربدان اهی ه عنوان ضاوت توایی ی اده ندspan>span>p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">عیلامی ا خستین ومی ودند ه ر یران زمین، دود هار زار سال پیش ز یلاد، ظام ای قوقی تاسیس ردند وابط ین ظام قوقی ا ر سراسر لمرو ود ه علاوه ر وزستان سواحل لیج ارس، رستان، پشتکوه، ختیاری یلام مروز ا یز ر ر ی رفت، واج ادندspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین اره مچنین فته ده: «ضات ز یان وحانیین عین ی دند زیرا قط نها ودند ه طلاعات علومات ضایی اشتندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">) ضات یگر:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;اضی سپاه: «وه ضایی شکری ه ک اضی خصوص لقب ه سپاه اذورمحول ودspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اضی انوادگی: رایران استان ه رم ایی ه رمحدوده انواده تفاق ی فتاد، خلال ستقیمی ر مور امعه وجود می ورد، توسط زرگ انواده سیدگی ی د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ئیس انواده ر دو مر، ه قط راسم ذهبی ا رعهده اشت. لکه ر ظایف و جرای وانین ینی، عنی عدالت یز ضا ه ده وده ست. دین هت و ا «زنتوبخته» ی امیدند. ین زنتوبخته ارای متیازات ضایی وحانی، ه مین هت ورد حترام اص وده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دامه ارد...span>span>p> <div> <p>&nbsp;p>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- هر یهن / 2- یستاspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله عدالت در ایران باستان، عدالت و قانوگذاری در ایران باستان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عدالت وبرابری , عدالت کور

عدالت در ایران باستان، عدالت و قانوگذاری در ایران باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات