فرار شاه به روایت همسر، فرار شاه به روایت همسرش - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فرار شاه به روایت همسر، فرار شاه به روایت همسرش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +فرار +شاه +به +روایت +همسر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div class=Article> <p><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="فرار شاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211117.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فرار شاهa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <p><a class="hlink" title="فرار شاه ه وایت مسر" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211117.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فرار شاه ه وایت مسرa>p> <p>ه قل ز کاایران:&nbsp;حمدرضا یم ن ا اشت ه ا ه سرنوشت نرال اوود ان ئیس ولت فغانستان ه ه تفاق تمام عضای انواده ش عدام د چار ویم. وشبختانه حمدرضا ا پیش ینی رست ز اه ا بل مه عضای انواده یبا پهلوی ا ه ارج رستاده ود رزندانم ر مریکا ودند یشتر عضای انواده حمدرضا م ه ز الاحضرت مس وهرش ر مریکا ودند ایشان من ود. ما ن حمدرضا اهها ود ز حشت ین ه ه ست نقلابیون یفتیم واب احت داشتیم.p> <div class=GImg> <p><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211117.html"><div class="mzc"><strong>فرار شاه ه وایت مسر، فرار شاه ه وایت مسرش strong>div>فرار شاه به روایت همسر,فرار شاه,فرار شاه از ایرانa>p>div> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<a class="hlink" title="فرار شاه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2014821211117.html" style="text-decoration:none;color:inherit">فرار شاهa>p> <p>پس ز اکامی جمشید آموزگار، عفر ریف مامی زهاری ر هار ردن مواج شم فرت عمومی ردم ر ریان هضت سلامی، اه خرین تیر ود ا ها رد سعی رد ا نتخاب کی ز عضای بهه لی ه ه اهر ز خالفان اه اشد، شم ردم ا رو شاند. ه مین هت شاپور بختیار ه رط رفتن ختیارات امل روج اه ز شور عد ز ای عتماد جلسین ه ولت، خست زیری ا پذیرفت.سرانجام ر وز 26 ی 1357، اه پس ز سالها لم نایت ر ق ردم سلمان یران، ه مراه مسرش، یران ا ه سمت صر ترک رد، ر الی ه تی زدیک ترین امیان ربابانش م ز پذیرفتن و متناع ردند. ر یل ریان ین رار ز زبان مسر اه ه ر خرین وزهای ضور اه ر یران ر نار ی وده مسفر و ر روج ز شور وده ست، قل ی ود:p> <p>عزیمت شک لوده حمدرضا ن ر 26 ی اه 1357 نجام د. خالت مریکا ر مور اخلی یران ه ندازه ی سیده ود ه یگر تی ا ا م ر ریان مور رار می ادند، ثلا نرال ابرت ایزر دتها ود ه یران مده عالیت ی رد ر الی ه ا صلا طلاع داشتیم . قتی حمدرضا همید نرال ایزر ر تهران ست یشتر شکوک د&nbsp; ه ن فت: ه حض خذ ای عتماد توسط ختیار شور ا ترک واهیم رد. ا ر وزی ه ختیار ه جلس فته ود ر رودگاه ودیم ریان جلس ا ز ریق تلفن ی سیم وش ی ردیم. حمدرضا یم ن ا اشت ه ا ه سرنوشت نرال اوود ان ئیس ولت فغانستان ه ه تفاق تمام عضای انواده ش عدام د چار ویم. وشبختانه حمدرضا ا پیش ینی رست ز اه ا بل مه عضای انواده یبا پهلوی ا ه ارج رستاده ود رزندانم ر مریکا ودند یشتر عضای انواده حمدرضا م ه ز الاحضرت مس وهرش ر مریکا ودند ایشان من ود. ما ن حمدرضا اهها ود ز حشت ین ه ه ست نقلابیون یفتیم واب احت داشتیم. وزی ه رای روج ز شور ه رودگاه فتیم (26دیماه57) رتشبد ره اغی مد لوی لی وپتر حترام رد .عد سپهبد دره ی لو مد ن حمدرضا ا وسید. حمدرضا ه ره اغی دره ی ، سرو اد ، بیعی سیر فسران عالی تبه اضر ر پاویون سلطنتی فت: ا رای دت وتاهی ستراحت ی نیم تا بینیم ه ی ود؟ فسران اضر ثل چه ای وچک ریه ی ردند. سپهبد بیعی رمانده یروهای وایی ست حمدرضا ا رفته ود ها می رد. عده ی ود ا وی پای حمدرضا نداخته ودند. حمدرضا ه عنوان خرین ستورات ه نها فت: ا ر ین رایط حتیاج ه هایت یهمن پرستی ما اریم. ره اغی ا صدای سبتا لند فت: علیحضرت&nbsp; ه ستور ی هند؟حمدرضا فت: بتکار عمل ه ست ود ما ست مان ه فتم حتیاج ه یهن پرستی ر هایت عنی ن اریم میدواریم ودتان ا شان دهید.p> <div class=GeneralSooTitr> <div class=SooTitrContent> <p>حمدرضا ه ره اغی دره ی ، سرو اد ، بیعی سیر فسران عالی تبه اضر ر پاویون سلطنتی فت: ا رای دت وتاهی ستراحت ی نیم تا بینیم ه ی ود؟ فسران اضر ثل چه ای وچک ریه ی ردند.p>div>div> <p>&nbsp;حمدرضا ز ن ه جبور ه ترک طن ده ود ه دت تاثر اراحت ود ساعت ز ک عد ز هر ذشته ود ه ا ر یان درقه کتر اهپور ختیار (خست زیر) کتر واد سعید (ئیس جلس ورای لی) کتر علی لی ردلان (زیر ربار) رماندهان عالی تبه رتش روهی ز جال خصیت ای ملکتی رودگاه هر باد تهران ا ترک فتیم. حمدرضا ر فتگوی وتاهی ه پای پلکان واپیما ا برنگاران نجام اد فت: رای ند وز ستراحت ه سوان (صر) ی ود و ضافه رد مان ور ه ر وقع تشکیل ین ولت فته ودم دتی ست ه حساس ستگی ی نم حتیاج ه ستراحت ارم منا فته ودم عد ز ین ه یال ا احت ود ولت ستقر ود ه سافرت واهم فت ین سفر کنون غاز ی ود. مروز ا ای جلس ورای لی ه پس ز سنا اده د میدوارم ه ولت تواند م ر بران ذشته م ر انون ذاری ینده وفق ود رای ین ار ا دتی ه مکاری سن طن پرستی ه عنای شد لمه حتیاج اریم سخن یگری غیر ز فظ ملکت نجام ظیفه ر ساس یهن پرستی دارم... حمدرضا مین ندازه فت ه سته ست رای عالجه شور ا ترک ی ند ز پاسخ ه ین پرسش ه ی از واهد شت ودداری مود فت ه ین ه ضع زاجی ش ستگی واهد اشت. حمدرضا ر الی ه ز پلکان واپیما الا ی فتیم ریه ی رد. ر واپیما ودش ه ابین لبان فت دایت واپیما ا ه عهده رفت تا رودگاه سوان دون ستفاده ز لبان توماتیک خصا واپیما ا دایت رد. ا پنج وز ر صر ودیم ما مریکایی ا ه ا ستور ادند تا اک صر ا ترک نیم ر وز پنجم سفیر مریکا ه یدار حمدرضا ر سوان مد دون قدمه ینی ا تشریفاتی ه صراحت فت ما اید ردا صبح اک صر ا ترک نید.p> <p>ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانp>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله فرار شاه به روایت همسر، فرار شاه به روایت همسرش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تاریخ فرار شاه از کشور , فرار شاه از ایران

فرار شاه به روایت همسر، فرار شاه به روایت همسرش گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات