دکتر مصدق، دکتر مصدق چگونه نفت را ملی کرد؟ - - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دکتر مصدق، دکتر مصدق چگونه نفت را ملی کرد؟ - ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک دکتر مصدق را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <div class=title><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">روری ذرا ر تاریخچه ملی شدن صنعت نفت<br/>&nbsp;span>span>div> <div class=body> <div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: &nbsp;تصویب انون ملی شدن صنعت نفت یران ر وز29اسفندماه سال1329، قطه عطفی ر تاریخ سیاسی، قتصادی بارزات ردم یران رای جات سرمایه ای لی ین رز وم ز ست یگانگان ه مار ی ود.span>span>div><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زمانی ه ولین اه فت ر یران ر یش ز کصد سال بل ر نطقه سجد سلیمان ر ستان وزستان توسط ک رکت نگلیسی شف د ، ولت قت یران یچ گاهی رکی ز ین تفاق هم داشت. ما اشفان ن ه وبی ی انستند ه ه روتی ر یران ست افته ند پایه ای ستعمار ود ر یران ا ا راردادهای ستثماری ستخراج، تولید روش فت ام یران نا هادند.<br/><br/>رکت ای ارجی سال ا سرمایه ردم یران ا ه تاراج ردند ولت ای قت یران یچ ونه تلاش توجهی رای حقاق قوق ردم نجام دادند.<br/><br/>کتر "حمد صدق " زرگمرد تاریج سیاسی قتصادی یران رکت زرگی ا ر شور غاز رد ه سنگ نای تفکر قتصاد "دون فت" ود.<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html"><div class="mzc"><strong>دکتر مصدق، دکتر مصدق گونه فت ا لی رد؟ - strong>div>دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ر هریورماه 1320 سقوط ضاخان ، ر نتخابات وره هاردهم جلس قت، ار یگر ه جلس اه افت.<br/><br/>رایط ین لمللی ر ین وره، ه حوی ود ه شورهای ختلف ه یژه وسیه، نگلیس مریکا ا پیشنهادهایی ه ولت یران، واستار سب متیاز فتی ودند ز نجا ه نگلیس، متیاز هره رداری ز نابع فت نوب شور ا ر ختیار اشت، وسها رصدد سب متیاز نابع فتی مال مریکایی ا یز ه نبال متیاز فت، ر یران ودند.<br/><br/><a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ه هبری روهی تشکل ز16تن ز مایندگان جلس هاردهم ا رعهده اشت، ر صوص اگذاری متیاز فت ه ارجی ا فت: "ه هانه ینکه ه ک شور فت اده ده ست، باید ه یچ شور یگری متیاز اد را ه ین ور اطل تمامی خواهد اشت."<br/><br/>صدق ر وارن بارزات ود رای ملی کردن صنعت نفت، ارها ر ین کته تاکید اشت ه یرانیان اید ود نابع فتی شورشان ا داره هره رداری نند.<br/><br/><a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> رای قابله ا شار وروی رای رفتن متیاز فت مال یران، انونی ا ر ین وره جلس ه تصویب ساند ه ولت ز ذاکره ر ورد متیاز فت تا زمانی ه یروهای ارجی ر یران ستند، نع ی د.<br/><br/>کاایران: رکت ملی شدن صنعت نفت ر رایطی کل رفت ه یران زرگترین تولیدکننده فت ام اورمیانه ود پس ز مریکا، نزوئلا وروی سابق؛ هارمین تولیدکننده عتبر فت ام نیا حسوب ی د. ر ن وران، ل تولید فت ام یران، ‎ 32میلیون تن ر سال عادل یش ز ک سوم جموع تولید فت ام اورمیانه (‎ یلیون تن ر سال ) ود. ز سوی یگر، یرانرصد فت ام ورد یاز روپای غربی ا ر ن وران تامین ی رد.<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کتر حمد صدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کتر حمد صدقa><br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دنبال تلاش ای <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> رای جات سرمایه ای شور ز ست یگانگان، ربار پهلوی جازه داد ی ر وره پانزدهم جلس ، ه جلس اه ابد. ر ین وره دف عوامل ابسته ه نگلیس ین ود ه رارداد سال 1933 وره ضاشاه ا ه ست ولت ساعد راغه ی ا تصویب جلس تنفیذ نند. ما ر ثر شار فکار عمومی قصود نگلیسی ا تأمین شد عمر جلس پانزدهم ه سر سید.<br/><br/>ذا، ارضایتی نگلیس ز رکت ملی شدن صنعت نفت تلاش رای رهم زدن ین ق واهی لت یران، مری املا بیعی ود. رکت فت نگلیس ه ه لیل تاراج نابع فتی یران، ارای سرمایه نگفتی ده ود کنون نافع ود ا ر طر ی ید.<br/><br/>سترش عالیت ای سیاسی پس ز هریور 1320 سبب سترش بارزات ردم ه یژه توجه نان ه ضع رارداد فت ده ود. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر جلس یرون ز ن ین نبش ا ه ه «هضت ملی شدن نفت» عروف د، دایت ی رد.<br/><br/>ر نتخابات جلس انزدهم ا مه تقلبات داخلات اه ربار، صدق ر ور وم نتخابات، ه جلس اه افت ر ین وره رح "ملی شدن صنعت نفت" ه هبری ی ر جلس تصویب د.<br/><br/>انون ملی شدن صنعت نفت ر اقع پیشنهادی ود ه ه مضای مه عضای میسیون فت ر جلس ورای لی یران ر 17 سفند 1329 ه جلس رائه د.<br/><br/>میسیون فت، میسیونی ود ه ر ول تیرماه 1329 ر وره انزدهم جلس ورای لی یران رای سیدگی ه ایحه فت (عروف ه ایحه س-لشائیان)تشکیل د. مین میسیون پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ا ر سفند 1329 ه جلس رائه اد.<br/><br/>سرانجام ا تلاش ای <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> مراهان ی ، اده احده ملی شدن صنعت نفت ر وز 24 سفند اه سال 1329 ر جلس ورای لی طرح ر وز 29 سفندماه مان سال ه تصویب سید.<br/><br/>ر تن پیشنهاد تصویب ده ، مده ود: "ه ام سعادت لت یران ه نظور مک ه تأمین صلح هانی، مضاکنندگان یل پیشنهاد ی مائیم ه صنعت فت یران ر تمام ناطق شور دون ستثنا لی علام ود عنی تمام عملیات کتشاف، ستخراج هره رداری ر ست ولت رارگیرد."<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa><br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">جلس سنا یز ین پیشنهاد ا ر 29 سفند 1329 تصویب رد پیشنهاد ه انون تبدیل د.<br/><br/>نگلیس ه ا تصویب ین انون نافع ود ا ر طر ی یدی، رای لوگیری ز ه مر شستن رکت ملی شدن صنعت نفت، ز تمامی گردهای مکن ستفاده رد کی ز ین گردها، تحریم فت یران رنیمه ول سال1330 ا دف ه طر نداختن بات سیاسی قتصادی شور ود.نگلیس ه تمام ریداران فت ام یران شدار اده ود ه فت یران ا ریداری کنند.<br/><br/>ما ولتمردان قت یران ر دامه بارزات ود ا تلاش زیاد توانستند ر ین رکت ستعمارگر پیر ائق یند. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ه ر ن زمان خست زیر ود، رای نثی ردن توطئه نگلیس کسب درآمد رای شور، ترجیح اد فت ام ا ا تخفیف ه شتریان فروشد.<br/><br/>کته ابل توجه ن ست ه رآمدی ه ولت صدق ا روش تخفیفی فت ام رآورده فتی رای شور سب رد و رابر قمی ود ه "رکت فت نگلیس یران" ابت روش سالانه31میلیون تن فت ام ه یران پرداخت ی رد.<br/><br/>جرای رنامه یاضت قتصادی ا حوریت عدم تکا ه رآمدهای فتی تلاش رای صرف فت ام ر اخل شور، قدام یگری ود ه <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> رای نثی ردن تحریم فت ز سوی نگلیس نجام اد وفق د قتصاد شور ا ر ن وره، سرپا گاه ارد.<br/><br/>رچه رکت ملی شدن صنعت نفت تاحدودی نافع ردم یران ا ر راردادهای فتی فظ رد، ما تا پیش ز پیروزی انقلاب اسلامی ، تمام طعات تجهیزات ورد یاز صنعت فت ز ارج ارد ی د پایانی رای ضور رکت ای فتی ارجی ر صنعت فت یران تصور بود.<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa><br/>&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ملی شدن صنعت نفتspan>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیاری ز ارشناسان صنعت فت راین اورند ه دف صدق ه عنوان نیانگذار رکت "ملی شدن صنعت نفت " بنی راینکه ردم یران ر نابع زیرزمینی وزمینی ود اکمیت اشته اشند، ر وران پس ز پیروزی انقلاب اسلامی حقق د. ز ن ابت ه ه قط ولت ر نابع فت از شور تسلط افت ، لکه داره ن ا یز یروهای تخصص یرانی عهده ار دند.<br/><br/>یروهای ومن تخصص صنعت فت یران ر ول سال ای نگ تحمیلی عراق ه تاسیسات فتی یران ارها ز سوی شمن عثی مباران د ، ه قط توانستند ا ار بانه وزی ین تاسیسات ا سرپا گاه ارند ، لکه جازه دادند ک وز تولید صادرات فت یران طع ود.<br/><br/>ا پایان نگ روع وران ازسازی یز یروهای توانمند صنعت فت یران ودند ه تجهیزات سیب یده ا ازسازی ردند سبب دند تولید، راورش صادرات فت ام رای تامین یازهای الی شور ریان اشته اشد.<br/><br/>ضور رکت ای یرانی ر رح ای الادستی پایین ستی صنعت فت یران ز زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون رروز پررنگ تر ده ست. ه وری ه کنون ر رایط تحریم ای غرب ، رکت ای اخلی ه قط توسعه یدان ای زرگ فت گاز شور ا عهده ار ستند، لکه خش عمده تجهیزات ورد یاز صنعت فت ا تامین ی نند.<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نبع:&nbsp; یرنا - تابناکspan>span>div><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر 29 سفند 1329 قیقا ه تفاقی فتاد؟strong><br/><br/>وز ۲۹ سفند ۳۲۹ جلس سنای یران رح ملی شدن صنعت نفت ا تصویب رد. ملی شدن صنعت نفت ر اقع پیشنهادی ود ه بتدا ا مضای مه عضای میسیون خصوص فت جلس ورای لی یران ر ۷ سفند ۳۲۹ ه صحن علنی جلس رایه ۲۴ سفند تصویب د سپس ا تایید سنا ر وز ۲۹ سفند ه انون بدل د.<br/><br/>ر سال ای ۳۲۶ ۳۲۷ ذاکراتی ین ویل س، ز قامات رکت فت یران نگلیس عباسقلی لشائیان، زیر ارائی ولت حمد ساعد نجام د اصل ن راردادی ود ه ه رارداد لحاقی س- لشائیان عروف د. بق ین رارداد، ق متیاز یران ز فت نوب فزایش ی افت لی ر عین ال رارداد صلی عنی رارداد ۹۳۳ تغییری می رد لکه ر پایه انون ستواری رار ی رفت. <a class="hlink" title="کتر حمد صدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کتر حمد صدقa> گرچه ر وره پانزدهم ر جلس ضور داشت لی ه مک مایندگانی ز بهه لی ثل حسین مکی، ظفر قائی بوالحسن ائری زاده توانست ز تصویب ن لوگیری ند عمر جلس پانزدهم ه پایان سید. اه ر ین وره ه قامات ریتانیا طمینان ی اد ه گر ا صلاحات و فزایش ختیاراتش وافقت نند رارداد لحاقی یز ه تصویب واهد سید. و ر عمال فوذ ربار رتش رای لوگیری ز نتخاب مایندگان خالف رارداد ر جلس انزدهم ساب ی رد.<br/><br/>ا روع نتخابات وشن دن عمال فوذهای سیع ر ریان ن، <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ا عده ی ز مفکرانش ر عتراض ه ضع نتخابات ر ربار تحصن دند. اه ا کراه نان ا ر اخ پذیرفت لی عتراض نان ه نتخابات ا بول کرد. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> مراهانش ر ین تحصن بهه لی یران ا پایه ذاشتند ه ر سال ای عد قش وثری ر صحنه سیاسی یران اشت. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ند تن یگر ز بهه لی ر نتخابات جلس انزدهم (پس ز بطال صندوق ای تهران أی یری جدد) ه جلس اه افتند.<br/><br/>ر مین وره عبدالحسین ژیر ه پس ز خست زیری دتی عملا عد سما زیر ربار ود ه ست دائیان سلام شته د ین ربه ی ه ربار اه ود. جلس انزدهم پس ز نعقاد ه ساعد (ه اه وباره دون ای تمایل جلس و ا نصوب رده ود) ای عتماد داد وران خست زیری و ه پایان سید، دون ینکه تواند رارداد لحاقی ا ه ربار ولت ریتانیا ه تصویب ن ظر اشتند ه تصویب رساند. پس ز ساعد، علی نصور ا مایت ریتانیا خست زیر د. ریتانیایی ا و ا ادر ه بولاندن رارداد لحاقی ه جلس ی انستند. نصور یز دون ای تمایل ه خست زیری سید اه ه ین ترتیب ی واست ر ختیارات ود تاکید ند.<br/><br/>ر رداد ۳۲۹ <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر طقی جلس ؤسسان ا غیرقانونی واند ه اه صیحت رد ه ز قدامات لاف انون ساسی شروطه وری ند. ی مچنین ز خالت ای ربار اشرف پهلوی ییس ستاد رتش ر مور سیاسی شور نتقاد رد. و مچنین رحی ا رای تصویب پیشنهاد رد ه تصمیمات جلس وسسان ی عتبار وند لی ین رح تصویب شد. حمد وام یز ا نتشار نامه سرگشاده ی ه دت ز اه تمایل و ه سب ختیارات یشتر نتقاد رد. کیمی ه ینک زیر ربار ود امه تندی ر پاسخ ه وام رستاد. ر اقع خالت ای اه ربار ر مور سیاسی یران یز ساد ربار (عم ز الی غیره) ر امعه نان ا نفور ساخته ود. اه ه یژه ر ین وره ز بهه لی یمناک ود ر ساس سناد زارت ارجه نگلستان ار ا ه پرد، سفیر دید ریتانیا ز بهه لی دگویی ی رد. ر ک ورد فته ود ه و بهه لی ا ز زب توده طرناک تر ی اند.<br/><br/>نصور رای لب مایندگان ه واسته ای بهه لی ا ظر ساعد رخورد ی رد. مچنین و یت لله اشانی ا ه پس ز ترور اه ه بنان تبعید ده ود ه یران عوت رد. الاخره نصور رارداد لحاقی ا ه جلس تقدیم رد لی ظری ر وافقت ا ن براز کرد واست ه جلس رارداد ا ررسی ند. ریتانیا ه تردید نصور ر فاع ز رارداد ا ید ا ظر ثبت ه خست زیری سرلشگر زم را تمایل شان اد. نصور ر ۵ تیر ۳۲۹، ه رط عزام ه م ر سمت سفیر یران ر یتالیا، ستعفا رد.<br/><br/>زم را ه ر رتش ه اطر سخت وشی دیریت ود صاحب امی ود، ارد سیاست ده ود ا یجاد پیوند ا حافل سیاسی میدوار ه خست زیری ود. اه ریتانیا یز ی واستند ه رد ؤثری ه ز قدامات ختلف ترسد خست زیر ود ار رارداد لحاقی ا تمام ند. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> بهه لی ه دت ا زم را خالفت ردند لی و توانست ای عتماد ز جلس ا ه ست ورد. زم را ز جلس واستار تصویب رارداد لحاقی د لی خالفت صدق بهه لی جای ین ار نجر ه طرح دن پیشنهاد ملی شدن نفت ر سراسر یران د.<br/><br/>وضوع نحل ردن جلس توسط اه رای از ردن ست زم را یز ر یان رفداران ریتانیا طرح ود لی اه ه یگر ز درت رفتن زم را حتمال سرنگونی ود ه ست و یمناک ده ود ه خالفان ی پیوست. زم را ه ز تصویب رارداد لحاقی ایوس ده ود دون ینکه علام ند ی واست ا پشتیبانی اهری ز ندیشه ملی شدن نفت رارداد دیدی ا پیشنهاد ند ه عملا ق متیاز یران ا ه ۵۰ رصد ی ساند. لی قامات رکت فت یران نگلیس ه دت ا ین کر خالفت ردند. زم را ر ۶ سفند ۳۲۹ ه ست کی ز عضای دائیان سلام شته د، گرچه نوز وشن یست ه ه سانی اقعا ر شتن و ست اشتند.<br/><br/>پس ز شته دن زم را، اه از م دون سب أی تمایل جلس، سین علاء ا ه خست زیری رگزید. سرانجام پس ز اه ا بارزه ردم یران ا ستعمار هبری ای <a class="hlink" title="کتر حمد صدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کتر حمد صدقa> یت لله اشانی ر وز ۲۹ سفند ۳۲۹ اده احده ملی شدن صنعت نفت یران ز تصویب مایندگان جلس ذشت.<br/><br/>ضمون اده احده ی ه ه تصویب جلس سید ین ود ه «ظر ه ینکه من پیشنهادات اصله ه میسیون فت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ر سراسر شور ورد توجه بول میسیون رار رفته ز نجا ه قت افی رای طالعه ر طراف جرای ین صل اقی یست، میسیون خصوص فت ز جلس ورای لی تقاضای و اه تمدید ی ماید. نابراین اده احده یل ا ا ید و وریت رای تصویب تقدیم جلس ورای لی ی ماید. اده احده: جلس ورای لی تصمیم ورخه فدهم سفند ۳۲۹ میسیون فت ا تایید ا تمدید دت وافقت ی ماید. تبصره : قایان ق ارند تا ۵ وز عد ز تشکیل میسیون ق ضور اشته اشند.»<br/>&nbsp; span>span> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa><br/><br/>سپهبد زم را<br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زارش میسیون ر ۲۴ سفند ز تصویب مایندگان جلس ورای لی ذشت. مچنین جلس سنا ر ۲۹ سفند ۳۲۹ زارش پیشنهادی میسیون فت ا ه رح یل تصویب مود: «ه ام سعادت لت یران ه نظور تامین صلح هان، مضا نندگان یل پیشنهاد ی ماییم ه صنعت فت یران ر تمام ناطق شور دون ستثنا لی ود عنی تمام عملیات کتشاف، ستخراج هره رداری ر ست ولت رار یرد.»<br/><br/>ر ین ساس، میسیون فت ر ۵ ردیبهشت ۳۳۰ زارشی شتمل ر ۹ اده ه جلس تقدیم رد هضت ملی شدن صنعت نفت یران ه مر شست. ین وره تقریبا ا طرح دن واسته ولت وروی رای سب متیاز فت مال ر سال ۳۲۲ روع د ر ۲۹ سفندماه ۳۲۹ ا تصویب انون ملی شدن صنعت نفت ه وج سید.<br/><br/>پس ز خست زیری صدق ر ردیبهشت ۳۳۰، جرای انون ملی شدن صنعت نفت ر سرلوحه رنامه ولت رار رفت. ا تصویب ین انون رکت سابق فت یران نگلیس لع د صنعت فت یران ر عمل لی علام د.<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نبع: سایت تاریخ یرانیspan>span>div><br/><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر 31 تیر 1331 ه تفاقی فتاد؟<br/><br/>ر وز ۳۱ تیر ۳۳۱ ادگاه اهه ر ریان ختلاف یان یران ا نگلستان رباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، ه قانیت یران عدم صلاحیت ادگاه ین لمللی رای ررسی کایت ندن ز تهران ای اد.<br/><br/>وز فتم ردیبهشت ۳۳۰ جلس ورای لی، رح ۹ اده ی جرایی ملی شدن صنعت نفت ا ه تفاق را تصویب رد رانسیس پرد (سفیر نگلیس) عصر مان وز ر ک نفرانس طبوعاتی ه ین قدام جلس عتراض رد. وز ۲۲ ردیبهشت ۳۳۰ جلس ورای لی سنا، نا ر اده ول انون جرایی ملی شدن صنعت نفت، مایندگان ود رای تشکیل یات ختلط ر لع د ز رکت فت سابق ا ه عبارت ودند ز عبدالله عظمی، علی ایگان، للهیار صالح، حسین مکی اصر لی ردلان (ز جلس ورای لیرتضی لی یات، حمد تین فتری، حمد سروری، بوالقاسم جم صادق فق (ز جلس سناحمدعلی ارسته زیر ارایی اظم سیبی، شاور خست زیر نتخاب ردند. نگلیس ه ین ار طر ا دی تر تشخیص اد، و اه پس ز ملی شدن صنعت نفت ه تاریخ ۵ رداد ۳۳۰ ا ستناد ه عاهده ۳۱۲ مسی نعقده یان تهران ندن، کایتی علیه یران تنظیم ه یوان اهه رسال رد. یوان اهه یز مان وز ادخواست ولت نگلیس ا ه زارت ارجه یران تسلیم رد. ه نبال رح ین کایت ولت صدق علام رد ه ون عاهده ۳۱۲ ک رارداد ین لمللی یست، غو ن ه نزله قض وانین ین لمللی ه مار می ود ذا کایت نگلیس ز یران ی ورد ست.<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ملی شدن نفت<br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا جود اکنش شمگینانه نگلیسی ا، وز ۹ رداد ۳۳۰، عضای یات دیره رکت لی فت یران سه فر ز عضای یات ختلط، ا ستقبال پرشور ه ا زار فر ز مردم خوزستان ارد بادان دند سرانجام ر ۲۹ رداد، پرچم ایران ر راز ساختمان داره رکزی رکت سابق رافراشته د تابلوی «یات دیره وقت» ر نجا صب د. نتخاب هندس هدی ازرگان ه عنوان خستین دیرعامل رکت فت یران یز شان هنده وشمندی ولت لی صدق ود زیرا نگلیسی ا ه لیل ینکه ا خست زیری صدق وافقتی داشتند ملی شدن نفت ا م ر می تابیدند، تمام توان ود ا رای ز ار نداختن ولت صدق تبلیغات ر د ی ه ار رفته سفیر ین شور ز سبت ادن تهام ای اروا ه ور ز دب ه هبر هضت لی یران روگذار می رد. مچنین ر اخل ارج ز یران تلاش ی ردند ا وش ای وناگون نین انمود نند ه درت افتن صدق اندن و ر درت، زمینه ستقرار مونیسم ر یران ا راهم واهد رد، ز ین و، نتخاب ازرگان رای ن سوولیت هم، ه لیل ینکه ی مواره رزش ای لی، ینی خلاقی ا پاس ی اشت (ی ر ن زمان هره ی سیاسی ه مار می مد، جه علمی ذهبی ش ارز ود ر رابر زب توده وضع اشت) همیت زیادی اشت. یگر ینکه، صدق ر پی دال ه ار ستن یوه ای غیرمسالمت میز ر رخورد ا نگلیس بود ز ین نظر م نتخاب ازرگان ه خصیتی عتدال را ود ی توانست توطئه ا ترفندهای نگلیس ا ی ثر ا م ثر سازد، وثر ود.<br/><br/>ازرگان ر ن زمان یاست انشکده نی تهران ا رعهده اشت ه مین اطر (شنایی ا مور نی علمی رکت فت) ز سوی هندس اظم سیبی ه خست زیر عرفی د ین سوولیت ساس تاریخی ا پذیرفت. ر سئله فت، زمانی ه ویارویی ولت یران نگلیس خ اد، ضعیت نگلیس ا وران ذشته تفاوت ود ه لیل هور درتی دید (مریکا) پس ز نگ وم هانی، ناسبات هانی گرگون ده ود یگر جالی رای که تازی نگلیسی ا اقی می اند صدق ا هم ین ضای دید، رصت افت تا ا سیاست رزی یپلماسی عال، ر رابر شارهای مه انبه نگلیسی ا قاومت رده ر ک ا ر ای ناسب پاسخ هد ین ر ه رازا شیدن سئله فت تاثیر راوانی اشت.<br/><br/>گر صدق ر فت گو ا برگزاری ینترنشنال یوز ر پاسخ ه سخنان تهدیدآمیز وریسون، زیر ارجه نگلیس، ه ر جلس عوام ن شور فته ود مکن ست ضع خیمی ر نوب یران پیش ید ه سوولیتش رعهده ولت یران واهد ود، براز اشت ه: «لت یران ز ملی شدن نفت ود ک دف عمده ارد ن ین ست ه یگران ر مور اخلی ا خالت کنند»، ز اقعیتی تلخ سخن ی فت ه ر ۹ تیر ۳۳۰ نگامی ه مایندگان زارت ادگستری پلیس، ر انه یچارد سدان، ه نبوهی ز وراق سناد حرمانه رکت فت ست افتند (سیاری ز سناد ر تش سوزانده د، لبته پرد دعی ست خش زیادی ز سناد هم بل ز شغال سازمان داری مپانی ر تهران ه سفارت ریتانیا نتقل ده ود) ه شخص د ماری ز قام ای سیاسی ... ا رکت فت داره طلاعاتش رتباط اشته خالت ایی ر داره شور ی رده ند، ایی رای ون را اقی ماند. کتر سین اطمی یز ند وز عد زارش اصر ثوقی، ادیار ادسرای تهران ر ورد گونگی بط سیدگی ه سناد افته ده ا رای گاهی مایندگان ه جلس رستاد.<br/><br/>ر وضوع فت، پس ز کست ذاکرات یات کسون، عزام ریمن ه تهران، ی تیجه اندن اموریت ستوکس پافشاری ولت ر قوق لت یران، یوان اهه یز ر ۳ تیر ۳۳۰ ز رفین واست تا صدور ای هایی ز رگونه قدامی ه ه قوق رف یگر طمه زند، پرهیز نند. ر هر ۳۳۰، صدق ه مریکا سفر رد لاقات ایی ا ترومن (یاست مهوری مریکاین چسن (زیر ارجه) ورج ک ی (عاون زیر ارجه) اشت تا لکه صالحه ی عادلانه صورت پذیرد لی نگلیسی ا (ه یژه وریسون) ه رزیابی ان ز قش یانجی ری مریکا، وت خشیدن ه وضع یران تلقی ی د، ه ین وضوع عتنای ندانی کردند.<br/>&nbsp; span>span> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa><br/><br/>ادگاه اهه<br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ذاکرات ورای منیت سازمان لل رای سیدگی ه کایت نگلیس ز یران، لادوین پ (ماینده نگلیس) واست تا از ا تکیه ر دعاهای پیشین پرهیز ادن صدق ز نچه وش ای تجاوزکارانه اسیونالیستی ی واند، تصویری تیره ز صدق رایه ند ما یان رام خست زیر یران (ه زبان رانسوی) ه ر حترام ذاشتن ه صل زادی عدالت رمت هادن ه یگری ستوار ود، فاع وبی ز قوق لت یران مرده د. ی ادآوری رد ه رارداد فت یان ولت یران ک مپانی نگلیسی، یچ وع قوقی رای ولت نگلیس یجاد می ند. مچنین واستار وستی ر پایه صمیمیت عتماد تقابل ا ولت نگلیس د ستاخی ای نان ا ا تکیه ر عقلانیت نسانیت پاسخ اد. سرانجام ورای منیت ر ساس پیشنهاد رانسیس اکوست (ماینده ولت رانسه) رای هایی ز ن ضعیت شوار ا ای وافق کثریت، سئله ا تا نگام تصمیم یری یوان اهه، سکوت ذاشت نگلیس اکام اند.<br/><br/>پس ز ذاکرات ورای منیت پیشنهاد انک هانی ه رهی ز شکل شوده شد، نگلیس ر هارم همن ۳۳۰، کایت ود بنی ر غایرت ملی شدن نفت ا وانین ین لمللی تقاضای حکومیت یران، ه اطر جرای لع د ا ه یوان ادگستری اهه تسلیم رد. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ه سین واب زیر ختار یران ر لند ستور اد تا هلت ک اهه ی ا ز ادگاه رخواست ند. سین واب مچنین ایحه فاعی قدماتی یران ا ا مک پروفسور سل تهیه مود لی ون و ه علت سالت ز پذیرش دافعات ضوری متناع رد ین سوولیت ا پروفسور نری ولن، ستاد قوق ین لملل ر انشگاه روکسل ییس پیشین جلس سنای لژیک ه عهده رفت.<br/><br/> رداد ۳۳۱ <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر امه ی ه جلس تصمیم ود ا ر عزیمت ه اهه علام رد. مین وز یت لله اشانی ی پیامی ه لت یران وشت: «ناب قای <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ا تنی سته التی نجور ه نظور حقاق ق سربلندی ما لت ریف عازم سفر طع ظالم سایس یگانگان ست.»<br/><br/>وز رداد <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر أس یاتی عازم اهه د. وز ۹ رداد ر ولین لسه ادگاه ا رح توطئه ای ولت نگلیس فت: «ر زد ا یرانیان تشویش لوگیری ز رگونه عملی ه ر کم داخله ر صلاحیت لی اشد دید تر ز سایر لل ست.... شور ا یدان قابت سیاست ای ستعماری وده مناً پی رده یم ه تأسفانه، علیرغم ن مه مید رزو امعه لل سازمان لل تحد توانسته ند ه ین ضع سفناک ه رکت سابق فت یران نگلیس ر پنجاه سال خیر ظهر رجسته ن ود اتمه هد. لت یران ه ز ین ضع ه ستوه مده ود ر ک نبش ردانه ا لی ساختن صنایع فت بول صل پرداخت غرامات کباره ه سلطه یگانگان اتمه اد. ر ن وقع ولت نگلیس ه ک سلسله عملیات تهدید رعاب توسل د. تربازان ود ا ه جاورت سرحدات یران اوهای نگی ا ه زدیکی ب ای ساحلی ا رستاد.<br/><br/>سپس ست ه ار حاصره قتصادی د واست ین نظور ا ا شار قتصادی توقیف رزهایی ه ر نگلستان اشتیم عملی سازد. ر اخل یران ه مک عمال یادی ود سایسی ر علیه ولت هضت لی رپا رد ر مور قتصادی الی ارشکنی ا تشویق رد. ر ارج تبلیغاتی ه اه نداخت تا ر شورهای یگر حافل ین لمللی وجبات دنامی ا ا راهم سازد. ر پایان ون ز ین عالیت ای وم تیجه ی ه ست یاورد یافه ظلومانه ه ود رفت ه ستگاه ای لل تحد ز بیل یوان ین لمللی ادگستری ورای منیت کایت مود.»<br/>&nbsp; span>span> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa><br/><br/>ادگاه اهه<br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صدق سپس رحی ز ظالم رکت ا رشمرده ر تحسین لت یران تاکید رد: «لت یران ه علت لعلل دبختی ای ود پی رده صمم ست ساد ا رای میشه یشه ن ند جازه می هد ارجی ر سرنوشتش تسلط ابد... تصمیم ملی شدن صنعت نفت تیجه راده سیاسی ک لت ستقل زاد ست.»<br/><br/>ر ین لسه خش عظم ریب ه تفاق فاع ز قوق یران رعهده پروفسور ولن ود. و ر کی ز دافعاتش فت: «ر رجه ول ا ر سئله صلاحیت ی علاقه ستیم. ن پیشنهاد ی مایم صولی ه بنای صلاحیت ادگاه ست ورد توجه اقع ود. حساس ی مایم ه ین مر مکن ست فید اقع ود، زیرا ینجانب تا دی ا صولی ه ویسندگان انشمند تذکاریه ولت پادشاهی نگلیس ه ما تسلیم موده ند خالف ستم... صلاحیت ما نحصراً نوط ه ضایت رفین وده ز ن ضایت می تواند تجاوز ند... ه جرد ینکه بول د، صلاحیت یوان تکی ر ساس ختیاری ست. اره ی ز ین یست ه یوان اید ز حراز صلاحیت ودداری ماید زیرا ه لیلی ر بولی صلاحیت ر ست دارد.<br/><br/>وز ۲ تیر یت لله اشانی ر پیامی ه ناسبت ستقبال ز <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> علام رد: «ناب قای <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> خست زیر ه ا تحمل نج کنجه سفر اهه ا رای فاع ز قوق لت ستمدیده ود موار مودند ارد رکز ی ود. اطر طن واهان رجمند ا ه ین ظیفه لی توجه ی سازم ه ه پاس دمات یشان تشویق دمتگزاران ه شور ثبات ق ناسی طن واهی شان ادن حساسات لی ر قابل یگانگان عمال ن ا ه پیوسته ر قام تخریب مور لت ملکت پیشرفت قاصد جانب ستند یلی ه ا ه وقع ست ه ار یگر ر ستقبال عظم ه دیت موده ر ین ظیفه لی ه تضمن یر سعادت لت ست ا عایت فظ نتظامات قدام رکت رمایند.»<br/><br/>وز سوم تیر <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ه تهران راجعت رد ادگاه اهه پس ز وازده لسه ارد ور ده الاخره ر ۳۱ تیرماه ۳۳۱ ا ۹ أی خالف ر رابر ۵۶ أی وافق، کم ود ا بنی ر عدم صلاحیت یوان ادگستری ین لمللی ر سیدگی ه ادخواست نگلستان صادر رد. لاصه أی یوان ر عباراتی ختصر نین مده ود: «... یوان نین تیجه ی یرد ه صلاحیت سیدگی ه کایتی ا ه ولت نگلیس رح موده ست دارد رود ر سائل یگری ا م ه ر صلاحیت یوان رح ده ست ازم می اند. ی راری ه یوان ر تاریخ ۵ وئیه ۹۵۱ صادر مود علام ردید ه قدامات تامینه صرح ر رار زبور ه ور وقت ر نتظار صدور أی طعی یوان تجویز ده ست. ینک ه أی یوان صادر ردیده دیهی ست ه رار وقت زبور ز عتبار ساقط ست یچ ونه ثری ر ن ترتب خواهد ود.»<br/>&nbsp; span>span> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa><br/><br/>ادگاه اهه<br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بر پیروزی یران ر اهه ر امگاه ۳۱ تیر نگامی ه لت یران ر کومت وام لسلطنه غلبه رده ود بلاغ د ا جود نتشار، تحت لشعاع قایع ۳۰ تیر اقع د. ین نین ود ه یت لله اشانی پیامی طاب ه لت یران صادر رد وشت: «سم لله لرحمن لرحیم. پس ز سلام ه عموم رادران عزیز ینی لت شید پرافتخار یران، کنون ه ادگاه ین لمللی اهه ا توجه ه قانیت یران علیه کایت ولت ستعماری نگلستان ا تصدیق عدم صلاحیت ود أی اده ست ازم ی انم ز عموم رادران عزیز تقاضا مایم ه مشب ا ه کرانه ین وقعیت ه ه عنایت پروردگار ستعانت ی ظیر ه ست مده شن عمومی رقرار مایند. سید بوالقاسم اشانی»<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سایت تاریخ ایران<br/><br/><br/>سخنرانی تاریخی <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر ادگاه اهه/ تصمیم ملی شدن صنعت نفت، تیجه راده سیاسی ک لت<br/><br/>سایر طالب - 19 رداد 1331 ورشیدی ادآور سخنرانی تاریخی <a class="hlink" title="کتر حمد صدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کتر حمد صدقa> ر ادگاه اهه ست. <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر ین طق، پرده ز نایات رکت فت نگلیس ا یران ر ی ارد ز زیان ای عنوی سیاسی الی ه ی یش ز صت سال ر لت یران ارد ده، سخن ی وید.<br/><br/>خشی ز سخنرانی <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa> ر ادگاه اهه ه رح زیر ست :<br/><br/>" قای ئیس , قایان ضات<br/><br/>شریت دتی ست ه کر فتاده ه ای توسل ه زور شار ختلافات ود ا ز ریق ق عدالت ل صل ند , . . .<br/><br/>شد عقلی کری شر کم یکند ه ختلافات ود ا نحصرا ه سایل سالمت میز تصفیه ماید . . . ر ایی ه ول زرگی ون شور ای تحده مریکا رانسه , حتیاط ا ه پایه ی رسانند ه تعیین دود صلاحیت لی ا وکول ه تشخیص ود رده اشند , ر لت یران ه حثی واهد ود گر صلاحیت یوان ا ر دود نشور لل تفق علامیه ود حدود موده , جازه دهد ه یچ عنوان ه ن دود تخطی ود .<br/><br/>صدقنباید ز قایان ین قیقت ا پنهان نم ه ر زد ا یرانیان , تشویش لوگیری ز رگونه عملی ه ر کم داخله ر صلاحیت لی اشد دید تر ز سایر لل ست علت م ین ست ه ا لل رق سالیان راز زه تلخ وسسات ختصاصی ستثنایی ا ه صرفا ه نظور تامین یگانگان وجود مده ود شیده ه شم ود یده یم ه شور ا یدان قابت سیاست ای ستعماری وده منا پی رده یم ه تاسفانه علی غم نهمه مید رزو , امعه لل سازمان لل تحد توانسته ند ه ین ضع سفناک ه رکت سابق فت یران نگلیس ر پنجاه سال خیر ظهر رجسته ن ود اتمه هند . لت یران ه ز ین ضع ه ستوه مده ود ر ک نبش ردانه , ا لی ساختن صنایع فت بول صل پرداخت غرامت کباره ه سلطه یگانگان اتمه اد .<br/>&nbsp; span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دمات <a class="hlink" title="دکتر مصدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دکتر مصدقa><br/>&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ن وقع ولت نگلیس ه ک سلسله عملیات تهدید رعاب توسل د . تر ازان ود ا ه جاورت سرحدات یران اوهای نگی ا ه زدیکی بهای ساحلی ا رستاد . سپس ست ه ار حاصره قتصادی د واست ین نظور ا ا شار قتصادی توقیف رزهایی ه ر نگلستان اشتیم عملی سازد .ر اخل یران ه مک عمال یادی ود سایسی علیه ولت هضت لی ر پا مود ر مور الی قتصادی صنعتی ا ار کنی ا تشویق رد . ر ارج تبلیغاتی ه اه نداخت تا ر شورهای یگر حافل ین لمللی وجبات دنامی ارا راهم سازد .<br/><br/>&nbsp;ر پایان ون ز ین عالیتهای وم تیجه ی دست یاورد , یافه ی ظلومانه ه ود رفت ه ستگاههای لل تحد ز بیل یوان ین لمللی ادگستری ورای منیت کایت مود . اید عدول ولت نگلستان ز ویه سابق توسل ه وسسات ین لمللی ه صورت اهر پیشرفتی ه ظر ید , لی ا سوابق اگواری ه ز سیاست نگلیس ر یران جود اشت , تاثیر ین تغییر ویه ر ذهان لت یران نین د ه نظور نگلستان ز عمل زبور نست ه ا یله توسل ه راکز ضایی سالمت میز وباره مان قیت سیاسی قتصادی ا ه ه ن اتمه اده ودیم ( لت یران ) , ر ا تحمیل ند ال نکه لت یران ه حیای ضع سابق یگر رگز تن میدهد . . . . تاریخچه وابط یران نگلیس ولانی تر ز ن ست ه خواهم ر ینجا نرا ه تفضیل یان نم . مین در اید گویم ه ر رن وزدهم یران یدان قابت وس نگلیس ود .<br/><br/>ندی عد وحریف اهم نار مدند ر ۹۰۷ شور ارا ه و نطقه فوذ تقسیم ردند . پس ز ینکه وسیه تزاری چار نقلاب اخلی د , نگلستان ه ز یدان نگ اتح یرون مده ر اور یانه ی قیب ود ز رصت ستفاده رد واست ا عقد رارداد ۹۱۹ ه عنان مور شوری شکری ا نحصرا ه ست فسران ارشناسان نگلیسی ی سپرد , یران ا نحصرا ر تحت ختیار تسلط سیاسی قتصادی ود رار هد . الاخره ون ین رارداد م ا قاومت دید زادی اهان طن پرستان واجه ردید , یپلماسی نگلیس برای اینکه یات ود ا ه صورت یگری عملی سازد , ژیم یکتاتوری ا ه یست سال ز ن مایت مود ر سر ار ورد . نظور قتصادی سیاست نگلیس ز تمهید ین سایل ین ود ه الانحصار فت شور ارا تصاحب ماید .<br/><br/>ه ین ترتیب نچه ه یبایست وجب روت لی ا شود نشا لیّت وناگون صائب اقت رسای ا ردید . ین سلطه ه سیله مپانی صاحب متیاز عملی یگردید . عنی علاوه ر ینکه فت ارا ه سوی نگلستان یکشاند , ه زیان یران واید الی سیار عاید نگلستان یساخت .<br/>&nbsp; span>span> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html">دکتر مصدق,دکتر مصدق,خدمات دکتر مصدقa>span>span><br/>&nbsp;div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کتر حمد صدق" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/2013320223044.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کتر حمد صدقa>span>span>div> <div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>div><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یزان ین ستفاده ا ا میتوان ه ور تحقیق علوم ساخت , ه یران یچ قت توانست ه قلامی ه ر ترازنامه رکت نظور ده ود , ررسی ند ه ز یزان یمت فتی ه ه من خس ا تا ه ایگان ه نگلیس روخته یشد طلاع اصل ماید مچنین نافعی ا ه ز اه نحصار مل قل ریایی عاف ساختن الاهای ارده ه یران ز پرداخت قوق مرکی ه نگلیس سیده ود , می توانست تشخیص هد . نانچه رقام ترازنامه رکت ا جت دانیم , از لاحظه یکنیم ه ثلا ر ی سال ۹۴۸ ز ۱ یلیون یره عواید الص رکت , ولت یران قط ۹ یلیون یره ریافت رده , رصورتیکه تنها ز ابت الیات ر رآمد ۲۸ یلیون یره عاید زانه نگلستان ده ست . علاوه ر سارات زبور ارگران ستخدمین یرانی میشه ر قابل ارمندان ارجی ر ضع ا ساعدی ودند . هها زار ارگر یرانی ا ر ساکنی ه یشتر ه غل یوانات بیه ود ا یدادند یرانیان ا مواره ز ترس نکه بادا وزی رای داره ن ستگاه ماده وند ز لیه ارهای نی رکنار گاه یداشتند . ز رف یگر رکت ه هانه فظ منیت پلیس خفی ه جود ورده ود ه ه مک (( ینتلجنتس سرویس )) ر لیه قاط شور فوذ ند .<br/><br/>منا عملیات ود ا ر تمام ئون جتماعی توسعه یداد . طبوعات فکار عمومی ا تحت تاثیر رار اده عمال نگلیسی ا ه خالت ر مور اخلیdiv>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله دکتر مصدق، دکتر مصدق چگونه نفت را ملی کرد؟ - شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

حدیث هنگامی که قضات ی کشور , تاریخ ملی نفت , دکتر مصدق

دکتر مصدق، دکتر مصدق چگونه نفت را ملی کرد؟ - گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات