اختراع نان سنگک، نان سنگک چگونه اختراع شد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اختراع نان سنگک، نان سنگک چگونه اختراع شد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +اختراع +نان +سنگک را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="ختراع ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ختراع <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ز یرباز ر یران هن، پخت ی د تی ین استان، ه زمانی ر نوب، نان وا رم د ه ردم ه ای وشن ردن تنور، میر ا وی تخته سنگ ا زیر ور ورشید پخت ی ردند، ه ین ترتیب، <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ه جود مد، است یست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">«کی ز پادشاهان ساسانی یمار د پزشک رای رمان ی ستور اد، انی تهیه نند ه وی یگ پخته ده اشدر گونگی پیدایش <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکaاستان ای زیادی ست ه اید ز یان ه تا کی رست اشد.span>span>p> <div class=gimg><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html"><div class="mzc"><strong>ختراع ان سنگک، ان سنگک گونه ختراع د strong>div>اختراع نان سنگک,اختراع تنور نان سنگک,نان سنگک اختراع شیخ بهاییa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ختراع ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ختراع ان سنگکa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر جرای ین ار ستور اده ی ود ه وی توری قداری یگ سنگ یزه ریزند ر زیر ن تش پرحجمی وشن مایند تا یگها املاً اغ ردند نگاه میر ان ا ا ست ر وی تخته ی پهن رده ر وی سنگ ای اغ رار هند تا پزد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لی ون ر ین وش سمت پایین ان پخته سمت ویی می پخت، مدند توری یگری م وی میر رار ادند وی ن تش یختند تا ر و رف ان پخته ود. م م ین وش پختن ان توسعه تکامل افته تا ه صورت مروزه رآمده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مچنین ر تب تاریخی کر ده ست ه قتی سربازان عرب ه هر دائن مدند <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ا وی یز انوایی یدند، می انستند ه ن یست مین م ود لیلی ر دمت پخت <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ر یران ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مچنین ر تقویم سالنمایی ه توسط میته انوایان تهران ه ر 19 ردیبهشت سال 1326 مسی ر تهران اپ ده ر ابطه ا تاریخچه گونگی پیدایش انوایی <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ین ونه مده ست:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">"اه عباس رای فاه ال بقات تهی ست شگریان ود ه غالباً ر سفر حتیاج ه ان ورش وقت وری اشتند ازم ود ه ر هری ی سند انواهایی اشند ه توانند ه در صرف سربازان ان تهیه مایند غذایی اشد ه ورش ان رار هند، رصدد اره رآمد. ی ل ین شکل ا ز "شیخ بهایی" ه ز جلّ علما انشمندان یران ود واست. شیخ بهایی ا تفکر تعمق تنور سنگکی ا بداع مود. ین ختراع ه ا قت وشیاری رح عملی ده ست ه دری امل قیق ست ه پس ز ذشت ند صد سال نوز ه مان صورت ولیه ورد ستفاده انی ه ز تنور سنگکی دست ی ید، أکول ترین ان ست.span>span>p> <div class=generalsootitr> <div class=sootitrcontent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر جرای ین ار ستور اده ی ود ه وی توری قداری یگ سنگ یزه ریزند ر زیر ن تش پرحجمی وشن مایند تا یگها املاً اغ ردند نگاه میر ان ا ا ست ر وی تخته ی پهن رده ر وی سنگ ای اغ رار هند تا پزدspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مچنین ند سال بل ر لعه ی دیمی ر زدیکی هر رامین ر زیر زمین ین لعه قایای ک انوایی سنگکی شف د ه &nbsp;تنور ن سالم انده یگ ای اخل ن وجود ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ه ز ظر زه، عم، ضم هداشت سلا ت هترین ان یرانی تی نیا ست ز رد رغوب سالم، ب الص می مک پخته ی ود. ایه میر ا میر ترش م رای رآمدن میر الا ردن یفیت پخت نان ه ن فزوده ی ردد. ر پخت <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ه غیر ز سه اده کر ده، باید یز یگری ه ن فزود.span>span>p> <div class=gimg><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html">اختراع نان سنگک,اختراع تنور نان سنگک,نان سنگک اختراع شیخ بهاییa>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ر زمانهای ذشته غل انوایی ه ه اطری عروف ست ر انوادهها وروثی ود ک وع تقدس اص ود ا اشت. عنی ز پدر ه پسر یرسید ه مین لیل انوا تی ر صورت رر اضر بود ز ین غل پدری ست کشد ار یگری نتخاب ند. نابراین انواها پشت ر پشت ین غل غازه پدری ا فظ یکردند دامه یدادند غل انوایی غلی ود ه ر سی ارد ه ن میشد. ه مین لیل انواها ر ار ود تخصص اشتند ر ناخت ندم، تولید ان وب رغوب پر رکت ز ر وششی ریغ میورزیدند. نابراین نها رای فظ رمت انوادگی ین غل مه سعی یکردند ا تهیه ندم وب پرورش میر وب، ان رغوب سالم ه شتریانشان تحویل هند. دا م رکت ار ا یداد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کته ابل توجه ر دیریت ردش ار انوایی سنگکی ین ست ه ون انواییها غلب، ر ول ل وزهای سال از ست نابراین تهیه واد ولیه ز حاظ ندم، ب مک سایر سایل وازم یگر اید ا توجه ه ین زمان تولید تعهد صنفی رنامهریزی ردد. عنی انوا اید پیشبینی صرف داقل کسال ندم، رد سایر یازهای ود ا کند نها ا ر ک حل ناسب طمئن هداشتی گهداری ماید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز کات سیار هم یگر، هندسی عماری ساخت وره پخت نان سنگگ ود &nbsp;ه یبایست توسط عماری ارد اهر ا طلاع ز گونگی پخت ضاهای ردش ان حوطه انگیری، ساخته ی د. ازم ه توضیح ست ه ار ردن ر حیط انوایی علاوه ر نکه ه صورت وروثی پدر رزندی وده لی ز ک طف زیباییهای یگری م رخوردار ود. صولاً نهایی ه ک احد انوایی سنگکی ا یچرخانند مچون ک انواده ر نار م زندگی یکردند رای تنوع تهیه غذا ز رمای اخل تنور ان رای پختن غذای فراد م ستفاده ینمودند، طوریکه غذاهایی انند ار ذاشتن یزی، پختن سیب زمینی، غندر، دو لوایی سایر غذاهایی یگر، ر اخل تنور صورت ی رفت.span>span>p> <div class=generalsootitr> <div class=sootitrcontent> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ه ز ظر زه، عم، ضم هداشت سلا ت هترین ان یرانی تی نیا ست ز رد رغوب سالم، ب الص می مک پخته ی ود. ایه میر ا میر ترش م رای رآمدن میر الا ردن یفیت پخت نان ه ن فزوده ی ردد. ر پخت <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> ه غیر ز سه اده کر ده، باید یز یگری ه ن فزودspan>span>p>div>div> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز ردسرهای ربوط ه داره ردن ک <a class="hlink" title="ان سنگک" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/201331013749.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ان سنگکa> تامین سوخت ورد یاز رای اغ ردن تنور وده، ر ذشته ز نواع وته، یزم خیراً م ز فت سیاه (ازوتازوئیل ر ال اضر م ز از هری ستفاده ه عمل یآید ه سوختی تمیز ی ردسر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ذشته ا توجه ه ینکه غل انوایی غل جتماعی پرطرفدار ود، انواییهای ر حله رای سرگرمی مچنین تشویق وانان ه موزش یشتر، ارها وآوریهایی رای اطرها نجام یدادند ا رگزاری سابقه ردهم مدن پختن نواع انهای ختلف ا یجاد قش گارها وی ن مچنین پختن انهای خصوص ثل ان پای غنچه عقد، ا ان پای غنچه فت سین، ا پختن نواع انهای ندی توتک، ور الی یگر ه حیط انوایی ین غل یدادند حیط ار ا اداب ا شاط یکردند. لی ر ال اضر ز ین وع ارها ر انواییها بری یست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- بلاگ میلا / 2- مشهری / 3- اسخون/تبیانspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری اطلاعات عمومی کاspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله اختراع نان سنگک، نان سنگک چگونه اختراع شد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تنور سنگکی

اختراع نان سنگک، نان سنگک چگونه اختراع شد گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات