تاریخچه پزشکی در ایران باستان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه پزشکی در ایران باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<h1><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پزشکیa> ر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> استانspan>h1> <div class="GImg">  <span style="color: #0080c0;">قتی ر اوشای شهر سوخته سیستان مجمهی شف د ه شان یاد پزشکان نجا ر 5000 سال پیش عمل راحی یردهند، هر تایید یگری ر دمت <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پزشکیa> ر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa> استان زده د. نور ه ر اهنامه مده ستم ه هل سیستان ود، ا وشی پیشرفته ه نیا مد ه مروزه ر هان ه سزارین شهور ست. زاران سال عد ر وران سلامی م <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">یرانa>ان ه نبال شف اهای تازهتری ر هان رمان <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پزشکیa> ودند؛ نانه ر رون سطی تابای ازی بنسینا ست ه ست ر سراسر نیا رخید بنسین «Avecina» پدر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پزشکیa> هان  ام رفت.<br />span>div> <pp> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>تاریخچه پزشکی ر یران استان strong>div>پزشکی باستان,طب قدیم,تاریخ طبp> <pp> <h2> <p>د یست دانیدکه...p> h2> <p>- ولین پزشکان یران استان وحانیان ودند ه ه ام غان شهورند. غان ر خش غربی یران دیم عنی سرزمین اد زندگی یردند. رمان یماریای وحی سمی ردم ار نها ود؛ م پزشک ودند، م وانپزشک. ا کر عا سرود،‌ وانپزشکی یردند ا ارو اقو، پزشکی.p> <pp> <p> - پزشکی ر یران دیم ه 3 اخه ا تخصص صلی تقسیم ید: ارو پزشکی (یاه پزشکیراحی (ارد پزشکی) وانپزشکی. ادها ر دیم مسایه رقی روپاییا ودند. ولین گیاهان دارویی ز سرزمین اد ه غرب فت لمه اد (Media) عدها یشه اه «Medicine» ر زبانای اتین د.p> <pp> <p>- پزشکی یرانیان ند تخصص رعی م اشت؛ شمپزشکی (حالیکستهندی (باری/ رتوپدیزایمان، جامت (گزنیامپزشکی، پزشکی انونی (پزشکی ادیگ: اد ه عنی انون) یهوشی (وشری).p> <pp> <p> - ستم ون وزادی زرگ سنگین ود ا زایمان بیعی ه نیا میمد ه مک راحی ا ریدن کم ادرش ودابه تولد د. روپاییا مین استان ا رای سزار پادشاه وم یویند ه مین اطر ین وع عمل ه سزارین شهور ست. سزارین ر عربی ه «عملیه لقیصریه» ا عمل یصری ترجمه ده (یصر مان سزار ست). رهنگستان زبان ارسی «ستمزایی» ا ه ای سزارین پیشنهاد رده ست.p> <pp> <p>- ولین یمارستانای تاریخ ر یران ند ساخته دند. نتیوخس ومین پادشاه سلوکی (261-246 پ.) ه رخواست شوکا- پادشاه ند ز سلسله ائوری -ستور اد ه ر سراسر یران رای ردم تی هارپایان یمارستان سازند.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <pp> <p>یلی ز ین بزارآلات ر کلای پیشرفتهتر نوز ر پزشکی اربرد ارند. سمت پ، تصویر یچی پنس اقو ر ک تاب طی پزشکی ه زبان عربی ا یینید . زبان علمی یرانیان ر ول زار سال ذشته پهلوی، عربی ارسی ود ه مین اطر سیاری ز تابای پزشکی ا ه زبان عربی ست. بزارهای الایی م دل ای دیمی تری ستند ه استان ناسان پیدا ردند.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>ستاد اروساز وی رسی ستادی شسته ک یاه ارویی ا ه اگردش ه وی تشکچه شسته شان یهد.p> <p>یرانیان ر اروسازی م تبحر اشتند. ن زمان اروسازان داروهای گیاهی ا شک رده ر اون یوبیدند ر رفای خصوص گه یاشتند. اروهای دمزه ا م ا یرینی خلوط یردند تا تلخ باشد.p> <pp> <pp> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>ر یران دیم پزشکان قت یقت یف ادارشان ا پر ز ارو بزار پزشکی یردند ه الین یماران یفتند. طب پزشکان ه ه ن حکمه یفتند عمولا ر نزلشان ود؛ ه مین اطر ام پزشک ا ه عنوان ام وچه نتخاب یردند تا قش تابلوی طب ا ازی ند مه نجا ا لد اشند. ام عضی ز ین پزشکان  نوز ر وچها حلهای دیم تهران اقی انده ست.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>پزشکان ر یمارستان نار تخت یمار ا م شورت ینند؛ مونه امل ک میسیون پزشکی ر یران دیم. ستاد پیر یش سفید ستقیه م ر ال ارآموزی ا شورت رباره یمار ستند. سبک ین قاشی م الب ست. ه پایهای تخت گاه نید؛ الاتر ز پای پزشکان نگار ر وا علق ست. ین تصویر ز سخه طی تاب قامات ریری تعلق ه سال734 هجری قمری ست ه ر تابخانه ین گهداری یود.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <pp> <p>یاه ارویی ر نین رفایی گهداری ید. ور، عضی ز اروها ا راب یرد   ثل یشهای اروهای مروزی نها ا ر رفای در وچک گه یاشتند. الب ست ه یشهری یران خشی ز پیشرفتش ا دیون اروسازی ست. زیبایی قش گار یاهی ین رف تناسبش ا حتویات یاهی م کته ابل توجهی ست.p> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>ین شان امعه اروسازان نگلستان ست. ر الا اون اروسازان، ر است الینوس ر پ یخ لرئیس بنسینا ا ا عبای انشمندان یران دیم ه نوز وحانیان ن ا فظ ردهند یینیم. الب ست ه  عبای یرانی پس ز نسانس، ز مدارس قدیم یران ه غرب فت نوز ر شنا راسم سمی انشگاهی ارغلتحصیلی، ن ا یپوشند. تی لاه ربعی ه ر سر یذارند، قتباسی ز ستار ستادان  درسهای یران دیم ست.p> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>خرین صفحه دیمیترین ثر یاهناسی ه زبان ارسی؛ الب ست ه ین تاب ولین تاب ه زبان ارسی ست ه ه ست ا سیده. سم ین تاب «لابنیه عن لحقائق لادویه» ؤلف ن بومنصور وفق روی ست.p> <p>ین سخه ه ط سدی وسی ست (ه امش ا ر ین صفحه ه ط ودش یینید). سدی ود ز ولین رهنگویسان ارسی ست تاب غت رس و شهور ست.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>ه ظر، بیه سبابازی یسد ما ر صل، ستگاه وغنیری ست. ن زمان اروسازان ز ین بزار رای رفتن یره وغن یاهان ستفاده یردند. ین بزار ه ثل بمیوهیریای ستی ار یند، ربوط ه یلان  ست.p> <p>ین نطقه سرسبز پرگیاه، رکز  اروسازی هن یران ود نوز پیرزنان یلانی رسای استانی بابت ا ه ه ن   «یله رمان» ا «یله تجربه» یویند، ه اد ارند.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>اخ گزنی یشتر گزنی. ون رفتن ز ن وشایی ود ه  رای تصفیه   فزایش ونسازی دن صورت یرفت ن ا ه 2 وش نجام یادند؛  زالو نداختن گزدن. ول ا ادکش ایی (عمولا ر پشت یمار) ا تورم ماده یردند، عد ا تیغی ه ه ن یشتر یفتند نجا ا یریدند.p> <p>اخ یوانات م بزار کیدن ون ود. گزنی عمولا ر ماما نجام ید. جرها زمان جامت ا رای قتل امیرکبیر ر مام اغ ین اشان زدن گ و رای مین نتخاب ردند. مونه ین بزار ا م  ر وزه تاریخ پزشکی تهران م ر وزه مام نجعلیان رمان مام اغ ین اشان یتوانید بینید.p> <pp> <div class="GImg">پزشکی در ایران باستانdiv> <p>گر ه ن ریدگی ثلثکل گاه نید، ثار ولین راحی غز ر تاریخ ا یینید. ین مجمه تعلق ه ختر 13 سالهی ست ه 4800سال پیش ر شهر سوخته ر سیستان زندگی یرده. یماری و اعث زیاد دن شار ر غز یده ه رای رمان، مجمه ا سوراخ ردهند. ترمیم ستخوانا شان یهد ه ختر عد ز راحی زنده انده عمل وفقیتمیز وده.p> <pروه ردشگری تبیان- لهام رادی<br />نبع: مشهریp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه پزشکی در ایران باستان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اسامی مراکز آموزشی در ایران باستان , نامه قدیم خانه در ایران باستان , تاریخچه ازدواج در ایران , اصطلاحات ایرانی باستانی , سرگذشت پزشکی در ایران , تاریخچه ایران باستان , ایران باستان تاریخ , تاریخچه ایران , تاریخ باستان

تاریخچه پزشکی در ایران باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات