فلسفه جشن نوروز، تاریخچه کامل نوروز - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فلسفه جشن نوروز، تاریخچه کامل نوروز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +فلسفه +جشن +نوروز را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="لسفه جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">لسفه <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa>a>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مقالات مفید -&nbsp; قالات تاریخی - تاریخچه امل وروز<br/><br/>کاایران: ـوروز، شن کوهمـند یران استان، ــویای پیـشینه تابناک یهن ا لوه ی هم ز رهنگ غنی ـوم یران ست.<br/>وروز ه رن ای راز ست ر مه شن ای هان خر ی روشد، ز ن وسـت ه ک ــرارداد صنـوعی جتماعـی ا ک شن تحمیلی سیاسی یست. شن هان ســت وز ادمانـی زمین، سمان، فتاب، ــوشِ گفتـنـی ا ـور زدن ا سـرشـار ز یجان ر غاز.وروز ذشت زمان گرگونی ای وران ا اهد وده پیوسته ا مد فت لهام خش ود پایان صلی یگر ا ه ساکنـان ین سرزمین هنسال علام رده ست. وروز، تجدید اطــره ـزرگـــی ست. اطره ویشاوندی نسان ا بیعت. ذشت سال ــای راز ه تنها ز کوهمندی سنّتهای وروزی کاسته لکه وشنگر ین اقعیت وده ه زرگ اشت وروز رامی اشتن سنتهای ن ا حساس ندیشه یرانی، پیوند اگسستنی افته ست...span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html"><div class="mzc"><strong>لسفه جشن نوروز، تاریخچه امل وروز strong>div>فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">بوریحان یرونی ر (لتفهیم) ر پاسخ ه ین سوال ه: ـــوروز یست؟ ی ویسد: « خستین وز ست ز روردین اه ز ین هت وز و، ام ردند زیـرا ه پیـشـانی سال و ست نـچه ز پس وست ز ین پنج وز، مه شنهاست شم روردین اه وروز ا زرگ ارند، زیرا ه سروان دان پنج وز ق ای شم روهـان گزاردندی اجت ا وا ـردنـدی، نـگاه دین وز شم لـوت ردندی، اصگان ا عتقاد پارسـایان ندر ـوروز خستین نست ه ول وزی ست ز زمانه دو لک غازید شتن.»<br/>وروز امه نسوب ه یام مده ســت ه: « سبب هادن وروز ن وده ست ه ـون انستند ه فتاب ا و ور ـوده کی ن سیصد ست پنج وز بــعی ز ه ول قیـقه مـل از ید، ـه مان قت ر وز ه فته ود دین قیـقه تواند مدن ـه ـر سال ز دت می م ود، ون مشــید ین و ا ریـافت نوروز ام هاد شــن یـین ورد. پـس ز ن پادشاهـان یـگر ردمان دو قتدار ردند.»<br/>بوریحان ر ثار لباقیة، ی ویسد: « رخی ز علمای یران ی ویـند: سبـب ین ـه یـن وز ا ـوروز ی امند ین ست ـه ر یـام تهمورث صـائبه شکار دنـد ون مشید ـه پادشاهی سید ین ود ا تجدید رد ین ار یلی زرگ ه ظر مد ن وز ا ه وز تازهای ود، مشید عید رفت.»<br/><br/>وروز شن هن یرانی<br/>وروز کی ز هن ترین شن ای ه ا انده ز وران استان ست. استگاه نوروز در ایران باستان ست نوز ردم ناطق ختلف لات یران وروز ا شن ی یرند. زمان رگزاری وروز، ر غاز صل هار ست. نوروز در ایران فغانستان غاز سال و حسوب ی ود ر رخی یگر ز شورها تعطیل سمی ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" border=0> <tbody> <tr class="odd" > <td><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html">فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa><br/><br/>قشی ز شن چهارشنبه سوری ر عمارت هل ستون عکس ز ضا ظر یگیspan>span>td>tr>tbody>table> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نا ه پیشنهاد مهوری ذربایجان ،جمع عمومی سازمان لل ر شست سفند ۳۸۸ (۲۳ وریه ۲۰۱۰) ۲۱ اه ارس ا ه عنوان وز هانی عید ن.روز، ا یشهٔ یرانی ه سمیت ناخت ن ا ر تقویم ود ای اد. ر تن ه تصویب سیده ر جمع عمومی سازمان لل، وروز، شنی ا یشه یرانی ه دمتی یش ز ۳ زار سال ارد مروزه یش ز ۳۰۰ یلیون فر ن ا شن ی یرند توصیف ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پیش ز ن ر تاریخ هر ۳۸۸ ورشیدی، وروز توسط سازمان علمی رهنگی سازمان لل تحد، ه عنوان یراث غیر لموس هانی، ه بت هانی سیده ود. ر روردین ۳۸۹ خستین ورهٔ شن هانی وروز ر تهران رگزار د ین هر ه عنوان «بیرخانهٔ وروز» ناخته د.<br/>زمان وروز<br/><a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ز حظه عتدال هاری غاز ی ود. ر انش ستاره ناسی، عتدال هاری ا عتدال بیعی ر یم ره مالی زمین ه حظه ی فته ی ود ه ورشید ز صفحه ستوای زمین ی ذرد ه سوی مال سمان ی ود. ین حظه، حظه ول رج مل امیده ی ود، ر تقویم جری ورشیدی ا خستین وز (رمز وز ا ورمزد وز) ز اه روردین رابر ست. وروز ر تقویم یلادی ا ۲۱ ا ۲۲ ارس طابقت ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر شورهایی انند یران فغانستان ه تقویم جری مسی ه ار رده ی ود، وروز، وز غاز سال و ست. ما ر شورهای سیای یانه فقاز، تقویم یلادی تداول ست وروز ه عنوان غاز صل هار شن رفته ی ود وز غاز سال حسوب می ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>اژهٔ وروزstrong><br/>اژه وروز ک سم رکب ست ه ز ترکیب و اژهٔ ارسی «و» «وز» ه جود مده ست. ین ام ر و عنی ه ار ی ود:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">) وروز عام: وز غاز عتدال هاری غاز سال و<br/>۲) وروز اص: وز شم روردین ا ام «وز رداد»span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ایرانیان باستان ز وروز ه عنوان اوا سرِا عنی سال و اد ی ردند. ردمان یرانی سیای یانه یز ر زمان سغدیان وارزمشاهیان، وروز ا وسارد وسارجی ه عنای سال و ی امیدند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>اژه وروز ر لفبای اتینstrong><br/>ر تن ای وناگون اتین، خش خست اژه وروز ا ملای No،Now،Nov Naw خش وم ن ا ملای Ruz، Rooz Rouz وشته ده ست. ر رخی ز واقع ین و خش پشت سر م ر رخی ا اصله وشته ی وند. ما ه اور کتر حسان ارشاطر نیان ذار انشنامه یرانیکا، گارش ین اژه ر لفبای اتین ا توجه ه واعد واشناسی، ه کل Nowruz توصیه ی ود. ین کل ز ملای اژه وروز، م کنون ر وشته ای ونسکو سیاری ز تون سیاسی ه ار ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پیشینه نوروزstrong><br/>نشا زمان پیدایش نوروز، ه رستی علوم یست. ر رخی ز تن ای هن یران زجمله اهنامه ردوسی تاریخ بری، مشید ر رخی یگر ز تن ا، یومرث ه عنوان پایه ذار وروز عرفی ده ست. پدید وری وروز ر اهنامه، دین ونه وایت ده ست ه مشید ر ال ذشتن ز ذربایجان، ستور اد تا ر نجا رای و تختی گذارند ودش ا تاجی زرین ر وی تخت شست. ا سیدن ور ورشید ه تاج زرین و، هان ورانی د ردم ادمانی ردند ن وز ا وز و امیدند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رخی ز وایت ای تاریخی، غاز وروز ا ه ابلیان سبت ی هد. ر بق ین وایت ا، واج نوروز در ایران ه ۵۳۸ سال قبل از میلاد عنی زمان مله ورش زرگ ه ابل ازمی ردد. مچنین ر رخی ز وایت ا، ز زرتشت ه عنوان نیان ذار وروز ام رده ده ست. ما ر وستا (ست م ر اتها) امی ز وروز رده شده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وروز ر زمان سلسله هخامنشیان&nbsp;&nbsp;strong><br/>گاره راسم پیشکش دایا ه پادشاه ایران ر تخت مشید. رخی ز پژوهشگران، ین راسم ا ه وروز ربوط ی انند.وروش وم نیان ذار خامنشیان، وروز ا ر سال ۵۳۸ قبل از میلاد، شن لی علام رد. ی ر ین وز رنامه ایی رای ترفیع سربازان، پاکسازی کان ای مگانی انه ای خصی خشش حکومان جرا ی مود. ین یین ا ر زمان یگر پادشاهان خامنشی یز رگزار ی ده ست. ر زمان اریوش کم، مراسم نوروز ر تخت مشید رگزار ی د. لبته ر سنگ وشته ای ه ا انده ز وران خامنشیان، ه ور ستقیم شاره ی ه رگزاری وروز شده ست. ما ررسی ا ر وی ین سنگ وشته ا شان ی هد ه ردم ر وران خامنشیان ا جشن های نوروز شنا وده ند، خامنشیان وروز ا ا کوه زرگی شن ی رفته ند. واهد شان ی هد اریوش ول خامنشی، ه ناسبت وروز ر سال ۱۶ قبل از میلاد سکه ی ز نس لا رب مود ه ر ک سوی ن سربازی ر ال تیراندازی شان اده ده ست. ر وران خامنشی، <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ر ازه ی زمانی یان ۲۱ سفند تا ۹ ردیبهشت رگزار ی ده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <table class="bardiatable" id=_mc_tmp style="WIDTH: 500px" border=0> <tbody> <tr class="even" > <td><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html">فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa><br/>گاره راسم پیشکش دایا ه پادشاه ایران ر تخت مشید. رخی ز پژوهشگران، ین راسم ا ه وروز ربوط ی انند.span>span>td>tr>tbody>table> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وروز ر زمان شکانیان ساسانیانstrong><br/>ر زمان شکانیان ساسانیان یز وروز رامی اشته ی د. ر ین وران، شن ای تعددی ر ول ک سال رگزار ی د ه همترین نها وروز هرگان وده ست. رگزاری <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ر وران ساسانیان ند وز (ست م ش وز) ول ی شید ه و وره وروز وچک وروز زرگ تقسیم ی د. وروز وچک ا وروز عامه پنج وز ود ز کم تا پنجم روردین رامی اشته ی د وز شم روردین (ردادروز)، <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> زرگ ا وروز اصه رپا ی د. ر ر ک ز وزهای وروز عامه، بقه ی ز بقات ردم (هقانان، وحانیان، سپاهیان، پیشه ران شراف) ه یدار اه ی مدند اه ه سخنان نها وش ی اد رای ل شکلات نها ستور صادر ی رد. ر وز شم، اه ق بقات وناگون ردم ا دا رده ود ر ین وز، تنها زدیکان اه ه ضور ی ی مدند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">واهدی جود ارد ه ر وران ساسانی سال ای بیسه عایت می ده ست. نابراین وروز ر هار سال، ک وز ز وعد صلی ود (غاز رج مل) عقب ی اند رنتیجه زمان وروز ر ین وران مواره ابت بوده ر صل ای وناگون سال اری وده ست. ردشیر ابکان، نیان ذار سلسله ساسانیان، ر سال ۲۳۰ یلادی ز ولت وم ه ز ی کست ورده ود، واست ه وروز ا ر ین شور ه سمیت شناسند. ین رخواست ورد پذیرش سنای وم رار رفت وروز ر لمرو وم ه Lupercal عروف د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وران ساسانیان، ۲۵ وز پیش ز غاز هار، ر وازده ستون ه ز شت ام رپا ی ردند، نواع بوبات غلات (رنج، ندم، و، خود، رزن، وبیا) ا ی اشتند تا وز انزدهم روردین نها ا مع می ردند. ر دام ز ین یاهان ه ارورتر ود، ر ن سال حصول هتری واهد اد. ر ین وران مچنین تداول ود ه ر امداد وروز، ردم ه کدیگر ب پاشند. ز زمان رمز ول رسوم د ه ردم ر ب وروز تش وشن مایند. مچنین ز زمان رمز وم، سم ادن سکه ر وروز ه عنوان عیدی تداول د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;وروز پس ز سلامstrong><br/>&nbsp;قشی ز شن چهارشنبه سوری ر عمارت هل ستوناز رگزاری آیین های نوروز ر زمان مویان شانه ی ر ست یست ر زمان عباسیان یز ه ظر ی سد ه لفا اهی رای پذیرش دایای ردمی، ز وروز ستقبال ی رده ند. ا وی ار مدن سلسله ای سامانیان ل ویه، <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ا ستردگی یشتری رگزار د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" border=0> <tbody> <tr class="odd" > <td><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html">فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa>span>span>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa>span>span>p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر وران سلجوقیان، ه ستور لال لدین لک اه سلجوقی تعدادی ز ستاره ناسان یرانی ز مله یام رای هترسازی اهشمار یرانی رد م مدند. ین روه، وروز ا ر کم هار رار ادند ایگاه ن ا ابت مودند. ر ساس ین اهشمار ه ه تقویم لالی عروف د، رای ابت اندن وروز ر غاز هار، قرر د ه ر هار سال ک ار، تعداد وزهای سال ا (ه ای ۳۶۵ وزرابر ا ۳۶۶ وز ر ظر گیرند. بق ین اعده، ی ایست پس ز نجام ین ار ر وره، ر وره شتم، ه ای سال هارم، ر سال پنجم ک وز یفزایند. ین اهشمار ز سال ۳۹۲ جری غاز د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وروز ر وران صفویان یز رگزار ی د. ر سال ۵۹۷ یلادی، اه عباس صفوی مراسم نوروز ا ر عمارت قش هان صفهان رگزار مود ین هر ا پایتخت میشگی یران علام مود.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وروز ر وران عاصرstrong><br/>وروز ه عنوان ک یراث رهنگی ر وران عاصر مواره ورد توجه ردم رار اشته ر ساله رگزار ی ود. لبته رگزاری <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ه صورت شکار ر رخی ز شورها توسط رخی کومت ا رای دت زمانی منوع وده ست. کومت وروی رگزاری <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ا ر رخی ز شورهای سیای یانه انند ترکمنستان، رقیزستان تاجیکستان منوع رده ود ین منوعیت تا زمان یخائیل ورباچف دامه اشت. ا ین جود، ردم ین ناطق وروز ا ه ونهٔ پنهانی ا ر وستاها شن ی رفته ند. مچنین رخی ز ردم ین ناطق رای لب وافقت قامات حلی ام یگری ر وی وروز ی ذاشتند؛ ه ور ثال ر تاجیکستان، ردم ا تلاق شن اله ا شن ارس سعی ی ردند ه آیین های نوروز ا ی خالفت قامات ولتی ه ای ورند. مچنین ر فغانستان، ر وران کومت البان، رگزاری <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> منوع ود ین کومت تنها تقویم هجری قمری ا ه سمیت ی ناخت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" border=0> <tbody> <tr class="even" > <td><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html">فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa>span>span>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">فلسفه نوروزspan>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>&nbsp;وروز ر شعار ارسیstrong><br/>ویندگان یرانی ز یرباز تاکنون ر صف وروز شن روردین ه مراه واهب رانبهای بیعت نگام تجدید عهد شاط ادمانی ست، اد سخن اده ند ا ر یل ه رخی ز طایف شعار پارسی ر ین وضوع شارت ی نیمspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رخی ترجیع ند شهوری ر صف وروز ارد ه ند ول ن نین ست:<br/>ز اغ ی اغبان ا ا می وی هار ید&nbsp; لید اغ ا ا ه ه ردامان ه ار ید<br/>لید اغ ا ردا زاران واستار ید&nbsp; تو ختی صبر ن ندان ه مری ر نار ید<br/>و ندر اغ تو لبل ه یدار هار ید&nbsp; ترا همان اخوانده ه وزی صد زار ید<br/>نون ر لبنی ا پنج ش ل ر مار ید&nbsp; نان انی ه رکس ا می زو وی ار ید<br/>هار مسال پندار می وشتر ز پار ید&nbsp; زین وشتر ود ردا ه سرو ز کار ید<br/>دین ایستگی شنی دین ایستگی وزی&nbsp; لک ا ر هان ر وز شنی اد وروزیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نوچهری سمطی ر وروز ساخته ه ند ول ن ین ست:<br/>مد وروز م ز امداد&nbsp; مدنش رخ رخنده اد<br/>از هان رم وب یستاد&nbsp; رز زمستان هاران زاد<br/>ز بر سیه وی سمن وی اد&nbsp; یتی ردید و ارالقرارspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">م و ر سمط یگر فته:<br/>وروز زرگم زن ی طرب وروز&nbsp; زیرا ه ود وبت وروز ه وروز<br/>رزن غزلی غز ل نگیز لفروز&nbsp; ر یست ترا شنو ز رغ وآموز<br/>این اخته زان وز گر اخته زانکوز&nbsp; ر افیه وب می واند شعارspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">والفرج ونی وید:<br/>شن رخنده روردین ست&nbsp; وز ازار ل سرین ست<br/>ب ون تش عود فروزست&nbsp; اد ون اک عبیر گین ست<br/>اغ پیراسته لزار هشت&nbsp; لبن راسته ورالعین ستspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سعود سعد سلمان ز عید زبور نین اد ند:<br/>سید عید ن ز وی ور لبر ور&nbsp; گونه اشم ی وی ن هشتی ور<br/>سید عید مایون ها ه دمت تو&nbsp; هاده پیش تو دیه شاط هو سرور<br/>رسم عید ها اده روق وش&nbsp; ه حن ربط نگ غانه نبورspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مال لدین عبدالرزاق فته:<br/>ینک ینک وبهار ورد یرون شکری&nbsp; ریکی ون وعروسی ر گرگون زیوری<br/>ر تماشا ی نی رخیز اندر اغ ست&nbsp; ا ون شاطه ی اغ ون عبت ری<br/>عرض شکر ی هد وروز برش عارض ست&nbsp; ز ل رگس راد ا ون ستاره شکریspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">افظ ر غزلی فته:<br/>ز وی ار ی ید سیم اد وروزی&nbsp; ز ین اد ر دد واهی راغ ل رافروزی<br/>و ل ر رده ی اری دا ا صرف عشرت ن&nbsp; ه ارون ا غلطها اد سودای زراندوزی<br/>ز ام ل گر لبل نان ست ی علست&nbsp; ه زد ر رخ یروزه صفیر تخت یروزی<br/>ه صحرا و ه ز امن غبار غم یفشانی&nbsp; ه لزار ی ز لبل غزل فتن یاموزیspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اتف ر صیده ی وید:<br/>سیم صبح عنبر یز د ر توده غبرا&nbsp; زمین سبز سرین یز د ون نبد ضرا<br/>ز یض بر زادی زمین رده ده زنده&nbsp; ز طف اد وروزی هان پیر د رنا<br/>گرد سرو رم پرفشانی مری الان&nbsp; ه پای ل ه ار ان سپاری لبل یدا...<br/>مایون وز وروز ست مروز یفروزی&nbsp; ر ورنگ لافت رده اه افتی اویspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اآنی ر صیده ی ه صف خستین وز هار وید:<br/>ساند اد صبا ژده هار مروز&nbsp; ز توبه توبه مودم زار ار مروز<br/>وا ساط زمرد کند ر صحرا&nbsp; یا ه قت شاطست وز ار مروز<br/>سحاب ر سر طفال وستان ارد&nbsp; ه ای طره می ر اهوار مروز<br/>سد ه وش ل ین ژده م ز اتف غیب&nbsp; ه شت یر داوند هریار مروزspan>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>غرافیای وروزstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نطقه ی ه ر ن <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> رگزار ی د، مروزه امل ند شور ی ود مچنان ر ین شورها شن رفته ی ود. رخی آیین های نوروز ر ین شورها ا م تفاوت ند. ثلاً ر فغانستان سفره فت یوه ی ینند؛ ما ر یران سفره فت سین ی ندازند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">غرافیای وروز ا ام وروز ا شابه ن، سراسر اورمیانه، الکان، زاقستان، تاتارستان، ر سیای یانه ین رقی (ترکستان ینسودان، زنگبار، ر سیای وچک سراسر فقاز تا ستراخان یز مریکای مالی، ندوستان، پاکستان، نگلادش، وتان، پال تبت ا امل ی ود. مچنین شورهایی انند صر ین زو سرزمین ایی یستند ه ر نها وروز شن رفته ی د، ما مروزه شن ایی شابه <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa> ر ین شورها رگزار ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر تاریخ ۳۰ ارس ۲۰۰۹(۰ روردین ۳۸۸پارلمان درال انادا، ولین وز هار ر سال ا ه عنوان وروز (Nowruz Dayعید لی یرانیان سیاری قوام یگر امگذاری رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر تاریخ ۲۴ وریه ۲۰۱۰ سازمان لل تحد ا تصویب ک طعنامه ر قر سازمان ر یویورک، عید ن.روز ا ه عنوان وز ین لمللی وروز رهنگ صلح ر هان ه سمیت ناخت.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<br/>شورهایی ه وروز ا شن ی یرند<br/>یرانفغانستانتاجیکستانترکمنستانعراقترکیهسوریهبنانمهوری ذربایجانزبکستانرقیزستانزاقستانپاکستان&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>شورهایی ه شنی شابه وروز ارند<br/>&nbsp;رمنستانصرینزنگبار<br/>&nbsp;<br/>یین ای رتبط ا <a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa><br/>&nbsp;<br/><strong>&nbsp;انه تکانیstrong><br/>انه تکانی کی ز آیین های نوروزی ست ه ردم یشتر ناطقی ه وروز ا شن ی یرند ه ن پایبندند. ر ین یین، تمام انه سایل ن ر ستانه وروز ردگیری، ستشو تمیز ی وند. ین یین ر شورهای ختلف ز مله یران، تاجیکستان فغانستان رگزار ی ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تش فروزیstrong><br/>&nbsp;رگزاری راسم تش فروزی ر یان ردها ر هر ستانبول،ترکیهرسم فروختن تش، ز زمان ای هن ر ناطق وروز تداول ده ست. ر یران ، مهوری ذربایجان خش ایی ز فغانستان، ین سم ه صورت وشن ردن تش ر ب خرین هارشنبه سال تداول ست. ین راسم چهارشنبه سوری ام ارد. پریدن ز وی تش ر ایام نوروز ر ترکمنستان یز ایج ست. مچنین سم فروختن تش ر امداد وروز ر پشت ام ا ر یان رخی ز زرتشتیان (ز مله ر رخی ز وستاهای زد ر یران) رسوم ست. ر سالهای ه ندان ور ردم ه تپه ا شت ای طراف فته ا مع ردن وته ای ار ن ا ه حله ود ورده ر غروب فتاب فت په وته وچک رست ی ردند رف ند قیقه مه مسایه ا ز وی ن ی پریدند لی تاسفانه ر سالهای خیر ین یین اد ی طر تبدیل ه یدان نگی ده ا سر صداهای اهنجار نفجار ارنجکها طرات زاحمت رای ردم ه ای سی تاسف ارد مه ساله ز ند وز بل ز چهارشنبه سوری سایش ا ز ردم سلب ی مایدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" border=0> <tbody> <tr class="odd" > <td><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html">فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa>span>span>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">فلسفه نوروزspan>span>p> <p>&nbsp;p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سفره ای وروزیstrong><br/>&nbsp;<br/>سفره فت سین ز سفره ای وروزی ست ه ر یران، مهوری ذربایجان رخی ز قاط فغانستان ایج ست.پرونده<br/>&nbsp;سفره ای وروزی کی ز یین ای شترک ر مراسم نوروز ر ین ردمی ست ه وروز ا شن ی یرند. ر سیاری ز قاط یران ، مهوری ذربایجان رخی ز قاط فغانستان، سفره فت سین پهن ی ود. ر ین سفره فت یز رار ی یرد ه ا رف سین غاز ده اشد؛ ثل سرکه، سنجد، سمنو، سیب ...پهن ردسفره فت سین ر یران آداب و رسوم اصی ارد. وی سفره ینه ی ذارن ه شانه وشنایی، مع ه شانه ورو رخشش، ک اسه ب ه شانه پاکی ی اشد.رای زیبایی سفره ز سنبل ستفاده ی نندو ین زء سین ای فت سین ه ساب می ید. رای تزئین سفره ز تخم رغ نگ ده ستفاده ی ود. عد ز رود اهی رمز ز ین ه یران ز ین اهی ای وچک هت زیبایی سفره فت سین ستفاده ی ود مچنین عد ز رود سلام ه یران تاب رآن یز ر وی سفره رارداده ی ود. تمامی فت سینی ه یده ی ود ک عنی اص ا یز ه مراه ارند. ثلا سیب ماد زیبایی تن رستی ست؛سنجد ه وایتی ماد عشق حبت ست؛سبزه سرسبزی زندگی؛سمنو رکت؛سکه زق وزی؛ سیر سمبل فاو سلامتی ست. ر ابل هرهای مالی فغانستان، سفره فت یوه تداول ست. ر ین سفره، فت یوه رار ی یرد، ز مله؛ شمش سبز سرخ، ارمغز، ادام، پسته، زردآلو سنجد. یدن سفره ی شابه ا ستفاده ز یوه شک ده، ر ین یعیان پاکستان م رسوم ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>span>p> <table class="bardiatable" style="WIDTH: 500px" border=0> <tbody> <tr class="even" > <td><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html">فلسفه جشن نوروز,تاریخچه جشن نوروز,فلسفه و علل پیدایش جشن نوروزa>span>span>td>tr>tbody>table> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="جشن نوروز" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11873.html" style="text-decoration:none;color:inherit">جشن نوروزa>span>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علاوه ر ین، سفره فت ین ر یان زرتشتیان، سفره فت یم ر رخی قاط اقع ر ستان ارس ر یران تداول ست. ر مهوری ذربایجان یز دون توجه ه عدد فت، ر وی سفره ای وروزی ود، جیل رار ی هند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">غذاهای وروزی<br/>کی ز تداول ترین غذاهایی ه ه ناسبت وروز پخته ی ود، سمنو (سمنک، سومنک، سوملک، سمنی، سمنه) ست. ین غذا ا ستفاده ز وانه ندم تهیه ی ود. ر یشتر شورهایی ه وروز ا شن ی یرند، ین غذا بخ ی ود. ر رخی ز شورها، پختن ین غذا ا یین ای اصی مراه ست. زنان ختران ر ناطق ختلف یران،فغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان زبکستان سمنو ا ه صورت سته معی اه ر ول ب ی پزند رهنگام پختن ن سرودهای خصوصی ی وانند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پختن غذاهای یگر یز ر وروز رسوم ست. ه ور ثال ر خش ایی ز یران؛ سبزی پلو ا اهی، ر ترکمنستان؛ وروزبامه، ر زاقستان؛ ویقی شار، ر خارا؛ نواع سمبوسه پخته ی ود. ه ور لی پختن غذاهای وروزی ر ر نطقه ی ه وروز شن رفته ی ود رسوم ست ر نطقه ی غذاها یرینی ای خصوص ه ود ا ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ید بازدید نوروزیstrong><br/>دید و بازدید عید ا عید دیدنی کی ز سنت ای وروزی ست ه ر یشتر شورهایی ه ن ا شن ی یرند، تداول ست. ر رخی ز ناطق، اد ردن ز ذشتگان اضر دن ر زار نان ر وروز یز ایج ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سیزده در ا بیعت ردیstrong><br/>ردم یران وز سیزدهم روردین، ه کان ای بیعی انند پارک ا، اغ ا، نگل ا اطق ارج ز هر ی وند. ین راسم سیزده ه ر ام ارد. ز ارهای ایج ر ین شن، ره زدن سبزه فتن روغ سیزده ست. راسم سیزده ه ر ر ناطق غربی فغانستان زجمله هر رات یز رگزار ی ود. ا جودی ه وز سیزدهم روردین ر شور فغانستان زو تعطیلات سمی یست، ما ردم ین ناطق رای ردش ر بیعت، عملاً کسب و کار ود ا تعطیل ی نند. ردم ین نطقه مچنین ولین هارشنبه سال ا یز ا ردش ر بیعت سپری ی نند. علاوه ر ین، ساکنان ابل ر فغانستان، ر ول و فته ول سال رای ردش ه مراه انواده ه ناطقی ه ر نها ل رغوان ی وید، ی وند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی یگر ز آیین های نوروز ه ر سیای یانه شور تاجیکستان رسوم ست، راسم ل ردانی لبل وانی ست. ل ردان ا ز ره تپه امنهٔ وه ا، ل یده هل هستان ود ا ز پایان افتن زمستان را سیدن عروس سال غاز شت ار هاری مدن وروز ژده ی هند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>شن هانی وروزstrong><br/>ر روردین ۳۸۹ خستین ورهٔ شن هانی وروز ر تهران رگزار د ین هر ه عنوان «بیرخانهٔ وروز» ناخته د. ر ین شن، سران شورهایی ه وروز ا شن ی یرند ردهم ی یند ین یین استانی ا رامی ی ارند. ر ساله کی ز ین شورها، یزبان شن هانی وروز ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله فلسفه جشن نوروز، تاریخچه کامل نوروز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عید نوروز از کجا شروع شد , مقدمه سخنرانی سال نو , تاریخچه ی عید نوروز , تاریخچه عید نوروز , پیدایش جشن نوروز , پیشینه عید نوروز , فلسفه عید نوروز , تاریخچه نوروز , پیشینه نوروز , فلسفه نوروز , تاريخ نوروز , نوروز چیست , قدمت نوروز

فلسفه جشن نوروز، تاریخچه کامل نوروز گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات