تهران در دوره قاجار چگونه بود؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تهران در دوره قاجار چگونه بود؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تهرانa> ر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ورهa> اجار گونه ود؟span>strong><br /><br />پس ز ن ه قامحمدخان اجار <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تهرانa> ا ه عنوان پایتخت رگزید، یوان ارالعماره ا سعت خشید عمارت روجی ا ر رک سلطنتی نا هاد.<br /><br />هر <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تهرانa> ر ین زمان ۵۰۰۰ فوس اشت ه ز یان نها ۳۰۰۰ فر سپاهی ودند ساحت هر ۵/ یلومتر ربع ود ه قط یمی ز ن ساخته ده ود اخ اغای سلطنتی ه تنهایی ک هارم ساحت هر ا شغال رده ود ز ریق یابانای السکهو ه روازهای هر نتقل ید. ر الی ه اهای یگر تنگ غالباً نست ود.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>تهران ر دوره قاجار گونه ود؟ strong>div>تهران در دوره قاجار چگونه بود؟p> <p style="text-align: justify;">دون یچ تردیدی خستین سازندة هر تهران تحعلی اه ست. ین پادشاه ه ستور تراشیدن تخت مرمر شهور ا اد. رگ سلطنتی ا ا ساختن عمارت ادگیر ندرونی ذین رد. ا حداث ساجدی ون سجد اه ر ازار ه ساختمان ن ه سال ۲۵۶ .، ه پایان سید یز درسه روی صدر، سر ر ازار روازة اه عبدالعظیم ر نوب هر خستین ناهای عمومی ازم ساخته د تهران کل ولیه ک پایتخت ا ه ود رفت.<br /><br />تحعلی اه رمان اد تا صر جر عروف ا ا کل رمی، اغای طبق ارج ز صار ر سمت مال یز اخ گارستان الهزار حداث ود ه ه صار هر زدیکتر ودند. معیت تهران ر ین زمان سی زار فر سرشماری ده ه ارای دود سی سجد سیصد مام وده ست. تحعلی اه ر واخر سلطنت ود تهران ا ه ال ود ذاشت س سازندگی ا ز ست اد ر اقع ر ین زمان نوز ساختمان یچ ک ز ساجد زرگ ه پایان رسیده ود.<br /><br />ر عصر سلطنت حمدشاه، هر ر ارج ز صار ز رف مال ه بدأ بای اری ز میران امنهای توچال ود ه رامی و ه توسعه هاد. زرگان عیان ه تبعیت ز اه ه حداث اغای تفریحی انه وم ر ارج ز صار هر ر سمت مال (حمدیه، عباسباد) پرداختند.<br /><br />ستین زیر حمدشاه، اج یرزا، ه لیل عدم فایت یزان ب ناتای دیم ستور فر ناتای تازه ا صادر رد انالی ه ول ۲ یلومتر رای ذراندن خشی ز بای ودخانه رج ه سوی صفنارد، افتباد سپس تهران حداث رد.<br /><br />رج اروی اه هماسب صفوی راب د ا اک ن ندقای ور ارو ا پر ردند ه تقلید ز قشه هر پاریس، هر تهران ه کل شت لعی غیر تساویلاضلاع رآمد ?? روازه ه ور هر حداث د ور تا ور ن ا ندق شیدند.<br /><br />ر تهران ساختمان سجد اجی جال علی ار، سناد حمدقلی، غاز د ر سال ۲۵۶ .، مامزاده سماعیل ر ازار ساخته د. خستین نقشه تهران ر ین وران (۲۵۷ .) ه توسط هانگرد رق ناس وسی رزین تهیه ه سال ۲۶۹ه.، ر سکو نتشر د.<br /><br />هر ر ین قشه ضای عمومی ازی داشت. تقریباً اقد ناهای زرگ ود تنها ضای از ن یدانی وچک ه ام یدان اه ود ه ین ازار رک رار اشت.<br /><br />اخ سلطنتی رگ، ر ین زمان ه عنوان هری پیچیده رون هر تهران اقی اند تا صار مالی پیش فت ه ر ن روازهی ه ام عضدالدوله ساخته ودند ه مکان سترسی ستقیم ه هر سلطنتی ا راهم یورد.<br /><br />لع نوبی سجد معه تهران ازار ین ین سجد سجد اه ا ه ینلحرمین یامند ز ثار وران کومت حمدشاه ست. ناصرالدین شاه ا ر یدن صار دیم حداث ستحکامات تازه ساختمانا اهای مد د روری تهران ا سیار تغییر اد. رف ند سال ز ناها هتر گهداری د تهران نگ ویی تازه افت. توسط میرکبیر ارالفنون، درسه موزشی زبانای روپایی روس نی تأسیس د ر سال ۲۸۴ .، نگام فتتاح حدوده هر تهران «ارالخلافه اصری» امیده د ه صورت پایتختی اقعی رآمد. ین زمان تهران تحت فوذ تمدن غرب رار رفت ه نبال ن ظام وروکراسی وجود مد داره ای کومتی یوانخانه سفارتخانه تأسیس دند.<br /><br />ر ین زمان دارهی، ه نظور سیدگی ه مور وشنایی وراق عمومیف ر هر تهران ه ستور ناصرالدین شاه تأسیس ردید. پست انه بارک، داره مرک اههن (اشین ودی تهران - ی) تأسیس د. ناصرالدین شاه عدهی ا أمور ساخت تا رای پایتخت حدوده قشهی دید ر ظر گیرند ه راساس ن، راضی دید ارد حدوده تهران د. سعت هر ز مال ۸۰۰ زرع ز وانب یگر ر دام ۰۰۰ زرع سعت پیدا رد.<br />تهران<br /><br />رج اروی اه هماسب صفوی راب د ا اک ن ندقای ور ارو ا پر ردند ه تقلید ز قشه هر پاریس، هر تهران ه کل شت لعی غیر تساویلاضلاع رآمد 12 روازه ه ور هر حداث د ور تا ور ن ا ندق شیدند.<br /><br />ین روازها ر سال 1308 .، تخریب د. لی اطره نها ر هن تهرانیا تا مروز زنده انده رای شان ادن حل نونی نها ز امشان ستفاده ینند. ر مال، روازه وسفباد، روازه ولت روازه میران؛ ر رق روازه وشان تپه. روازه ولاب روازه راسان؛ ر غرب روازه اغ اه، روازه زوین روازه مرک ر نوب، روازه اه عبدالعظیم. روازه غار روازه انیباد رار اشته ست.<br /><br />ر سال 1308ه.، عبدالغفار (جململک) ه قشه هر دید غربی ا پس ز قشه «رشیش» ستاد تریشی درسه ارالفنون ه عنوان خرین واهد جود هر سلامی ترسیم رده ست. معیت تهران ا ۲۵۰۰۰۰نفر علام یند.<br /><br />ر قشه عبدالفغار، ترتیبات دید هر سیار هم ست. زیرا یابانای ستقیم السکهو (الهزار علاءالدوله) ر حله ای دید ( میریه راغ از) ر حل صار دیم صفوی حداث ده ودند مچنین ر مال رک و یدان شق توپخانه (ایی ه عدها زارتانها ر ن تأسیس دند) ر مال حله سلطنتی وجود مده ود. ین یادین ه سرعت ه لوغترین قطه هر تبدیل دند. مایندگیای ارجی ر ین حله ا پردرخت (حله ولت) ر الای یابان علاءالدوله ه عدها یابان مین سلطان، یابان سفارتخانه سپس یابان ردوسی یود، ه سرعت ستقر یوند. ما لب هر نوز مان ازار دیمی ست ه دخل ن مچنان ر نوب رک رار ارد.<br /><br />عظمترین ناها ر ن زمان سجد درسه سپهسالار (یرزا سینان) وده ه ر وار اخ هارستان ا جلس ورای لی ساخته ده ست.<br /><br />اخ ای سلطنتی ا صوصی تنها ناهای زیبای هر ستند.<br /><br />عشرتباد ر مال، مسلعماره ر رک، اخای صاحبقرانیه، صر اقوت، صر یروزه وشان تپه ر ارج ز صار هر.<br /><br />خستین زیر حمدشاه، اج یرزا، ه لیل عدم فایت یزان ب ناتای دیم ستور فر ناتای تازه ا صادر رد انالی ه ول ?? یلومتر رای ذراندن خشی ز بای ودخانه رج ه سوی صفنارد، افتباد سپس تهران حداث رد.<br /><br />صر اجار ه ر عصر تحعلی اه ساخته ده ود ر ن نگام و ه یرانی هاده ود. ازار ا ساجد تعدد، تکیها، مامزادها اروانسراها مچنان لب قتصادی جتماعی هر ود ر الی ه رکز سیاسی ر رک رار اشت.<br /><br />ر نوب حله یدان رک ه ز می پیش رختکاری ه وضی زین ده ود ر ن زمان غاز رن یستم «یدان اه» امیده ید. سجد لللسلطان ای ود ا ه تکیه ولت عروف یهد. ر مال یابان دید ندرونی، ر سال ۲۹۵ .، یابان زیبای لماسیه ا یشند ه ز ین سلحه انه دید درسه ارالفنون یذرد ه رف روازه ولت سابق یدان توپخانه یرود ر نوب ه ابمایون نتهی یود. ر ین وران رخی تجهیزات عمومی ظیر اگن سبی، اشینودی، وشنایی از یروی رق ر هر پدیدار د.<br /><br />ر غاز رن یستم، تهران ه صورت زرگترین هر یران رآمده ود، ما نوز پایتختی سیار عمولی ود ه ۲۵۰۰۰۰ زار فر معیت اشت. ر عهد خرین سلاطین اجاریه، هر تغییر هم یگری کرد.<br /><br /><br />نبع: برانلاین<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p style="text-align: justify;"> p>
تهران در دوره قاجار چگونه بود؟ گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات