شبکه اطرافیان فرح پهلوی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شبکه اطرافیان فرح پهلوی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">بکهa> طرافیان رح <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پهلویa>span>strong><br /> <br /> رح <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">پهلویa> انند شرف علم ارای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">بکهa> سیع ز طرافیان ود ود ه ر سازمان¬ا ؤسسات ختلف ه ار مارده ده¬ند ز ریق نها عمال درت ی¬مود ما ینکه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">بکهa> ای درت ی ه سانی ودند ا ر دامه خوانید.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>بکه طرافیان فرح پهلوی strong>div>شبکه اطرافیان فرح پهلویp> <p style="text-align: justify;">فرح پهلوی انند شرف علم ارای بکه سیع ز طرافیان ود ود ه ر سازمانها ؤسسات ختلف ه ار مارده ده ند ز ریق نها عمال درت ی مود. ی عده زیادی ز وستان اران بیرستانی انشگاهی ود ا ه ور ود مع مود. رح ز ین ریق ی وشید تا ز ریق رود ین فراد ه مور ولتی رای ود وکت یمنه ی راهم ند ارانی یابد.<br /><br /> ندکی عد ین عده ود ه صورت اندی یژه رآمدند ه ر سیاری ز هادهای رهنگی شور ست افتند صاحب درت نفوذ راوان شتند. احمایت رح مکانات¬الی یژه¬ی ارج ز هارچوب ولت ر ست ین روه رار رفت.<br /><br />همترین ین فراد رضا قطبی پسردائی رح، یلی میر رجمند وست وران انشگاه، رخ غفاری، یژن صفاری، امران یبا، سردار فخمی، ادر ردلان روه یشماری ز تخصصان عماری، هرسازی، قاشان، جسمه سازان، ظریه پردازان سائل جتماعی رهنگی تاریخی ... ودند ه ه تدریج ر سیاری ز ئون اکمیت ست افتند متیازات یژه¬ی ه ست وردند. دین ترتیب تعداد زیادی ز تخصصین یرانی ارج ز شور توسط مین روه ه یران مدند ر أس سازمانهای ستقلی لبته ا عتبارات یژه رار رفتند. (1)<br /><br />ین سازمانها امل ادیو تلویزیون، جشن هنر یراز، شن¬ای رهنگ نر، رکز فظ شاعه وسیقی، سازمان مایشگاهها ارگاه مایش، انون پرورش کری ودکان نوجوانان، رکز اهنشاهی لسفه یران، رکز نتقال ون، رکستر سمفونیک، سینمای زاد، ستیوال سینمای ودکان، ستیوال ین¬لمللی یلم تهران، وزه¬ای تهران، تئاتر هر، وزه رش، وزه بگینه، انشگاه وعلی، وزه نرهای عاصر ... ود.<br /><br />ایان کر ست ه فراد وق پس ز رار رفتن ر ین روه زیر تر مایت فرح دیبا رار ی¬رفتند تا د زیادی ز خاطرات ژیم ستبدادی ر مان ودند<br /><br />ین روه علاوه ر ینکه سعی ی¬مودند تا ا تلفیق رهنگ غربی یرانی، ویت دیدی رای یرانیان ه جود ورند واضعی ا ه ژیم وفق ه تصرفشان شده ود ر ست گیرند، صد اشتند تا ه ذب یروهای زاد ندیش خالفین حافظه ار ولت پردازند. دین ترتیب انون ویسندگان ا وشش رح ه اه فتاد عده زیادی ز اعران ویسندگان شور یز ه رگه اران رح پیوستند. ر ین ین رایش ه تمایلات استان رایانه ناسیونالیستی ه نظور دایی شور ز سلام، اخصه صلی عالیت اران رح ه ساب ی¬مد. مری ه توسط پاره¬ی ز وشنفکران پ سلک یز مایت ی-د.<br /><br />اند روه طرافیان فرح دیبا ز زمان خست زیری ویدا (اید ه لیل رایش ویدا ه رح) درت رفت. ویدا ا جود ینکه ا تعیین فراد لخواه رح ه پست¬ای ساس سعی ر لب ضایت رح ی¬مود، ود عتقاد اشت ه روه وشنفکران تحصیلکرده رانسه ه طراف هبانو ا حاطه رده¬ند، فرادی دون حساس سئولیت وق¬لعاده اه لب ستند ه ا پناه رفتن زیر تر مایت هبانو ه سوی یگران سنگ ندازی ی¬نند. پرویز اجی ر تاب ود ه قل ز ویدا ی¬وید:<br /><br />«وقعی ه ز ویدا اجع ه قش تعدیل ننده هبانو ر تصمیم یری¬ای اه سوال ردم واب اد: تاسفانه طراف هبانو ا فرادی اه لب ی¬حم رفته¬ند ه کر هن و ا دیداً تحت تاثیر ود رار اده¬ند. ه مین هت اه ه ن ستور اد ه ر امه¬ی ه ه مضای وشنگ هاوندی ئیس فتر رح ه ستم سید، ه ز نها ه ربوط ه مور نری ظایف سازمانهای تحت ظارت هبانو ست، قیه ا پاره نم ور ندازم.» (2)<br />طرافیان -فرح پهلوی<br /><br />ایان کر ست ه فراد وق پس ز رار رفتن ر ین روه زیر تر مایت فرح دیبا رار ی¬رفتند تا د زیادی ز خاطرات ژیم ستبدادی ر مان ودند. ز مله ین فراد براهیم لستانی یلمساز شهور عصر پهلوی ود ه ر زمان خست زیری ویدا ه لیل ساخت یلم¬ای ستند تحت تعقیب ساواک رار رفت ستگیر د. ما ک وز عد ز ین ریان ه¬حض طلاع رح ز ریان ستگیری، زاد د. ی¬ک ر سیاری ز وقات ین روه غرب زده تجدد ه ا ارهای عجیب غریب تضاد ویش مه ا ه تعجب ی¬نداختند، ورد بول جال رار می¬رفتند. علم زیر ربار اهنشاهی وست یرینه اه ر ین اره ی¬وید:<br /><br />«قتی یروز ا هبانو ه نگام عزیمت ه صر داحافظی ی¬ردم، یدم ه بق عمول ور رش ا مان شخاص سبکسر اابالی رفته¬ند. ی¬ود نتظار اشت ه سر کله نها ر یش، وشهر، یرجند تی ر عمان پیدا ود ما اقعاً اهره استان یگری ست. علیحضرت ز وابط اصی ا صر رخوردارند ه ین دم¬ا ی¬توانند ه احتی ن ا ه خاطره یندازند. اه ر پاسخ فت خر ن ه ار نم؟ هبانو لباً ه نها علاقه ارد. تی ادرش م ندین ار ه و تذکر اده ست ما ایده-ی داشته ست.»( 3)<br /><br />ه رحال، ر هه 50 ین روه وستان ر سازمانهای تابعه تحت یاست فرح دیبا ه یژه فتر خصوص هبانو ه وعی درت قیب رای ولت تبدیل ده ود ه ر عزل صب زراء خالت ی¬رد. ین مر پس ز یماری اه دت عف وحیه و فزایش افت تا سقوط ژیم دامه اشت.<br /><br />ه رحال، ر هه 50 ین روه وستان ر سازمانهای تابعه تحت یاست فرح دیبا ه یژه فتر خصوص هبانو ه وعی درت قیب رای ولت تبدیل ده ود ه ر عزل صب زراء خالت ی¬رد<br /><br />علاوه ر وستان وران تحصیل رح ر رانسه وشنفکران توده¬ی سلک، عضای انواده امیل رح (طبی یبا) یز ر ژیم ربار فوذ ردند ه ین سئله رای مادر شاه سیار اگوار ود:<br /><br />«ز وزی ه پای ین ختر [رح] ه انه ا از د، رچه یبا ر سراسر یران ود ه تهران سرازیر دند ر وشه ربار دارات وسسات ه ی¬فتم ک ندتایی یبا ی¬یدم ه ایر دار مور ربار فتر خصوص نیاد پهلوی سایر وسسات ابسته ه ربار ده¬ند سرگرم اق ردن ودشان ستند!»( 4)<br /><br />کی ز همترین ین فراد، رضا قطبی، پسردایی رح ود ه عد ز تاسیس خستین رستنده تلویزیون ولتی ر یران ر سال 1346، ه یاست ادیو تلویزیون نصوب د ه ود شان ز فوذ رح ر اه، ر ن قطع زمانی اشت.<br /><br />پی وشت:<br /><br />1- یلوفر سری، زنان ی فوذ اندان پهلوی، اپ وم، تهران: شر امک، 1380، ص165.<br /><br />2پرویز اجی، دمتگزار تخت طاووس، ترجمه ..هران، اپ هم، تهران: طلاعات، 1373، ص85.<br /><br />3- اسدالله علم، فتگوی ن ا اه: اطرات حرمانه میراسدالله علم، لد وم، ترجمه روه ترجمان نتشارات رح و، تهران: رح و، 1371،ص84.<br /><br />4لکه پهلوی، اطرات تاج الملوک پهلوی، تهران: شر ه فرین، 1374، ص457.<br /><br />یرایش تلخیص:کاایرانp>
شبکه اطرافیان فرح پهلوی گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات