مصریان باستان، دین و باورهای مصریان باستان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مصریان باستان، دین و باورهای مصریان باستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مصریان +باستان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="صریان استان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html" style="text-decoration:none;color:inherit">صریان استانa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ین اورهای <a class="hlink" title="صریان استان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html" style="text-decoration:none;color:inherit">صریان استانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صریان ه ی پرستیدند؟span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: صر کى ز شورهاى سیار عروف هان استان ود. ین سرزمین تمدنى زرگ کومت ایى قتدر اشت . ژاد صریان بطى ود اژه « Egypt » ه ر زبانهاى روپایى راى صر ه ار ى ود، ا لمه بطى ر رتباط ست .span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html"><div class="mzc"><strong>صریان استان، ین اورهای صریان استان strong>div>مصریان باستان,مصریان باستان برای نگارش,مصریان باستانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="صریان استان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html" style="text-decoration:none;color:inherit">صریان استانa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صریان ز راحل ختلف دیان بتدایى ذر ردند ه دایان حلى ه عمولا ه کل یوانات هلى حشى ود وى وردند. پرستش رعون ا دایان ساطیرى یز عمول ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صریان دیم ه وجودات غیبى سیارى عتقد ودند دایانى ا سما صفات ختلف اشتند. نگامى ه راوانى دایان وجب زحمت د، ز مار نها استند تى ر وره وتاهى تنها ه داى فتاب عتقد دند. ر ن ورانها عتقاد ه لوهیت یواناتى انند یر، تمساح رخى پرندگان وندگان رخى یوانات هلى انند وچ واج افت . پرستش ربه یز زد نان سیار همیت اشت . یرانیان وره خامنشى ر کى ز نگهاى ود ا صریان ، تصویر ربه ا وى سپرهاى ود قش رده ودند؛ ز ین و، صریان ه حترام ن تصاویر ز تیراندازى مشیرزنى وددارى ردند ر تیجه ، پیروزى صیب یرانیان د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وجوداتى یالى ا سر یوان تن نسان ، ر عتقادات یشان ارد د ت ایى ه ین کل ساختند پرستیدند. نگام سافرت ر ود یل ، راى صونیت ز طر تمساحهاى دمخوار، خست ه عبد سیار کوهمند تمساح ى فتند ا پرداخت صدقه ذرى ، ه یال ود تاءمین انى ى رفتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عتقاد ه و وع دا ر <a class="hlink" title="مصر باستان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مصر باستانa>strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">حققان دعى ند ه صریان دیم ه و وع دا عتقد ودند: داى هربان وب، داى زشت ادرست؛ دایان زشت پلید ا ه صورت یوانات رنده تصور ى ردند دایان وب ا ه صورت نسان تلقى ى مودند. نان دایان وب ا ا تلفیقى ز نسان یوان هلى جسم ى ساختند. پرستش ورشید؛ ر وره شاورزى صریان ورشید ا کى ز دایان ى انستند پرستش ن ا اجب تلقى ى ردند؛ زیرا ورشید نبع رما، راى رشد گیاهان قش یاتى اشت. ورشید، داى فتاب ام اشت. ر تلقى صریان، ورشید ا ایقى ز لا ر وز ز سمان عبور ى ند بها ر یابان سر ى رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وجوداتى یالى ا سر یوان تن نسان ، ر عتقادات یشان ارد د ت ایى ه ین کل ساختند پرستیدند. نگام سافرت ر ود یل ، راى صونیت ز طر تمساحهاى دمخوار، خست ه عبد سیار کوهمند تمساح ى فتند ا پرداخت صدقه ذرى ، ه یال ود تاءمین انى ى رفتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;داى بیعت؛ حرانهاى وى اصله ز غیان ود یل رما سرماى صحرا ه ادهاى وسمى 50 وزه ا ه نبال اشت سرانجام را سیدن هاران زیدن سیم هارى یل سرسبزى رمى صحرا، ر تلقى صریان ه رگ یات داى بیعت تعبیر ى د ر ین بنا ه: ست داى دکار اد سوزان ه تفاق پنجاه فر ز وکرانش سئول ن دکارى ا ود داى تور ه ه ویش شتزارها ارى ى اد، ه ست وکران ست شته ى د سپس ر صل وین هار زنده ى د ه عالیت ى پرداخت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ین ان پرستی ر <a class="hlink" title="مصر باستان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مصر باستانa>strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: ین ان پرستی ر صر دیم واجی ه سزا اشت. یروهایی م بیش بیه ه رواح نسانی ر بیعت ستارگان ورشید رخت ا ودخانه ا خصوصا ود یل ساکن ودند. ردم دیم صر ز شمه ای یل ریاچه ای ستوایی ه اضلاب ن ه ین ط ی یزد ی بر ودند می انستند ه ر قاط عیده نوب اران ای افری رتب اریده عب پر ب یل ا ه جود ی ورد. ه ز ن لمه ر غرب حرالغزال ست ا رداب ای ور راز ر شرق سبات یل رزق عتبره ه ز وه ای تشفشانی سر رهم بشه سرازیر ی ود. دین حاظ ردم صر ه ی یدند ر سال ود یل دون ک طره اران الا مده ز ستر ود سرازیر ی ود ن ا عبود ود رار اده ی فتند: شک شم یزیس لهه علت غیان ن ی اشد ه ر رگ وهرش وزیریس ی وید. ون ر رن وزدهم سرچشمه ای یل جرای علیای ن شف د عمای غیان یز املا ل ردید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;سرودی ر مد نای یل ه ست مده ه ر ستایش یرات رکات ن نین ی وید: «سلام اد ر تو ی ود یل ه ین اک ا ه جود ود راستی ا دوم یمنت زوم ویش یات ا ه صر رزانی اشتی. تویی ه سرتاسر ین سرزمین ا سیراب ی نی. ی الق به پروردگار اهی داوند ندم ویاننده و. ب یل ون ه زونی راید زمین ریاد عف ر ی ورد. ردم ه جد ی یند ر پشتی ز نده تکان ی ورد ر ندانی ندان یر پیدا ی ند. یل طعمه ذیذ ی ورد م ین داوند غذای رغوب زنده ترتیب ی هد. واب ا علوفه ی خشد رای عموم داوندان ربانی ی پرورد. یل ون صر علیا سفلی ا را ی یرد نبارها ز غله پر ی ود خازن تا سقف ی ود ارایی قرا فزودنی ی یرد، مه س ا راغ ال صیب ی ردد، گر یل ک ار وراک ادن ا راموش ند سعادت انه ا ا ترک ی وید. عف ی وتی پشت زمین ا ی یرد، رای یل یکل می تراشند. دیه می ورند ا عباراتی غلق و ا می ستایند ای و جاست می انند. ا ین مه رزندان تو لف عن سلف وشحال ند ه تو ون پادشاهی کومت ی نی ه رمانش ر تمام زمین ساری افذ ست. ر شم سی شک گذاشته ی ر وبی یکوکاری ار ا ه فراط سانیده ی».span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">صریان دیم ه وجودات غیبى سیارى عتقد ودند دایانى ا سما صفات ختلف اشتند. نگامى ه راوانى دایان وجب زحمت د، ز مار نها استند تى ر وره وتاهى تنها ه داى فتاب عتقد دندspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;ر صر انند مه ا، ین ا ادو مراه ود. صریان ادو ا ی ناختند ه ن عمل ی ردند. لسم جسمه ای رمان خش جود اشت. ین جسمه ا سایل ردخوانی د ار عقرب ه مار ی فت. گر سی ا انوری ی زید رای عالجه وی سرمجسمه ب اری ی ساختند. بی ه ز وی تون کاکی ده وی جسمه ی ذشت ارای یروی رمانی ی ردید. یمار ب ا ی شامید فا ی افت.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر اقع ر <a class="hlink" title="مصر باستان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825052355.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مصر باستانa> لحاد ر رار ود ساکنان ن سرزمین تحت سیطره رعون ا &nbsp; اهنان ه ت پرستی وی ورده ودنداین ر الی ست ه ر وران پیامبران عد ز نان یز هالی صر از افرمانی رده تی عد ز کتا پرستی وباره ه سنت ای رافی یطانی ود رگشتند. تاسفانه ین فکار ه تنها تعلق ه وران ستان صر یست لکه شانه ایی ز دایان، ساطیر فکار ن زمان ا ر درنیته فکار مروز غرب ه فور شاهده ی نیم.span>span>p> <p><br/><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نابع : 1- دیان ذاهب /&nbsp; 2- ایرة لمعارف هور/&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- باب از38ـ بلاگ پرسین<br/>یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مصریان باستان، دین و باورهای مصریان باستان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مذهب مردم مصر

مصریان باستان، دین و باورهای مصریان باستان گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات