انقلاب مشروطیت، علل ظهورانقلاب مشروطیت - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد انقلاب مشروطیت، علل ظهورانقلاب مشروطیت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +انقلاب +مشروطیت را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="نقلاب شروطیت" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825050622.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نقلاب شروطیتa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علل هور<a class="hlink" title="نقلاب شروطیت" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825050622.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نقلاب شروطیتa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: تعاقب رن ا سلطه کومت طلقه رایران، ریب کصدسال پیش، تحت تاثیر الوده ای اخلی رخی مراهی ای ارجی، هضتی رایران کل رفت ه فرت زستم ای وجود، مید ه هسازی ساخت سیاسی نجات امعه زآلام دردهای عدیده، پیام ن حصول ه داکثرعدالت مکنه رمان ن ود. هضت وق، نهضت مشروطه واهی رایران ود.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825050622.html"><div class="mzc"><strong>نقلاب شروطیت، علل هورانقلاب شروطیت strong>div>انقلاب مشروطیت,انقلاب مشروطیت چیست,انقلاب مشروطهa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="نقلاب شروطه" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/110825050622.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نقلاب شروطهa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">همترین عواملی ه رایجاد پیدایش شروطیت رایران تاثیرگذاشت ی توان ه وارد یل شاره رد:span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>1- زدست فتن یالات یران:strong><br/>کی زعوامل هم اراحتی اخشنودی ردم ز ست فتن سرزمین ایی ز هار سوی یران ود. گر ه قشه یران مروز نگریم ه وبی رک ی نیم ه ز سرزمین صلی یران نچه اقی انده رحقیقت واری ست رحاشیه ویر وت کویر رکزی، عنی، سرزمین ایی ه اخشکی کم بی ی اصلی وبرو ست. ره ای سرسبز اصلخیز صفای رجستان فقاز، سواحل باد زرخیز ودخانه یحون لاصه زمین ای رق غرب ساحل ریای ازندران ه ز قاط باد هان ه مارمی وند، راثر ی سیاستی تحعلی اه، ناصرالدین شاه اطرافیان نها ه تصرف وس ا رآمد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>2- شته دن ناصرالدین شاه :strong> شته دن ناصرالدین شاه ه ست یرزا ضاکرمانی رسال 1313 . ه تیجه ن یشه ن دن رخت هن ستبداد ظلم ود، ین قدام لیرانه رتمام هان ه صوص یران ارای تاثیر سزا وده اعث تکانی رافکارعمومی ردید ه سلطنت سیدن رزند سست عیف لحالش ظفرالدین اه زمینه ا رای روع هضت شروطیت یران ماده رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>3- سلطنت ظفرالدین اه: strong>اه ه طرتاً هربان ود قوه راده، سنگدلی شدت عمل پدر ا داشت تمایلی ه سختگیری استبداد طلق داشت بعاً می توانست ثل و ز تشکیل زادیخواهی لوگیری ا ینکه زادیخواهان ا سرکوب ند دوره سلطنت و فق یران ا وشنی خشیده به ترویج عارف دید تاسیس دارس لی ونق رفته بسیاری زجوانان یرانی رای تحصیل تربیت ه روپا فته ند نیزمطبوعات ارجی سان تر زدوره ناصرالدین شاه ه سمت یرانیان وشنفکر ا سواد ی سیده ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ز ام ای خذ ده زخارج ه ولت نه لت هره ی می یدند تمام ام ا رخارج صرف زینه ای ی ورد ده ست. دین لیل ام ای ارجی عاقبتی داشته لکه رنتیجه رود سرمایه ارجی ا ریقی ساده، یران تبدیل ه ک شورنیمه ستعمره دspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>4- اگذاری متیاز ه ارجی ا ریافت ام: strong>متیازی ه ولت ای وس انگلیس ارقابت رایران ه ست ی وردند قرضه ایی ه ه لایل اص شرایط سارت ار خذ ی د. ستقراض ای انه رانداز کرر کمرشکن ز وس نگلیس ا رایط سیار د انند ستقراض سال 1381ه. (5/22 یلیون وبل) ه رط سلب ختیاردولت یران زاستقراض ارجی رآتیه دون جازه ولت وس استقراض سال 1320 . ( 10 یلیون وبل ) ا مان رایط رض سابق اتلاف عایدی ریک زاین رض ا ر ندک زمانی استقراض (290 زار یره) زحکومت ند رسال 1322 . ود. رمقابل روختن نابع روت ملکت ه ارجیان تحکیم سلطه قتصادی نان روگذاشتن عایدات یلات زر تلگرافخانه ای مه یران گمرکات لایت نوبی یران ه ین وضاع نتهی ه فلاس امل ولت ده حتی شاغل مناصب القاب یزبه راج ذاشته د.<br/>تنباکو-متیز-تاریخspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>5- عطای متیاز توتون تنباکو:strong><br/>ین متیازبرای یران سیار زیانمند ود، زیرا روش مگی توتون تنباکوی شورچه رداخل چه رخارج ه ک فر نگلیسی سپرده ی د درمقابل ن راربود ه سالانه پانزده زارلیره ازسود یژه هاریک ه ولت یران پردازد. رحالی ه رعثمانی ه توتون تنباکوی ن متر ز یران ود تنها روش رداخل شورکه ه ک مپانی اگذارشده ود رار ود ر رابر ن سالانه فتصد زارلیره ز سود یژه پنج ک ه ولت عثمانی پردازد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردم ین ساب ا می انستند، لی ه عنوان ینکه یگانگان پا ه رون شورمی شایند. یمناک ودند. زطرف یگر رای یشان سنگین ود ه توتون تنباکویی اکه ی ارند ه ک رکت یگانه ا های می فروشند سپس اگزیر اشند رای صرف ا های رانی خرند، نجر ه قاومت نفی ردم ر رابر ن متیاز تحریم ستعمال توتون تنباکو زطرف وحانیون ه غو متیاز ا اعث ردید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>6- سافرت پرخرج زاف سلاطین صدراعظم ا ه روپا: strong>راین زمان زانه ولت زخزانه اه دا بود عواید ولتی ا اه ه انند روت شخص ود ر ر ایی ه لش ی واست رج ی رد. کی ز رق تحصیل عایدات رای تامین زینه ربار، ام ود. اهان، عایدات اصل ز عطای متیازات. ریافت ام غیره ابه ود تخصیص ی ادند. ز ام ای خذ ده زخارج ه ولت نه لت هره ی می یدند تمام ام ا رخارج صرف زینه ای ی ورد ده ست. دین لیل ام ای ارجی عاقبتی داشته لکه رنتیجه رود سرمایه ارجی ا ریقی ساده، یران تبدیل ه ک شورنیمه ستعمره د.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>7- نتشار وزنامه ا رخارج ز یران: strong>راین نگام وزنامه ایی ه رایران ه اپ ی سید، ه حاظ ظارت دیدی ه رمطبوعات عمال ی د، جازه داشتند رباره سیاست یزی نویسند وشته ای یشان نحصر ه خبار شور وضوعات دبی ود. ما ر وزنامه ایی ه رخارج ز رزهای یران ه زبان ارسی ه اپ ی سید، اآنکه عمرش وتاه ود، ر وشن ردن فکارایرانیان بنیاد ساس عدل داد سهم زرگی اشته ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">شته دن ناصرالدین شاه ه ست یرزا ضاکرمانی رسال 1313 . ه تیجه ن یشه ن دن رخت هن ستبداد ظلم ود، ین قدام لیرانه رتمام هان ه صوص یران ارای تاثیر سزا وده اعث تکانی رافکارعمومی ردیدspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">زجمله ین وزنامه ا ه ریا پرورش ه ر و ه دیریت یرزا علی حمد ان اشانی رقاهره نتشرمی د، وزنامه ختر ه دیریت حمد اهر تبریزی راستانبول، وزنامه بل لمتین ه دیریت وید لاسلام اشانی رکلکته، وزنامه رشاد ه دیریت حمدآقایف رقفقاز وزنامه انون ه دیریت یرزا ملکم خان اظم لدوله رلندن ا ام رد. ین وزنامه ا ه ور اچاق ه یران ارد ی د رمیان ردم نتشرمی ردید افکارعمومی ا ر د ولت رمی نگیخت، زمعروف ترین وزنامه ایی ستند ه ام ود ادرتاریخ شروطیت اقی ذاشتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>8- ترقیات سریع اپن:strong> زعوامل وثردرتنبه فکار یرانیان وده ست زیرا ردم یران ه اپنی ا ابا ود م اره ی مردند ز ترقی عظمتی ه اپن رمدت وتاهی افته ود چار ک وع نفعال رمندگی دند حساس قارت زبونی یشتری مودند گناه تمام عقب اندگی ای ود ا ه ردن کومت ستبدادی نداختند چون کومت اپنی ا سال ا ود شروطه ده ود یال ی ردند ه ستگاری ترقی زدر سایه شروطیت یسر خواهد ود سط تمدن دانش زدر پرتو ور&nbsp; عدالت انون ه ست یاید.<br/>ظفزالدین اهspan>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>9- نگ اپن وس:strong><br/>ین نگ رسال ای خر پادشاهی ظفرالدین اه رسال 1323 . خ اد. وس ا ژاپنی ا رکشورچین صطکاک نافع پیدا ردند باهم ه نگ پرداختند، نگ ک سال نیم ول شید روس ا کست ایی احش پی رپی وردند . تح اپنی ا شکست وس ا گرچه ک ادثه هانی ود عنی تمام هان ا تکان اد ما تاثیرآن رکشور ا یش ز سایر قاط ود یکی زمهمترین عامل یداری یرانیان د علت تاثیر ن رایران ین ود ه رآن زمان ولت ستبدادی وس ه وج قتدار سیده نفوذ سیاسی مداخلات غیرمشروع ن ولت رتمام مالک مجوار وزافزون قدرت وسیه ه پایداری سیده ود ه یم ن ی فت شورایران ورد تاخت تازآن ولت قتدرقرارگیردواستقلال تمامیت رضی ود ا ز ست دهد. ذا کست زرگترین ولت ظامی روپا ه ست اپن صغیر ه تقویت وحیه یرانیان رای سرنگون ساختن اخ ستبدادی سرعت خشید.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>10- مادگی ردم رای نقلاب:strong> ردم ن وز ه کثراً سلمان عتقد دیندار اقعی ودند قتی ی یدند (فارفرنگ) روپائیان امسلمان رکلیه ئون زندگی نها سوخ رده زمام لیه مور ا ردست رفته ند دین نان رگرداب رماندگی رو فته ست تاسف متاثر ی دند این مه دبختی ناتوانی ا زچشم کومت الایق ناتوان ود ی یدند. ذا مادگی روه ای زیادی زمردم ا رای تحول ه زمایش ن ادرواقعه تنباکو شان اده ودند سوق ی اد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نابع :strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">1- علیرضا مینی حبیب له بوالحسن یرازی، تحولات سیاسی جتماعی یران، تهران : ومس، 1389.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">2- وسی جفی موسی قیه قانی ، تاریخ تحولات سیاسی یران، تهران: وسسه طالعات تاریخ عاصرایران، 1381 3- علی صغرشمیم، یران ردوره سلطنت اجار، 9، تهران: دبر، 1379.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله انقلاب مشروطیت، علل ظهورانقلاب مشروطیت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نهضت مشروطه

انقلاب مشروطیت، علل ظهورانقلاب مشروطیت گردآوری توسط بخش مقالات تاریخی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات