انواع کولر گازی و نحوه کار کولر گازی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد انواع کولر گازی و نحوه کار کولر گازی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نواعa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa> ازی حوه ار <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa> ازیspan>strong> <br /><br /><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa> ازی ر صنعت تهویه تبرید ز ایگاه اصی رخوردار ست زیرا ه سرعت ز رمای حیط یاهد. رخلاف <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa>ای بی ، طوبت ا فزایش می هد. زاین هت رای حیط ای رجی سیار ناسب ست. <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa>ای ازی عمولا ر و دل ساخته ی وند:p> <p>•<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa>ای ک تکه ا پنجرهی <br />•<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ولرa>ای و تکه (سپلیت)p> <p><br />ولرهای ک تکه یواری ، ا پشت پنجرهی ، یلی تداول ورد توجه یاشند ه سانی ر اخل اب پنجره صب یود.p> <p><span style="color: #ff0000;">ساختمان ولرهای ازیspan> <br />ولر ازی یز مانند سیاری ز وازم انگی صوصا خچال ریزر ز و سمت صلی تشکیل ده ست ه عبارتند ز:p> <pp> <p><span style="color: #ff0000;">•سمت لکتریکی :span>p> <p>سمت لکتریکی ود امل سمتایی ون وشاخه سیمای ابط ، مپرسور ، ازن ، له ار زیاد (ورلود) له اه نداز ترموستات ، لید ند ضعیتی (لید ن) ، لید صلی ولر نترل ز اه ور (ر ولرهای و تکه) ی اشد.p> <p>رکولرهای ازی ز ک ازن ر عضی ز ولرها ز و ازن ه نظور یجاد شتاور اه ندازی مپرسور ستفاده ی ود. کل تداول کارگیری ازن ، ه ین صورت ست ه ک ازن رای اه ندازی وتورفن (پروانه) ک ازن رای اه ندازی مپرسور ورد ستفاده رار ییرد رفیت ین ازنها ر ولرهای ختلف تفاوت ست.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;">•سمت کانیکی :span> <br />جزای کانیکی ولر ازی ا ندکی تفاوت ، رست ثل طعات کانیکی خچال یاشد ز ن مله یتوان ه طعاتی انند مپرسور ندانسور (ادیاتور) ، واپراتور ، یلتر (رایر) ، پروانه واپراتور ، وله ویین (اپیلاری) ، سینی زیر ولر ، روجی وا یلتر روجی وا شاره رد.p> <p><br />•ر مپرسور ولرهای ازی و کانیسم کار رفته ده ست. وعی ز ین مپرسورها ز پیستون یل نگ راحی مودهند. ما وع یگری ز مپرسورها اقد یل نگ پیستون وده وتور ر ال رخش (ه اسطه رم اص) از ا ز سیر رودی کیده ن ا ارد وله فت یسازد ین وع مپرسورها ا مپرسورهای ورانی یامند. ر ولرهای ازی ز و پروانه ستفاده یود ه عموما ر وی ک حور صلی سوار دهند. کی ز پروانها وا ا ز جرای رودی کیده ا زش ن ندانسور ، رما ه حیط ارجی نزل ا حل ار یاند، پروانه وم ه ه سمت لوی وتور ن تصل ست وا ا ز جرای رودی کیده ا زش ن ه واپراتور ، سرما ا ه حیط ارد یسازد.p> <p><br />•ر ولرهای و تکه ، مپرسور ندانسور ر احدی ه ام ونیت ارجی تعبیه دهند. ین احد ر ارج ز ساختمان صب یود. احد تبخیر ا واپراتور یر نبساط یز ر ک احد نام ونیت اخلی تعبیه دهند. ولرهای و تکه عموما ارای ستگاه نترل ز اه ور یاشند. وا ر هت رود ه حیط نزل ا حل ار ز ریچه خصوصی ه ه روجی وا عروف ست ی ذرد. ه نظور لوگیری ز رود رد غبار وارد شابه ه اخل حیط نزل ا حل ار ، پشت روجی وا ، یلتر سیمی ا سفنجی تعبیه ی ود.p> <p><br />•اهی مکن ست ر ثر عدم تنظیم ترموستات ا زدیاد از ارژ ده واپراتور ا سمتی ز وله رگشتی رفک ا خها وب وند ر تیجه ب ز دارهای ولر سر یز ند. رای پیشگیری ز ین شکل ترتیبی تخاذ ده ست ه ر صورت روز الت وق ، ب ه ارج ز ولر دایت ود. ین ظیفه ر عهده سینی زیر ولر ست. ر وشهی ز سینی ، وله خصوصی تعبیه ده ه ین بها ز ن ارج یود. رای لوگیری ز یزش ب ، عموما ه وله ذکور یلنگی تصل یود ا رار ادن ن ر وی سطح زمین ز پراکنده دن رات ب ر حیط لوگیری یود. <br />حو سرما سازی ر ولر ازی <br />گونگی یجاد سرما ر سیاری ز سایل سرما ساز انند ولر ، خچال ، ب سرد ن ... شابه ست ، ر ولر ازی ، مانند خچال ، ز تبدیل گاز به مایع وسیله فزایش شار ر تیجه تولید سرما ه ر ثر تبدیل ایع ه از یجاد یود. رای سیدن ه دف ورد ظر (نک مودن حیط) ستفاده ینند. تنها تفاوت ا یتوان ر نک ردن ندانسور (ادیاتور) انست ه ر ولر ازی وسیله وای میده ده ر وی ن رمای ازم رفته یود. ر الی ه ر خچال رای اشتن وای نک ز میدن وا ر وی واپراتور ستفاده یردد. <br />نبع : انشنامه شدp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله انواع کولر گازی و نحوه کار کولر گازی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اولین کولر گازی در ایران , طرز کار کولر دیواری , نحوه کار اسپلیت , کندانسور چیست

انواع کولر گازی و نحوه کار کولر گازی گردآوری توسط بخش مقالات لوازم خانگی سایت آکاایران
تجاوز ناجوانمردانه سه پسر به زور چاقو_ دختری با ظاهر آشفته به پلیس پناه برد

اخبار اکاایران

تبلیغات