مضرات استفاده از مایکروفر - مقالات مفید آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مضرات استفاده از مایکروفر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">قالاتa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">فیدa> - وازم انگی - ضرات ستفاده ز ایکروفر<br />strong>span><br />یکروویو ه ه شتباه اکروویو وانده ی ود، ز ترکیب و اژه ایکرو ا یکروMICRO(ه عنی وچک) ویوWAVE (ه عنی وج) تشکیل ده ست ه عنای مواج ا ول وج وتاه تعداد وسانات (رکانس) سیار الا ی اشد. رکانس نین مواجی، ین300 گاهرتز تا ند یگاهرتز ر انیه ی تواند اشد. ُد نین مواجی وتاه وده ر د ند تر ست، لی یزان فوذ ن ا سبتا الا ست ز رون بر غبار عبور ی نند. ر ه رکانس یشتر اشد، دت فوذ یشتر لی ُد مواج، وتاه تر ی ود. ه عنوان ثال ر یزی ه ر جاورت ستگاه وسان ساز جاق ای یکروویو عمول رار اشته اشد، ه دت تحت تاثیر رتعاشات رار ی یرد. ر الی ه گر یم تر ز نبع رتعاش ور ود، درت مواج ه ک صدم اهش واهد افت...p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-lavazemkhangi/9968.html"><div class="mzc"><strong>ضرات ستفاده ز ایکروفر strong>div>مایکروویو,مایکروفر,فرa>p> <p>مواج ارای ول وج وتاه، نگام رخورد ه اده، نان وجب رتعاش تغییر طب ای نفی ثبت وجود ر ن ی وند ه ین نبش الای لکول ا وجب ه م وردن دید ن ا یجاد صطکاک رملکول ا ر هایت سبب رم دن ن اده ی ود. ر ین یان قش ب ر رون اده غذایی ارزتر ست. زیرا لکول ای ب ه طبی ستند (مچون یگر لکول ای طبییشتر تحت تاثیر وسانات رار رفته ه دت روع ه ابه ایی ر حل ود ی نند. ه مین لیل ر ه غذا طوبت یشتری اشته اشد سریع تر تحت تاثیر ین مواج رار ی یرد. لبته مروزه غلب ستگاه ایی ه تحت عنوان یکروویو ه روش ی سند، علاوه ر رزاننده (وسان ا وج ساز) ورد حث، ارای ک ا ند لمنت (سیم لزی ی ه ر قابل ریان رق قاومت الایی ارد وجب رم دن ن ی ود) ستند ه ه عنوان ریل (باب پز) ر، اخل ستگاه رار اده ده ند. نین ستگاه ایی ا ه عنوان "یکروویو ریل ار" ا "یکروویو+ ریل+ ر" ا امبینیشن (عنی ترکیب ند ستگاه) ی ناسند.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">عایب جاق ای یکروویوspan><br />1- ین ستگاه غذا ا ر دت وتاهی رم ی ند ا ی پزد. لی غذای بخ ده ر ن ندان وشمزه یست. ر من ر ورد ستفاده ز ن، ند کته ساسی یز جود ارد. نبع رتعاش ر ستگاه یکروویو ابت ست گر غذایی ر جاورت ن اشد تنها خشی ه زدیک نبع رتعاش رار ارد رم ی ود. یزان فوذ مواج ر اده غذایی دود 3- 5/2 سانتی تر ی اشد. ر اخل ستگاه ای دیمی، رخاننده ی جود اشت ه ا رکت ادن غذا ر لوی ستگاه ای رزاننده ه تمام غذا، جازه ریافت نرژی افی رای رم دن ا ی اد. غلب ستگاه ای یکروویو علاوه ر سیستم رخاننده، ارای پروانه (عموما لزی) داگانه ی یز ستند ه ا ابه ا ردن وا، ه مه واد غذایی رما ی ساند.p> <p>2- راساس رخی طالعات، رتعاشات دید یکروویو وجب پاره دن یواره سلول ای غذاها ه م یختن ساختمان ریف رخی واد غذایی ز مله یتامین ا ده ن ا ا ه سرعت ز ین ی رد.p> <p>ر من ر ثر ه ا اندن ادیکال ای زاد اقیمانده اصل ز ایعات یتامین ا یگر لکول ای تخریب ده، مکن ست رون غذا ترکیبات دید طرناکی یجاد ود. رخی طالعات، تغییراتی ا ر ون فراد ستفاده ننده ز غذاهای یکروویو ده زارش موده ند مچنین حتمال سرطان  زا ودن ین ستگاه ا طرح رده ند.p> <p>3- می توان ز ر وع رفی ر جاق ای یکروویو ستفاده رد. زیرا رخورد مواج ا سطح لزات، مکن ست وجب یجاد عله تش سوزی تی نفجار ستگاه ود. کنون روف لزی خصوصی هت ستفاده ر یکروویوها ساخته ده ست. مروزه روف راوانی ا رچسب "ابل ستفاده ر یکروویو" ر عرض روش ستند، لی ینکه رای نترل یفیت سلامت ن ا ز دام ستاندارد ستفاده ده ا اید ستفاده ود ه ور قیق شخص یست. رخی روف پلاستیکی غیر ستاندارد، نگام تماس ا واد اغ، پلیمرهای یمیایی نتشر ی نند ه رای دن نسان یجاد سمومیت رده صرف غذاهای رم ده ر ین روف ا طرناک ی سازد. ه مین لیل توصیه می ود غذا ا وشیدنی ای اغ ا ر روف پلاستیکی گهداری ا سرو مایند.p> <p>حث ررهای اشی ز ستفاده ز ین ستگاه ر بخ رم ردن غذا، ز دت ا پیش طرح وده ست. بق ظر خالفان ا ستفاده ز ین ستگاه، مواج ین ستگاه علاوه ر ایعات واد غذایی، مکن ست ه فراد یز رخورد رده وجب ایعاتی ر دن ن ا ود. بق طالعات علمی، تی ستفاده ولانی دت ز ستگاه(یکروویوه لیل جود مواج ا ول وتاه وجب یجاد ایعات سرطانی  ردن افت ای دن رد ستفاده ننده ی ود. وادی ز شت مواج اصل ز جاق ای یکروویو زارش ده ه ر راز دت وجب ابودی رخی فراد ستفاده ننده ده تی ه رگ رخی ن ا یز نجامیده ست. رهای یکروویو مروزی سبت ه ولین سل ین ستگاه ا (ه یش ز سی سال پیش ه ازار مدند) یمنی یشتری ارند. مکان روج مواج ز ن ا سیار متر ست عمولاً ر ارخانه توسط ستگاه ای ساس، زمایش نترل ی وند. ر من ین جاق ا (ه نواع دیمی ه نواع پیشرفته مروزییچ وع تشعشع ادیو کتیویته ی تولید می مایند. علاوه ر کات اد ده، سوختگی اشی ز ستفاده ز ین ستگاه یز طرح ست، لی سبت ه سایر وشهای پخت ،حتمال سوختگی متر ست.p> <p>پختن تخم رغ  ر ین ستگاه، اه ه نفجار ن ر حوطه جاق یکروویو نجر ی ود. رم ردن یر ر روف یشه ی، سبب ی ود رارت یر سیار یشتر ز رارت رف ن اشد. وشیدن نین یری وجب سوختگی دید م ردیده ست.p> <p>ر من واردی ز اهش سطح موگلوبین ون ر ثر صرف یر رم ده ا ایکروویو یز زارش ده ست. مچنین نگام رم ردن یر ادر ( نظور یر ادر گهداری ده ر ریزر ی اشد) ر یکروویو، یمنوگلبولین ای وجود ر یر ادر ه سرعت تخریب ی وند. ه مین لیل ستفاده ز ین ستگاه ر رم ردن غذای ودکان توصیه می ود. ثال یگر ز تفاوت رمایی واد ختلف نگام رم ردن ن ا ر جاق یکروویو، رم ردن غذاها ر روف سفالی ست. روف سفالی عمولا ز واد اخل ن رم تر ی وند. ست زدن ه ین رف وجب سوختگی ی ود. ه عنوان مونه ی یگر، نگام ستفاده ز جاق یکروویو هت رم ردن ان یرینی ربایی، ربای رون یرینی ه دت رم ی ود ر الی ه قیه واد نوز یلی رم شده ند.وای اخل ستگاه یکروویو، سیار نک ترازغذ ی ر ال پخت ا رم دن ست. زیرا رتعاشات تولیدی جاق یکروویو، وجب رزش لکول ای غذایی مچنین لکول ای وا ی ود؛ لی ین رتعاشات ه رم دن وا می نجامد.<br />نبع: تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مضرات استفاده از مایکروفر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

استفاده از ماکروفر در بارداری , عوارض دستگاه میکرونیدینگ , خواص ومضرات توستر , مضرات ماکروفر , مضرات تستر , ارتعاش هوا , ماکرو ویو

مضرات استفاده از مایکروفر گردآوری توسط بخش مقالات لوازم خانگی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات