جارو برقی و ساختمان آن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جارو برقی و ساختمان آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ساختمانa> ارو<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رقیa>   p> <p>ید لی <br />ارو<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رقیa> کی ز سایل انگی هم ست، ه ین وزها ر کثر نازل جود ارد. ارخانهای وناگون ین ستگاه ا ر کلای ختلف ساخته ه ازار عرضه ینند. عضی ز ین ارو<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رقیa>‌ا ارای یسه زباله کبار صرف یاشند، عضی ارای یسه ایمی ه ابل تخلیه ستفاده جدد ست. <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ساختمانa> ارو<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رقیa> ز و سمت صلی تشکیل ده ه ر زیر ه نها یپردازیم.p> <p><br /><br /><br /> p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>ارو رقی ساختمان ن strong>div>jaroo-barghip> <p>سمت لکتریکی (لکتروموتور) ستگاه <br />همترین سمت لکتریکی اروبرقی ا ک لکتروموتور ز وع وتورهای لکتوردار تشکیل یهد. ر کثر سایل لکتریکی انگی عمولا ز وتور ونیورسال (سری DC) ستفاده یود. ساختمان رز ار ن ه صورت زیر یاشد.p> <p>ستاتور (سمت ساکن) <br />ین سمت ز وتور ه ک یدان لکتریکی وار ، رای رداندن رمیچر ، یجاد یند ز و خش ک سته هنی تشکیل ده ست. سرو ته لافای سیمپیچی ا ظم رایط اصی ر وی تیغهای لکتور ه وی حور وتور صب ده ست حیم دهند. سته رمیچر عمولا ه کل ستوانهی ز نس هن رم ساخته یود. ین سمت ا ز صفحهای ازک ه سبت ه کدیگر عایق دهند، یسازند. دین صورت ه نها ا نار م رار اده عد وی کدیگر پرس ینند.p> <p>دین سیله ز فزایش ریانای وکو ر تیجه ز رم دن سته لوگیری یود. ر ک ز صفحهای عایق ر حیط ود ارای تعدادی ندانه یاشند ه نگام رار رفتن نها ر نار م پرس دن ر ول ستوانه تور یارایی ه وازات حور ن یجاد ینند تا لافهای سیمپیچی ر اخل نها رار رفته حکم وند. رای اهش تلفات اشی ز پدیده یسترزیس نس سته ا ز ولاد رم سیلیسار نتخاب ینند. زیرا ین اده ارای تلفات یسترزیس می یاشد. نس حور وتور ا ز ولاد سخت نتخاب ن ا املا صاف صیقلی ینند تا ر تکیهاه ه احتی عمل ند.p> <p>لکتور (موتاتور) <br />لکتور ز تیغهای دا ز م سی تشکیل ده ست ه ه صورت ستوانهی وی حور وتور رار رفته توسط لنچ گهدارنده ر ای ود حکم دهند. ر اصلهین ر ک ز تیغها صفحهای ازکی ز نس یکا رار رفته تا ه ین سیله تیغها سبت ه کدیگر عایق وند. نتهای ر ک ز تیغها ه کل رجسته وشاخه دهست تا سر ته لافها ه احتی ر اخل نها رار رفته حیم وند. ر عضی ز لکتورها تیغه اقد و اخه رجسته یاشد. عمولا سطح موتاتور ا ه سیله اشین صورت سیار صاف ستوانهی یتراشند. ین عمل اعث اهش صطکاک ین سطح موتاتور زغالا یود. ر من عایق ین تیغها ا می پایین ز سطح تیغه رار یهند تا ا زغالا رخورد کند.p> <p>اروبکها (زغالا) <br />اروبکها عناصری ستند ه ریان لکتریکی ریافتی ز بکه ا پس ز کسوسازی ارد لافهای تور ینند. اروبکا طعات وچکی ز ترکیب زغال رافیتستند. عمولا ین اروبکا موتاتور یچ وع وغناری باید نجام یرد. زیرا رافیت اروبکها وغناری سرخود نجام یهند. اروبکها اخل گهدارنده اگذاری ده توسط نر وی تیغهای موتاتور شرده یوند. رتباط ین رق رودی اروبکها توسط سیمای هم افته دهسی نجام ییرد. طوری ه اروبکها ر اخل ازغالی رار رفته تحت یروی نر ا تیغها ر تماس یاشند. اروبکها وری راحی دهند ه ارای عمر ولانی اشند.p> <p>سمت کانیکی اروبرقی <br />کل اهری طعات اروبرقی رعکس سمت لکتریکی ز تنوع زیادی رخوردار ست. طوری ه ر ارخانهسازنده یتواند رحسب سلیقه ود ساختمان ارجی ستگاه ا راحی ند ن ا سازد. لیل یگر ین طلب ین ست ه دف سازندگان ین وع سایل ین ست ه تا د مکان تولیدشان ز ظر اهری ا تولید ارخانهای یگر تفاوت اشد. طعات ختلف سمت کانیکی عبارتند ز :p> <pp> <p>•سیم مع ن : <br />سیم مع ن ز ک رقره ، ک نر مع وندهوار ه ه ن تصل ست تشکیل ده ست. رکز نر ر ک قطه ابت سر یگرش پس ز ندین ور رخش ه سمت یانی رقره تصل ست. نگام شیدن سیم ه ارج ز ستگاه ، رقره رخیده نر ا مع یند، ه ا شار ادن ستی زاد ده سیم ا ر ای ود گه یارد.p> <p><br />•زباله ان : <br />زبالهان ا خزن معوری زباله ، ر سمت لوی ستگاه رار رفته ست عد ز ن سمت کنده رار ارد.p> <p><br />•یلتر :<br />ا وشن دن وتور ارو رقی ، وا ه اخل ن کیده ده زبالها ا معوری یند. وای کیده ده علاوه ر زباله ، رد غبار ا یز ذب یند. ذا ازم ست ین وا ه پس ز کیدن زباله ، ز سمت وتور ارج ر ضای تاق پراکنده یود، تمیز اشد. ه ین نظور سر اه وای روجی ز یسه بل ز نکه ین وا ه سمت وتور رسد ز ایهای سفنجی شرده ستفاده یود. ر اقع سفنج شرده ، قش یلتر ا پاکنندهوای روجی ا ر عهده ارد. گر یلتر یش ز د ثیف ود، وا ه سختی ز ن عبور یند. نابراین ازم ست ر ز ند اهی ناسب ا ارکرد ارو ، یلتر ا تمیز ا سبت ه تعویض ن قدام مود.<br />نبع : انشنامه شدp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله جارو برقی و ساختمان آن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ثابت فنر چیست

جارو برقی و ساختمان آن گردآوری توسط بخش مقالات لوازم خانگی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات