افزایش تولید برق و حفظ محیط زیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد افزایش تولید برق و حفظ محیط زیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">فزایشa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">تولیدa> رق زیر سایه فظ حیطزیستstrong>span><br />ر ال اضر تنوع زیادی ر نبع تامین نرژی لکتریکی ه جود مده ست ما ررسیای ارشناسی اکی ز ن ست ه ابستگی یروگاهها ه سوخت سیلی تا سال ۲۰۵۰ یلادی عنی یش ز ۰ سال یگر دامه واهد اشت.p> <p>   <br />حث حیطزیست ر امعه مروز،‌وضوعی املاً حوری راگیر ست، وضوعی ه ر تمامی عرصهای زندگی قتصادی- جتماعی یطه یدان توسعه صنعتی یز ضور اطع مهانبه ارد.<br />کی ز باحث ورد توجه یست ومین نفرانس ینلمللی رق ه ر واخر بان سال اری رگزار د توجه ه سایل زیستحیطی،‌یمنی ر صنعترق ود ه سایل شکلات زیستحیطی ر صنعترق عم ز یروگاهها ا طوط نتقال توزیع ر ن ررسی د ر قالات تعددی اهکارهای اهش پیامدهای زیانار سیبای زیستحیطی رایه د.<br />ر ین رتباط، توسعه رزهای انش نوری ناسب رای فظ حیطزیست سلامت ارکنان صنعترق یز ا رایه اهکارهایی ر یست ومین نفرانس ینلمللی رق ز ریق قالات تشریح د.<br />ر عرصه صنعترق،‌ ند ساله ز ظر لودگی حیطزیستی ائز همیت ست ه کی ز سایل آلودگی هوا اشی ز ترکیب سوخت ر تولید نرژی لکتریکی ست.<br />ر ال اضر تنوع زیادی ر نبع تامین نرژی لکتریکی ه جود مده ست ما ررسیای ارشناسی اکی ز ن ست ه ابستگی یروگاهها ه سوخت سیلی تا سال ۲۰۵۰ یلادی عنی یش ز ۰ سال یگر دامه واهد اشت.<br />سوخت سیلی یروگاهی، ثرات زیستحیطی تعددی ز مله آلودگی هوا ر رخواهد اشت نیا مچنان تا ۰ سال ینده ا ساله آلودگی هوا ز ین ریق وبهو واهد ود گر نکه ساساً ز وع سوخت تمیزتری ر تولید یروگاهی هره رفته ود اهکارهای شخصی ر رتباط ا فظ حیطزیست ر عرصهای ختلف صنعترق ورد ستفاده رار گیرد.<br />ز همترین ثرات لودهننده زیستحیطی یروگاهی نتشار ازهای لخانهی ه یژه CO۲ (از کسید و ربن) ازهای سیدی SO۲ (از سید سولفوریک) NOX (کسید زت) رات علق پسابهای صنعتی لوده ه لزات سنگین سایر لایندها ست.<br />ز سوی یگر اضلابای یروگاهها یز تاثیرات امطلوبی ر حیطزیست ارد ه نترل ازیافت نها ر صنعترق ز مله باحث وضوعاتی وده ه یست ومین نفرانس ینلمللی رق ورد توجه رار رفته ست.<br />کی ز وارد هم م ررسی پیشگیری ز لودگی نابع ریایی ر صنعترق ست ز وارد هم یگری ه اید متر ه ن توجه ده ست، ثرات یدانای غناطیسی ر سلامت نسان، انوران یاهان ست.<br />ا توجه ه وارد وق ست ه امعه هانی سازمانهای ینلمللی ربوطه رای نترل اهش ثرات خرب لودگی زیستحیطی لقهای وابط قررات نترلی ا تنگتر ینند.<br />ر ین رتباط نوانسیونهای تعدد هانی تشکیل ده ست ه ز مله نها نوانسیون یوتو، PIC, POPS ظایر نها ست ا توجه ه ین ساله، صنعترق شور م رای تامین نافع لی م سلامت امعه م عایت قررات ینلمللی امنه عالیتهای حیطی ود ا ااقدامات پیشگیرانه سترش یهد.<br />ا توجه ه سایلی ه عنوان د، سوخت از کی ز پاکترین نواع سوخت یروگاهی ست ه تغییر سیستم حتراق یروگاهها ایگزین ردن سوخت از ا سوختهای ایع سنگین (فت وره) فزایش سهم از ر تولید رق سبب ده تا یزان زیادی یکسیدربن ر تولید یروگاهی ه یژه سالهای خیر اهش پیدا ند. ه ونهی ه یروگاههای تعددی ه ساله اهش آلودگی هوا توسعه ضای سبز ود ا دنظر رار ادهند ر سالهای خیر ه عنوان صنعتسبز عرفی دهند.<br />ر مین رتباط احدهای حیطزیست ر فاتر نی یروگاههای شور تاسیس دهند ه مور ربوط ه حیطزیست یپردازند.<br />نابه ستورالعمل سیاستهای دونی ه ر زمینه جرای رحهای زیستحیطی ر یروگاهها ه رحله جرا یسد، جرای سیستمای تصفیه اضلاب صنعتی هداشتی ازیافت پسابهای تصفیه ده رای ستفاده جدد ر بیاری یروگاهها دنظر ست.<br />عمال دیریت ر پسماندهای امعه ر یروگاهها، توسعه ضای سبز ر حوطه یروگاهها پیاده سازی دیریت زیستحیطی یزو ۴۰۰۰ یز ر یروگاهها ه نجام یسد.<br />ز یگر رحها رنامهای توسعه ضای زیستطلوب یروگاهی، نترل پایش داوم ازهای روجی ز ودکش یروگاهها ست. نترل داوم پسابهای روجی یز ز یروگاهها ه نجام یسد. عال ردن خش زمایشگاه حیطزیست یز اید ر یروگاهها ه جرا رسد. ز سوی یگر وضوع توسعه ایگزینی نوریهای و ه یژه ر سیستمای حتراق رای اهش نتشار ازهای لاینده ظیر ستفاده ز شعلای LNB۱ یز طرح واهد ود.<br />ه ور لی صنعترق شور هدافی ا ز حاظ حیطزیست ر یروگاهها نبال یند ه راین رتباط ه ساله توسعه ایگزینی سوخت از ا سوخت ایع ر یروگاهها یتوان شاره رد ه ر سیاری ز احدهای یروگاهی شور نجام ده ست.<br />توسعه یروگاههای رخه ترکیبی ه نظور فزایش ازده تبدیل سوخت ه نرژی فید ز یگر رحهایی ست ه ر رتباط ا فظ حیطزیست ر صنعترق شور ه جرا یسد.<br />تقویت رهنگ تفکر زیستحیطی ر ین ارکنان صنعترق توجیه ین فکار رهنگ ر امعه ز یگر واردی ست ه هداف صنعترق ا ر زمینه زیستحیطی شخص یند.<br />ستفاده ز نوریای دید حتراق رای اهش لایندهای ازی ر ضای یروگاهی یز ز یگر سیاستای صنعترق شور ر زمینه زیستحیطی ست.<br />توسعه سهم تولید رق ز حل نرژیای تجدیدپذیر ه یژه یروگاههای ادی خش یگری ز هداف صنعترق ا ر ین زمینه تشکیل یهد.<br />ر سرمقالهای مارهای بل اهنامه صنعترق، ر زمینه توسعه سترش نرژیهای تجدیدپذیر ثار ن ر حیطزیست کاتی فته د، ینک ر ین خش یز ا توجه ه ینکه یاز امعه ا ل امعه هانی ه نرژی وز ه وز فزایش یابد ین حث طرح یود ه ستفاده یویه نرژی سیلی، و اک زمین ا ه کل سیار زایندهی لوده رده ست. ه رصورت شمنداز صنعترق یران سایر شورها هرهیری ز نرژیای تجدیدپذیر رای تولید نرژی لکتریکی ست ه ین مر تاثیر سزایی ر فظ گهداری حیطزیست ارد.<br />ررسیای ارشناسی ر شور ا اکی ز ن ست هرهیری ز نرژیای و تجدیدپذیر رای تولید رق علاوه ر نرژی اد، ستفاده ز نرژی ورشیدی، ادی زمینرمایی رای تولید رق ست.<br />ر مین زمینه ه یجاد توسعه یروگاههای رق- بی یز یتوان شاره رد ه فزایش سهم تامین نرژی لکتریکی ز ریق نرژی رقبی ر ولویت رحها رار ارد ر رحله عد ه نرژی رق ادی یتوان شاره رد ه رسرمقالهای بلی اهنامه ه کاتی ر ین زمینه پرداخته ده ست. ز مله رح یروگاههای ادی ینالود یزباد ستان راسان ست ه تعدادی ز توربینهای ن ه هرهرداری سیده ست ر جموع امل ۳ توربین ادی ا رفیت ۳/۲۸ گاوات ست.<br />توسعه یروگاه ادی نجیل ه زو شهورترین یروگاههای ادی شور ست ز ۰ گاوات ه ۹۰ گاوات یز ر ال پیگیری ست. علاوه ر ن خش صوصی ر زمینه حداث یروگاههای ادی پیشقدم ده ه حداث ۵۰۰ گاوات یروگاه رق ادی ه سیله خش صوصی ر شور دنظر ست ه تاکنون یش ز ۰۰ گاوات ن ه هرهرداری سید.<br />ه ز توسعه یروگاه ورشیدی ه مکان هرهیری ز نرژی ورشیدی رای تولید رق ر یران سیار زیاد ست، ساله هرهیری ز یروگاه زمینرمایی م رایران طرح ست. ر ساس یدگاه ارشناسی، نرژی زمینرمایی ز مله نرژیای تجدیدپذیر ست تنها نبع نرژی ز ین روه ست ه حدودیت زمانی صلی دارد تی ر رایط مروز یران تولید ین وع نرژی ستمرتر ز نرژی بی ست.<br />ر شور ا رای تولید رق ز نرژی زمینرمایی ر نطقه شکینهر، ردبیل قدام ده ست ه ۰۰ گاوات رق تولید یند.<br />ر پایان اید اطرنشان رد ه ه ارگیری مه زمینها عرصهای تولید نرژی رق ر هت سمتی ه نجر ه فظ حیطزیست توسعه پایدار تامین رق طمئن ود صددرصد روری ست.p> <p>نبع:<br />اهنامه صنعت رق<br /> <br /> www.articles.ir<br /> <br /> p> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>
افزایش تولید برق و حفظ محیط زیست گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات