انواع گاز و مصارف آن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد انواع گاز و مصارف آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نواعa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa>strong>span><br /><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa> سنتز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa> ست ی و ، ی نگ سمی ه ر ضور وا مای ۵۷۴ رجه سانتیگراد دون عله ی سوزد. زن خصوص <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa> سنتز ستگی ه یزان رصد یدروژن ربن نواکسید ارد ز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa> سنتز ی توان ه عنوان نبع یدروژن رای تولید مونیاک ،تانول یدروژن هی ر عملیات پالایش تی ه عنوان سوخت ستفاده رد <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa> سنتز ز <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ازa> بیعی ، فتا، واد سنگین زغال سنگ دست ی ید .p> <p>   <br />● از ساختگی (SUBSTITUTE NATURAL)<br />از ساختگی ا ی توان انند از سنتز ز ازسازی زغال سنگ ا ازرسانی واد فتی دست ورد رزش رمایی ین از ر قایسه ا از سنتز سیار الاتر ست ون انند از بیعی خش عمده ن ا از تان تشکیل ی هد. از ساختگی ا ی توان ا وش ورگی یز دست ورد ( مچنین گاه نید ه ورگی - هرگس رایند) . مودار ساده ریان ر ازسازی زغال سنگ رای تولید از ساختگی ر کل شان اده ده ست.<br />● از سنتز (SYNTHESIS GAS)<br />از سنتز ازی ست ی و ، ی نگ سمی ه ر ضور وا مای ۵۷۴ رجه سانتیگراد دون عله ی سوزد. زن خصوص از سنتز ستگی ه یزان رصد یدروژن ربن نواکسید ارد ز از سنتز ی توان ه عنوان نبع یدروژن رای تولید مونیاک ،تانول یدروژن هی ر عملیات پالایش تی ه عنوان سوخت ستفاده رد از سنتز ز از بیعی ، فتا، واد سنگین زغال سنگ دست ی ید . عمولا رای تولید ر ک تن از سنتز ه ر ن سبت ولی /CO= اشد ، ه /۵۵ تن تان یاز ست . ر صورتی ه ین سبت ۳ اشد /۹ تن تان ازم واهد ود. تهیه از سنتز ز نابع یدروکربورها مکان پذیر ست ه ه رح زیر لاصه ی ود:<br />) تهیه از سنتز ز زغال سنگ ر رایند تهیه از سنتز ز زغال سنگ ا ازی ردن زغال سنگ خار ب کسیژن ر مای ۷۰ رجه سانتیگراد شار ۲۷ تمسفر ا زغال سنگ ترکیب ی ود حصول اوی ۲۲.۹ رصد یدروژن ۶.۲ رصد ربن نو کسید ،. رصد ربن ی کسید ، ۲۲.۵ رصد ب . رصد ربن تان یتروژن ست پس ز داسازی از ربن ی کید ، حصول رای روش ز ریق طوط وله عرضه ی ود. ر مودار زیر رایند تولید از سنتز ز زغال سنگ شان اده ده ست.<br />۲) تهیه از سنتز ز واد سنگین فتی واد سنگین فتی ا کسیژن ( ه وا) ر مای ۳۷۰ رجه سانتیگراد شار ۰۲ تمسفر ترکیب ده از سنتز تولید ی ند.<br />۳) تهیه از سنتز ز فتا فتا ا خار ب ر جاورت اتالیست یکل ر مای ۸۵ رجه سانتیگراد شار ۲۵ تمسفر ترکیب گاز سنتز اصل ی ود.<br />) تهیه از سنتز ز از بیعی ین وش ه ر هان تداول تر ست ر ر و رحله راکینگ الص سازی ، از بیعی ه از سنتز تبدیل ی ردد.ر ین وش ز بالت ، ولیبدیم کسید وی ه عنوان اتالیست ستفاده ی ود.<br />حصول هایی اوی ۳. رصد یدروژن ، ۴. رصد ربن نواکسید . رصد ربن ی کسید قداری تان یتروژن خار ب ست. رایند تهیه از سنتز ز زغال سنگ ر کل شان اده ده ست.<br />● از هری (TOWN GAS)<br />صطلاحا ه ازی فته ی ود ه ز ریق ط وله ز ک جتمع تولید از ه صرف نندگان تحویل ی ود . از هری ا ز زغال سنگ ا ز فتا تولید ر ناطقی صرف ی ود ه ا از بیعی ر سترس باشد ا زغال سنگ رزان ه فور افت ود ترکیب از هری یدروژن %۵۰، تان%۲۰ تا %۳۰، ربن نواکسید % تا %۷، ربن ی کسید%۳، یتروژن %، یدروکربورها %<br />علاوه ر ین اخالصی ای یگری انند خار ب ، مونیال ، وگرد، سید سیانیدریک یز ر از هری جود ارد. ه از هری از زغال سنگ ا از سنتز یز ی ویند. ر یران ازی ه ز ریق ط وله ه شترکین ر هرها عرضه ی ردد از بیعی ست ترکیب ن شابه از هری یست.<br />● از یرین (SWEET GAS)<br />ازشیرین ازی ست ه یدروژن سولفید ربن ی کسید ن رفته ده اشد.<br />● از بیعی (NATURAL GAS)<br />از بیعی عمدتا ز یدروکربوها مراه ا ازهایی انند ربن ی کسید ، یتروژن ر عضی ز واقع یدروژن سولفید تشکیل ده ست خش عمده یدروکربورها ا از تان تشکیل ی هد یدروکربورهای یگر ه ترتیب عبارتند ز تان ، پروپان ، وتان، پنتان یدروکربورهای سنگین تر اخالصی ای غیرهیدروکربوری یز انند ب ، ربن ی کسید ، یدروژن سولفید یتروژن ر از بیعی جود ارد. از نانچه ر فت ام ل ده اشد از حلول (SOLUTION GAS ) ام ارد گر ر تماس ستقیم ا فت ز از شباع ده اشد از مراه (ASSOCIATED GAS) امیده ی ود.<br />از غیر مراه ( NON-ASSOCIATED GAS)ز خایری ه قط ادر ه تولید از ه صورت تجاری اشد ستخراج ی ود ر عضی وارد از غیر مراه اوی نزین بیعی ا کیده فتی ( CONDENSATE) ستخراج ی ود ه جم ابل توجهی ز از ا ز ر شکه یدروکربور سیار سبک زاد ی ند.<br />● از بیعی شرده ( COMPRESSED NATURAL GAS)<br />از بیعی عمدتا ز تان تشکیل ده ست راکثر قاط هان افت ی ود. (گاه نید ه از بیعی ) از بیعی ا ی توان ز ریق ط وله ا ه صورت از بیعی ایع ده (LNG) ا فتکش مل مود. ز از بیعی شرده ا ه ختصار سی ن ی ی توان ر تومبیل ای حتراقی ه عنوان سوخت ستفاده رد ر ال اضر دود ک یلیون سیله قلیه ر هان ا از شرده رکت ی نند. ر یتالیا ر قیاس سیعی ز سی ن ی ستفاده ی ود ر زلاندنو مریکای مالی یز ستفاده ز از بیعی شرده واج ارد.<br />ترکیبات از بیعی تفاوت ست ستگی ه وع یدان ازی ارد ه ز ن دست مده ست اخالصی ا امل یدروکربورهای سنگین ، یتروژن ، ی کسید، کسیژن یدروژن سولفید ی اشد. ر تومبیل از بیعی شرده اید ر خزن سنگین زرگ ر شاری رابر ۲۲۰ تمسفر خیره ردد. لبته ز حاظ یزان خیره رزش رارتی سی ن ی ه دود / زار ول /یتر ست ( ر قایسه نزین دود ۳۲ زار ول ی اشد سافتی ه تومبیل ی پیماید حدود واهد ود. علاوه ر ین ه علت حدودیت تعداد یستگاه ی سوخت یری تومبیل اید ه حوی راحی ود ه علاوه ر سی ن ی تواند ز نزین م ستفاده ماید. زایای سی ن ی ه رح زیر ست:<br />) وتور ر وای سرد ه احتی وشن ی ود.<br />۲) سی ن ی کتان سیار الایی ارد.<br />۳) تمیز ی سوزد ته شین متری ر وتور یجاد ی ند.<br />) زینه تعمیراتی وتور متر ست.<br />۵) واد لاینده اچیزی ز گزوز ارج ی ردد.<br />عایت سی ن ی ه رح زیر ست:<br />) ون ه صورت از ارد وتور ی ود وای یشتری ر قایسه ا نزین ایگزین ی ند ر تیجه ارایی جمی پایین تری ارد.<br />۲) سافت وتاه تری ر قایسه ا تومبیل ای نزین ی ی ند گر نکه وتور تواند علاوه ر از ز نزین م ستفاده ماید.<br />۳) درت وتور تومبیل ای از سوز ویهمرفته ۵ رصد متر ز تومبیل ای نزین سوز ست.<br />) ساییدگی شیمنگاه یر ه ستگی ه یزان انندگی ارد یشتر ست.<br />۵) طر یشتر تش سوزی ر نگام تصادف ر قایسه ا تومبیل ای نزینی ( لبته تاکنون ر سوابق یمنی طر یشتر ابت شده ست)<br />ر یران رح از سوز ردن ودروها ا ستفاده ز از بیعی شرده کی ز رنامه ای ساسی رکت لی از یران ست ر هرهای یراز ، شهد تهران ندین ایگاه تحویل سوخت ا تاسیسات ستگاه ای انبی ارگاه تبدیل سیستم ودروها ز نزین سوز ه از سوز حداث ده ورد هرهه رداری رار رفته ست عملیات جرایی رای ساخت تعداد یگری یستگاه ر ست جرا رار ارد.<br />● ایعات از بیعی (NATURAL GAS LIQUIDS)<br />ایعات از بیعی عمولا مراه ا تولید از بیعی اصل ی ود. ایعات ازی (Gas liquids) یز ترادف ایعات از بیعی ی اشد. ایعات از بیعی ا باید ا از بیعی ایع ا ل ن ی شتباه رد واد تشکله ر ایعات از بیعی عبارت ست ز تان ، از ایع ( پروپان وتان ) نزین بیعی (natural gasoline) ا اندنسیت ( condensate) ه رصد ر دام ستگی ه وع از بیعی مکانات هره رداری ارد.<br />ر سال ۹۹۶ ل تولید ایعات از بیعی ر هان الغ ر وزانه ۵. یلیون شکه وده ه ز ین قدار تولید وپک ر دود ۲. یلیون شکه ر وز زارش ده ست.<br />● از بیعی ایع ( Liquefied natural gas LNG)<br />از بیعی عمدتا ز تان تشکیل ده ست نانچه تا نهای ۶۱ رجه سانتیگراد ر شار تمسفر سرد ود ه ایع تبدیل ی ود جم ن ه ک شصدم جم از ولیه اهش ی ابد ر تیجه مل ن ر شتی ای یژه ه راکز صرف مکان پذیر ی ود رای ایع ردن از تان ی توان ن ا تا ۲/۵ رجه سانتیگراد زیر صفر نک مود تحت زیر صفر نک مود تحت شار ۵ تمسفر ه ایع تبدیل رد ین وش ز حاظ قتصادی قرون ه صرفه ست لی ز رف یگر مل ن تحت شار زیاد حتیاج ه خازن سیار سنگین ا دار خیم ارد ه مکان پذیر یست ز ظر یمنی توصیه می ود ر تیجه ر رایند تولید از بیعی ایع ، شار ن ابه ندکی یش ز ک تمسفر اهش ی هند تا مل ن سان اشد.<br />ولین حموله از بیعی ایع ا ه ختصار ل ن ی ه صورت تجاری ر سال ۹۶۴ ز لجزایر ه ریتانیا مل د ز ن نگام تجارت اکردن مکانات ندری خیره سازی ر نادر ارگیری تخلیه مچنین ساخت شتی ای یژه مل ل ن ی حتیاج ه سرمایه ذاری نگفتی ارد ر الی ه یمت روش از بیعی ایع ر ال اضر ر سطح ازلی ست ذا روشنده ریدار اید بلاً سبت ه نعقاد ک رارداد ولانی ۵ لی ۲۰ ساله حوه یمت ذاری سایر رایط توافق ازم ا ه عمل ورند.<br />ر تولید از ایع هار رحله عمده جود ارد:<br />) داسازی اخالصی ا ه عمدتا ز ربن ی کسید ر رخی ز وارد ترکیبات وگردی تشکیل ده ست.<br />۲) داسازی ب ه گر ر سیستم جود اشته اشد ه ریستالهای خ تبدیل ده وجب نسداد وله ا ی ردد.<br />۳) تمام یدروکربورهای سنگین دا ده تنها تان تان اقی ی اند.<br />) از اقی انده تا ۶۰ رجه سانتگراد سرد ده ه الت ابع ر شار تمسفر تبدیل ی ود.<br />از بیعی ایع ر خازن یژه عایق کاری ده گهداری سپس رای مل ه شور قصد تحویل شتی ای یژه سرمازا( CRYOGENIC TANKERS) ی ردد. ر ین مل عمولا خشی ز از تبخیر ده ه صرف سوخت وتور شتی ی سد. ر ندر قصد از بیعی ایع تخلیه ی ردد تا نگام یاز ه صرف رسد بل ز صرف از بیعی ایع جدداً ه از تبدیل ی ود. ر رایند تبدیل جدد ه از سرمای زیادی زاد ی ود ه ی توان ز ین سرما ثلا رای نجماد وادغذایی ا صارف یگر تجاری ستفاده رد .<br />● از غیر مراه (NON-ASSOCIATED GAS)<br />از غیر مراه ز یادینی ه تنها تولید از ز نها ه صورت قتصادی مکان ارد ستخراج ی ود ه از ستخراج ده ز یادین فت یعانی ه رصد از اصله ز ر شکه یدروکربورهای ایع سبکه یلی زیاد ست یز از غیر مراه ی ویند.<br />● لاهک (CAG CAP)<br />جمی ز ایه خزن ر عماق زمین ا لاهک از ا نبد از (GAS DOME) امیده ند ه ر ن از ر الای فت مع ود. عمولا رتفع ترین ، ا کی ز رتفع ترین ناطق ایه خزن حسوب ی ردد.<br />● از لاهک از (GAS CAP GAS)<br />از لاهک ه ازی فته ی ود ه ر لاهک از حبوس ده اشد.<br />● از ایع (LPG)<br />ایع ا ه ختصار ل پی ی ز پروپان وتان تشکیل ده ست ازی ه ر سیلندر گهداری ی ود ر نازل ورد ستفاده رار ی یرد مان از ایع ا خلوط پروپان وتان ست. از ایع ا ی توان ز سه نبع دست ورد:<br />) از بیعی غیر مراه<br />از ترو ترش ز یدان از بیعی ا پس ز شک ردن وگردزدایی ی توان تفکیک رد پروپان وتان ا دست ورد.<br />۲) از بیعی مراه<br />پس ز تفکیک پالایش از بیعی مراه ا فت ام یز ی توان پروپان وتان ن ا دا مود.<br />۳) فت ام<br />خشی ز پروپان وتان ر فت ام اقی ی اند ه ی توان ن ا ا پالایش فت ام دست ورد مچنین ر رایند کستن لکولی ا رایند فزایش کتان نزین یز ، پروپان وتان ه صورت حصول انبی اصل ی ود.<br />ر میزه از ایع رصد پروپان وتان سیار هم ست ر تابستانها ه وا رم ست رصد وتان ا ضافه ی نند لی ر زمستان ا فزایش یزان پروپان ر قیقت ه تبخیر هتر ن مک ی مایند عمولا رصد پروپان ر از ایع ین ۰ لی ۵۰ رصد تغیر ست .<br />ر هان وزانه یش ز ۵ یلیون شکه از ایع صرف ی ود صارف از ایع ر شورهای ختلف تفاوت ست توسط رصد صرف ن ی هه ۹۹۰ ر هان ر خش ای ختلف ه رح زیر ست:<br />تجاری انگی %۰، صنایع یمیایی %۵، صنعتی %۵، دماتی %۵، تولید نزین%۵<br />ر تن تر ک پروپان عادل ۲. شکه وتان رابر ۱. شکه ست.<br />از ایع ا ا امیون ای خصوص ط وله ا شتی ای یژه ی ه رای مین نظور ساخته ده ست مل ی مایند.<br />● از شعل (FLARE GAS)<br />یدروکربورهای سبک مکن ست ه صورت از ز یرهای یمنی ر ستگاه ای هره رداری ، پالایشگاه ا ا جتمع ای پتروشیمی ، ذشته ز ریق شعل سوزانده ود نانچه کی ز احدهای پالایشگاه ه علت روز شکالاتی ر سیستم رق ا ب سرد ننده ز ار یفتد ازم ست ه قادیر وراک جتمع ا حصولات پالایشگاه ز ریق ودکش ه شعل دایت سوزانده ود تا ز طرات حتمالی لوگیری ود.<br />ر جتمع ای زرگتر جهزتر عمولا ستگاه ای ازیاب صب ده ه ی توان ر واقع ضطراری خشی ز ایعات ا ازها ا ه نجا دایت رد ز سوختن نها لوگیری مود.<br />● از مراه (ASSOCIATED GAS)<br />از مراه ا ه صورت حلول ر فت ام ست ه ر راحل هره رداری ز فت ام دا ی ود ا ه صورت داگانه ز فت ام شباع ده اصل ی ود.<br /> <br />نبع :<br /> www.articles.ir<br /> <br /> p> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله انواع گاز و مصارف آن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فشار گاز lpg , گاز به مایع , مول گاز سوز , گاز بیرنگ

انواع گاز و مصارف آن گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات