تاریخچه ظهور طراحی صنعتی حرفه ای - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه ظهور طراحی صنعتی حرفه ای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>هور <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">راحیa> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">صنعتیa> رفه یstrong>span>   p> <p><br />جنگ جهانی اول فزایش توانایی تولیدی مریکا ا ه پس ز سال 1918 ه غولی صرفی تبدیل ده ود، وجب شت. مراه ا شد تولید نبوه ر پایه سرمایه ذاریهای عظیم، تلاشی داوم ه نظور افتن اهی رای اهش زینه ا فزایش روش صورت ی رفت. ستاندارد ردن هینه سازی، وشهای تولیدی ا هبود خشیده واد دید تا ندازه زیادی زینه حصول تمام ده ا اهش ی اد، ال نکه توجه ه کل اهری ه مان ندازه عاملی هم ر فزایش روش ه مار ی فت. را ه مراه ا شد تبلیغات، یشتر کل طرح ی د تا یفیت حصول.p> <p><br />ه ر ال ر سال 1927 کود غاز د. سیاری ز رکتهای وچک رشکست دند ا ر رکتهای زرگتر دغام ده، وند زرگتر دن رکتها ا تشدید ردند. ر ین رایط قتصادی ود ه سل دیدی ز راحان صنعتی پدیدار د. نان سوابق وناگونی اشتند وشها ستاوردهایشان سیارمتنوع ود، ما ر تیجه ار نها، ه رورت جود خش تخصصی راحی ر عالیتهای صنعتی تجاری پی ردند ن ا رای روش تولید نبوه ازم انستند. <br />سیاری ز راحان صنعتی سوابقی ر ارهای تبلیغی مایشی مچون نرهای ازرگانی، مایشگاهی ا راحی صحنه اشتند، ر تیجه ا ار روهی ر زمینه ای تجاری تصمیم یریهایی ه ستلزم فع ختلافات عقاید ختلف ود، شنا ودند. ر تیجه مین سوابق، راحان ا تشکیلات وشهای وسسات شاوره ی ه رای یف وناگونی ز رباب جوع ار ی ردند، سازگار ودند.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحی صنعتی رفه ی رامریکاstrong>span>p> <p>التر اروین تیگ <br />سازگاری ا زمینه ای ختلف راحیهای نری، ر ار التر اروین تیگ ، رافیست وفقی ه ر واسط هه 1920 ه سب تجربه ر زمینه راحی سه عدی پرداخت، ه وبی ه تصویر شیده ده ست. ر سال 1927، ی ز سوی رکت یستمن داک اموریت افت تا رای وربین سته ندی ن رحهایی رائه هد ر سال 1928، ا وربین انیتی داک ، دل دیدی ا عرفی رد. ر ین دل، دنه تاقک تاشو ه نگهای ختلف تولید د ارای تزئینات لزی ا وکش روم ود عبه ن یز طوط بریشم ما اشت. و ر ار عدی ود توجه یشتری ه عوامل نی شان اد. دل نتام سپشال Bantam Special ه ر سال 1936 تولید د، وربین وچک ستی ی ود ه رای سهولت ر ستفاده قط امل عناصر صلی ود.p> <pp> <pp> <p>توانایی تیگ ر ل سائل نی ه مک شکال زیبایی ناختی اعث د ه مکاری و ا داک تا خرعمرادامه اشته اشد. نگامی ه ین رکت، پس زجنگ خش راحی ود ا رپا رد، و ورد تشکیلات ن ظر اد ه عنوان شاورعالی ه ار ود دامه اد. <br />کی یگرازکارهای ولیه تیگ راحی اشینهای داری رای رکت مریکایی روش تاب اشین لات سنگین صنعتی یلد ود. رهر و ورد و ا مکاری هندسان رکت، لوغی رخ نده ا، هرمها، پیچها، یارها رآمدگیها ا اهش اد ه ستگاه ا کلی کپارچه تر نظم تر خشید ه م ز ظر اهر ذابتر ود م ه لیل توجه ه سمتهای ساسی تحرک نترل ننده، ستفاده ز نها سانتر ود. ر تیجه سفارشات حوله ه و دام یشتر ی د وزه عالیتش سترش ی افت.p> <p>یموند وی <br />یموند وی ردی رانسوی ود ه پس ز دمت زمان نگ ه مریکا فت ر نجا وقعیت ود ا ه عنوان رافیست راح مایشگاهی تثبیت رد. ر سال 1929 زیگموند شتتنر ز ی واست تا رح ک اشین توکپی ا صلاح ند ه و رای ین ار پنج وز رصت اد. نچه ر ین دت وتاه مکان اشت قط ساده ردن کل اهری ود، ما شتتنر ه تحت تاثیر رار رفته ود، ه و پیشنهاد رد ه دلهای عدی ا ه ور ساسی جددا راحی ند. ر ین رحها یز هبود ضع اهر ارآیی مزمان ورد توجه رار رفته ودند. <br />خچال دل لداسپات Coldspot وی ر سال 1935 ه رای رکت سیرز، وباک راحی ده ود، تاثیر عمیق راحی ا ر روش شان اد. ین دل وند دیدی ر راحی خچال یجاد رد روش سالانه ا رعرض پنج سال ز 15 زار ستگاه ه 275 زار ستگاه ساند.p> <pp> <pp> <p>عالیت وی سرعت فزایش افت. ر سال 1947 ی 77 شتری اشت ه ر زمینه ای ختلفی ون ساختمان سازی، وازم روشگاهی، راحی تولید، سایل قلیه سته ندی عالیت ی ردند.p> <p>نری ریفوس Henry Dreyfuss <br />نری ریفوس رابتدا راح صحنه ود ما ر سال 1929 تغییر ویه اد ک وسسه راحی صنعتی ازکرد. ک سال عد و کی ز ه نرمندی ود ه رکت تلفن ل ه نها رای راحی تلفنهای ینده زار لار پیشنهاد رده ود. ریفوس عتقد ود ه رست یست ه رح ا ه ور دسی قط رحسب کل اهری راحی رد ین یوه اید نار ذاشته ود ر رورت مکاری ا هندسان رکت ل توجه ه کانیسم اخلی ستگاه ر راحی کل اهری صرار ی رد. <br />ز نجا ه ر ورد تلفن شار ازار جود داشت، ساخت ستگاه ای دید ی ایست ا عملکرد هتر اهش زینه ر تولید توجیه ی د کل نها اید وری راحی ی د ه ه زودی ز د یفتد. رکت ل بتدا ک وع وشی ا ه هندسان رکت راحی رده ودند، ر سال 1927 رای ایگزینی دلهای عمودی رائه اد. ر سال 1937، وشی ترکیبی Combined Handset ریفوس ای ین دل ا رفت. ین دل رآغاز ز لز ز وایل هه 1940 ز پلاستیک ساخته ی د. ن ا وری راحی رده ودند ه ست پا یر باشد رای ستفاده رهمه ا، ر نزل ا فترکار ناسب اشد. نابراین قط امل سمتهای ساسی ود. زمایشها طالعات سیار قیق شان ادند ه ستفاده ز ین وشی املا سهل سان ست. سادگی کل، مکان تمیز ردن ستفاده ا راهم رده، حتمال سیب یدن ا ه داقل سانده ود. ریفوس ا رائه ین رح الب ه عنوان شاور ل ستخدام د سالهای زیادی وی تمام حصولات ین رکت ه ر سال 1950 یش ز کصد طعه ستگاه ا امل ی د، ار رد.p> <pp> <pp> <p>کته ساسی ر وفقیت ریفوس، عتقاد ی ه ین ساله ود ه اشینهایی رای ردم ناسبند ه یشترین ارآیی ا اشته اشند. ر ول سالهای تمادی، ی اطلاعاتی در مورد بدن انسان، تناسبات تواناییهای ن مع وری رد ر تاب ود ه ام ندازه ای نسان The Measure of Man نها ا لاصه رد. ین ار ه تثبیت رگونومی Ergonomie ه عنوان بزاری ساسی ر راحی، مک راوانی مود.p> <pp> <pp> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحان صنعتی رفه ی یکاگوstrong>span> <br />یکاگو، ا جود راحان سیاری ون یو اپمن ک یتل پیتر ولر انک ، رکز همی ه مار ی فت. رپایی مایشگاه رن پیشرفت ر سال 1934 ه اعث ستخدام تعداد زیادی راح مایشگاهی وان د، همیت اصی اشت. ین راحان ر ثر تجاربی ه نجا سب ردند ا لاقاتهای فیدی ه نجام ادند، ه راحان صنعتی رتقا پیدا ردند. مونه ارز ین روه ین ایناک ود ه ر سال 1935 ا رکت یم ارنز Barnes وسسه ی فتتاح رد شتریان زیادی ا جذوب ار ود ساخت. اندنی ترین رح ایناک ر عین ال وچکترین نها یز ود : ک اچسبی رای رکت وارچسب سکاچ.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحی صنعتی رفه ی ر صنعت بل سازی مریکا <br />strong>span>صنعت بل سازی مریکا زمینه تجربی ابل توجهی رای راحان رفه ی راهم ساخت. ر وایل رن یستم، ین صنعت رامریکا ز ظر اشینی دن تطابق ا ظام تولید نبوه، ز مه هان لوتر ود سیاری ز ارخانه ا ارای ارگاه ای راحی ودند.p> <p>اسل ایت <br />کی ز رفه ی ترین راحان ارگاه ای بل سازی اسل ایت ود ه تعلیم قاشی یده ود پیش ز نکه ه ار بلمان پردازد رای مایشخانه ا راحی ی رد. رحهای جموعه درن مریکایی و ا ونانت ال زسال 1935 ه تولید نبوه ساند. ین جموعه ا ز وب فرای یرنگ ده ساخته ودند امل طعاتی ماهنگ رای تمام سمتهای انه ود. ستفاده ز طعات ستطیلی کل ساده ی ه زوایایشان ا عاع سیعی میده ود، اعث ی د تمام ین سایل کسان ماهنگ وند.p> <pp> <pp> <p>ر سالی ه ین جموعه پدید مد، ایت ا یروینگ یچاردز ه تاجری علاقه ند ه راحی درن ود ریک د. ویای ایت رای صلاح تمام رحهای وجود، ر شارکت ا یچاردز ه ه همیت ازاریابی اقف ود، تعدیل د. ایت رای رکت، جموعه ی ز روف لومینیومی ا راحی رد ه م رای بخ م رای سرو غذا ابل ستفاده ود. پس ز ن رح راغهای لومینیومی روف غذاخوری سفالی ی ا رائه اد ه مگی عنوان درن مریکایی اشتند. یژگی ین رحها کلهای ساده ی پیرایه تاکید ر یفیت عالی واد ه ار رفته ده ود.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحی صنعتی رفه ی ر صنعت تومبیل سازی مریکا <br />strong>span>خش راحی دل ر ارخانه ای تومبیل سازی یز کان همی رای ستخدام تربیت راحان ود، زیرا ی توانستند مچنان ه ین ارخانه ا ه زمینه ای یگر تولیدی وی ی ورند، نان یز وزه عالیت ود ا سترش هند. ه عنوان مونه، نرال وتورز General Motors ر سال 1919 ک ارخانه خچال سازی ا ا ام دید ریجیدر Frigidaireخریداری رد. ر سال 1936 ک رکت وچکتر تومبیل سازی ه ام اش Nash ر رکت لویناتور Kelvinator ، تولید ننده وازم انگی، دغام د. علاوه نگامی ه رکت سیرز، وباک خش راحی ا رای یف سیع حصولات ود رپا رد، عضای نرا ز یترویت خصوص ز نرال وتورز نتخاب رد. <br />ر سال 1928 ارلی. تی. رل ه سرپرستی خش دید نر نگ نرال وتورز نتصاب د ر سال 1938 ین خش سترش افت ه خش راحی دل تبدیل د. اشتن سیصد فر ارمند املا شان هنده همیت ین خش ست. رل ه عنوان ئیس خش راحی دل زرگترین جتمع صنعتی هان، ر اهر حصولات درن صنعتی تاثیر راوانی ذاشت ر تثبیت رتبه راحان ر رکتهای ختلف هره رجسته ی شمار ی فت.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحی صنعتی رفه ی ر روپاstrong>span> <br />رچند لگوی پیشرفت رفه راحی ر روپا جوه تشابهی ا ورد یالات تحده اشت، ما ه ور امل ه ن بیه بود. رایط گرشهای وناگون، رصتها حدودیتهای تفاوتی ا یجاد ی رد. رچند راح شاور ه عنای مریکاییش تا پس ز جنگ جهانی دوم ر روپا جود داشت، مکانات راحی صنعتی لا رمحدوده ارهای تخصصی تر ایج ر روپا سترش افته ود.p> <p>یلهلم گنفلد Wilhelm Wagenfeld <br />کی ز رجسته ترین راحان لمانی ه ه تولید نبوه وی ورد، یلهلم گنفلد ، اگرد ربی سابق اوهاوس ود. ی ظهار رد ه راحی صنعتی عالیتی روهی ست یچ باهتی ه ار نرمندان دارد. و نکار رد ه ارکرد تعیین ننده کل ست نرا ه ک دف غایی لکه پیش رطی رای راحی وب ی انست. <br />ر سال 1929 گنفلد ند سفارش صنعتی ز شیشه سازی نا Jena صنایع بل ینی لات ریافت رد وفقیتش ر مین ارهای خستین سبب د تا ر سال 1935 ه سمت دیر نری ارخانه وزیتسر لاسفراین Lausitzer Glasverein نصوب ود وظف د تا یفیت ا ر تمام سطوح هبود خشد. روف یشه ی ریف و ه لیل اشتن طوط نحصر ه رد ا ستقبال ین لمللی وبرو د. ما یشتر رحهای و رای یشه پرس ده تهیه ده ود و ر ین زمینه صدها الای رزان یمت انند یوانهای ختلف رای ستورانها، طری یشه ای هن شاد رای صارف تجاری، وازم انگی شقاب روف دولار رای شپزخانه، ز مله جموعه وبوس Kubus ا راحی رد. ین شیا مگی ساده ی پیرایه ودند ر ساخت نها طوط صاف شکالی ا نحنای م ه ار فته ود ه ا ستفاده حدود ز اصیت نعطاف پذیری یشه یجاد ده ودند. پس ز نگ، ی راح ستقلی د سفارشهایی ه ریافت رد امل ارد نگال رای ارخانه رتمبورگیشه تال ابریک Wurtemburgische Metalfabrik تعدادی وازم وشنایی رقی عالی رای یندنر امبرگ Lindner of Bamberg ود ه ر نها کل ی وح ندسی باب امپ ا کل پوشش پلاستیکی تصالات رقی ه التی بیعی غیرهندسی اشت، تعدیل ده ود.p> <pp> <pp> <p>التر اریا رشتینگ Kersting <br />کی ز راحانی ه ز پیشگامان هم راحی صنعتی لمان شمار ی ود، التر اریا رشتینگ ست ه ر راحیها تدریسش ه نبال کپارچه ردن عناصر نری ا عوامل نی تجاری ود. ی ر تابی ه ام رم زندگی The Living Form عقاید ود ا یان موده ست. ی عتقد ود ه ساختکار اید نقدر ساده اشد ه فراد غیرآشنا ه سائل کانیکی یز وری نرا رک ه ور صحیح ز ن ستفاده نند. ی ین ویکرد ا ر رحی ه رای عبه ادیو ر سال 1928 تهیه رده ود شان اد. رح، واد کل مگی ر ین ادیو ه ور شمگیری بتکرانه ود. عبه پلاستیکی ه جزای ادیو ا ربر ی رفت ضوح سادگی پیچهای نترل ز صوصیاتی ودند ه عدها ر سطحی سیع ر حصولات تجاری ه ار رفته د.p> <pp> <pp> <p>خالفت رشتینگ ا کومت ازیها وجب د تواناییهای و تا پس ز جنگ جهانی دوم اشناخته ماند، رچند ین ضیه انع ستفاده کومت ز رح ادیوی و ر پایه ذاری ادیوی ردم، ولکزمپفانگر Volksempfanger ، شد. ادیوی ردم ادیوی ستاندارد ده رزان یمتی ود ه ه بتکار ولت رای تبلیغ تولید ی د. لاقیت هارتهای ختلف رشتینگ دتها عد، ر هه 1950، ا رائه رحهای زیادی رای وازم وشنایی شپزی، تلفن، رخ یاطی اشین لات صنعتی ستگاه ای رقی جال لوه افت.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحی صنعتی رفه ی ر ریتانیاstrong>span> <br />التر روپیوس ارسل روئر پس ز هاجرتشان ز لمان ر سال 1934، تفکرات اکم ر اوهاوس ا ه ریتانیا ردند. رآنجا روهی ز رفداران اوهاوس نها ا ه رمی پذیرفتند. کی زاعضای ین روه ک پریچارد ود ه بلا رای رکت نستا Venesta ، ارد ننده الاهایی ز نس تخته سه ایی ز ستونی نلاند، ار رده وکوربوزیه ا رای راحی غرفه مایشگاهی، رای نان ستخدام رده ود. پریچارد عدها رکت بل سازی ودش ا ه ام یزوکون تاسیس رد ه روئر رای ن ندین دل سیارعالی ا راحی رد. <br />ارجیهای یگری ه تاثیراتی ر ریتانیای ن زمان ه جود وردند، لز واتز Coates ، تولد انادا سرگئی رمایف وسی ودند. ردوی نها عمارانی ودند ه ه راحی وی وردند عبه ای دیدی ا رای ادیوی رکت کو Ecko ، ستودیوها فاتری رای ی ی سی ، راحی ردند. روپیوس، روئر رمایف مگی راواخردهه 1930 ه یالات تحده فتند، زیرا حساس ی ردند نجا مکان یشتری رای وآوری جود ارد. <br />فوذ نبش نرها صنایع دستی نوز راروپا ه درت ود اقی انده ا صنعت تطبیق افته ود. ر ریتانیا، وردون اسل، راح سازنده بلمان ریفه، راوج ار ود تغییر ویه اد مراه ا رادرش اسل R. D. Russell رای رکت ورفی ندین عبه ادیو ه ه ور نبوه تولید ی دند راحی رد. و یز انند یساری ز راحان مریکایی ه لیل حران قتصادی ه سبب اهش دید تقاضای بلمان ز یالات تحده ده ود ه ین ار قدام رد. ر رحهای رادران اسل، رقه ای تخته سه ایی میده د ظر رار رفته ده ود ه تفاوت زیادی ا وب بیعی رانقیمت اشت. ما نها ر راحی شکالی تناسب ا تولیدات اشینی یز انند تولید الاهای ستی هارت بوغ زیادی ز ود شان ادند.p> <p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>راحی صنعتی رفه ی راسکاندیناویstrong>span> <br />ر سکاندیناوی، صنعتی دن یلی یر مراه ا رق سانی روع د ارهای ستی ا یوه ای صنعتی تطبیق افت. انی ین مر روهی ز قاش- راحان ودند. رای ثال یلهلم یج Kage ر سال 1920 ه ارخانه ینی سازی وستاوبرگ Gustavsberg پیوست توانست ز لاقیت ردی ر نر ار ا سنگ، ر تهیه رحهایی رای تولید نبوه سرویسهای غذاخوری وازم هداشتی شپزخانه ستفاده ند.p> <pp> <pp> <p>ر نلاند رکت رابیا Arabia ر هه 1930 روهی ز نرمندان ا تحت هبری ورت کهولم Kurt Ekholm ردهم ورد. نان م جموعه تنوعی تولید ردند. رهمان ال ارخانه شیشه گری ارهولا یتالا Karhula -Iittala و تن ز هره ای رجسته رتیمو سارپانوا Timo Sarpaneva تاپیو یرکالا Tapio Wirkkala ا ستخدام مچنین رحهایی ز لوار لتو ا تولید رد. ا ین مه البترین ثال رای تاثیر ارنقاش- راحان، رکت یشه ورفورز ود سیمون یت ر سال 1916 دوارد ال ر سال 1917 ستخدام دند، ین و ز ولین ستعدادهای رجسته ی ودند ه ه ستخدام رکت رآمدند ستاندارد تمام حصولات ا فزایش ادند. ر سال 1933 الد ه سمت دیر عامل نصوب د ین شان هنده همیت راحی ز یدگاه ین رکت ود. ر هه 1950 تولیدات نبوه روف یشه ی رکت، ر سراسر هان هرت افت. سرویسی ه یلز اندبرگ ر سال 1957 راحی رد مونه ی زسادگی ر عین ال رافت شکالی ست ه یژگی سرویسهای عامه پسند نها ود.p> <pp> <pp> <p>راحان ه ور سنتی ر زمینه ای یشه، سفال، بلمان لز ار رده ودند، ما نچه راسکاندیناوی توجه ا لب ی ند، وشی ود ه نر ردی ا ر سطحی سیع ه یوه ای صنعتی پیوند ی اد ه تولید الاهایی ا یفیت عالی ی نجامید تا نجا ه حصولات ارخانه ورفورز Orrefors ه ه ور سریال تهیه ی د، ر روشگاه ای صنایع دستی ه روش ی سید. پس ز جنگ جهانی دوم، ر سکاندیناوی فراد بتکر لاق سیاری جود اشتند ه ی توانستند ود ا ا صنایع وظهور تطبیق هند. رای ثال زیگوراد رنادوت Sigvard Bernadotte روف قره ی ریفی رای رکت ئورگ انسن George Jensen راحی رد مچنین مراه ا کتورن یورن Acton Bjorn رحهایی رای اشین لات فتری اسیت Facit بلمان داری رای تویدا رگز Atvidabergs ماده مود.p> <pp> <pp> <p><br />سیکستن ساسون Sixten Sason <br />سیکستن ساسون ر پاریس تعلیم قاشی سپس تعلیم هندسی یده ود ین سوابق ه و رای ترکیب تحسین میز عوامل نی زیبایی ناسی سیار مک ی رد. و رحهایی رای وازم انگی رقی سکوارنا اروبرقی لکترولوکس تهیه رد پیشنهادهایی یز ر ورد ظامهای دولار رای ستگاه ای عکاسی اسل لاد Hasselblad رائه اد.p> <pp> <pp> <p>ساسون ا رکت ساآب SAAB یزهمکاری زیادی رد ز ولین دل - دل - ر سال 1950 سئول رحهای یرونی اخلی تومبیلهای نان ود. دل ارای طوط ئرودینامیکی ود ه تاثیر تولید واپیما ا ه سابقا رکت رآن عال ود، شان ی اد. سرانجام، و دل شمگیر 99 ا راحی رد ه دت وتاهی پس ز رگش ر سال 1969 ه رحله تولید سید. راین دل ضای اخلی م ارآمد ود م احت ا دنه سیار تناسب اشت.p> <pp> <pp> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>عمارانی ه ر هور راحی صنعتی رفه ی قش اشتندstrong>span> <br />ر سیاری ز شورهای روپایی، عماران ه ور کرر رصتهایی ی افتند ه ر زمینه ای صنعتی ار نند ز ین ریق مک عمده ی ه راحی ی ردند.p> <p>لوار لتو Alvar Aalto <br />ر نلاند، لوار لتو ر واخر هه 1920 تجارب ود ا ر ورد بلمان غاز رد ر سال 1935 ا رکتی ه ام رتک Artek ه رحهای و ا تولید ی رد ریک د. ر ساخت ین بلمان ز رقه ای وب غان ند ایه تخته سه ایی ستفاده ی د کلها ترکیب البی ز یده ای نستروکتیویست ( ساختارگرایی ) غیر ندسی ود. رست ست ه ساختار نها ساده شن ود، ما ین ساله ا شکال نحنی نگهای ذاب وب لا افته تعدیل ی د.p> <pp> <pp> <p>اشین هوه و رای رکت اپاونی La Pavoni ر سال 1949 ه ا رق روم رخشان تزئین ده ود، سورانه تر ا بهت تر ود ر هه 1950 ر تمام افه ای روپا ورد ستفاده رار رفت.p> <pp> <pp> <p>ثال یگری ز مه ن ریفی و جمو عه ی ز وازم هداشتی رای رکت یدئال ستاندارد Ideal-Standard ود ه ر مایشگاه سه سالانه 1954 یلان ه مایش ذاشته د. ین جموعه امل ک اسه ستشویی ریف ک اسه توالت ود ه رای تاکید ر وس دید طوطشان وی پاسنگ لندی رار رفته ودند. ین رحها وند دیدی ر راحی ین وع الا ه جود ورد.p> <p>نبع :انشنامه شدp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه ظهور طراحی صنعتی حرفه ای شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درباره طراحی صنعتی , تاریخچه طراحی , xvhpd wkujd , طراح صنعتی

تاریخچه ظهور طراحی صنعتی حرفه ای گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات