ژنراتورها وموتورهای الکتریکی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ژنراتورها وموتورهای الکتریکی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>نراتورها موتورهای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">لکتریکیa>p> <pp> <p>قدمه: نراتورها وتورهای <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">لکتریکیa> روه ز سایل ستفاده ده <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هتa> تبدیل نرژی کانیکی ه نرژی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">لکتریکیa> ا رعکس . توسط سایل لکترومغناطیس ستند . ک اشینی ه نرژی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">لکتریکیa> ه کانیکی تبدیل ی ند وتورنام ارد. اشینی ه نرژی کانیکی ا ه نرژی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">لکتریکیa> تبدیل ی ند نراتور ا لترناتور امتناوب ننده ا ینام امیده ی ود . <br />و صل یزیکی رتبط ا عملکردموتورهاوژنراتور ا جود ارد. ولین صل یزیکی صل لقایی لکترومغناطیسی شف ده توسط ایکل ارادی انشمند ریتانیایی ست. گر ک ادی ر یان ک یدان غناطیسی رکت ند ا گر ول ک لقه لقایی ساکنی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">هتa> تغییر ستفاده ود. ک ریان یجاد ی ود ا لقا ی ود ر نتاکنتور حث ین صل ین ست ه ر ورد اکنش لکترومغناطیسی حث ی ند ین ه ین اکنش ر بتدا توسط ندر ری مپر ر سال 1820 ه انشمند رانسوی ست شف د.گر ک ریان ز یان ک نتاکتور ه ر یدان غناطیسی رار رفتند عبور ند . یدان یروی کانیکی ر ن ارد ی ند .p> <p><br />ساده ترین اشینی ای یناموالکتریک یسک ینامیکی ست ه توسعه افته توسط فرادی ست ه ن امل ک صفحه سی پیچیده ده ست. ه ین پیچش ز رکز تالبه جود ارد . ین طبهای ک هنربای سمبر سبی ست . <br />قتی یسک ی رخد ک ریان ین رکز یسک لبه ن توسط عملکرد یدان هنربا لقا ی ود ه یسک ا صفحه یتواند ساخته ود. هت عمل ردن ه عنوان ک وتور توسط کار ردن ک لتاژ ین به یسک رکزش ه ین ه علت رخش یسک ه نده دلیل یروی تولید ده توسط اکنش غناطیس ست . یدان غناطیسی هن بای ائم ه ندازه افی رای ار ردن افی ست . ه تی ه عنوان ک وتور ا ینام وچک کار ی ود ( ار ی ند). ر تیجه رای اشین ای زرگتر هنربای زرگتری کار ی ود. م وتور ا هم نراتورها ارای و صل ستند : سمتها میدان ه هنربای لکترومغناطیسی ا سیم پیچ ایش رمیچر ساختاری ه ز نتاکتور مایت ی ند ار طع یدان غناطیسی حمل ریان لقا ده نراتور ا ریان اگهانی ه وتور ا ارد ست. رمیچر عموﻸ سته رم هنی طراف سیم ای لقایی ه ور سیم پیچ ا پیچیده ده ند ست. <br />وتور ای AC: <br />و وع ساسی وتور ا راحی ده ند رای عمل ردن ر وی ریان تناوب پولی از وتور ای سنکرون وتور ای لقایی وتور ای سنکرون ساسآ ک تناوب ر(لترناتور) سه از ست ه صورت عکوس ار ی ند. هنربا ای یدان وی تور پیچیده ده ند توسط ریان ستقیم تحریک ده ند سیم پیچ رمیچر ه سه سمت تقسیم ی ود ا ریان تناوب سه از تغذیه ی وند . تغییر وج ای سه از ریاندر رمیچر اکنش تغییر غناطیس ا ا طبهای هنربا ای یدان سبب ی وند. رخش یدان ا ک سرعت ابت ه ی سرعت ابت توسط رکانس ریان ر ط درت AC تعیین ی ود ا سبب ی ردند سرعت وتور سنکرون ر سایل اصی سودمند ست. مچنین ر اربدهایی ه ار کانیکی وی وتور یلی زیاد ی ود یز وتور ای سنکرون می توانند ستفاده وند. خاطر ینکه گر وتور سرعتش استه ود تحت ار ن ک رحله عقب ی اند . ر اقع ک پله استه ی ود ا رکانس ریان نجر ه توقف وتور ی ود وتور ای سنکرون ی توانند ساخته وند رای عملکرد ز ک نبع درت تک از توسط ا اکل دن عناصر دار ناسب ه ک یدان غناطیسی رخش ا سبب ی ود ساده ترین وتور ای لکتریکی وع فس سنجابی وتور ای لقایی ستفاده ده اید ک تغذیه سه از ی اشد ستاتور ا رمیچر ساکن ز وتور فس سنجابی امل سه سیم پیچ ابت شابه ا رمیچر وتور سنکرون ی اشد عصر رخشی تشکل ز ک سته: ر سمتی ه ک سری ز نتاکتور ا سنگین ظم اده منظم ده ند قرار رفته ند صورت ک ایره ر طراف افت (یله) وازی ا ن رداشتنی ستند نتاکتور ای وتور ه کل فسه ی ستوانه ی شابه ه ن ستفاده ی وند صورت سنجابی (ار ی نند) ریان سه از ر سیم پیچ ای ستاتور اری ی وند ک یدان غناطیسی رخشی تولید ی ند. ین یدان ک ریان ر نتاکتور ای وع فسه ی لقا ی ند . اکنش غناطیسی ین یدان رخشی نتاکتور ای امل ریان وتور وتور ا ه رکت ر ی ورند. گر وتور قیقآ ا سرعت کسانی ه انند یدان غناطیسی چرخد یچ ریانی ر ن لقا خواهد د. ز ین و وتور ا سرعت سنکرون باید ه رکت راید. ر عمل سرعتهای رخش وتور یدان ر دود 2 تا 5 رصد ا م تفاوت ارند. ین تفا ت سرعت عنوان غزش عروف ست. تور ا ا وتور ای فس سنجابی ی توانند ستفاده وند وی ریان تناوب تکفاز وسیله ظم ای ختلفی ز لقا رفیت ر ساس ین و ورد ه لتاژ تکفاز ا صلاح ی ند تغییر ی هد ن ا ه لتاژ از تبدیل ی ند نین وتور ایی عنوان وتور ای از کاف (Spelat Phase) شخص عروفند ا وتور ای تعدیل ننده ا ند ز سر(تور ای ازنی) ر ساس ظم ترتیب ن ا ستفاده ی وند. <br />وتور ای فس سنجابی تکفاز شتاور روع(اه ندازی) زیادی دارند. رای ه ار نداختن ر الی ه شتاور زیاد ست وتور ای نثی لقایی ستفاده ی ود . ک وتور نثی لقایی مکن ست ز وع از کاف اشد. ا ز وع تعدیل ننده ما ک سوئیچ ا تو اتیک ا ستی ارد ه جازه ی هد ریان ین اروبک ای موتاتور قتی وتور روع ه رکت ی ند. اری ود تصالات وتاه مه جزای موتاتور عد ز ینکه وتور ه ک سرعت تقسیم ی وند . وتور ای فع لقایی ا نثی لقایی ه ی اطر امیده ده ند . ه شتاور اه ندازیشان ابسته ست ه فع ین وتور ستاتور شتاورشان ر زمان اه ندازی ابسته ست ه لقا وتورهای سیم پیچی ده سری ا موتاتور ا ه ر وی ریان تناوب ا ریان ستقیم عمل ی نند. وتور ای ونیورسال امیده ی وند. ن ا عمولآ قط ر ندازه ای وچک ساخته ی وند عمولآ ر صارف انگی اربرد ارند. <br />لتر اتور ای ریان تناوب(AC)(لتر اتور ا) نراتوها: <br />مانتور ه ر الا فته د ک نراتور ساده دون موتاتور تولید واهد رد ه ک ریان لکتریکی ه تناوب ی وند.ر سیر مانطور ه رمیچر ی رخد نین ریان تناوبی زیت زیادی ارد . رای تقال توان لکتریکی ز ین و شترین نراتور ای للتریکی زرگ ز وع AC ستند.ر ساده ترین کلش ک نراتور AC قط ر و الت اص رق ی ند ا نراتور DC پایانه ای سیم پیچ رمیچرش یرون ستند. رای لقه ای غزان زئی ده امد وی افت(یله)نراتو جای موتاتور سیم پیچ ای یذان توسط ک نبع DC ارجی تغذیه نرژی ی وند. تا ینکه توسط ود نراتور ین ار نجام ی ود. نراتور ای AC سرعت پایینی ا تعداد زیادی ر دود 100 طب ساخته ی وند. م رای هبود ازده ان م رای ست افتن ه رکانس لخواه ه سانی. لترناتور ا ا توربین ای سرعت الا اه ندازی ی وند. مچنین غلب اشین ای و طبی ستند. رکانس ریان رفته ده توسط نراتو AC ساوی ست ا یمی ز تعداد طبها تعداد رخش رمیچر ر ر انیه. غلب طلوب ست ر ورد نراتور ه اتژ الایی جود اشته اشد رمیچر ای ر ال رخش ر نین اربرد ایی صرف عمل می نند. خاطر حتمال رقه زنی ین اروبکها لقه ای غزان طر کستهای کانیکی ه مکن ست سبب تصال وتاه ود . لترناتور ا نا ر ین ا ک سیم پیچ ساکن ه دور ک وتور ی رخد . ین وتور امل تعدادی هنربای غناطیسی یدان ستندساخته ی وند صل عملکرد نها قیقآ شابه عملکرد نراتور ای AC توصیف ده ند. جز ینکه یدان غناطیسی(سبت ه نتاکتور ای رمیچر) ه رکت ر ی یند. ریان تولید ده توسط لترناتور ای توصیف ده ر الا ه ک پیک ی سد ه صفر تم ی وند ه ک پیک نفی فت ی نند. وباره ه سمت صفر ی یند. ر ند زمان ر اقع ندین ار ر ر انیه سته ه رکانس ه اشین راحی ده نین ریان ا ریان تناوب تکفاز امیده ند. مچنین گر رمیچر ر اخل و سیم پیچ رار یرد. ه ین سیم پیچ ا ز زاویه ا وشه ای است کدیگر شیده ده ند ا تصالات ارجی جزا تهیه ده ند. و وج ریان تولید واهد د. ر دام ر اکزیممش واهد ود قتی ه یگری ه صفر رسد .نین ریانی ا ریان تناوب سه از امیده ند. گر سه سیم پیچ رمیچر ا زوایای 120درجه ا کدیگر رار یرند ریان ه کل وج سه رابر ریپل تولید واهد د ه ه ن ریان تناوب سه از فته ی ود. ک تعداد زیادتری ز ازها مکن ست ا فرایش تعداد سیم پیچها دست مده اشند رفته وند ر رمیچر ما ر مهندسی برق درن ریان تناوب سه از سیا پر اربرد ست لترناتور سه از اشینی ینامو لکتریکی ست ه طور لی رای تولید درت لکتریکی (ا توان لکتریکی) کار ی ود. لتاژ ای الای 13200 ر لترناتور ا ایج ترند<br />نبع : forum.patoghu.comp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ژنراتورها وموتورهای الکتریکی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ماشین های ac

ژنراتورها وموتورهای الکتریکی گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات