شناخت الکتروموتور و عیب یابی الکتروموتور - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شناخت الکتروموتور و عیب یابی الکتروموتور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>لکترو<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ا p> <p> <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ا همترین جزایی ستند ه ر وازم رقی ردنده کار ی وند.<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ا <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نرژیa> لکتریکی ا ه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">نرژیa> کانیکی تبدیل ی نند. لکترو<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ا ا ی توان ه سه سته لی تقسیم رد.1-<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ای سنکرون    2 -<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ای ونیورسال     3-<a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">وتورa> ا طب اکدارp> <p>   p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>ناخت لکتروموتور عیب ابی لکتروموتور strong>div>electromotor-1_400_01p> <p>1- وتور ای سنکرون-p> <p>ه ا رق تناوب ار ی نند ز و سمت وتور استاتور ساخته ده ند.ا وشن دن وتور سیم پیچ ای رون یار ای ستاتور ک یدان غناطیسی وار وجود ی ورند ه ین یدان رروتور ه سمت ردنده وتور دارای حور نتقال رکت ی اشد یز ثر ذاشته در ن اصیت غناطیسی وجود ی ید .ه ر ال ا وجود مدن طب ای غناطیسی م ام غیرهم ام عمل ذب دفع نجام ده ه اعث رکت رخشی وتور ی ردد.رای اه ندازی وتور ا ز الت سکون وش ای ختلفی کار ی رند ه همترین ن ا عبارتند ز:لف- سنکرون ا اه نداز غیر ازنی (لاجی ) ر ین وتور ه غیر ز سیم پیچی ای صلی ک سری سیم پیچ مکی یز رار ارد ه یدان غناطیسی یگری ا اصله زمانی ا یدان غناطیسی صلی وجود ی ورد.ه اعث رخش پرقدرت تر وتور ی ردد. پس ز ین ه سرعت وتور ه 75 رصد سرعت سمی سید لاج ه تحت تاثیر یروی ریز ز رکز ار ی ند ه عنوان ک لید عمل رده سیم پیچ مکی ا ز دار ارج ی ند. - سنکرون ا اه نداز ازن وقت - ین وتور ا ارای علامت ختصاری CSMمی اشند دارای ک ازن لکترولیتی ا رفیت دود 200 لی 500 یکرو اراد ست ه اسیم پیچ مکی طور سری سته ده هر وی نها اسیم پیچ صلی وازی سته ی وند. ازن سیم پیچ مکی ک ختلاف از دو یدان غناطیسی وجود ی ورد ه اعث رخش وتور ی ردد. ر ین وتور یز لید ریز ز رکز سیم پیچ مکی ا ز دار ارج ی ند. - سنکرون ا اه نداز ازن وقت خازن ایم.(ا علامت ختصاری TCM) - کی ز ازن ا پس ز اه ندازی ز دار ارج ده خازن یگر ر التی ه ا سیم پیچ مکی سری ی اشد ر دار اقی ی اند. - سنکرون ا اه نداز ازن ایمی ( PSCM) ر ین وتور ا ه ارای درت م تری سبت ه وتور ای بلی ستند ز ک ازن ه ا سیم پیچ مکی سری سته ده ست ستفاده ده لید ریز ز رکز دارند نابر ین ازن ه مراه سیم پیچ مکی میشه ر دار اقی ست.p> <p>ناسایی سیم پیچ ای صلی کمکی :p> <p>1- سیم پیچ ای صلی ر زیر یار ا سیم پیچ مکی ر و رار ارند.p> <p>2-سطح قطع سیم ای مکی میشه ز سیم ای صلی متر ست.p> <p>3- سیم پیچ مکی ارای قاومت یشتری (هم یشتر ) سبت ه سیم پیچ صلی ست ضمنا" ازن ا سیم پیچ مکی سری ده ست.p> <p>عیب ابی وتور ای سنکرون - عیوب دن وتور ا ا ربوط ه طعات رقی ثل سیم پیچ ا خازن ست ا ربوط ه طعات کانیکی ثل لبرینگ وشن ا .p> <p>عیب ابی طعات رقی :p> <p>عیب1-وتور صلا"وشن شده ریانی ز دار عبور می ند.p> <p>علت1 -ایی ز دار طع ست.p> <p>فع عیب1- ا وامتر تمام دار امل پریز،وشاخه ،سیم ای ابط،لیدها اتصالات ر تخته لم وتور ا ر سی عیب ربوطه ا ر رف ی ماییم.p> <p>عیب2- وتور صلا"وشن شده جریانی ز دار عبور می ند.p> <p>علت2 -سوختن یوز.p> <p>فع عیب2-بتدا علت سوختن یوز ه ربوط ه تصالی ی اشد ا ررسی موده پس ز ن ه تعویض یوز ی پر ازیم.p> <p>عیب3-وتور پس ز وشن دن یلی زود اغ ی ود.p> <p>علت3-وتور یم سوز ست.p> <p>فع عیب3- ر ر دام ز سیم پیچ ای مکی اصلی یتواند تصال لقه یا تصال لاف ه لاف وجود مده اشد.نابر ین سیر ریان لکتریکی وتاه ده ر تیجه یدان غناطیسی ناسب رای ردش وجود می ید باعث اغی وتور یشود.وتور ای یم سوز ریان یشتری سبت ه وتور ای سالم شابه ود ریافت ی نند. رای فع عیب ر صورتی ه حل تصالی شخص اشد بتوان ه حوی ن ا عایق مود قدام رده در غیر ین صورت وتور اید و اره سیم پیچی ود.p> <p>عیب4- وتور پس ز وشن دن یلی زود اغ ی ود.p> <p>علت4- زیاد ودن ار وتور.p> <p>فع عیب 4- ر وتوری ارای توان کانیکی شخص ست ر صورتی ه یش ز توان ربوطه ز وتور یرویی واسته ود ریان یشتری ز سیم ا عبور ی ند ه ا سطح قطع تعداد ور ن ا مخوانی دارد باعث رما ر وتور سیب یدن ن واهد د .رای فع عیب اید ار وتور ا م موده از ار داوم ن ود اری رد.p> <p>عیب5- وتور پس ز وشن دن یلی زود اغ ی ود زیر ار ی وابد.p> <p>علت 5- عمل کردن لید ریز ز رکز .p> <p>فع عیب 5 - علاوه ر ریان ر افتی توسط سیم پیچ صلی ،سیم پیچ مکی یزچون  ز دار ارج می ود ریان ریافت ی ند .رای طمینان ز صحت عمل رد لید ریز ز رکز اید ه صدای نتاکت ن ر الت ور رفتن وتور همچنین ز ور فتادن ن وش رد .رای فع عیب اید لید سرویس یا تعویض ود.p> <p>عیب 6- ا وشن ردن وتور صدای زیادی نیده ی ود لی ه ردش ر می ید.p> <p>علت 6- رابی لید ریز ز رکز .p> <p>فع عیب 6- رصورتی ه نتاکت ای لید ر التی ه وتور اموش وده صل شده اشد.رزمان روع کار ،سیم پیچ اه نداز ر دار رار گرفته طبیعتا"وتور گردش می فتد.رای فع عیب لید ا ا وامتر متحان در صورت عیوب ودن تعویض ی ماییم.p> <p>عیب 7- ا وشن دن وتور صدای زیادی نیده ی ود لی ه ردش ر می ید.p> <p>علت 7 - طعی سیم پیچ صلی ا مکی .p> <p>فع عیب 7 -ه مک وامتر ر و دار ا متحان در صورت شخص ودن حل پارگی ،ن ا تعمیر ی ماییم.p> <p>عیب 8 - ا وشن دن وتور صدای زیادی نیده ی ود لی ه ردش ر می ید.p> <p>علت 8 - یم سوز ودن ا سوختگی وتور .p> <p>فع عیب 8 - وتور سریعا"اغ ده جریان زیادی ی شد مچنین وی سوختگی یا ود ز شخصه ای ن ست.فع عیب سیم پیچی جدد ست.p> <p>عیب 9 - ا وشن ردن وتور صدای زیادی نیده ی ود لی ه ردش ر می ید.p> <p>علت 9 - رابی ازن.p> <p>فع عیب 9 - ازن ا ه نظور اه ندازی وتور کار فته ند ازن ا طابق ا طالبی ه ر ورد عیب ابی ازن ا فتیم زمایش موده ر صورت یاز ن ا تعویض ی نیم.p> <p>عیب 10 - ا وشن ردن وتور یوز عمل رده دار طع ی ود.p> <p>علت 10 - تصال وتاه ر دار صلی وتور .p> <p>فع عیب 10 - وشاخه ،سیم ای ابط جعبه تصالات وتور ا ررسی رده ر صورت پیدا ردن حل تصالی ن ا رتفع ی ماییم.p> <p>عیب 11 - ا وشن ردن وتور یوز عمل رده دار طع ی ود.p> <p>علت 11 - سوختگی امل وتورp> <p>فع عیب 11 - ا شاهده ستاتور سیم پیچ ای ربوطه عیب اصل تایید ردیده برای فع ن اید وتور سیم پیچی ردد.p> <p>عیب 12 - ا وشن ردن وتور یوز عمل رده دار طع ی ود.p> <p>علت 12 - تصال وتاه ر ازنp> <p>فع عیب 12 - گر ا دا ردن ازن ز دار ه رق زدن وتور یوز یگر عمل کرد عیب ز ازن ست باید ن ا تعویض مود.p> <p>عیب ابی طعات کانیکی.p> <p>عیب 1 - حور وتور ه ر الت وشن چه ر الت اموشی ه سختی رکت ی ند.p> <p>علت 1 -طور لی رابی لبرینگ ا یاطاقان ای و سر حور وتور .p> <p>فع عیب 1 - رابی لبرینگ ا امل لف - ترک رداشتن لقه ای لبرینگ،ترک ر اشتن ساچمه ا غلطک ا . - وجود مدن فره شیار ر سطح اخلی لقه ا ه علت ن جود رات سخت ین ساچمه حلقه ی اشد. - ریپاژ (عدم رخش ساچمه ا ) ه اشی ز ثیفی سخت دن ریس لبرینگ ی اشد. - رسودگی پوسیدگی - ه ه علت ازدن ادرست لبرینگ نفوذ طوبت عدم ریس اری ناسب وجود ی ید. رای تشخیس عیوب فته ده لبرینگ ا ز ظر اهری شاهده لقی ین لقه ساچمه ا متحان ی نیم . مچنین ا رخش لبرینگ گر صدای غیر عادی نیده ود لیل رخرابی ن ی اشد ه اید تعویض ردد.p> <p>عیب 2 - اهی وقات حور وتور ا صدای زیادی ی رخد.p> <p>علت 2 - رخش لقه یرونی لبرینگ ر ای ود.p> <p>فع عیب 2 - ازدن ادرست لبرینگ عدم ریس اری ی تواند اعث قی لبرینگ ر ای ود ود . فع عیب-تعویض لبرینگ ر صورت عیوب ودن وش زدن تراش اری ای ن ا تعویض ری وتور.p> <p>2- وتور ای ونیورسال-p> <p>ین وتور ا ه م ا ریان تناوب هم ا ریان ستقیم ار ی نند ز و سمت صلی تشکیل ده ند.لف:طب ا (الشتک ا ) - رمیچرp> <p>ر ین وتور ا یدان غناطیسی طب ا ر لاف وتور ای سنکرون وار یست سیم پیچ رمیچر ه سمت ردنده وتور ست ا سیم پیچ طب ا سری سته ده ست . پس ز عبور ریان ز دار وق طوط وای غناطیسی طب ا ا طوط وای رمیچر عکس لعمل شان اده باعث ردش وتور ی ود .سرعت ین وتور ا الا وده خیلی سریع ه سرعت هایی ی سند. ز ین وتور ا ر کثر وازم رقی انگی ثل رخ وشت ،ب یوه یری ،م زن ،سیاب ... ستفاده ی ود. رای رقراری رتباط طب ا ا رمیچر ه ردان ی اشد ز طعه ی نام لکتور ستفاده ی ود . لکتور ز تیغه ای سی نار م تشکیل ده ست ه ه کل ستوانه وی حور رار ارد . تیغه زهمدیگر از حور رمیچر وسیله یکا عایق ده ند سیم پیچ ای اخل یار رمیچر ه سیله پیچک ا ه کدیگر صل ی وند. و طعه غال ه مراه نر پشت ن ا رتباط طب ا ا لکتور ا یسر ی سازد.p> <p>عیب ابی وتور ای ونیور سال :p> <p>عیب 1 - وتور وشن می ود.p> <p>علت 1 - بودن رق.p> <p>فع عیب 1 - پریز ،وشاخه سیم ابط ا ا وامتر زمایش موده رفع عیب ی نیم.p> <p>عیب 2 - وتور وشن می ود.p> <p>علت 2 - وتاه دن غال ا.p> <p>فع عیب 2 - ون غال ا زیی ز دار سری وتور ی اشد.ا وتاه دن ن ا مکن ست دار طع ردد موتور وشن شود ا تعویض غال فع عیب ی ود ر صورت بودن غال ر ندازه ورد ظر ی توان ز غال زرگ تر ستفاده رده با سوهان ن ا ه ندازه لخواه ر ورد.p> <p>عیب 3 - وتور وشن می ود.p> <p>علت 3 - رابی نر غال اp> <p>فع عیب 3 - ه نظور رگیر ودن میشگی غال ا لکتور ز طعه ی نر ر پشت غال ستفاده ی ود اهی ر ثر طوبت یا ار زیاد اصیت ود ا ز ست اده مدار طع ی ردد. اتعویض نر فع عیب ی ود.p> <p>عیب 4 -وتور وشن می ود.p> <p>علت 4 - طعی الشتک ا.p> <p>فع عیب 4 - ون دار سری ی اشد ر وع پاره ی قطعی ر الشتک با سمت ای یگر وتور اعث عدم ار رد ن ی اشود .ا وامتر  و سر الشتک ا ا هم یری ی نیم .ازم ه اد وری ست ر و الشتک ارای هم ساوی ی اشند . ر صورت پاره ی گر ابل ترمیم ی اشد ین ار نجام در غیر ین صورت الشتک جددا" اید سیم پیچی ردد.p> <p>عیب 5 - درت وتور م داغ ی ود.p> <p>علت 5 - یم سوز ودن رمیچر .p> <p>فع عیب 5 - سه وش رای زمایش رمیچر کار ی ودp> <p>لف- هم یری ز تیغه ای لکتور ا ستفاده ز وامتر ر صورت تفاوت ودن قاومت پیچک ا (سیم پیچ ا ) سوختن اتصالی سیم پیچ ا تمی ست.p> <p> - زمایش تصال دنه - ر صورت سوختن سیم پیچ ا عایق ندی اخل یار ا یز سوخته پیچک ا ه دنه تصل ی ود. رای ین زمایش ی توان ز امپ سری ستفاده رده  کلیه تیغه ای لکتور ا ورد زمایش رار اد.p> <p> - زمایش ا ستگاه تستر رمیچر (رولر) ین ستگاه تشکیل ده ز ک سیم پیچ ا سته هنی  H کل ه ک رف ن وری ورب ریده ده تا رمیچر اخل ن رار یرد . پس ز رقراری رق ستگاه رار ادن رمیچر وی ن ک تیغه ره وی یار ای الایی ن ی ذاریم ر صورتی ه تصال دنه اشته اشد سته غناطیسی ده تیغه ه رزش ر ی ید. با رخاندن رمیچر ی توان تمامی سیم پیچ ا ا متحان رد.p> <p>3 - وتور ا طب اکدار-p> <p>ین وتور ه ا رق تناوب تکفاز ار ی ند ا درت ای 100/1 تا20/1  سب خار ساخته یشود. وارد ستفاده ن ولر بی ،منده ا ،اد زن ا اتر پمپ ولر ی اشد. سمت ای صلی ن امل دنه استاتور ،وتور سپر ا (ری ا ) ست . طب ای ن ثل وتور ونیورسال روتور ن بیه وتور سنکرون ی اشد رای ردش حور وتور ز لبرینگ ساچمه ی یا وش ستفاده ی ود طب ای رجسته ن امل یاری ست ه ک ور سیم سی رون ن رار ارد به سم پیچک تصال وتاه امیده ی ود ه ه نظور اه نداز وتور ی اشد سیم پیچ ای صلی ا پیچک ای تصال وتاه سری سته ده با رقراری ریان ،ک ختلاف یدان غناطیسی وجود ی ید ه اعث وجود مدن و شتاور ازم رای ه رخش ر مدن وتور ی ود. <br /><br />ب سایت سرویسکارانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شناخت الکتروموتور و عیب یابی الکتروموتور شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خرابی دینام , تیغه کلکتور , آزمایش فیوز

شناخت الکتروموتور و عیب یابی الکتروموتور گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات