برق را بیشتر بشناسیم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد برق را بیشتر بشناسیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رقa> ا یشتر شناسیمstrong>span> <br /><br />توان لکتریکی ه غلب ه عنوان <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">رقa> ا لکتریسیته ناخته ی ود، امل تولید رایه نرژی لکتریکی ه یزان افی رای اه ندازی وازم انگی، تجهیزات <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">داریaستگاه ای صنعتی راهم وردن نرژی افی رای وشنایی، پخت پز، رمای انگی صنعتی رایندهای صنعتی کار ی ود.<br />p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>رق ا یشتر شناسیم strong>div>الکتریسیته,برقp> <p>تاریخچهp> <p>گرچه ه لکتریسته ه عنوان تیجه اکنش یمیایی ی ه ر ک پیل لکترولیک ز زمانی ه لساندرو لتا ر سال1800م ین زمایش ا نجام اد، ناخته ی ده ست، ما تولید ن ه ین وش ران وده ست. ر سال 1831م، یشل ارادی اشینی بداع رد ه ز رکت رخشی تولید لکتریسته ی رد، ما دود پنجاه سال ول شید تا ین ن وری ز ظر قتصادی قرون ه صرفه ود. ر سال 1878م، توماس دیسون ایگزین عملی تجاری ی ا رای وشنایی ای ازی سیستم ای رارتی یجاد رد ه روش ساند ه ز لکتریسته ریان ستقیمی ستفاده ی رد ه طور نطقه ی تولید توزیع ده ود، ستفاده ی رد. ر سیستم ریان ستقیم دیسون، یستگاه ای تولید توان ضافی ی ایست صب ی دند. دلیل ینکه دیسون ادر بود سیستمی ا تولید ند ه ه نراتورهای ندگانه جازه دهد ه ه کدیگر تصل وند، سترش سیستم و یاز اشت ه تمامی یستگاه ای تولید دید ورد یاز ساخته وند.p> <p>یاز ه یروگاه ای ضافی بتدا توسط انون هم یان ده ست: دلیل ینکه تلفات ا ربع ریان ا ار ا ود قاومت تناسب ست، کار ردن ابل ای ولانی ر سیستم دیسون ه فهوم اشتن لتاژهای طرناک ر رخی قاط ا ابل ای زرگ ران یمت ا ر وی ینها ود.p> <p>یکولا تسلا ه دت وتاهی رای دیسون ار ی رد تئوری لکتریسته ا گونه ی رک رده ود ه دیسون رک کرده ود، سیستم ایگزینی ا بداع رد ه ز ریان تناوب ستفاده ی رد. تسلا یان اشت ه و رابر ردن لتاژ ریان ا صف ی ند نجر ه اهش تلفات ه یزان 4/3 ی ود تنها ک سیستم ریان تناوب جازه نتقال ین سطوح لتاژ ا ر سمت ای ختلف ن سیستم مکن ی سازد. و ه توسعه تکمیل تئوری لی سیستم ش دامه اد ایگزین تئوری عملی ی ا رای تمامی بزارهای ریان ستقیم ن زمان بداع رد یده ای دیعش ا ر سال 1887م ر 30 ق نحصاری ختراع ه بت ساند.p> <p>ر سال 1888م ار تسلا ورد توجه رج ستینگهاوس ه ق نحصاری ختراع ک ترانسفورماتور ا ر ختیار اشت ک ارخانه وشنایی ا ز سال 1886م ر ریت ارینگتون، اساچوست اه ندازی رده ود، رار رفت. گرچه ه سیستم ستینگهاوس ی توانست ز وشنایی ای دیسون ستفاده ند ارای رم ننده یز ود، ما ین سیستم ارای وتور بود. توسط تسلا ختراع بت ده ش، ستینگهاوس ک سیستم درت رای ک معدن طلا ر تلورید، لورادو ر سال 1891 ساخت ه ارای ک نراتور بی 100 سب خار(75 یلو ات) ود ه ک وتور 100 سب خار (75 یلو ات) ا ر نسوی ط نتقالی ه اصله 5/2 ایل (4 یلومتر) تغذیه ی رد. سپس ر ک رارداد ا نرال لکتریک ه دیسون جبور ه روش ن ده ود، رکت ستینگهاوس قدام ه ساخت ک یرگاه ر یاگارا الس رد ه ارای سه نراتور تسلای 5000 سب خار ود ه لکتریسته ا ه ک وره وب لومینیوم ر یاگارا ، یویورک ه هر وفالو، یویورک ه اصله 22 ایل (35 یلومتر) نتقال ی اد. یروگاه یاگارا ر 20 وریل 1895م شروع به کار رد.p> <p>نرژی لکتریکی ر ال اضرp> <p>مروزه سیستم نرژی لکتریکی ریان تناوب تسلا ماکان همترین بزار رایه نرژی لکتریکی ه صرف نندگان ر سراسر هان ست. ا جود ریان ستقیم لتاژ الا (HVDC) رای رسال قادیر عظیم لکتریسته ر ول واصل لند کار ی ود، ما سمت عظم تولید لکتریسته، نتقال توان لکتریکی، توزیع لکتریسته اد ستد لکتریسته ا ستفاده ز ریان تناوب حقق ی ود.p> <p>ر سیاری ز شورها رکت ای توان لکتریکی لیه زیرساخت ا ا ز یروگاه ا تا زیرساخت ای نتقال توزیع ر ختیار ارند. ه مین علت، توان لکتریکی ه عنوان ک ق نحصاری بیعی ر ظر رفته ی ود. صنعت عموماْ ه دت ا نترل یمت ا نترل ی ود عمولا الکیت عملکرد ن ر ست ولت ست. ر رخی شورها ازارهای لکتریسته سیع ا تولید ننده ا روشندگان لکتریسته، لکتریسته ا انند پول قد سهام عامله ی نند.<br /><br />رگرفته ز انشنامه شدp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>
برق را بیشتر بشناسیم گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات