برق یا انرژی الکتریکی چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد برق یا انرژی الکتریکی چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/9953.html"><div class="mzc"><strong>رق ا نرژی لکتریکی یست strong>div>برق یا انرژی الکتریکی چیست,انرژی الکتریکی چیست,سیستم توزیع انرژی الکتریکی چیست,[categoriy]a>p><p>نرژی لکتریکیp><p>نرژی لکتریکی ا نرژی لکترومغناطیسی صورتی ز نرژی ست ه ستگی ه وقعیت ک ار لکتریکی ر ک یدان لکتریکی ارد. نرژی لکتریکی ک ار Q ه ر پتانسیل لکتریکی V رار رفته ست، رابر اصلضرب Q V ست.p><p><br/>قدمه <br/>ر اده ز تعداد سیار تم تشکیل ده ست ه ر تم یز ز سه سمت وترون ، پروتون لکترون تشکلیل ده ست. تعداد لکترونها ا تعداد پروتونها ر الت عادی (نثی) رابر ست، لکترون ارای ار نفی پروتون ارای ار ثبت یاشند، ه لکترونها ه ور پروتن وترون (سته تم) ا سرعت سیار زیادی یرخند. ر ثر ین رخش یروی ریز ز رکزی وجود یید ه قدار ین یرو ا قدار یروی اذبه ین لکترونها سته رابر ست، پس ین رابری یرو لکترونها ا ر الت تعادل گه یارد میذارد ه ز سته ور وند.p><p><br/>ک سیم سی م ارای تعداد زیادی تم ر تیجه لکترون ست. ر اه ا توانیم توسط ک یرویی لکترونهای ر ال رخش ه ور سته ا ز دار ود ارج نیم ر ک هت عین ه رکت ر وریم ریان لکتریکی رقرار یود. پس ین کته ا ریافتیم ه ریان رق یزی ز رکت لکترونها یست، لبته ین رکت صورت نتقالی نجام یود، عنی ک تم تعدادی لکترون ه تم ناری ود یهد تم ناری یز ه مین ترتیب تعدادی لکترون ه تم عدی یهد دین صورت ریان رقرار یود. پس ر اه ه فته ود ریان رق م ا زیاد ست، عنی تعداد لکترونهایی ه ر سیر سیم ر ال رکت ستند م ا زیاد ست.p><p>یروهایی ه اعث دا دن لکترون ز سته یوند <br/>یروی غناطیسی ارجی <br/>رگاه ک سیم ا ر ک یدان غناطیسی رکت هیم؛ یروی ین یدان اعث رکت لکترونهای سیم یود.p><p>ربه <br/>رض نید ک توبوس نار یابان یستاده تمام سافران ن حکم وی صندلیها شستند، عد ک تومبیل یگر ا سرعت زیاد ه لوی ین توبوس رخورد یند. ال توبوس ا سرعت ه عقب پرتاب یود سافران ه ر نها ینرسی سکون خیره ده تمایل ارند ه ه مان الت سکون اقی مانند، ر تیجه توبوس ه عقب فته لی سافران ر مان قطه کانی اقی یانند. ر تیجه سافران ز صندلیهای ود دا ده ز یشه توبوس ه یرون پرتاب یوند. پس ین یروی ربه ود ه سافران ا ز توبوس دا رد، ه مین صورت یز ربه یتواند لکترونها ا ز دار ود ارج ند. مونه ین تولید رق ر ندکها یاشد.p><p>نرژی ورشیدی <br/>نرژی ورشیدی یز ارای یرویی ست ه ادر ست لکترونها ا ز دار ود دا ند.p><p>رارت ... <br/>رارت اعث یود ه نبش لکولی جسام زیاد ود، ر ثر ین نبش تعداد زیادی ولکول ه دت اهم رخورد ینند ه مان یروی ربه ا وجود یوردند اعث دا دن لکترون ز تم یوند. ک سیم انند الانی یاند ه ر ک وره زمانی شخص تعداد عینی ز فراد یتوانند ز ن عبور نند، عنی برای اینکه ر وره زمانی شخص ثلا ر 1 قیقه فراد یشتری توانند ز ین الان عبور نند اید سرعت رکت نها یشتر ود، ر تیجه ر ثر رخورد ا م ا یواره الان اعث یجاد صطکاک رما یوند.p><p>رای سیم یز نین تفاقی یفتد، عنی گر خواهیم تعداد لکترونهای ر ال رکت ا فزایش هیم (ریان ا فزایش هیم) سرعت رکت لکترونها یز تعداد لکترونهایی ه مراه اهم ز قطع سیم عبور ینند فزایش یابد، ر تیجه صطکاک فزایش افته تولید رما یند ه گر ریان یش ز د جاز ود ز سیم عبور ند رمای تولید ده اعث وب دن سیم یود (سیم یسوزد).p><p>لتاژ <br/>یا ک نبع ه لتاژش یشتر اشد رق یشتری تولید یند ا نبعی ه ریانش یشتر اشد؟ رگاه ک تم لکترنهایش ا ز ست هد ار نفی ن م یود ه صطلاح طور ثبت اردار ده ست، ین ار ثبت نفی یروی اذبه جود ارد یروی اذبه ک عدد لکترون ا یروی اذبه ک عدد پروتون رابر ست. ه مین هت ست ه ر تم ر پروتون رای ود ک لکترون ختیار یند تا ینکه ار لکتریکی تم نثی ود. ر الت عادی تمام تمهای ک سیم ز ظر ار لکتریکی نثی ستند، قتی ا توسط یروی ارجی لکترونهای تمهای سیم ا دا ینیم نها ا ه ک سمت دایت ینیم ن رف سیم ه لکترونها ه نجا دایت دهند ارای زیادی لکترون ست، پس ارش نفی یود رف یگر ه مبود لکترون ارد ارش ثبت یود.p><p>ر تیجه ین و سر سیم ک ختلاف وجود یید ین ختلاف صورت نرژی پتانسیل ر و سر سیم خیره یود تا زمانی ه اهی رای نثی دنش پیدا ند. پس ر ین الت یچگونه ریانی ر سیم ود دارد قط ک نرژی پتانسیل و سر سیم خیره ده ست ه ه ین یروی پتانسیل لتاژ لکتریکی ویند. ال نانچه یروی ارجی طع ود لکترونها ه سرعت ه ای بلی ود رمیردند ر ک حظه ریان رقرار یود.p><p>پس تا زمانی ه یروی ارجی جود ارد میذارد ه لکترونها ز سیر مان سیم ه ای ود رگردند، پس اید اه یگری پیدا نند. رای مین گر توسط ک سیم یگر ه یدان ارجی ن ا تحت تأثیر ود رار داده اشد و سر سیم بلی ا ه م صل نیم لکترونها اهی رای رکت ه سمت کان مبود لکترون پیدا ینند ر تیجه ریان ر سیم رقرار یود. پس تیجه رفتیم ه ر ک دار لکتریکی ار صلی ا ریان نجام یهد لتاژ قط ک یروی خیره ده ست ه اعث ه رکت ر وردن لکترونها یود. ال رای هتر توجه دن ینکه لتاژ گونه اعث ه رکت ر وردن لکترونها (رقراری ریان) یود، ه ثال زیر قت نید:p><p>رض نید و یوان اریم ه کی پر یگری صفه ست. یوانها ا ر نار م رار اده ، یانیم ه ین ین و یوان ختلاف قدار ب جود ارد. مانگونه ه ین و سر سیم ختلاف قدار لکترون جود اشت گر ین یوانها ندین ساعت م ر نار م رار گیرند یچ تفاقی میفتد، ما نانچه توسط ک وله ته و یوان ا ه م صل نیم ب ز رف یوان پر تر ه سمت یوان صفه رکت یند تا زمانیکه سطح ب رون و یوان ه ک ندازه ود. پس ر ینجا ختلاف ب ست ه اعث رکت یود ر نجا ختلاف لکترون (ختلاف پتانسیل) ه ین ختلاف پتانسیل ود ارای قدار ست ه ه ن قدار لتاژ یویند.<br/>نبع :انشنامه شدp><p style="text-align: center"><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 xwidt=400 xheight=85><param name="_cx" value="10583"><param name="_cy" value="2249"><param name="flashvars" value=""><param name="movie" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/20149617523080.swf"><param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/20149617523080.swf"><param name="wmode" value="window"><param name="play" value="-1"><param name="loop" value="-1"><param name="quality" value="high"><param name="salign" value=""><param name="menu" value="-1"><param name="base" value=""><param name="allowscriptaccess" value=""><param name="scale" value="showall"><param name="devicefont" value="0"><param name="embedmovie" value="0"><param name="bgcolor" value=""><param name="swremote" value=""><param name="moviedata" value=""><param name="seamlesstabbing" value="1"><param name="profile" value="0"><param name="profileaddress" value=""><param name="profileport" value="0"><param name="allownetworking" value="all"><param name="allowfullscreen" value="false"><param name="allowfullscreeninteractive" value="false"><param name="isdependent" value="0"><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/20149617523080.swf">embed>object>p> <p><br />قدمه <br />ر اده ز تعداد سیار تم تشکیل ده ست ه ر تم یز ز سه سمت وترون ، پروتون لکترون تشکلیل ده ست. تعداد لکترونها ا تعداد پروتونها ر الت عادی (نثی) رابر ست، لکترون ارای ار نفی پروتون ارای ار ثبت یاشند، ه لکترونها ه ور پروتن وترون (سته تم) ا سرعت سیار زیادی یرخند. ر ثر ین رخش یروی ریز ز رکزی وجود یید ه قدار ین یرو ا قدار یروی اذبه ین لکترونها سته رابر ست، پس ین رابری یرو لکترونها ا ر الت تعادل گه یارد میذارد ه ز سته ور وند.p> <p><br />ک سیم سی م ارای تعداد زیادی تم ر تیجه لکترون ست. ر اه ا توانیم توسط ک یرویی لکترونهای ر ال رخش ه ور سته ا ز دار ود ارج نیم ر ک هت عین ه رکت ر وریم ریان لکتریکی رقرار یود. پس ین کته ا ریافتیم ه ریان رق یزی ز رکت لکترونها یست، لبته ین رکت صورت نتقالی نجام یود، عنی ک تم تعدادی لکترون ه تم ناری ود یهد تم ناری یز ه مین ترتیب تعدادی لکترون ه تم عدی یهد دین صورت ریان رقرار یود. پس ر اه ه فته ود ریان رق م ا زیاد ست، عنی تعداد لکترونهایی ه ر سیر سیم ر ال رکت ستند م ا زیاد ست.p> <p>یروهایی ه اعث دا دن لکترون ز سته یوند <br />یروی غناطیسی ارجی <br />رگاه ک سیم ا ر ک یدان غناطیسی رکت هیم؛ یروی ین یدان اعث رکت لکترونهای سیم یود.p> <p>ربه <br />رض نید ک توبوس نار یابان یستاده تمام سافران ن حکم وی صندلیها شستند، عد ک تومبیل یگر ا سرعت زیاد ه لوی ین توبوس رخورد یند. ال توبوس ا سرعت ه عقب پرتاب یود سافران ه ر نها ینرسی سکون خیره ده تمایل ارند ه ه مان الت سکون اقی مانند، ر تیجه توبوس ه عقب فته لی سافران ر مان قطه کانی اقی یانند. ر تیجه سافران ز صندلیهای ود دا ده ز یشه توبوس ه یرون پرتاب یوند. پس ین یروی ربه ود ه سافران ا ز توبوس دا رد، ه مین صورت یز ربه یتواند لکترونها ا ز دار ود ارج ند. مونه ین تولید رق ر ندکها یاشد.p> <p>نرژی ورشیدی <br />نرژی ورشیدی یز ارای یرویی ست ه ادر ست لکترونها ا ز دار ود دا ند.p> <p>رارت ... <br />رارت اعث یود ه نبش لکولی جسام زیاد ود، ر ثر ین نبش تعداد زیادی ولکول ه دت اهم رخورد ینند ه مان یروی ربه ا وجود یوردند اعث دا دن لکترون ز تم یوند. ک سیم انند الانی یاند ه ر ک وره زمانی شخص تعداد عینی ز فراد یتوانند ز ن عبور نند، عنی برای اینکه ر وره زمانی شخص ثلا ر 1 قیقه فراد یشتری توانند ز ین الان عبور نند اید سرعت رکت نها یشتر ود، ر تیجه ر ثر رخورد ا م ا یواره الان اعث یجاد صطکاک رما یوند.p> <p>رای سیم یز نین تفاقی یفتد، عنی گر خواهیم تعداد لکترونهای ر ال رکت ا فزایش هیم (ریان ا فزایش هیم) سرعت رکت لکترونها یز تعداد لکترونهایی ه مراه اهم ز قطع سیم عبور ینند فزایش یابد، ر تیجه صطکاک فزایش افته تولید رما یند ه گر ریان یش ز د جاز ود ز سیم عبور ند رمای تولید ده اعث وب دن سیم یود (سیم یسوزد).p> <p>لتاژ <br />یا ک نبع ه لتاژش یشتر اشد رق یشتری تولید یند ا نبعی ه ریانش یشتر اشد؟ رگاه ک تم لکترنهایش ا ز ست هد ار نفی ن م یود ه صطلاح طور ثبت اردار ده ست، ین ار ثبت نفی یروی اذبه جود ارد یروی اذبه ک عدد لکترون ا یروی اذبه ک عدد پروتون رابر ست. ه مین هت ست ه ر تم ر پروتون رای ود ک لکترون ختیار یند تا ینکه ار لکتریکی تم نثی ود. ر الت عادی تمام تمهای ک سیم ز ظر ار لکتریکی نثی ستند، قتی ا توسط یروی ارجی لکترونهای تمهای سیم ا دا ینیم نها ا ه ک سمت دایت ینیم ن رف سیم ه لکترونها ه نجا دایت دهند ارای زیادی لکترون ست، پس ارش نفی یود رف یگر ه مبود لکترون ارد ارش ثبت یود.p> <p>ر تیجه ین و سر سیم ک ختلاف وجود یید ین ختلاف صورت نرژی پتانسیل ر و سر سیم خیره یود تا زمانی ه اهی رای نثی دنش پیدا ند. پس ر ین الت یچگونه ریانی ر سیم ود دارد قط ک نرژی پتانسیل و سر سیم خیره ده ست ه ه ین یروی پتانسیل لتاژ لکتریکی ویند. ال نانچه یروی ارجی طع ود لکترونها ه سرعت ه ای بلی ود رمیردند ر ک حظه ریان رقرار یود.p> <p>پس تا زمانی ه یروی ارجی جود ارد میذارد ه لکترونها ز سیر مان سیم ه ای ود رگردند، پس اید اه یگری پیدا نند. رای مین گر توسط ک سیم یگر ه یدان ارجی ن ا تحت تأثیر ود رار داده اشد و سر سیم بلی ا ه م صل نیم لکترونها اهی رای رکت ه سمت کان مبود لکترون پیدا ینند ر تیجه ریان ر سیم رقرار یود. پس تیجه رفتیم ه ر ک دار لکتریکی ار صلی ا ریان نجام یهد لتاژ قط ک یروی خیره ده ست ه اعث ه رکت ر وردن لکترونها یود. ال رای هتر توجه دن ینکه لتاژ گونه اعث ه رکت ر وردن لکترونها (رقراری ریان) یود، ه ثال زیر قت نید:p> <p>رض نید و یوان اریم ه کی پر یگری صفه ست. یوانها ا ر نار م رار اده ، یانیم ه ین ین و یوان ختلاف قدار ب جود ارد. مانگونه ه ین و سر سیم ختلاف قدار لکترون جود اشت گر ین یوانها ندین ساعت م ر نار م رار گیرند یچ تفاقی میفتد، ما نانچه توسط ک وله ته و یوان ا ه م صل نیم ب ز رف یوان پر تر ه سمت یوان صفه رکت یند تا زمانیکه سطح ب رون و یوان ه ک ندازه ود. پس ر ینجا ختلاف ب ست ه اعث رکت یود ر نجا ختلاف لکترون (ختلاف پتانسیل) ه ین ختلاف پتانسیل ود ارای قدار ست ه ه ن قدار لتاژ یویند.<br />نبع :انشنامه شدp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله برق یا انرژی الکتریکی چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نیرو و انرزی

برق یا انرژی الکتریکی چیست گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات