راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">گونه شان <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> گیریم ؟<br /><br />پاسخ ین سوال ر شته ای ختلف تولیدی می ا کدیگر تفاوت ی ماید ر وازم انگی تقریبا صول لی <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ریافتa> پروانه <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> رای الاهای شمول <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ستانداردa> جباری شرح زیر ی اشد :<br /><br />1- ارا ودن جوز عالیت طابق ا رآورده ی ه احد صد تولید ن ا ارد نابراین ه وان ثال رای تولید خچال می توان ز جوز اشین باسشویی ستفاده مود ی ایست ر بتدا رای تولید رخواستی ز صنایع ا تحادیه صنفی ربوطه ر واست واهی عالیت ا پروانه کسب <a href="" style="text-decoration:none;color:#000000">ریافتa> مودp> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>اهنمای ریافت پروانه ستاندارد جباری strong>div>استانداردp> <p>اشتن جوز صنایع ا واز تحادیه رای ریافت پروانه ستاندارد لزامیست دون اشتن ن پروانه صادر خواهد د وانین وش دریافت مجوز ر ستانهای ختلف شور ی تواند ساده ا سیار سخت اشد ا راجعه ه رگان ربوط ه غل ود ی توانید شرایط اخذ مجوز ا ریافت مایید <br /><br />2مکانات تولید :<br /> اشتن ضا مکانات افی رای ط تولید نترل یفیت کی یگر ز لزامات ی اشد لی زوما الک ارخانه ودن ا تمامی حصول ا صورت امل تولید مودن جباری یست دین عنا ه احد ی تواند ک ط وچک ونتاژ هایی اشته طعات ا ز ازار ا سایر احدهای تولیدی ریداری ماید <br /><br />3- رخواست تبی ز داره ل ستاندارد :<br />ر واست تبی بنی ر تقاضای ریافت پروانه ستاندارد ز داره ل ستاندارد ستان ربوطه بنی ر ریافت جازه تولید زمایشی مونه رداری ز ط تولید ه عمولا سته ه وع راورده ر تعداد حدود ه احد جازه تولید اده ی ود احد تولیدی ه یچ عنوان ق عرضه الای تولید ده ه ازار ا تا ریافت پروانه دارد<br /><br />4- تهیه ستاندارد لی ربوطه :<br />ا راجعه ه ستاندارد طلع دن ز ماره تاب ستاندارد لی ربوطه  ن ا تهیه  مایید عایت جموعه وانین ندرج ر ن لزامی وده لاک خذ بولی ز زمونهای ستاندارد طابقت امل ا ندهای ستاندارد لی ی اشد ر صورت عدم تطابق تیجه زمون ردود واهد ود <br /><br />5- ستخدام ارشناس نترل یفیت :<br />احد تولیدی ی ایست بادرت ه ستخدام ارشناس نترل یفیت ( عمولا ا تحصیلات یسانس ) ر شته علامی توسط وسسه ستاندارد موده ی امه تبی ی ا ه داره ل ستاندارد ستان ربوطه عرفی ماید ، پس ز تایید صلاحیت امبرده ی وره تخصصی زمونها بولی رای یشان پروانه تایید صلاحیت صادر واهد د <br /><br />6- بت علامت تجاری :<br />کی یگر ز لزامات ریافت شان ستاندارد اشتن علامت تجاری بت ده ر داره ل بت علائم شور وده تولید ننده وظف ست تصدیق الکیت علامت تجاری ا ه داره ستاندارد تقدیم ماید <br /><br />7- یجاد زمایشگاه نترل یفیت :<br />احد تولیدی ی ایست تناسب ا وع حصول زمونهای ربوطه ر حل تولید زمایشگاه جهز ه تستر ا ستگاههای زمون تخصصی ن حصول ا تهیه موده حل ناسبی ا ه تاسیس زمایشگاه نترل یفیت ختصاص هد ه ر ین ریافت پروانه ستاندارد پس ز ریافت ، سئول نترل یفیت ر ن یفیت الا ا نترل ماید ،امل ودن الیبره ودن تجهیزات ی ایست ه تایید داره ستاندارد رسد<br /><br />8- تدوین ظامنامه :<br />تهیه ک تابچه عنوان ظامنامه نترل یفیت ز جموعه اید ا باید ا ستورالعمل ای نترل یفیت رای تولید راورده ا ر حل تولید ه نظور یجاد وانین رون سازمانی رای نترل ستمر یفیت فزایش اندمان سیدن ه یفیت پایدار<br /><br />احدهای تولیدی پس ز ریافت پروانه ستاندارد لی یران ر ازدیدهای وره ی مونه رداری ز نبار ا ط تولید ا ازار روش نترل ده ر صورت عدم تطابق حصول ا ستاندارد پروانه ستاندارد صادره اطل واهد د ، عمولا عتبار پروانه ستاندارد ک سال وده احد تولیدی وظف ست مه ساله سبت ه تمدید پروانه اریز جه عتبار قدام ماید <br /><br />کاالکتریکp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" xwidt="400" xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" xwidt="400" xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ارم استاندارد , آرم استاندارد

راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات