سیم پیچی الکتروموتور و سیم پیچها

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سیم پیچی الکتروموتور و سیم پیچها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات علمی و صنعتی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">پیچیa>a> لکتروموتور <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> پیچها<br />strong>span><br /><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> پیچ ترانسها غلب ز نس س ا لومینیم نتخاب ی ود <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> پیچهای ترانسهای وچک ا عمولاً وی رقره ی پیچند نس رقره ا غلب ز ترموپلاست ست . ر صل یشترین رصد شکالات ترانسها ر ین سمت قش صلی ا یفا ی ند . <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> پیچها ر ل ه و صورت ستند . واری ، ه غیر ابل تعمیر ی اشند ا ه صورت بقه بقه ی اشند ه ه نها یسکی م فته ی ود ابل تعمیر ستند . <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> ای ه ار رده ده ر ترانسها ، سته ه درت نها تغییر ی نند ثلاً ر درتهای پایین توسط ز <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.htm/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html" style="text-decoration:none;color:#000000">سیمa>a> ای ا سطح قطع وچک رد ستفاده ی ود . ر ترانس ایی ا درت الااز مشهایی ا سطح قطع ربعی ا واری ستفاده ی ود .p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/maghalat-elmi-sanati/5495.html"><div class="mzc"><strong>سیم پیچی لکتروموتور سیم پیچها strong>div>سیم,پیچی,سیمa>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">حوه رار رفتن سیم پیچ اspan><br />عمولاً ر ترانسها درت ، بتدا سیم پیچ انویه ا شار عیف پیچیده ی ود سپس سیم پیچ ولیه ا شار وی پیچیده ی ود . ین ار ه اطر ین ست ه ر صورت تصالی ، سیم پیچ شار وی ز سته تصال ه دنه ور ماند مچنین ز الا فتن دت یدان یان سیم پیچ ولیه سته لوگیری ود .<br /><span style="color: #ff0000;">حوه تصال سیم پیچ اspan><br />ر ترانسهای سه از سته ه ریط ارگیری ترانس ، تصال سیم پیچ ا ا تعیین ی نند . نواع تصالات ه رح زیر ی اشند :<br />1-           تصال ستارهستاره (Y-y)<br />2-           تصال ستارهثلث(Y-d)<br />3-           تصال ثلثستاره (D-y)<br />4-           تصال ثلثثلث (D-d)<br />5-           ستارهزیکزاک (Y-z)<br />ر یان تصالات الا قط ز کی ز نها می توان ر سیستم توزیع ستفاده رد . ن م تصال ستارهستاره ی اشد . ر ین تصال ، ر صورتی ه ترانس ه صورت ا تقارن زیر ار ود ترانس ی سوزد . علت ین مر ین ست ه ، نگامی ه ز ک از ه ک ترانس ستارهستاره ریان یشتری شیده ود ر سته ار یشتری تولید ی ود سته وراً شباع ی ود اعث رم ردن یش ز د ی ود. ز سوی یگر م رگشت ین ریان ز و ازوی یگر ین ترانس ی اشد ر ازوهای یگر م تأثیر ی ذارد . ر نین واردی سع ی ود ر ولیه ز تصال ثلث ستفاده ود . ر واردی ه ستفاده ز تصال ثلث غیر مکن اشد ز تصال زیکزاک ر انویه ن ترانس ستفاده ی ود تا ر وی و ازوی ترانس ر صورت امتقارن ودن توزیع ود .<br />رگرفته ز  بلاگ iranbargh.blogfa.comp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سیم پیچی الکتروموتور و سیم پیچها شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سیم پیچ

سیم پیچی الکتروموتور و سیم پیچها گردآوری توسط بخش مقالات علمی و صنعتی،معرفی رشته های تحصیلی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات