اینترنت و بازارهای مجازی

یکی از بارزترین نتایج که بعد از ظهور اینترنت به روشنی خود را نشان داد، ایجاد بازارهای مجازی است. ایجاد این بازارها، چه به صورت بازارهای عمومی و یا تخصصی در صنایع به سرعت رو به رشد می باشد و یکی از عوامل موفقیت زا در کسب و کارهای امروزی تلقی می شود.

برای این بازارها می توان مجموعه ویژ گیهایی از جمله دسترسی، غنی سازی و توانگری و نمایش دیجیتالی را بیان کرد.

دسترسی: به عنوان توانایی، برای اتصال با تعداد گسترده ای از بازیگران یا محصولات است. به عبارتی دیگر: اتصال تعداد زیادی از تامین کنندگان، مشتریان، فروشندگان و به طور غیرمستقیم رقبا و تامین کنندگان خدمات جانبی را انجام می دهد که باعث حذف مرزهای جغرافیایی مختلف و ارتباط مستحکم عوامل اقتصادی از راه شبکه های الکترونیکی می شود.

غنی سازی و توانگری: وجود اینترنت در این بازارها باعث می شود که اطلاعات در هر دو جهت سازمانی، بیشتر، عمیق تر و سریعتر از بازارهای سنتی جریان داشته باشد و موجب یکپارچگی اطلاعات و حذف عدم تقارنها در اطلاعات شده و ارتباطات یک به یک و مساوی میان شرکت و مشتری برقرار می کند. انطباق پذیری محصول با نیازها را افزایش داده و سرعت تراکنشها و تبادلات را افزایش داده، در نهایت باعث توانا سازی همه بخشها از راه دانش است.

نمایش دیجیتالی: این مشخصه، نمایانگر عدم حضور تماسهای فیزیکی در یک کسب و کار بوده و این ویژگی ممکن است مانعی برای خرید شود. زیرا مشتری بایستی بر این عدم اطمینان حاصل شده از عدم تماس انسانی و کمبود اطمینان در روابط و پرداختها غلبه کرده، خود را برای خرید متقاعد سازد. این ویژگی باعث افزایش بی نامی در مبادلات و تراکنشها مطمئن شده و مشتری کنترل بیشتری بر افشای اطلاعات شخصی خود داشته تماسهای انسانی را کاهش می دهد. در نهایت باعث خودکار کردن فرایندهای همچون دریافت سفارش خواهد شدد.

وجود این بازارها با استفاده از اینترنت، حضور سازمانها را با توجه به ویژگیهای یاد شده در کسب و کارهای الکترونیکی تسهیل کرده، ورود آنها را به این نوع کسب و کارهای نوی تسریع می کند.

اینترنت و فعالیت های خلق کننده ارزش

مهمترین دلیلی که باعث می شود سازمانها به استفاده از اینترنت رو بیاورند، مجموعه فعالیتهای ارزش آفرین است که باعث تحولی عمیق در فعالیتهای بنگاه های اقتصادی و حتی زندگی شهروندان شده است. آنها را می توان به ترتیب زیر بیان کرد:

فعالیتهای جستجو: عبارت است از جمع آوری اطلاعات و تعریف گزینه های خرید. این فعالیت علاوه بر این که سرعت جمع آوری اطلاعات را افزایش داده، وسعت اطلاعات قابل دسترس را می افزاید و باعث می شود اطلاعات حیاتی به سرعت در دسترس مشتری و خریدار واقع شود.

فعالیتهای ارزشیابی: اشاره به فرایند لحاظ کردن جایگزین ها و مقایسه هزینه / منفعت گزینه های مختلفی است که از راه اینترنت در دسترس قرار می گیرد و از طرفی دیگر قدرت خرید خریدار را افزایش داده، شرکت های تولید کننده بایستی در این رقابت سنگین خود را بهبود و ارتقا دهند که در نهایت باز هم به نفع مشتری خواهد بود.

فعالیتهای حل مسئله: اشاره به فرایند تعیین و تعریف مشکلات یا نیازها و تعمیم ایده ها و برنامه های عملیاتی برای آماده شدن، برای آن نیازها است.

فعالیتهای ارزشیابی، کالا محور بوده در حالی که این فعالیت خدمت محور است و به دنبال ارائه خدماتی است که افراد بتوانند نیازهای خود را (که معمولاً اطلاعاتی است) بر طرف کنند.

بازخورهای مشتری: 

خریدار اغلب به صحبت دیگر خریداران بیشتر اعتماد می کند تا صحبتهای فروشنده. پس یک عامل مهم که می تواند باعث ارتقا فعالیتها در یک وب شود، گواهی بر درستی کار شرکت فروشنده از طرف مشتریان است که منجر به افزایش احتمال خرید می شود؛ مانند: مشارکت خریدار در طراحی محصول و دریافت نظرات او در مورد محصولات.

اظهار نظر فنی و تخصصی دادن:

بسیاری از افراد، اینترنت را با کتابخانه ها مقایسه می کنند، زیرا از راه آن می توانند به اطلاعاتی با ارزش که در فرایندهای حل مسئله به آنها کمک خواهد کرد، دست پیدا کنند و سطح علمی و تخصصی خود را افزایش دهند.

وجود برنامه های سرگرمی:

 وب سایت ها علاوه بر اینکه ارائه اطلاعات می کنند، بایستی مجموعه فعالیتهای سرگرم کننده ای را نیز فراهم کنند که حتی از راه این برنامه ها می توانند مجموعه محصولات خود را به نمایش گذاشته، تبلیغ کنند.

برای خلق ارزش بیشتر به کمک اینترنت، استراتژی هایی وجود دارد که می توان از این استراتژی ها برای ایجاد کسب مزیت رقابتی در سازمانها و وب آنها استفاده کرد؛ (

منبع : tebyan.net

تبلیغات